Psalms 119

ALEPH. Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the LORD.
خوشا به حال کسانی‌که زندگی پاک و بی‌عیبی دارند و پیرو تعالیم الهی هستند.
Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart.
خوشا به حال آنهایی که دستورات او را بجا می‌آورند و از صمیم دل مطیع او هستند.
They also do no iniquity: they walk in his ways.
هرگز خطا نمی‌کنند، بلکه در راه خداوند، قدم برمی‌دارند.
Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently.
تو احکام خود را به ما دادی تا با دقّت کامل از آنها پیروی کنیم.
O that my ways were directed to keep thy statutes!
می‌‌‌‌خواهم که از دل و جان اوامر تو را بجا آورم.
Then shall I not be ashamed, when I have respect unto all thy commandments.
اگر در انجام احکام تو، کوشش به خرج دهم شرمنده نخواهم شد.
I will praise thee with uprightness of heart, when I shall have learned thy righteous judgments.
وقتی راه راست را در زندگی بیاموزم، با دل پاک، تو را ستایش خواهم نمود.
I will keep thy statutes: O forsake me not utterly.
من احکام تو را اطاعت خواهم کرد، هرگز مرا ترک مکن.
BETH. Wherewithal shall a young man cleanse his way? by taking heed thereto according to thy word.
مرد جوان چگونه می‌تواند پاک زندگی کند؟ با اطاعت از احکام تو.
With my whole heart have I sought thee: O let me not wander from thy commandments.
از دل و جان طالب تو هستم، نگذار که از احکام تو روی گردان شوم.
Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee.
کلام تو را در دل نگاه می‌دارم تا مرتکب گناه نشوم.
Blessed art thou, O LORD: teach me thy statutes.
خداوندا، تو متبارک هستی! احکام خود را به من بیاموز.
With my lips have I declared all the judgments of thy mouth.
تمام دستوراتی را که به ما داده‌ای به دیگران بیان می‌کنم.
I have rejoiced in the way of thy testimonies, as much as in all riches.
پیروی از احکام تو را بیشتر از کسب ثروت دوست می‌دارم.
I will meditate in thy precepts, and have respect unto thy ways.
دربارهٔ احکام تو تفکّر می‌کنم و به تعالیم تو توجّه می‌نمایم.
I will delight myself in thy statutes: I will not forget thy word.
از احکام تو لذّت می‌برم و دستورات تو را فراموش نخواهم كرد.
GIMEL. Deal bountifully with thy servant, that I may live, and keep thy word.
به این بنده‌ات احسان کن تا زنده بمانم و از کلام تو پیروی کنم.
Open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law.
چشمانم را بازکن تا حقایق عالی احکام تو را ببینم.
I am a stranger in the earth: hide not thy commandments from me.
در این دنیا غریب هستم، پس احکامت را از من پنهان مکن.
My soul breaketh for the longing that it hath unto thy judgments at all times.
اشتیاق شدید برای دانستن احکام تو، پیوسته قلبم را به تپش در می‌آورد.
Thou hast rebuked the proud that are cursed, which do err from thy commandments.
تو افراد متکبّر ملعون را که از احکام تو اطاعت نمی‌کنند، مجازات می‌نمایی.
Remove from me reproach and contempt; for I have kept thy testimonies.
چون من پیرو تعالیم تو هستم، مگذار که آنها مرا تحقیر و توهین کنند.
Princes also did sit and speak against me: but thy servant did meditate in thy statutes.
هرچند حاکمان علیه من توطئه می‌کنند، من دربارهٔ تعالیم تو تفکّر می‌کنم.
Thy testimonies also are my delight and my counsellors.
دستورات تو مایهٔ شادی من است، زیرا آنها راهنمای من می‌باشند.
DALETH. My soul cleaveth unto the dust: quicken thou me according to thy word.
جان من به خاک چسبیده است، برحسب کلام خود مرا زنده بساز.
