Psalms 119

Aleph. Blahoslavení ti, kteříž jsou ctného obcování, kteříž chodí v zákoně Hospodinově.
Aleph. Welgelukzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet des HEEREN gaan.
Blahoslavení, kteříž ostříhají svědectví jeho, a kteříž ho celým srdcem hledají.
Welgelukzalig zijn zij, die Zijn getuigenissen onderhouden, die Hem van ganser harte zoeken;
Nečiní zajisté nepravosti, ale kráčejí po cestách jeho.
Ook geen onrecht werken, maar wandelen in Zijn wegen.
Ty jsi přikázal, aby pilně bylo ostříháno rozkazů tvých.
HEERE! Gij hebt geboden, dat men Uw bevelen zeer bewaren zal.
Ó by spraveny byly cesty mé k ostříhání ustanovení tvých.
Och, dat mijn wegen gericht werden, om Uw inzettingen te bewaren!
Tehdážť nebudu zahanben, když budu patřiti na všecka přikázaní tvá.
Dan zou ik niet beschaamd worden, wanneer ik merken zou op al Uw geboden.
Oslavovati tě budu v upřímnosti srdce, když se vyučovati budu právům spravedlnosti tvé.
Ik zal U loven in oprechtheid des harten, als ik de rechten Uwer gerechtigheid geleerd zal hebben.
Ustanovení tvých budu ostříhati s pilností, toliko neopouštěj mne.
Ik zal Uw inzettingen bewaren; verlaat mij niet al te zeer.
Beth. Jakým způsobem očistí mládenec stezku svou? Takovým, aby se choval vedlé slova tvého.
Beth. Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Als hij dat houdt naar Uw woord.
Celým srdcem svým hledám tebe, nedopouštějž mi blouditi od přikázaní tvých.
Ik zoek U met mijn gehele hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen.
V srdci svém skládám řeč tvou, abych nehřešil proti tobě.
Ik heb Uw rede in mijn hart verborgen, opdat ik tegen U niet zondigen zou.
Ty chvály hodný Hospodine, vyuč mne ustanovením svým.
HEERE! Gij zijt gezegend; leer mij Uw inzettingen.
Rty svými vypravuji o všech soudech úst tvých.
Ik heb met mijn lippen verteld al de rechten Uws monds.
Z cesty svědectví tvých raduji se více, než z největšího zboží.
Ik ben vrolijker in den weg Uwer getuigenissen, dan over allen rijkdom.
O přikázaních tvých přemyšluji, a patřím na stezky tvé.
Ik zal Uw bevelen overdenken, en op Uw paden letten.
V ustanoveních tvých se kochám, aniž se zapomínám na slovo tvé.
Ik zal mijzelven vermaken in Uw inzettingen; Uw woord zal ik niet vergeten.
Gimel Tu milost učiň s služebníkem svým, abych, dokudž jsem živ, ostříhal slova tvého.
Gimel. Doe wel bij Uw knecht, dat ik leve en Uw woord beware.
Otevři oči mé, abych spatřoval divné věci z zákona tvého.
Ontdek mijn ogen, dat ik aanschouwe de wonderen van Uw wet.
Příchozí jsem na tom světě, neukrývejž přede mnou přikázaní svých.
Ik ben een vreemdeling op de aarde, verberg Uw geboden voor mij niet.
Umdlévá duše má pro žádost soudů tvých všelikého času.
Mijn ziel is verbroken vanwege het verlangen naar Uw oordelen te aller tijd.
Vyhlazuješ pyšné, zlořečené, kteříž bloudí od přikázaní tvých.
Gij scheldt de vervloekte hovaardigen, die van Uw geboden afdwalen.
Odejmi ode mne útržku a potupu, neboť ostříhám svědectví tvých.
Wentel van mij versmaadheid en verachting, want ik heb Uw getuigenissen onderhouden.
Také i knížata se zasazují, a mluví proti mně, služebník pak tvůj přemýšlí o ustanoveních tvých.
Als zelfs de vorsten zittende tegen mij gesproken hebben, heeft Uw knecht Uw inzettingen betracht.
Svědectví tvá zajisté jsou mé rozkoše a moji rádcové.
Ook zijn Uw getuigenissen mijn vermakingen, en mijn raadslieden.
Daleth Přilnula k prachu duše má; obživiž mne podlé slova svého.
