Psalms 119

ALEPH. Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the LORD.
Aleph. Blahoslavení ti, kteříž jsou ctného obcování, kteříž chodí v zákoně Hospodinově.
Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart.
Blahoslavení, kteříž ostříhají svědectví jeho, a kteříž ho celým srdcem hledají.
They also do no iniquity: they walk in his ways.
Nečiní zajisté nepravosti, ale kráčejí po cestách jeho.
Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently.
Ty jsi přikázal, aby pilně bylo ostříháno rozkazů tvých.
O that my ways were directed to keep thy statutes!
Ó by spraveny byly cesty mé k ostříhání ustanovení tvých.
Then shall I not be ashamed, when I have respect unto all thy commandments.
Tehdážť nebudu zahanben, když budu patřiti na všecka přikázaní tvá.
I will praise thee with uprightness of heart, when I shall have learned thy righteous judgments.
Oslavovati tě budu v upřímnosti srdce, když se vyučovati budu právům spravedlnosti tvé.
I will keep thy statutes: O forsake me not utterly.
Ustanovení tvých budu ostříhati s pilností, toliko neopouštěj mne.
BETH. Wherewithal shall a young man cleanse his way? by taking heed thereto according to thy word.
Beth. Jakým způsobem očistí mládenec stezku svou? Takovým, aby se choval vedlé slova tvého.
With my whole heart have I sought thee: O let me not wander from thy commandments.
Celým srdcem svým hledám tebe, nedopouštějž mi blouditi od přikázaní tvých.
Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee.
V srdci svém skládám řeč tvou, abych nehřešil proti tobě.
Blessed art thou, O LORD: teach me thy statutes.
Ty chvály hodný Hospodine, vyuč mne ustanovením svým.
With my lips have I declared all the judgments of thy mouth.
Rty svými vypravuji o všech soudech úst tvých.
I have rejoiced in the way of thy testimonies, as much as in all riches.
Z cesty svědectví tvých raduji se více, než z největšího zboží.
I will meditate in thy precepts, and have respect unto thy ways.
O přikázaních tvých přemyšluji, a patřím na stezky tvé.
I will delight myself in thy statutes: I will not forget thy word.
V ustanoveních tvých se kochám, aniž se zapomínám na slovo tvé.
GIMEL. Deal bountifully with thy servant, that I may live, and keep thy word.
Gimel Tu milost učiň s služebníkem svým, abych, dokudž jsem živ, ostříhal slova tvého.
Open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law.
Otevři oči mé, abych spatřoval divné věci z zákona tvého.
I am a stranger in the earth: hide not thy commandments from me.
Příchozí jsem na tom světě, neukrývejž přede mnou přikázaní svých.
My soul breaketh for the longing that it hath unto thy judgments at all times.
Umdlévá duše má pro žádost soudů tvých všelikého času.
Thou hast rebuked the proud that are cursed, which do err from thy commandments.
Vyhlazuješ pyšné, zlořečené, kteříž bloudí od přikázaní tvých.
Remove from me reproach and contempt; for I have kept thy testimonies.
Odejmi ode mne útržku a potupu, neboť ostříhám svědectví tvých.
Princes also did sit and speak against me: but thy servant did meditate in thy statutes.
Také i knížata se zasazují, a mluví proti mně, služebník pak tvůj přemýšlí o ustanoveních tvých.
Thy testimonies also are my delight and my counsellors.
Svědectví tvá zajisté jsou mé rozkoše a moji rádcové.
DALETH. My soul cleaveth unto the dust: quicken thou me according to thy word.
Daleth Přilnula k prachu duše má; obživiž mne podlé slova svého.
I have declared my ways, and thou heardest me: teach me thy statutes.
Cesty své předložilť jsem, a vyslýchals mne; vyuč mne ustanovením svým.
Make me to understand the way of thy precepts: so shall I talk of thy wondrous works.
Cestě rozkazů tvých dej ať vyrozumívám, a ať přemýšlím o divných skutcích tvých.
My soul melteth for heaviness: strengthen thou me according unto thy word.
Rozplývá se zámutkem duše má, očerstviž mne podlé slova svého.