I have declared my ways, and thou heardest me: teach me thy statutes.
کارهایی را که در زندگی کرده بودم، برای تو بیان کردم و تو به من جواب دادی. اکنون احکام خود را به من بیاموز.
Make me to understand the way of thy precepts: so shall I talk of thy wondrous works.
احکام خود را به من بفهمان و من دربارهٔ کارهای عالی تو تفکّر خواهم کرد.
My soul melteth for heaviness: strengthen thou me according unto thy word.
از شدّت غم و اندوه جانم به لبم رسیده است، مطابق وعدهٔ خود مرا تقویت نما.
Remove from me the way of lying: and grant me thy law graciously.
مرا از راه خطا باز‌دار و از روی رحمت خود احکامت را به من بیاموز.
I have chosen the way of truth: thy judgments have I laid before me.
من راه راست را انتخاب کرده‌ام و اوامر تو را پیش روی خود گذاشته‌ام.
I have stuck unto thy testimonies: O LORD, put me not to shame.
خداوندا، من از احکام تو پیروی کرده‌ام، مگذار که شرمنده گردم.
I will run the way of thy commandments, when thou shalt enlarge my heart.
چون تو به من فهم و دانش بیشتری عطا می‌کنی، من با کمال اشتیاق از احکام تو پیروی خواهم نمود.
HE. Teach me, O LORD, the way of thy statutes; and I shall keep it unto the end.
خداوندا، راه انجام دستوراتت را به من بیاموز و من همیشه آنها را بجا خواهم آورد.
Give me understanding, and I shall keep thy law; yea, I shall observe it with my whole heart.
به من حکمت و دانش عطا كن تا احکام تو را از صمیم قلب بجا آورم.
Make me to go in the path of thy commandments; for therein do I delight.
مرا به راه احکامت هدایت فرما زیرا از آنها لذّت می‌برم.
Incline my heart unto thy testimonies, and not to covetousness.
دلم را به اطاعت از اوامرت مایل گردان، نه به مال دنیا.
Turn away mine eyes from beholding vanity; and quicken thou me in thy way.
چشمانم را از دیدن چیزهای باطل بازدار و مرا به راه خود هدایت کن.
Stablish thy word unto thy servant, who is devoted to thy fear.
مرا از وعده‌های خود مطمئن ساز، وعده‏هایی که به ترسندگان خود داده‌ای.
Turn away my reproach which I fear: for thy judgments are good.
مرا از رسوایی كه از آن ترسانم برهان، زیرا داوری‌های تو نیكوست.
Behold, I have longed after thy precepts: quicken me in thy righteousness.
اشتیاق دارم که احکام تو را بجا آورم، ای خدای عادل، زندگی تازه‌ای به من عطا کن.
VAU. Let thy mercies come also unto me, O LORD, even thy salvation, according to thy word.
خداوندا، مرا از محبّت پایدار خود برخوردار کن و مطابق وعدهٔ خود مرا نجات بده.
So shall I have wherewith to answer him that reproacheth me: for I trust in thy word.
آنگاه می‌توانم به کسانی‌که مرا سرزنش می‌کنند، جواب بدهم، زیرا به کلام تو توکّل نموده‌ام.
And take not the word of truth utterly out of my mouth; for I have hoped in thy judgments.
من را کمک کن تا همیشه حقایق احکام تو را بیان کنم، چون امید من به داوری‌های توست.
So shall I keep thy law continually for ever and ever.
من همیشه از شریعت تو اطاعت خواهم کرد. تا ابدالآباد
And I will walk at liberty: for I seek thy precepts.
با آزادی کامل زندگی خواهم نمود، زیرا مطیع تعالیم تو هستم.
I will speak of thy testimonies also before kings, and will not be ashamed.
احکام تو را بدون خجالت برای پادشاهان بیان خواهم كرد.
And I will delight myself in thy commandments, which I have loved.
از انجام احکام تو شادمانم، زیرا آنها را دوست می‌دارم.