Daleth. Mijn ziel kleeft aan het stof; maak mij levend naar Uw woord.
Cesty své předložilť jsem, a vyslýchals mne; vyuč mne ustanovením svým.
Ik heb U mijn wegen verteld, en Gij hebt mij verhoord; leer mij Uw inzettingen.
Cestě rozkazů tvých dej ať vyrozumívám, a ať přemýšlím o divných skutcích tvých.
Geef mij den weg Uwer bevelen te verstaan, opdat ik Uw wonderen betrachte.
Rozplývá se zámutkem duše má, očerstviž mne podlé slova svého.
Mijn ziel druipt weg van treurigheid; richt mij op naar Uw woord.
Cestu lživou odvrať ode mne, a zákon svůj z milosti dej mi.
Wend van mij den weg der valsheid, en verleen mij genadiglijk Uw wet.
Cestu pravou jsem vyvolil, soudy tvé sobě předkládám.
Ik heb verkoren den weg der waarheid, Uw rechten heb ik mij voorgesteld.
Svědectví tvých se přídržím, Hospodine, nedejž mi zahanbenu býti.
Ik kleef vast aan Uw getuigenissen; o HEERE! beschaam mij niet.
Cestou rozkazů tvých poběhnu, když ty rozšíříš srdce mé.
Ik zal den weg Uwer geboden lopen, als Gij mijn hart verwijd zult hebben.
He Vyuč mne, Hospodine, cestě ustanovení svých, kteréž bych ostříhal do konce.
He. HEERE! leer mij den weg Uwer inzettingen, en ik zal hem houden ten einde toe.
Dej mi ten rozum, ať šetřím zákona tvého, a ať ho ostříhám celým srdcem.
Geef mij het verstand, en ik zal Uw wet houden; ja, ik zal ze onderhouden met gansen harte.
Dej, ať chodím cestou přikázaní tvých; nebo v tom svou rozkoš skládám.
Doe mij treden op het pad Uwer geboden, want daarin heb ik lust.
Nakloň srdce mého k svědectvím svým, a ne k lakomství.
Neig mijn hart tot Uw getuigenissen, en niet tot gierigheid.
Odvrať oči mé, ať nehledí marnosti; na cestě své obživ mne.
Wend mijn ogen af, dat zij geen ijdelheid zien; maak mij levend door Uw wegen.
Potvrď služebníku svému řeči své, kterýž se oddal k službě tvé.
Bevestig Uw toezegging aan Uw knecht, die Uw vreze toegedaan is.
Odvrať ode mne pohanění, jehož se bojím; nebo soudové tvoji dobří jsou.
Wend mijn smaadheid af, die ik vreze, want Uw rechten zijn goed.
Aj, toužím po rozkázaních tvých; dej, ať jsem živ v spravedlnosti tvé.
Zie, ik heb een begeerte tot Uw bevelen; maak mij levend door Uw gerechtigheid.
Vav Ó ať se přiblíží ke mně milosrdenství tvá, Hospodine, a spasení tvé vedlé řeči tvé,
Vau. En dat mij Uw goedertierenheden overkomen, o HEERE! Uw heil, naar Uw toezegging;
Tak abych odpovědíti uměl utrhači svému skutkem, že doufání skládám v slovu tvém.
Opdat ik mijn smader wat heb te antwoorden, want ik vertrouw op Uw woord.
A nevynímej z úst mých slova nejpravějšího; neboť na soudy tvé očekávám.
En ruk het woord der waarheid van mijn mond niet al te zeer, want ik hoop op Uw rechten.
I budu ostříhati zákona tvého ustavičně, od věků až na věky,
Zo zal ik Uw wet steeds onderhouden, eeuwiglijk en altoos.
A bez přestání choditi na širokosti, neboť jsem se dotázal rozkazů tvých.
En ik zal wandelen in de ruimte, omdat ik Uw bevelen gezocht heb.
Nýbrž mluviti budu o svědectvích tvých i před králi, a nebudu se hanbiti.
Ook zal ik voor koningen spreken van Uw getuigenissen, en mij niet schamen.
Nebo rozkoš svou skládám v přikázaních tvých, kteráž jsem zamiloval.
En ik zal mij vermaken in Uw geboden, die ik liefheb.