Remove from me the way of lying: and grant me thy law graciously.
Cestu lživou odvrať ode mne, a zákon svůj z milosti dej mi.
I have chosen the way of truth: thy judgments have I laid before me.
Cestu pravou jsem vyvolil, soudy tvé sobě předkládám.
I have stuck unto thy testimonies: O LORD, put me not to shame.
Svědectví tvých se přídržím, Hospodine, nedejž mi zahanbenu býti.
I will run the way of thy commandments, when thou shalt enlarge my heart.
Cestou rozkazů tvých poběhnu, když ty rozšíříš srdce mé.
HE. Teach me, O LORD, the way of thy statutes; and I shall keep it unto the end.
He Vyuč mne, Hospodine, cestě ustanovení svých, kteréž bych ostříhal do konce.
Give me understanding, and I shall keep thy law; yea, I shall observe it with my whole heart.
Dej mi ten rozum, ať šetřím zákona tvého, a ať ho ostříhám celým srdcem.
Make me to go in the path of thy commandments; for therein do I delight.
Dej, ať chodím cestou přikázaní tvých; nebo v tom svou rozkoš skládám.
Incline my heart unto thy testimonies, and not to covetousness.
Nakloň srdce mého k svědectvím svým, a ne k lakomství.
Turn away mine eyes from beholding vanity; and quicken thou me in thy way.
Odvrať oči mé, ať nehledí marnosti; na cestě své obživ mne.
Stablish thy word unto thy servant, who is devoted to thy fear.
Potvrď služebníku svému řeči své, kterýž se oddal k službě tvé.
Turn away my reproach which I fear: for thy judgments are good.
Odvrať ode mne pohanění, jehož se bojím; nebo soudové tvoji dobří jsou.
Behold, I have longed after thy precepts: quicken me in thy righteousness.
Aj, toužím po rozkázaních tvých; dej, ať jsem živ v spravedlnosti tvé.
VAU. Let thy mercies come also unto me, O LORD, even thy salvation, according to thy word.
Vav Ó ať se přiblíží ke mně milosrdenství tvá, Hospodine, a spasení tvé vedlé řeči tvé,
So shall I have wherewith to answer him that reproacheth me: for I trust in thy word.
Tak abych odpovědíti uměl utrhači svému skutkem, že doufání skládám v slovu tvém.
And take not the word of truth utterly out of my mouth; for I have hoped in thy judgments.
A nevynímej z úst mých slova nejpravějšího; neboť na soudy tvé očekávám.
So shall I keep thy law continually for ever and ever.
I budu ostříhati zákona tvého ustavičně, od věků až na věky,
And I will walk at liberty: for I seek thy precepts.
A bez přestání choditi na širokosti, neboť jsem se dotázal rozkazů tvých.
I will speak of thy testimonies also before kings, and will not be ashamed.
Nýbrž mluviti budu o svědectvích tvých i před králi, a nebudu se hanbiti.
And I will delight myself in thy commandments, which I have loved.
Nebo rozkoš svou skládám v přikázaních tvých, kteráž jsem zamiloval.
My hands also will I lift up unto thy commandments, which I have loved; and I will meditate in thy statutes.
Přičinímť i ruce své k přikázaním tvým, kteráž miluji, a přemýšleti budu o ustanoveních tvých.
ZAIN. Remember the word unto thy servant, upon which thou hast caused me to hope.
Zajin Rozpomeň se na slovo k služebníku svému, kterýmž jsi mne ubezpečil.
This is my comfort in my affliction: for thy word hath quickened me.
Toť jest má útěcha v ssoužení mém, že mne slovo tvé obživuje.
The proud have had me greatly in derision: yet have I not declined from thy law.
Pyšní mi se velmi posmívají, však od zákona tvého se neuchyluji.
I remembered thy judgments of old, O LORD; and have comforted myself.
Neboť se rozpomínám na soudy tvé věčné, Hospodine, kterýmiž se potěšuji.
Horror hath taken hold upon me because of the wicked that forsake thy law.
Děsím se nad bezbožnými, kteříž opouštějí zákon tvůj.