My hands also will I lift up unto thy commandments, which I have loved; and I will meditate in thy statutes.
اوامر تو را دوست دارم و به آنها احترام می‌گذارم.
ZAIN. Remember the word unto thy servant, upon which thou hast caused me to hope.
وعده‌هایی را که به این بنده‌ات داده‌ای به یاد آور، زیرا آنها به من امید داده‏اند.
This is my comfort in my affliction: for thy word hath quickened me.
حتّی در هنگام سختی، آرامش داشتم، زیرا وعدهٔ تو به من زندگی می‌بخشد.
The proud have had me greatly in derision: yet have I not declined from thy law.
مردمان متکبّر همیشه مرا مسخره می‌کنند، امّا من هرگز احکام تو را ترک نكرده‏ام.
I remembered thy judgments of old, O LORD; and have comforted myself.
خداوندا، داوری‌های تو را از سالهای قدیم به یاد می‌آورم و آنها به من آرامش می‌بخشند.
Horror hath taken hold upon me because of the wicked that forsake thy law.
وقتی می‌بینم که اشخاص شریر احکام تو را بجا نمی‌آورند، از خشم به جوش می‌آیم.
Thy statutes have been my songs in the house of my pilgrimage.
هر کجا که زندگی کنم، برای احکام تو سرود خواهم ساخت.
I have remembered thy name, O LORD, in the night, and have kept thy law.
خداوندا، شب هنگام تو را به یاد می‌آورم و دربارهٔ احکام تو تفکّر می‌کنم.
This I had, because I kept thy precepts.
من خوشی خود را در اطاعت اوامر تو یافته‌ام.
CHETH. Thou art my portion, O LORD: I have said that I would keep thy words.
خداوندا، تو همه‌چیز من هستی، قول می‌دهم که شریعت تو را بجا آورم.
I intreated thy favour with my whole heart: be merciful unto me according to thy word.
از دل و جان خواستار رضای تو می‌باشم، مطابق وعدهٔ خود بر من رحم فرما.
I thought on my ways, and turned my feet unto thy testimonies.
به رفتار خود توجّه کردم و قول می‌دهم که از تعالیم تو پیروی کنم.
I made haste, and delayed not to keep thy commandments.
بی‌درنگ و با شتاب، از اوامر تو اطاعت می‌کنم.
The bands of the wicked have robbed me: but I have not forgotten thy law.
شریران برای من دام گستردند، امّا من شریعت تو را فراموش نمی‌كنم.
At midnight I will rise to give thanks unto thee because of thy righteous judgments.
نیمهٔ شب بیدار می‌شوم، و تو را به‌خاطر داوری عادلانه‌ات ستایش می‌کنم.
I am a companion of all them that fear thee, and of them that keep thy precepts.
من دوست کسانی هستم که به تو احترام می‌گذارند و شریعت تو را بجا می‌آورند.
The earth, O LORD, is full of thy mercy: teach me thy statutes.
خداوندا، جهان از محبّت پایدار تو پُر است، احکام خود را به من بیاموز.
TETH. Thou hast dealt well with thy servant, O LORD, according unto thy word.
خداوندا، مطابق وعده‌ات به بندهٔ خود احسان نمودی.
Teach me good judgment and knowledge: for I have believed thy commandments.
به من حکمت و دانش بیاموز، زیرا به اوامر تو اعتماد دارم.
Before I was afflicted I went astray: but now have I kept thy word.
پیش از آن که مرا تنبیه نمایی، من گمراه بودم، امّا اینک مطیع کلام تو هستم.
Thou art good, and doest good; teach me thy statutes.
تو چقدر خوب و مهربان هستی، اوامر خود را به من بیاموز.
The proud have forged a lie against me: but I will keep thy precepts with my whole heart.
مردم متکبّر دربارهٔ من دروغ گفتند، امّا من با تمام دل اوامر تو را اطاعت می‌کنم.