Přičinímť i ruce své k přikázaním tvým, kteráž miluji, a přemýšleti budu o ustanoveních tvých.
En ik zal mijn handen opheffen naar Uw geboden, die ik liefheb, en ik zal Uw inzettingen betrachten.
Zajin Rozpomeň se na slovo k služebníku svému, kterýmž jsi mne ubezpečil.
Zain. Gedenk des woords, tot Uw knecht gesproken, op hetwelk Gij mij hebt doen hopen.
Toť jest má útěcha v ssoužení mém, že mne slovo tvé obživuje.
Dit is mijn troost in mijn ellende, want Uw toezegging heeft mij levend gemaakt.
Pyšní mi se velmi posmívají, však od zákona tvého se neuchyluji.
De hovaardigen hebben mij boven mate zeer bespot; nochtans ben ik van Uw wet niet geweken.
Neboť se rozpomínám na soudy tvé věčné, Hospodine, kterýmiž se potěšuji.
Ik heb gedacht, o HEERE! aan Uw oordelen van ouds aan, en heb mij getroost.
Děsím se nad bezbožnými, kteříž opouštějí zákon tvůj.
Grote beroering heeft mij bevangen vanwege de goddelozen, die Uw wet verlaten.
Ustanovení tvá jsou mé písničky na místě mého putování.
Uw inzettingen zijn mij gezangen geweest, ter plaatse mijner vreemdelingschappen.
Rozpomínám se i v noci na jméno tvé, Hospodine, a ostříhám zákona tvého.
HEERE! des nachts ben ik Uws Naams gedachtig geweest, en heb Uw wet bewaard.
Toť mám odtud, abych ostříhal rozkazů tvých.
Dat is mij geschied, omdat ik Uw bevelen bewaard heb.
Cheth Díl můj, řekl jsem, Hospodine, ostříhati výmluvnosti tvé.
Cheth. De HEERE is mijn deel, ik heb gezegd, dat ik Uw woorden zal bewaren.
Modlívám se milosti tvé v celém srdci: Smiluj se nade mnou podlé slova svého.
Ik heb Uw aanschijn ernstelijk gebeden van ganser harte, wees mij genadig naar Uw toezegging.
Rozvážil jsem na mysli cesty své, a obrátil jsem nohy své k tvým svědectvím.
Ik heb mijn wegen bedacht, en heb mijn voeten gekeerd tot Uw getuigenissen.
Pospíchámť a neodkládám ostříhati rozkazů tvých.
Ik heb gehaast, en niet vertraagd Uw geboden te onderhouden.
Rota bezbožníků zloupila mne, na zákon tvůj se nezapomínám.
De goddeloze hopen hebben mij beroofd; nochtans heb ik Uw wet niet vergeten.
O půlnoci vstávám, abych tě oslavoval v soudech spravedlnosti tvé.
Te middernacht sta ik op, om U te loven voor de rechten Uwer gerechtigheid.
Účastník jsem všech, kteříž se bojí tebe, a těch, kteříž ostříhají přikázaní tvých.
Ik ben een gezel van allen, die U vrezen, en van hen, die Uw bevelen onderhouden.
Milosrdenství tvého, Hospodine, plná jest země, ustanovením svým vyuč mne.
HEERE! de aarde is vol van Uw goedertierenheid; leer mij Uw inzettingen.
Teth Dobrotivě jsi nakládal s služebníkem svým, Hospodine, podlé slova svého.
Teth. Gij hebt bij Uw knecht goed gedaan, HEERE, naar Uw woord.
Pravému soudu a umění vyuč mne, nebo jsem přikázaním tvým uvěřil.
Leer mij een goeden zin en wetenschap, want ik heb aan Uw geboden geloofd.
Prvé než jsem snížen byl, bloudil jsem, ale nyní výmluvnosti tvé ostříhám.
Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu onderhoud ik Uw woord.
Dobrý jsi ty a dobrotivý, vyuč mne ustanovením svým.
Gij zijt goed en goeddoende; leer mij Uw inzettingen.
Složiliť jsou lež proti mně pyšní, ale já celým srdcem ostříhám přikázaní tvých.
De hovaardigen hebben leugens tegen mij gestoffeerd; doch ik bewaar Uw bevelen van ganser harte.
Zbřidlo jako tuk srdce jejich, já zákonem tvým se potěšuji.