Thy statutes have been my songs in the house of my pilgrimage.
Ustanovení tvá jsou mé písničky na místě mého putování.
I have remembered thy name, O LORD, in the night, and have kept thy law.
Rozpomínám se i v noci na jméno tvé, Hospodine, a ostříhám zákona tvého.
This I had, because I kept thy precepts.
Toť mám odtud, abych ostříhal rozkazů tvých.
CHETH. Thou art my portion, O LORD: I have said that I would keep thy words.
Cheth Díl můj, řekl jsem, Hospodine, ostříhati výmluvnosti tvé.
I intreated thy favour with my whole heart: be merciful unto me according to thy word.
Modlívám se milosti tvé v celém srdci: Smiluj se nade mnou podlé slova svého.
I thought on my ways, and turned my feet unto thy testimonies.
Rozvážil jsem na mysli cesty své, a obrátil jsem nohy své k tvým svědectvím.
I made haste, and delayed not to keep thy commandments.
Pospíchámť a neodkládám ostříhati rozkazů tvých.
The bands of the wicked have robbed me: but I have not forgotten thy law.
Rota bezbožníků zloupila mne, na zákon tvůj se nezapomínám.
At midnight I will rise to give thanks unto thee because of thy righteous judgments.
O půlnoci vstávám, abych tě oslavoval v soudech spravedlnosti tvé.
I am a companion of all them that fear thee, and of them that keep thy precepts.
Účastník jsem všech, kteříž se bojí tebe, a těch, kteříž ostříhají přikázaní tvých.
The earth, O LORD, is full of thy mercy: teach me thy statutes.
Milosrdenství tvého, Hospodine, plná jest země, ustanovením svým vyuč mne.
TETH. Thou hast dealt well with thy servant, O LORD, according unto thy word.
Teth Dobrotivě jsi nakládal s služebníkem svým, Hospodine, podlé slova svého.
Teach me good judgment and knowledge: for I have believed thy commandments.
Pravému soudu a umění vyuč mne, nebo jsem přikázaním tvým uvěřil.
Before I was afflicted I went astray: but now have I kept thy word.
Prvé než jsem snížen byl, bloudil jsem, ale nyní výmluvnosti tvé ostříhám.
Thou art good, and doest good; teach me thy statutes.
Dobrý jsi ty a dobrotivý, vyuč mne ustanovením svým.
The proud have forged a lie against me: but I will keep thy precepts with my whole heart.
Složiliť jsou lež proti mně pyšní, ale já celým srdcem ostříhám přikázaní tvých.
Their heart is as fat as grease; but I delight in thy law.
Zbřidlo jako tuk srdce jejich, já zákonem tvým se potěšuji.
It is good for me that I have been afflicted; that I might learn thy statutes.
K dobrémuť jest mi to, že jsem pobyl v trápení, abych se naučil ustanovením tvým.
The law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver.
Za lepší sobě pokládám zákon úst tvých, nežli na tisíce zlata a stříbra.
JOD. Thy hands have made me and fashioned me: give me understanding, that I may learn thy commandments.
Jod Ruce tvé učinily a sformovaly mne, dej mi ten rozum, abych se naučil přikázaním tvým,
They that fear thee will be glad when they see me; because I have hoped in thy word.
Tak aby bojící se tebe mne vidouce, radovali se, že na slovo tvé očekávám.
I know, O LORD, that thy judgments are right, and that thou in faithfulness hast afflicted me.
Seznávámť, Hospodine, že jsou spravedliví soudové tvoji, a že jsi mne hodně potrestal.
Let, I pray thee, thy merciful kindness be for my comfort, according to thy word unto thy servant.
Nechať jest již zřejmé milosrdenství tvé ku potěšení mému, podlé řeči tvé mluvené služebníku tvému.
Let thy tender mercies come unto me, that I may live: for thy law is my delight.
Přiďtež na mne slitování tvá, abych živ býti mohl; nebo zákon tvůj rozkoš má jest.
Let the proud be ashamed; for they dealt perversely with me without a cause: but I will meditate in thy precepts.