Their heart is as fat as grease; but I delight in thy law.
اینها اشخاص بی‌شعور و تن‌پرور می‌باشند، ولی شریعت تو به من لذّت می‌بخشند.
It is good for me that I have been afflicted; that I might learn thy statutes.
تنبیه من به نفع من بود، زیرا سبب شد که اوامر تو را یاد بگیرم.
The law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver.
شریعت تو برای من بیشتر از هزاران سکّهٔ طلا و نقره ارزش دارد.
JOD. Thy hands have made me and fashioned me: give me understanding, that I may learn thy commandments.
تو مرا ساخته و آفریده‌ای، پس به من دانش عطا فرما تا شریعت تو را بفهمم.
They that fear thee will be glad when they see me; because I have hoped in thy word.
آنانی‌ که از تو می‌ترسند، از دیدن من خوشحال می‌شوند، چون من هم به وعدهٔ تو امیدوارم.
I know, O LORD, that thy judgments are right, and that thou in faithfulness hast afflicted me.
خداوندا، می‌دانم که قضاوت تو عادلانه است و مرا نیز از روی انصاف تنبیه نمودی.
Let, I pray thee, thy merciful kindness be for my comfort, according to thy word unto thy servant.
اکنون مطابق وعده‌ات، بندهٔ خود را از محبّت پایدارت آرامی ببخش.
Let thy tender mercies come unto me, that I may live: for thy law is my delight.
مرا از رحمت خود برخوردار کن تا زنده بمانم، زیرا شریعت تو مایهٔ شادمانی من است.
Let the proud be ashamed; for they dealt perversely with me without a cause: but I will meditate in thy precepts.
اشخاص متکبّر که با دروغهای خود مرا متّهم ساختند، خجل و شرمنده شوند، امّا من همیشه به تعالیم و اوامر تو تفكّر خواهم نمود.
Let those that fear thee turn unto me, and those that have known thy testimonies.
آنهایی که از تو می‌ترسند پیش من بیایند، آنان كه اوامر تو را می‌دانند.
Let my heart be sound in thy statutes; that I be not ashamed.
مرا یاری كن تا با دلی پاک احکام تو را بجا آورم و شرمنده و سرافکنده نشوم.
CAPH. My soul fainteth for thy salvation: but I hope in thy word.
خداوندا، از انتظار اینکه مرا نجات بدهی، خسته شده‌ام، امید من به وعده‌های تو می‌باشد.
Mine eyes fail for thy word, saying, When wilt thou comfort me?
چشمانم در انتظار وعده‌های تو تار گشته‌اند و می‌پرسم: «چه وقت مرا کمک خواهی کرد؟»
For I am become like a bottle in the smoke; yet do I not forget thy statutes.
هرچند مانند مشک شرابِ پوسیده، بی‌فایده شده‌ام، امّا اوامر تو را فراموش نکرده‌ام.
How many are the days of thy servant? when wilt thou execute judgment on them that persecute me?
تا کی باید صبر کنم؟ چه وقت آنانی را که مرا عذاب می‌دهند، مجازات خواهی کرد؟
The proud have digged pits for me, which are not after thy law.
متکبّران و آنانی که با کلام تو مخالفند، برای من چاه کنده‌اند.
All thy commandments are faithful: they persecute me wrongfully; help thou me.
تمام اوامر تو قابل اعتماد هستند، مرا کمک کن زیرا متکبّران بی‌جهت مرا آزار می‌دهند.
They had almost consumed me upon earth; but I forsook not thy precepts.
گرچه نزدیک بود به زندگی من خاتمه بدهند، امّا من از اوامر تو سرپیچی نکردم.
Quicken me after thy lovingkindness; so shall I keep the testimony of thy mouth.
به‌خاطر محبّت پایدارت بر من رحمت فرما تا شریعت تو را بجا آورم.
LAMED. For ever, O LORD, thy word is settled in heaven.