Hun hart is vet als smeer; maar ik heb vermaak in Uw wet.
K dobrémuť jest mi to, že jsem pobyl v trápení, abych se naučil ustanovením tvým.
Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik Uw inzettingen leerde.
Za lepší sobě pokládám zákon úst tvých, nežli na tisíce zlata a stříbra.
De wet Uws monds is mij beter, dan duizenden van goud of zilver.
Jod Ruce tvé učinily a sformovaly mne, dej mi ten rozum, abych se naučil přikázaním tvým,
Jod. Uw handen hebben mij gemaakt, en bereid; maak mij verstandig, opdat ik Uw geboden lere.
Tak aby bojící se tebe mne vidouce, radovali se, že na slovo tvé očekávám.
Die U vrezen, zullen mij aanzien, en zich verblijden, omdat ik op Uw woord gehoopt heb.
Seznávámť, Hospodine, že jsou spravedliví soudové tvoji, a že jsi mne hodně potrestal.
Ik weet, HEERE! dat Uw gerichten de gerechtigheid zijn, en dat Gij mij uit getrouwheid verdrukt hebt.
Nechať jest již zřejmé milosrdenství tvé ku potěšení mému, podlé řeči tvé mluvené služebníku tvému.
Laat toch Uw goedertierenheid zijn om mij te troosten, naar Uw toezegging aan Uw knecht.
Přiďtež na mne slitování tvá, abych živ býti mohl; nebo zákon tvůj rozkoš má jest.
Laat mij Uw barmhartigheden overkomen, opdat ik leve, want Uw wet is al mijn vermaking.
Zahanbeni buďte pyšní, proto že lstivě chtěli mne podvrátiti, já pak přemyšluji o přikázaních tvých.
Laat de hovaardigen beschaamd worden, omdat zij mij met leugen nedergestoten hebben; doch ik betracht Uw geboden.
Obraťtež se ke mně, kteříž se bojí tebe, a kteříž znají svědectví tvá.
Laat hen tot mij keren, die U vrezen, en die Uw getuigenissen kennen.
Budiž srdce mé upřímé při ustanoveních tvých, tak abych nebyl zahanben.
Laat mijn hart oprecht zijn tot Uw inzettingen, opdat ik niet beschaamd worde.
Kaph Touží duše má po spasení tvém, na slovo tvé očekávám.
Caph. Mijn ziel is bezweken van verlangen naar Uw heil; op Uw woord heb ik gehoopt.
Hynou i oči mé žádostí výmluvností tvých, když říkám: Skoro-liž mne potěšíš?
Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar Uw toezegging, terwijl ik zeide: Wanneer zult Gij mij vertroosten?
Ačkoli jsem jako nádoba kožená v dymu, na ustanovení tvá však jsem nezapomenul.
Want ik ben geworden als een lederen zak in den rook; doch Uw inzettingen heb ik niet vergeten.
Mnoho-liž bude dní služebníka tvého? Skoro-liž soud vykonáš nad těmi, kteříž mi protivenství činí?
Hoe vele zullen de dagen Uws knechts zijn? Wanneer zult Gij recht doen over mijn vervolgers?
Vykopali mi pyšní jámy, kterážto věc není podlé zákona tvého.
De hovaardigen hebben mij putten gegraven, hetwelk niet is naar Uw wet.
Všecka přikázaní tvá jsou pravda; bez příčiny mi se protiví, spomoziž mi.
Al Uw geboden zijn waarheid; zij vervolgen mij met leugen, help mij.
Téměřť jsou mne již v nic obrátili na zemi, já jsem však neopustil přikázaní tvých.
Zij hebben mij bijna vernietigd op de aarde, maar ik heb Uw bevelen niet verlaten.
Podlé milosrdenství svého obživ mne, abych ostříhal svědectví úst tvých.
Maak mij levend naar Uw goedertierenheid, dan zal ik de getuigenis Uws monds onderhouden.
Lamed Na věky, ó Hospodine, slovo tvé trvánlivé jest v nebesích.
Lamed. O HEERE! Uw woord bestaat in der eeuwigheid in de hemelen.
Od národu do pronárodu pravda tvá, utvrdil jsi zemi, a tak stojí.
