Psalms 120

Píseň stupňů. K Hospodinu v ssoužení svém volal jsem,a vyslyšel mne.
Een lied op Hammaaloth. Ik heb tot den HEERE geroepen in mijn benauwdheid, en Hij heeft mij verhoord.
Hospodine, vysvoboď duši mou od rtů lživých, a od jazyka lstivého.
O HEERE! red mijn ziel van de valse lippen, van de bedriegelijke tong.
Coť prospěje, aneb coť přidá jazyk lstivý,
Wat zal U de bedriegelijke tong geven, of wat zal zij U toevoegen?
Podobný k střelám přeostrým silného,a k uhlí jalovcovému?
Scherpe pijlen eens machtigen, mitsgaders gloeiende jeneverkolen.
Běda mně, že pohostinu býti musím v Mešech, a přebývati v saláších Cedarských.
O, wee mij, dat ik een vreemdeling ben in Mesech, dat ik in de tenten Kedars wone.
Dlouho bydlí duše má mezi těmi, kteříž nenávidí pokoje.
Mijn ziel heeft lang gewoond bij degenen, die den vrede haten.
Já ku pokoji, ale když mluvím, oni k boji.
Ik ben vreedzaam; maar als ik spreek, zijn zij aan den oorlog.