Zahanbeni buďte pyšní, proto že lstivě chtěli mne podvrátiti, já pak přemyšluji o přikázaních tvých.
Let those that fear thee turn unto me, and those that have known thy testimonies.
Obraťtež se ke mně, kteříž se bojí tebe, a kteříž znají svědectví tvá.
Let my heart be sound in thy statutes; that I be not ashamed.
Budiž srdce mé upřímé při ustanoveních tvých, tak abych nebyl zahanben.
CAPH. My soul fainteth for thy salvation: but I hope in thy word.
Kaph Touží duše má po spasení tvém, na slovo tvé očekávám.
Mine eyes fail for thy word, saying, When wilt thou comfort me?
Hynou i oči mé žádostí výmluvností tvých, když říkám: Skoro-liž mne potěšíš?
For I am become like a bottle in the smoke; yet do I not forget thy statutes.
Ačkoli jsem jako nádoba kožená v dymu, na ustanovení tvá však jsem nezapomenul.
How many are the days of thy servant? when wilt thou execute judgment on them that persecute me?
Mnoho-liž bude dní služebníka tvého? Skoro-liž soud vykonáš nad těmi, kteříž mi protivenství činí?
The proud have digged pits for me, which are not after thy law.
Vykopali mi pyšní jámy, kterážto věc není podlé zákona tvého.
All thy commandments are faithful: they persecute me wrongfully; help thou me.
Všecka přikázaní tvá jsou pravda; bez příčiny mi se protiví, spomoziž mi.
They had almost consumed me upon earth; but I forsook not thy precepts.
Téměřť jsou mne již v nic obrátili na zemi, já jsem však neopustil přikázaní tvých.
Quicken me after thy lovingkindness; so shall I keep the testimony of thy mouth.
Podlé milosrdenství svého obživ mne, abych ostříhal svědectví úst tvých.
LAMED. For ever, O LORD, thy word is settled in heaven.
Lamed Na věky, ó Hospodine, slovo tvé trvánlivé jest v nebesích.
Thy faithfulness is unto all generations: thou hast established the earth, and it abideth.
Od národu do pronárodu pravda tvá, utvrdil jsi zemi, a tak stojí.
They continue this day according to thine ordinances: for all are thy servants.
Vedlé úsudků tvých stojí to vše do dnešního dne, všecko to zajisté jsou služebníci tvoji.
Unless thy law had been my delights, I should then have perished in mine affliction.
Byť zákon tvůj nebyl mé potěšení, dávno bych byl zahynul v svém trápení.
I will never forget thy precepts: for with them thou hast quickened me.
Na věky se nezapomenu na rozkazy tvé; jimi zajisté obživil jsi mne.
I am thine, save me; for I have sought thy precepts.
Tvůjť jsem já, zachovávejž mne; nebo přikázaní tvá zpytuji.
The wicked have waited for me to destroy me: but I will consider thy testimonies.
Očekávajíť na mne bezbožní, aby mne zahubili, já pak svědectví tvá rozvažuji.
I have seen an end of all perfection: but thy commandment is exceeding broad.
Každé věci dokonalé vidím skončení; rozkaz tvůj jest přeširoký náramně.
MEM. O how love I thy law! it is my meditation all the day.
Mem Ó jak miluji zákon tvůj, tak že každého dne on jest mé přemyšlování.
Thou through thy commandments hast made me wiser than mine enemies: for they are ever with me.
Nad nepřátely mé moudřejšího mne činíš přikázaními svými; nebo mám je ustavičně před sebou.
I have more understanding than all my teachers: for thy testimonies are my meditation.
Nade všecky své učitele rozumnější jsem učiněn; nebo svědectví tvá jsou má přemyšlování.
I understand more than the ancients, because I keep thy precepts.
I nad starce opatrnější jsem, nebo přikázaní tvých ostříhám.
I have refrained my feet from every evil way, that I might keep thy word.
Od každé cesty zlé zdržuji nohy své, abych ostříhal slova tvého.
I have not departed from thy judgments: for thou hast taught me.
Od soudů tvých se neodvracuji, proto že ty mne vyučuješ.