Uw goedertierenheid is van geslacht tot geslacht; Gij hebt de aarde vastgemaakt, en zij blijft staan;
Vedlé úsudků tvých stojí to vše do dnešního dne, všecko to zajisté jsou služebníci tvoji.
Naar Uw verordeningen blijven zij nog heden staan, want zij allen zijn Uw knechten.
Byť zákon tvůj nebyl mé potěšení, dávno bych byl zahynul v svém trápení.
Indien Uw wet niet ware geweest al mijn vermaking, ik ware in mijn druk al lang vergaan.
Na věky se nezapomenu na rozkazy tvé; jimi zajisté obživil jsi mne.
Ik zal Uw bevelen in der eeuwigheid niet vergeten, want door dezelve hebt Gij mij levend gemaakt.
Tvůjť jsem já, zachovávejž mne; nebo přikázaní tvá zpytuji.
Ik ben Uw, behoud mij, want ik heb Uw bevelen gezocht.
Očekávajíť na mne bezbožní, aby mne zahubili, já pak svědectví tvá rozvažuji.
De goddelozen hebben op mij gewacht, om mij te doen vergaan; ik neem acht op Uw getuigenissen.
Každé věci dokonalé vidím skončení; rozkaz tvůj jest přeširoký náramně.
In alle volmaaktheid heb ik een einde gezien; maar Uw gebod is zeer wijd.
Mem Ó jak miluji zákon tvůj, tak že každého dne on jest mé přemyšlování.
Mem. Hoe lief heb ik Uw wet! Zij is mijn betrachting den gansen dag.
Nad nepřátely mé moudřejšího mne činíš přikázaními svými; nebo mám je ustavičně před sebou.
Zij maakt mij door Uw geboden wijzer, dan mijn vijanden zijn, want zij is in eeuwigheid bij mij.
Nade všecky své učitele rozumnější jsem učiněn; nebo svědectví tvá jsou má přemyšlování.
Ik ben verstandiger dan al mijn leraars, omdat Uw getuigenissen mijn betrachting zijn.
I nad starce opatrnější jsem, nebo přikázaní tvých ostříhám.
Ik ben voorzichtiger dan de ouden, omdat ik Uw bevelen bewaard heb.
Od každé cesty zlé zdržuji nohy své, abych ostříhal slova tvého.
Ik heb mijn voeten geweerd van alle kwade paden, opdat ik Uw woord zou onderhouden.
Od soudů tvých se neodvracuji, proto že ty mne vyučuješ.
Ik ben niet geweken van Uw rechten, want Gij hebt mij geleerd.
Ó jak jsou sladké dásním mým výmluvnosti tvé, nad med ústům mým.
Hoe zoet zijn Uw redenen mijn gehemelte geweest, meer dan honig mijn mond!
Z přikázaní tvých rozumnosti jsem nabyl, a protož všeliké cesty bludné nenávidím.
Uit Uw bevelen krijg ik verstand, daarom haat ik alle leugenpaden.
Nun Svíce nohám mým jest slovo tvé, a světlo stezce mé.
Nun. Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad.
Přisáhl jsem, což i splním, že chci ostříhati soudů spravedlnosti tvé.
Ik heb gezworen, en zal het bevestigen, dat ik onderhouden zal de rechten Uwer gerechtigheid.
Ztrápenýť jsem přenáramně, Hospodine, obživiž mne vedlé slova svého.
Ik ben gans zeer verdrukt, HEERE! maak mij levend naar Uw woord.
Dobrovolné oběti úst mých, žádám, oblib, Hospodine, a právům svým vyuč mne.
Laat U toch, o HEERE! welgevallen de vrijwillige offeranden mijns monds, en leer mij Uw rechten.
Duše má jest v ustavičném nebezpečenství, a však na zákon tvůj se nezapomínám.
Mijn ziel is geduriglijk in mijn hand; nochtans vergeet ik Uw wet niet.
Polékli jsou mi bezbožní osídlo, ale já od rozkazů tvých se neodvracím.
De goddelozen hebben mij een strik gelegd; nochtans ben ik niet afgedwaald van Uw bevelen.
Za dědictví věčné ujal jsem svědectví tvá, neboť jsou radost srdce mého.
Ik heb Uw getuigenissen genomen tot een eeuwige erve, want zij zijn mijns harten vrolijkheid.
Naklonil jsem srdce svého k vykonávání ustanovení tvých ustavičně, až i do konce.