خداوندا، کلام تو تا ابد باقی است؛ آن کلام در آسمانها پایدار است.
Thy faithfulness is unto all generations: thou hast established the earth, and it abideth.
وفاداری تو در تمام نسلها پایدار است، تو زمین را آفریده‌ای و استوار خواهد بود.
They continue this day according to thine ordinances: for all are thy servants.
تمام آفرینش به فرمان تو ایستاده است، زیرا همه در خدمت تو هستند.
Unless thy law had been my delights, I should then have perished in mine affliction.
اگر احکام تو مایهٔ شادی من نمی‌بود، تا به حال از پریشانی تلف شده بودم.
I will never forget thy precepts: for with them thou hast quickened me.
از تعالیم تو هرگز سرپیچی نمی‌نمایم، زیرا به‌خاطر آنهاست که تو مرا زنده نگاه داشته‌ای.
I am thine, save me; for I have sought thy precepts.
من از آن تو هستم، مرا نجات بده، زیرا کوشش کرده‌ام تا اوامر تو را بجا آورم.
The wicked have waited for me to destroy me: but I will consider thy testimonies.
شریران قصد دارند مرا از بین ببرند، امّا من بر شریعت تو تفکّر خواهم نمود.
I have seen an end of all perfection: but thy commandment is exceeding broad.
هر چیز پایانی دارد، امّا کلام تو بی‌انتهاست.
MEM. O how love I thy law! it is my meditation all the day.
شریعت تو را چقدر دوست می‌‌دارم، تمام روز به آن فکر می‌کنم.
Thou through thy commandments hast made me wiser than mine enemies: for they are ever with me.
احکام تو مرا از دشمنانم حکیمتر می‌سازد، زیرا که همیشه درنظر من هستند.
I have more understanding than all my teachers: for thy testimonies are my meditation.
از معلّمین خود داناتر شده‌ام، زیرا همیشه به تعالیم تو فکر می‌کنم.
I understand more than the ancients, because I keep thy precepts.
از افراد پیر و سالخورده داناتر هستم، زیرا مطیع دستورات تو هستم.
I have refrained my feet from every evil way, that I might keep thy word.
پای خود را از راه بد باز داشته‌ام، تا احکام تو را اطاعت کنم.
I have not departed from thy judgments: for thou hast taught me.
از اوامر تو سرپیچی نمی‌کنم، چون تو آنها را به من آموخته‌ای.
How sweet are thy words unto my taste! yea, sweeter than honey to my mouth!
کلام تو به دهان من چقدر شیرین است، حتّی از عسل نیز شیرینتر است.
Through thy precepts I get understanding: therefore I hate every false way.
شریعت تو به من حکمت می‌آموزد، بنابراین از هر راه بد نفرت دارم.
NUN. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
کلام تو برای پاهای من چراغ، و برای راههای من نور است.
I have sworn, and I will perform it, that I will keep thy righteous judgments.
قسم خورده بودم و به آن وفادار هستم که از اوامر عادلانهٔ تو پیروی کنم.
I am afflicted very much: quicken me, O LORD, according unto thy word.
خداوندا، سخت پریشانم، مطابق وعده‌ات مرا زنده بساز.
Accept, I beseech thee, the freewill offerings of my mouth, O LORD, and teach me thy judgments.
خداوندا، شکرگزاری مرا قبول فرما و احکام و اوامر خود را به من بیاموز.
My soul is continually in my hand: yet do I not forget thy law.
جان من همیشه در خطر است، امّا شریعت تو را فراموش نكرده‏ام.
The wicked have laid a snare for me: yet I erred not from thy precepts.
شریران برای من دام گسترده‌اند، امّا من از فرمان تو سرپیچی نمی‌کنم.
Thy testimonies have I taken as an heritage for ever: for they are the rejoicing of my heart.
احکام تو برای من گنجی بی‌پایان است، زیرا آنها شادی دل من هستند.