How sweet are thy words unto my taste! yea, sweeter than honey to my mouth!
Ó jak jsou sladké dásním mým výmluvnosti tvé, nad med ústům mým.
Through thy precepts I get understanding: therefore I hate every false way.
Z přikázaní tvých rozumnosti jsem nabyl, a protož všeliké cesty bludné nenávidím.
NUN. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
Nun Svíce nohám mým jest slovo tvé, a světlo stezce mé.
I have sworn, and I will perform it, that I will keep thy righteous judgments.
Přisáhl jsem, což i splním, že chci ostříhati soudů spravedlnosti tvé.
I am afflicted very much: quicken me, O LORD, according unto thy word.
Ztrápenýť jsem přenáramně, Hospodine, obživiž mne vedlé slova svého.
Accept, I beseech thee, the freewill offerings of my mouth, O LORD, and teach me thy judgments.
Dobrovolné oběti úst mých, žádám, oblib, Hospodine, a právům svým vyuč mne.
My soul is continually in my hand: yet do I not forget thy law.
Duše má jest v ustavičném nebezpečenství, a však na zákon tvůj se nezapomínám.
The wicked have laid a snare for me: yet I erred not from thy precepts.
Polékli jsou mi bezbožní osídlo, ale já od rozkazů tvých se neodvracím.
Thy testimonies have I taken as an heritage for ever: for they are the rejoicing of my heart.
Za dědictví věčné ujal jsem svědectví tvá, neboť jsou radost srdce mého.
I have inclined mine heart to perform thy statutes alway, even unto the end.
Naklonil jsem srdce svého k vykonávání ustanovení tvých ustavičně, až i do konce.
SAMECH. I hate vain thoughts: but thy law do I love.
Samech Výmyslků nenávidím, zákon pak tvůj miluji.
Thou art my hiding place and my shield: I hope in thy word.
Skrýše má a pavéza má ty jsi, na slovo tvé očekávám.
Depart from me, ye evildoers: for I will keep the commandments of my God.
Odstuptež ode mne nešlechetníci, abych ostříhal přikázaní Boha svého.
Uphold me according unto thy word, that I may live: and let me not be ashamed of my hope.
Zdržujž mne podlé slova svého, tak abych živ byl, a nezahanbuj mne v mém očekávání.
Hold thou me up, and I shall be safe: and I will have respect unto thy statutes continually.
Posiluj mne, abych zachován byl, a patřil k ustanovením tvým ustavičně.
Thou hast trodden down all them that err from thy statutes: for their deceit is falsehood.
Potlačuješ všecky ty, kteříž odstupují od ustanovení tvých; neboť jest lživá opatrnost jejich.
Thou puttest away all the wicked of the earth like dross: therefore I love thy testimonies.
Jako trůsku odmítáš všecky bezbožníky země, a protož miluji svědectví tvá.
My flesh trembleth for fear of thee; and I am afraid of thy judgments.
Děsí se strachem před tebou tělo mé; nebo soudů tvých bojím se.
AIN. I have done judgment and justice: leave me not to mine oppressors.
Ajin Činím soud a spravedlnost, nevydávejž mne mým násilníkům.
Be surety for thy servant for good: let not the proud oppress me.
Zastup sám služebníka svého k dobrému, tak aby mne pyšní nepotlačili.
Mine eyes fail for thy salvation, and for the word of thy righteousness.
Oči mé hynou čekáním na spasení tvé, a na výmluvnost spravedlnosti tvé.
Deal with thy servant according unto thy mercy, and teach me thy statutes.
Nalož s služebníkem svým vedlé milosrdenství svého, a ustanovením svým vyuč mne.
I am thy servant; give me understanding, that I may know thy testimonies.
Služebník tvůj jsem já, dejž mi rozumnost, abych uměl svědectví tvá.
It is time for thee, LORD, to work: for they have made void thy law.
Časť jest, abys se přičinil, Hospodine; zrušili zákon tvůj.
Therefore I love thy commandments above gold; yea, above fine gold.
Z té příčiny miluji přikázaní tvá více nežli zlato, i to, kteréž jest nejlepší.