Ik heb mijn hart geneigd, om Uw inzettingen eeuwiglijk te doen, ten einde toe.
Samech Výmyslků nenávidím, zákon pak tvůj miluji.
Samech. Ik haat de kwade ranken, maar heb Uw wet lief.
Skrýše má a pavéza má ty jsi, na slovo tvé očekávám.
Gij zijt mijn Schuilplaats en mijn Schild; op Uw Woord heb ik gehoopt.
Odstuptež ode mne nešlechetníci, abych ostříhal přikázaní Boha svého.
Wijkt van mij, gij boosdoeners! dat ik de geboden mijns Gods moge bewaren.
Zdržujž mne podlé slova svého, tak abych živ byl, a nezahanbuj mne v mém očekávání.
Ondersteun mij naar Uw toezegging, opdat ik leve; en laat mij niet beschaamd worden over mijn hope.
Posiluj mne, abych zachován byl, a patřil k ustanovením tvým ustavičně.
Ondersteun mij, zo zal ik behouden zijn; dan zal ik mij steeds in Uw inzettingen vermaken.
Potlačuješ všecky ty, kteříž odstupují od ustanovení tvých; neboť jest lživá opatrnost jejich.
Gij vertreedt al degenen, die van Uw inzettingen afdwalen, want hun bedrog is leugen.
Jako trůsku odmítáš všecky bezbožníky země, a protož miluji svědectví tvá.
Gij doet alle goddelozen der aarde weg als schuim, daarom heb ik Uw getuigenissen lief.
Děsí se strachem před tebou tělo mé; nebo soudů tvých bojím se.
Het haar mijns vleses is te berge gerezen van verschrikking voor U, en ik heb gevreesd voor Uw oordelen.
Ajin Činím soud a spravedlnost, nevydávejž mne mým násilníkům.
Ain. Ik heb recht en gerechtigheid gedaan; geef mij niet over aan mijn onderdrukkers.
Zastup sám služebníka svého k dobrému, tak aby mne pyšní nepotlačili.
Wees borg voor Uw knecht ten goede; laat de hovaardigen mij niet onderdrukken.
Oči mé hynou čekáním na spasení tvé, a na výmluvnost spravedlnosti tvé.
Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar Uw heil, en naar de toezegging Uwer rechtvaardigheid.
Nalož s služebníkem svým vedlé milosrdenství svého, a ustanovením svým vyuč mne.
Doe bij Uw knecht naar Uw goedertierenheid, en leer mij Uw inzettingen.
Služebník tvůj jsem já, dejž mi rozumnost, abych uměl svědectví tvá.
Ik ben Uw knecht, maak mij verstandig, en ik zal Uw getuigenissen kennen.
Časť jest, abys se přičinil, Hospodine; zrušili zákon tvůj.
Het is tijd voor den HEERE, dat Hij werke, want zij hebben Uw wet verbroken.
Z té příčiny miluji přikázaní tvá více nežli zlato, i to, kteréž jest nejlepší.
Daarom heb ik Uw geboden lief, meer dan goud, ja, meer dan het fijnste goud.
A proto, že všecky rozkazy tvé o všech věcech pravé býti poznávám, všeliké stezky bludné nenávidím.
Daarom heb ik al Uw bevelen, van alles, voor recht gehouden; maar alle valse pad heb ik gehaat.
Pe Předivnáť jsou svědectví tvá, a protož jich ostříhá duše má.
Pe. Uw getuigenissen zijn wonderbaar, daarom bewaart ze mijn ziel.
Začátek učení tvého osvěcuje, a vyučuje sprostné rozumnosti.
De opening Uwer woorden geeft licht, de slechten verstandig makende.
Ústa svá otvírám, a dychtím, nebo přikázaní tvých jsem žádostiv.
Ik heb mijn mond wijd opengedaan, en gehijgd, want ik heb verlangd naar Uw geboden.
Popatřiž na mne, a smiluj se nade mnou podlé práva těch, kteříž milují jméno tvé.
Zie mij aan, wees mij genadig, naar het recht aan degenen, die Uw Naam beminnen.
Kroky mé utvrzuj v slovu svém, a nedej, aby nade mnou panovati měla jaká nepravost.
Maak mijn voetstappen vast in Uw Woord, en laat geen ongerechtigheid over mij heersen.