I have inclined mine heart to perform thy statutes alway, even unto the end.
تصمیم گرفته‌ام تا روزی که زنده‌ام از شریعت تو اطاعت نمایم.
SAMECH. I hate vain thoughts: but thy law do I love.
از اشخاص دو رو بیزارم، امّا شریعت تو را دوست دارم.
Thou art my hiding place and my shield: I hope in thy word.
تو پناهگاه و پشتیبان من هستی، به وعده‌های تو امیدوارم.
Depart from me, ye evildoers: for I will keep the commandments of my God.
ای بدکاران از من دور شوید، تا من اوامر خدای خود را بجا آورم.
Uphold me according unto thy word, that I may live: and let me not be ashamed of my hope.
خداوندا، مطابق وعده‌ات به من قوّت عطا کن تا زنده بمانم و نگذار كه امیدم به ناامیدی تبدیل شود.
Hold thou me up, and I shall be safe: and I will have respect unto thy statutes continually.
مرا محافظت کن تا در امنیّت باشم و اوامر تو را بجا آورم.
Thou hast trodden down all them that err from thy statutes: for their deceit is falsehood.
کسانی که اوامر تو را اطاعت نمی‌کنند، از حضور خود می‌رانی و نقشه‌هایشان را باطل می‌سازی.
Thou puttest away all the wicked of the earth like dross: therefore I love thy testimonies.
همهٔ مردم شریر را مانند تفاله دور می‌ریزی، بنابراین من تعالیم تو را دوست دارم.
My flesh trembleth for fear of thee; and I am afraid of thy judgments.
از ترس تو به خود می‌لرزم و از داوری‌هایت وحشت می‌کنم.
AIN. I have done judgment and justice: leave me not to mine oppressors.
کارهای من درست و پسندیده بوده‌اند، مرا به دست دشمنانم مسپار.
Be surety for thy servant for good: let not the proud oppress me.
مرا مطمئن ساز که کمکم می‌کنی و نمی‌گذاری که اشخاص متکبّر بر من ظلم کنند.
Mine eyes fail for thy salvation, and for the word of thy righteousness.
چشمانم در انتظار نجات تو تار گشته‌اند، برای نجاتی كه وعده داده‏ای.
Deal with thy servant according unto thy mercy, and teach me thy statutes.
مطابق محبّت پایدار خود با من رفتار نما و اوامر خود را به من بیاموز.
I am thy servant; give me understanding, that I may know thy testimonies.
من بندهٔ تو هستم، مرا دانایی عطا فرما تا تعالیم تو را بفهمم.
It is time for thee, LORD, to work: for they have made void thy law.
زمان آن رسیده است که خداوند اقدام نماید، زیرا مردم شریعت او را اطاعت نمی‌کنند.
Therefore I love thy commandments above gold; yea, above fine gold.
من اوامر تو را از طلای ناب بیشتر دوست دارم.
Therefore I esteem all thy precepts concerning all things to be right; and I hate every false way.
تمام کارهای خود را مطابق احکام تو انجام خواهم داد و از هر راه نادرست نفرت دارم.
PE. Thy testimonies are wonderful: therefore doth my soul keep them.
تعالیم تو بسیار عالی است، از دل و جان آنها را انجام خواهم داد.
The entrance of thy words giveth light; it giveth understanding unto the simple.
درک تعالیم تو ذهن آدمی را روشن می‌کند و ساده دلان را حکیم می‌گرداند.
I opened my mouth, and panted: for I longed for thy commandments.
با اشتیاق برای فرامین تو لَه‌لَه می‌زنم.
Look thou upon me, and be merciful unto me, as thou usest to do unto those that love thy name.
همان‌طور که بر دوستدارانت رحمت داری، بر من نیز رحمت فرما.
Order my steps in thy word: and let not any iniquity have dominion over me.
مطابق کلامت مرا از لغزش محافظت فرما تا مغلوب بدی و شرارت نشوم.