Therefore I esteem all thy precepts concerning all things to be right; and I hate every false way.
A proto, že všecky rozkazy tvé o všech věcech pravé býti poznávám, všeliké stezky bludné nenávidím.
PE. Thy testimonies are wonderful: therefore doth my soul keep them.
Pe Předivnáť jsou svědectví tvá, a protož jich ostříhá duše má.
The entrance of thy words giveth light; it giveth understanding unto the simple.
Začátek učení tvého osvěcuje, a vyučuje sprostné rozumnosti.
I opened my mouth, and panted: for I longed for thy commandments.
Ústa svá otvírám, a dychtím, nebo přikázaní tvých jsem žádostiv.
Look thou upon me, and be merciful unto me, as thou usest to do unto those that love thy name.
Popatřiž na mne, a smiluj se nade mnou podlé práva těch, kteříž milují jméno tvé.
Order my steps in thy word: and let not any iniquity have dominion over me.
Kroky mé utvrzuj v slovu svém, a nedej, aby nade mnou panovati měla jaká nepravost.
Deliver me from the oppression of man: so will I keep thy precepts.
Vysvoboď mne z nátisků lidských, abych ostříhal rozkazů tvých.
Make thy face to shine upon thy servant; and teach me thy statutes.
Zasvěť tvář svou nad služebníkem svým, a ustanovením svým vyuč mne.
Rivers of waters run down mine eyes, because they keep not thy law.
Potůčkové vod vyplývají z očí mých příčinou těch, kteříž neostříhají zákona tvého.
TZADDI. Righteous art thou, O LORD, and upright are thy judgments.
Tsade Spravedlivý jsi, Hospodine, a upřímý v soudech svých.
Thy testimonies that thou hast commanded are righteous and very faithful.
Ty jsi vydal spravedlivá svědectví svá, a vší víry hodná.
My zeal hath consumed me, because mine enemies have forgotten thy words.
Až svadnu, tak horlím, že se zapomínají na slovo tvé nepřátelé moji.
Thy word is very pure: therefore thy servant loveth it.
Zprubovanáť jest řeč tvá dokonale, tou příčinou ji miluje služebník tvůj.
I am small and despised: yet do not I forget thy precepts.
Maličký a opvržený jsem já, však na rozkazy tvé se nezapomínám.
Thy righteousness is an everlasting righteousness, and thy law is the truth.
Spravedlnost tvá jest spravedlnost věčná, a zákon tvůj pravda.
Trouble and anguish have taken hold on me: yet thy commandments are my delights.
Ssoužení a nátisk mne stihají, přikázaní tvá jsou mé rozkoše.
The righteousness of thy testimonies is everlasting: give me understanding, and I shall live.
Spravedlnost svědectví tvých trvá na věky; dej mi z ní rozumnosti nabýti, tak abych živ býti mohl.
KOPH. I cried with my whole heart; hear me, O LORD: I will keep thy statutes.
Koph Z celého srdce volám, vyslyšiš mne, ó Hospodine, abych ostříhal ustanovení tvých.
I cried unto thee; save me, and I shall keep thy testimonies.
K tobě volám, vysvoboď mne, abych šetřil svědectví tvých.
I prevented the dawning of the morning, and cried: I hoped in thy word.
Předstihám svitání a volám, na tvéť slovo očekávám.
Mine eyes prevent the night watches, that I might meditate in thy word.
Předstihají oči mé bdění proto, abych přemýšlel o výmluvnostech tvých.
Hear my voice according unto thy lovingkindness: O LORD, quicken me according to thy judgment.
Hlas můj slyš podlé svého milosrdenství, Hospodine, podlé soudů svých obživ mne.
They draw nigh that follow after mischief: they are far from thy law.
Přibližují se následovníci nešlechetnosti, ti, kteříž se od zákona tvého vzdálili.
Thou art near, O LORD; and all thy commandments are truth.
Ty blíže jsi, Hospodine; nebo všecka přikázaní tvá jsou pravda.
Concerning thy testimonies, I have known of old that thou hast founded them for ever.