Vysvoboď mne z nátisků lidských, abych ostříhal rozkazů tvých.
Verlos mij van des mensen overlast, en ik zal Uw bevelen onderhouden.
Zasvěť tvář svou nad služebníkem svým, a ustanovením svým vyuč mne.
Doe Uw aangezicht lichten over Uw knecht, en leer mij Uw inzettingen.
Potůčkové vod vyplývají z očí mých příčinou těch, kteříž neostříhají zákona tvého.
Waterbeken vlieten af uit mijn ogen, omdat zij Uw wet niet onderhouden.
Tsade Spravedlivý jsi, Hospodine, a upřímý v soudech svých.
Tsade. HEERE! Gij zijt rechtvaardig, en elkeen Uwer oordelen is recht.
Ty jsi vydal spravedlivá svědectví svá, a vší víry hodná.
Gij hebt de gerechtigheid Uwer getuigenissen, en de waarheid hogelijk geboden.
Až svadnu, tak horlím, že se zapomínají na slovo tvé nepřátelé moji.
Mijn ijver heeft mij doen vergaan, omdat mijn wederpartijders Uw woorden vergeten hebben.
Zprubovanáť jest řeč tvá dokonale, tou příčinou ji miluje služebník tvůj.
Uw woord is zeer gelouterd, en Uw knecht heeft het lief.
Maličký a opvržený jsem já, však na rozkazy tvé se nezapomínám.
Ik ben klein en veracht, doch Uw bevelen vergeet ik niet.
Spravedlnost tvá jest spravedlnost věčná, a zákon tvůj pravda.
Uw gerechtigheid is gerechtigheid in eeuwigheid, en Uw wet is de waarheid.
Ssoužení a nátisk mne stihají, přikázaní tvá jsou mé rozkoše.
Benauwdheid en angst hebben mij getroffen, doch Uw geboden zijn mijn vermakingen.
Spravedlnost svědectví tvých trvá na věky; dej mi z ní rozumnosti nabýti, tak abych živ býti mohl.
De gerechtigheid Uwer getuigenissen is in der eeuwigheid; doe ze mij verstaan, zo zal ik leven.
Koph Z celého srdce volám, vyslyšiš mne, ó Hospodine, abych ostříhal ustanovení tvých.
Koph. Ik heb van ganser harte geroepen: verhoor mij, o HEERE! ik zal Uw inzettingen bewaren.
K tobě volám, vysvoboď mne, abych šetřil svědectví tvých.
Ik heb U aangeroepen, verlos mij, en ik zal Uw getuigenissen onderhouden.
Předstihám svitání a volám, na tvéť slovo očekávám.
Ik ben de morgen schemering voorgekomen, en heb geschrei gemaakt; op Uw woord heb ik gehoopt.
Předstihají oči mé bdění proto, abych přemýšlel o výmluvnostech tvých.
Mijn ogen komen de nacht waken voor, om Uw rede te betrachten.
Hlas můj slyš podlé svého milosrdenství, Hospodine, podlé soudů svých obživ mne.
Hoor mijn stem naar Uw goedertierenheid, o HEERE! maak mij levend naar Uw recht.
Přibližují se následovníci nešlechetnosti, ti, kteříž se od zákona tvého vzdálili.
Die kwade praktijken najagen, genaken mij, zij wijken verre van Uw wet.
Ty blíže jsi, Hospodine; nebo všecka přikázaní tvá jsou pravda.
Maar Gij, HEERE! zijt nabij, en al Uw geboden zijn waarheid.
Jižť to dávno vím o svědectvích tvých, že jsi je stvrdil až na věky.
Van ouds heb ik geweten van Uw getuigenissen, dat Gij ze in eeuwigheid gegrond hebt.
Reš Popatřiž na mé trápení, a vysvoboď mne; neboť se na zákon tvůj nezapomínám.
Resch. Zie mijn ellende aan, en help mij uit, want Uw wet heb ik niet vergeten.
Zasaď se o mou při, a ochraň mne; pro řeč svou obživ mne.
Twist mijn twistzaak, en verlos mij, maak mij levend, naar Uw toezegging.
Dalekoť jest od bezbožných spasení, nebo nedotazují se na ustanovení tvá.
Het heil is verre van de goddelozen, want zij zoeken Uw inzettingen niet.