Deliver me from the oppression of man: so will I keep thy precepts.
مرا از شر کسانی‌که در پی آزار من هستند، نجات ده تا از احکام تو پیروی کنم.
Make thy face to shine upon thy servant; and teach me thy statutes.
با نور حضور خود مرا برکت بده و شریعت خود را به من بیاموز.
Rivers of waters run down mine eyes, because they keep not thy law.
سیل اشک از چشمانم جاری است، زیرا مردم از شریعت تو پیروی نمی‌کنند.
TZADDI. Righteous art thou, O LORD, and upright are thy judgments.
خداوندا، تو عادل هستی و از روی عدل و انصاف داوری می‌کنی.
Thy testimonies that thou hast commanded are righteous and very faithful.
قوانین تو، همه از روی عدل و انصاف است.
My zeal hath consumed me, because mine enemies have forgotten thy words.
آتش خشم، سراسر وجودم را می‌سوزاند، زیرا دشمنان من به احکام تو اعتنا نمی‌کنند.
Thy word is very pure: therefore thy servant loveth it.
وعده‏های تو به درستی آزموده شده‌اند و من آنها را دوست دارم.
I am small and despised: yet do not I forget thy precepts.
من بنده‏ای ناچیز و نالایق هستم، امّا از انجام احکام تو سرپیچی نمی‌کنم.
Thy righteousness is an everlasting righteousness, and thy law is the truth.
عدالت تو ابدی و شریعت تو درست است.
Trouble and anguish have taken hold on me: yet thy commandments are my delights.
سختی و مشکلات مرا فراگرفته است، امّا احکام تو موجب شادی من است.
The righteousness of thy testimonies is everlasting: give me understanding, and I shall live.
تعالیم تو همیشه عادلانه است، مرا در درک آنها یاری فرما تا زنده بمانم.
KOPH. I cried with my whole heart; hear me, O LORD: I will keep thy statutes.
خداوندا، از صمیم دل به درگاه تو التماس می‌کنم، دعایم را مستجاب فرما تا اوامر تو را بجا آورم.
I cried unto thee; save me, and I shall keep thy testimonies.
نزد تو دعا می‌کنم، مرا نجات بده و من شریعت تو را بجا خواهم آورد.
I prevented the dawning of the morning, and cried: I hoped in thy word.
سحرگاهان به پیشگاه تو دعا می‌کنم و از تو کمک می‌‌‌‌خواهم و امید من به وعدهٔ تو می‌باشد.
Mine eyes prevent the night watches, that I might meditate in thy word.
شب تا سحر بیدار می‌مانم و به تعالیم تو فکر می‌کنم.
Hear my voice according unto thy lovingkindness: O LORD, quicken me according to thy judgment.
خداوندا، به‌خاطر محبّت پایدارت دعایم را بشنو، بر من رحمت فرما و مرا از مرگ نجات بده.
They draw nigh that follow after mischief: they are far from thy law.
مردم بدخواه برای حمله به من نزدیک می‌شوند. آنها کسانی هستند که از شریعت تو پیروی نمی‌کنند.
Thou art near, O LORD; and all thy commandments are truth.
امّا تو ای خداوند، با من هستی و احکام تو همیشه درست است.
Concerning thy testimonies, I have known of old that thou hast founded them for ever.
از قدیم، تعالیم تو را آموختم و دانستم که همهٔ آنها ابدی هستند.
RESH. Consider mine affliction, and deliver me: for I do not forget thy law.
درد و رنج مرا ببین و رهایی‌ام بده، زیرا از شریعت تو سرپیچی نکرده‌ام.
Plead my cause, and deliver me: quicken me according to thy word.
از حق من دفاع کن و آزادم نما و مطابق وعده‌ای که داده‌ای، نجاتم بده.
Salvation is far from the wicked: for they seek not thy statutes.
مردم شریر نجات نخواهند یافت، زیرا از شریعت تو اطاعت نمی‌کنند.