Jižť to dávno vím o svědectvích tvých, že jsi je stvrdil až na věky.
RESH. Consider mine affliction, and deliver me: for I do not forget thy law.
Reš Popatřiž na mé trápení, a vysvoboď mne; neboť se na zákon tvůj nezapomínám.
Plead my cause, and deliver me: quicken me according to thy word.
Zasaď se o mou při, a ochraň mne; pro řeč svou obživ mne.
Salvation is far from the wicked: for they seek not thy statutes.
Dalekoť jest od bezbožných spasení, nebo nedotazují se na ustanovení tvá.
Great are thy tender mercies, O LORD: quicken me according to thy judgments.
Slitování tvá mnohá jsou, Hospodine; podlé soudů svých obživ mne.
Many are my persecutors and mine enemies; yet do I not decline from thy testimonies.
Jakžkoli jsou mnozí protivníci moji a nepřátelé moji, však od svědectví tvých se neuchyluji.
I beheld the transgressors, and was grieved; because they kept not thy word.
Viděl jsem ty, kteříž se převráceně měli, velmi to těžce nesa, že řeči tvé neostříhali.
Consider how I love thy precepts: quicken me, O LORD, according to thy lovingkindness.
Popatřiž, žeť rozkazy tvé miluji, Hospodine; podlé milosrdenství svého obživ mne.
Thy word is true from the beginning: and every one of thy righteous judgments endureth for ever.
Nejpřednější věc slova tvého jest pravda, a na věky trvá všeliký úsudek spravedlnosti tvé.
SCHIN. Princes have persecuted me without a cause: but my heart standeth in awe of thy word.
Šin Knížata mi se protiví bez příčiny, však slova tvého děsí se srdce mé.
I rejoice at thy word, as one that findeth great spoil.
Já raduji se z řeči tvé tak jako ten, kterýž dochází hojné kořisti.
I hate and abhor lying: but thy law do I love.
Falše pak nenávidím, a jí v ohavnosti mám; zákon tvůj miluji.
Seven times a day do I praise thee because of thy righteous judgments.
Sedmkrát za den chválím tě z soudů tvých spravedlivých.
Great peace have they which love thy law: and nothing shall offend them.
Pokoj mnohý těm, kteříž milují zákon tvůj, a nemají žádné urážky.
LORD, I have hoped for thy salvation, and done thy commandments.
Očekávám na spasení tvé, Hospodine,a přikázaní tvá vykonávám.
My soul hath kept thy testimonies; and I love them exceedingly.
Ostříhá duše má svědectví tvých, nebo je velice miluji.
I have kept thy precepts and thy testimonies: for all my ways are before thee.
Ostříhám rozkazů tvých a svědectví tvých; nebo všecky cesty mé jsou před tebou.
TAU. Let my cry come near before thee, O LORD: give me understanding according to thy word.
Thav Předstupiž úpění mé před oblíčej tvůj, Hospodine, a podlé slova svého uděl mi rozumnosti.
Let my supplication come before thee: deliver me according to thy word.
Vejdiž pokorná prosba má před tvář tvou, a vedlé řeči své vytrhni mne.
My lips shall utter praise, when thou hast taught me thy statutes.
I vynesou rtové moji chválu, když ty mne vyučíš ustanovením svým.
My tongue shall speak of thy word: for all thy commandments are righteousness.
Zpívati bude i jazyk můj slovo tvé, a že všecka přikázaní tvá jsou spravedlnost.
Let thine hand help me; for I have chosen thy precepts.
Budiž mi ku pomoci ruka tvá; neboť jsem sobě zvolil přikázaní tvá.
I have longed for thy salvation, O LORD; and thy law is my delight.
Toužím po spasení tvém, Hospodine,a zákon tvůj jest rozkoš má.
Let my soul live, and it shall praise thee; and let thy judgments help me.
Živa bude duše má, a bude tě chváliti,a soudové tvoji budou mi na pomoc.
I have gone astray like a lost sheep; seek thy servant; for I do not forget thy commandments.
Bloudím jako ovce ztracená, hledejž služebníka svého, neboť se na přikázaní tvá nezapomínám.