Slitování tvá mnohá jsou, Hospodine; podlé soudů svých obživ mne.
HEERE! Uw barmhartigheden zijn vele; maak mij levend naar Uw rechten.
Jakžkoli jsou mnozí protivníci moji a nepřátelé moji, však od svědectví tvých se neuchyluji.
Mijn vervolgers en mijn wederpartijders zijn vele, maar van Uw getuigenissen wijk ik niet.
Viděl jsem ty, kteříž se převráceně měli, velmi to těžce nesa, že řeči tvé neostříhali.
Ik heb gezien degenen, die trouwelooslijk handelen, en het verdroot mij, dat zij Uw woord niet onderhielden.
Popatřiž, žeť rozkazy tvé miluji, Hospodine; podlé milosrdenství svého obživ mne.
Zie aan, dat ik Uw bevelen lief heb, o HEERE! maak mij levend naar Uw goedertierenheid.
Nejpřednější věc slova tvého jest pravda, a na věky trvá všeliký úsudek spravedlnosti tvé.
Het begin Uws woords is waarheid, en in der eeuwigheid is al het recht Uwer gerechtigheid.
Šin Knížata mi se protiví bez příčiny, však slova tvého děsí se srdce mé.
Schin. De vorsten hebben mij vervolgd zonder oorzaak; maar mijn hart heeft gevreesd voor Uw woord.
Já raduji se z řeči tvé tak jako ten, kterýž dochází hojné kořisti.
Ik ben vrolijk over Uw toezegging, als een, die een groten buit vindt.
Falše pak nenávidím, a jí v ohavnosti mám; zákon tvůj miluji.
Ik haat de valsheid, en heb er een gruwel van; maar Uw wet heb ik lief.
Sedmkrát za den chválím tě z soudů tvých spravedlivých.
Ik loof U zevenmaal des daags, over de rechten Uwer gerechtigheid.
Pokoj mnohý těm, kteříž milují zákon tvůj, a nemají žádné urážky.
Die Uw wet beminnen, hebben groten vrede, en zij hebben geen aanstoot.
Očekávám na spasení tvé, Hospodine,a přikázaní tvá vykonávám.
O HEERE! ik hoop op Uw heil, en doe Uw geboden.
Ostříhá duše má svědectví tvých, nebo je velice miluji.
Mijn ziel onderhoudt Uw getuigenissen, en ik heb ze zeer lief.
Ostříhám rozkazů tvých a svědectví tvých; nebo všecky cesty mé jsou před tebou.
Ik onderhoud Uw bevelen en Uw getuigenissen, want al mijn wegen zijn voor U.
Thav Předstupiž úpění mé před oblíčej tvůj, Hospodine, a podlé slova svého uděl mi rozumnosti.
Thau. O HEERE! laat mijn geschrei voor Uw aanschijn genaken, maak mij verstandig naar Uw woord.
Vejdiž pokorná prosba má před tvář tvou, a vedlé řeči své vytrhni mne.
Laat mijn smeken voor Uw aanschijn komen, red mij naar Uw toezegging.
I vynesou rtové moji chválu, když ty mne vyučíš ustanovením svým.
Mijn lippen zullen Uw lof overvloediglijk uitstorten, als Gij mij Uw inzettingen zult geleerd hebben.
Zpívati bude i jazyk můj slovo tvé, a že všecka přikázaní tvá jsou spravedlnost.
Mijn tong zal spraak houden van Uw rede, want al Uw geboden zijn rechtvaardigheid.
Budiž mi ku pomoci ruka tvá; neboť jsem sobě zvolil přikázaní tvá.
Laat Uw hand mij te hulp komen, want ik heb Uw bevelen verkoren.
Toužím po spasení tvém, Hospodine,a zákon tvůj jest rozkoš má.
O HEERE! ik verlang naar Uw heil, en Uw wet is al mijn vermaking.
Živa bude duše má, a bude tě chváliti,a soudové tvoji budou mi na pomoc.
Laat mijn ziel leven, en zij zal U loven, en laat Uw rechten mij helpen.
Bloudím jako ovce ztracená, hledejž služebníka svého, neboť se na přikázaní tvá nezapomínám.
Ik heb gedwaald als een verloren schaap; zoek Uw knecht, want Uw geboden heb ik niet vergeten.