Great are thy tender mercies, O LORD: quicken me according to thy judgments.
خداوندا، رحمت تو عظیم است، مطابق عدالت خود مرا رهایی‌ بده.
Many are my persecutors and mine enemies; yet do I not decline from thy testimonies.
من دشمنان و بدخواهان زیادی دارم، امّا از انجام شریعت تو غفلت نمی‌ورزم.
I beheld the transgressors, and was grieved; because they kept not thy word.
وقتی به شریران نگاه می‌کنم از آنها نفرت می‌کنم، زیرا احکام تو را بجا نمی‌آورند.
Consider how I love thy precepts: quicken me, O LORD, according to thy lovingkindness.
خداوندا، ببین که به تعالیم تو چقدر علاقه دارم، محبّت پایدار تو تغییر ناپذیر است، پس زندگی مرا حفظ فرما.
Thy word is true from the beginning: and every one of thy righteous judgments endureth for ever.
تمام احکام تو حق و عدالت تو ابدی است.
SCHIN. Princes have persecuted me without a cause: but my heart standeth in awe of thy word.
حکمرانان بدون علّت مرا اذیّت می‌کنند، امّا ترس کلام تو در دل من است.
I rejoice at thy word, as one that findeth great spoil.
مانند کسی‌که گنج بزرگی را یافته باشد، از وعده‏های تو شادمانم.
I hate and abhor lying: but thy law do I love.
از دروغ و ریا متنفّرم، ولی شریعت تو را دوست دارم.
Seven times a day do I praise thee because of thy righteous judgments.
به‌خاطر داوری‏های عادلانه‌ات هر روز هفت مرتبه تو را ستایش می‌کنم.
Great peace have they which love thy law: and nothing shall offend them.
کسانی‌که شریعت تو را دوست می‌دارند، از امنیّت کامل برخوردارند و هیچ چیزی نمی‌تواند آنها را گمراه سازد.
LORD, I have hoped for thy salvation, and done thy commandments.
خداوندا، امید من به این است که تو مرا نجات دهی، من احکام تو را اطاعت می‌کنم.
My soul hath kept thy testimonies; and I love them exceedingly.
از صمیم قلب تعالیم تو را بجا می‌آورم و آنها را دوست می‌دارم.
I have kept thy precepts and thy testimonies: for all my ways are before thee.
احکام و دستورات تو را اطاعت می‌کنم زیرا تو از هر کار من آگاه هستی.
TAU. Let my cry come near before thee, O LORD: give me understanding according to thy word.
خداوندا، ناله و زاری مرا بشنو و مطابق وعده‌ات به من فهم و دانش عطا فرما.
Let my supplication come before thee: deliver me according to thy word.
دعای من به پیشگاه تو برسد و مرا طبق وعده‌ات رهایی بده.
My lips shall utter praise, when thou hast taught me thy statutes.
پیوسته تو را ستایش می‌کنم، زیرا شریعت خود را به من می‌آموزی.
My tongue shall speak of thy word: for all thy commandments are righteousness.
دربارهٔ شریعت تو سرود می‌خوانم، زیرا تمام اوامر تو عادلانه است.
Let thine hand help me; for I have chosen thy precepts.
برای کمک من آماده باش، زیرا که پیرو اوامر تو هستم.
I have longed for thy salvation, O LORD; and thy law is my delight.
در آرزوی نجات از جانب تو می‌باشم و از شریعت تو لذّت می‌برم.
Let my soul live, and it shall praise thee; and let thy judgments help me.
به من طول عمر عطا فرما تا تو را ستایش کنم و تعالیم تو مرا یاری دهند.
I have gone astray like a lost sheep; seek thy servant; for I do not forget thy commandments.
مانند گوسفند گمشده‌ای سرگردان شده‌ام، بیا و بنده‌ات را دریاب، زیرا شریعت تو را فراموش نکرده‌ام.