Matthew 26

And it came to pass, when Jesus had finished all these sayings, he said unto his disciples,
I kad Isus završi sve te besjede, reče svojim učenicima:
Ye know that after two days is the feast of the passover, and the Son of man is betrayed to be crucified.
"Znate da je za dva dana Pasha, i Sin Čovječji predaje se da se razapne."
Then assembled together the chief priests, and the scribes, and the elders of the people, unto the palace of the high priest, who was called Caiaphas,
Uto se sabraše glavari svećenički i starješine narodne u dvoru velikoga svećenika imenom Kajfe
And consulted that they might take Jesus by subtilty, and kill him.
i zaključiše Isusa na prijevaru uhvatiti i ubiti.
But they said, Not on the feast day, lest there be an uproar among the people.
Jer se govorilo: "Nikako ne o Blagdanu da ne nastane pobuna u narodu."
Now when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper,
Kad je Isus bio u Betaniji, u kući Šimuna Gubavca,
There came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment, and poured it on his head, as he sat at meat.
pristupi mu neka žena s alabastrenom posudicom skupocjene pomasti i polije ga po glavi, dok je on bio za stolom.
But when his disciples saw it, they had indignation, saying, To what purpose is this waste?
Vidjevši to, učenici negodovahu: "Čemu ta rasipnost?
For this ointment might have been sold for much, and given to the poor.
Moglo se to skupo prodati i dati siromasima."
When Jesus understood it, he said unto them, Why trouble ye the woman? for she hath wrought a good work upon me.
Zapazio to Isus pa im reče: "Što dodijavate ženi? Dobro djelo učini prema meni.
For ye have the poor always with you; but me ye have not always.
Ta siromaha svagda imate uza se, a mene nemate svagda.
For in that she hath poured this ointment on my body, she did it for my burial.
Izlila je tu pomast na moje tijelo - za ukop mi to učini.
Verily I say unto you, Wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also this, that this woman hath done, be told for a memorial of her.
Zaista, kažem vam, gdje se god bude propovijedalo ovo evanđelje, po svem svijetu, navješćivat će se i ovo što ona učini - njoj na spomen."
Then one of the twelve, called Judas Iscariot, went unto the chief priests,
Tada jedan od dvanaestorice, zvan Juda Iškariotski, pođe glavarima svećeničkim
And said unto them, What will ye give me, and I will deliver him unto you? And they covenanted with him for thirty pieces of silver.
i reče: "Što ćete mi dati i ja ću vam ga predati." A oni mu odmjeriše trideset srebrnjaka.
And from that time he sought opportunity to betray him.
Otada je tražio priliku da ga preda.
Now the first day of the feast of unleavened bread the disciples came to Jesus, saying unto him, Where wilt thou that we prepare for thee to eat the passover?
Prvoga dana Beskvasnih kruhova pristupiše učenici Isusu i upitaše: "Gdje hoćeš da ti pripravimo te blaguješ pashu?"
And he said, Go into the city to such a man, and say unto him, The Master saith, My time is at hand; I will keep the passover at thy house with my disciples.
On reče: "Idite u grad tomu i tomu i recite mu: 'Učitelj veli: Vrijeme je moje blizu, kod tebe slavim pashu sa svojim učenicima.'"
And the disciples did as Jesus had appointed them; and they made ready the passover.
I učine učenici kako im naredi Isus i priprave pashu.
Now when the even was come, he sat down with the twelve.
Uvečer bijaše Isus za stolom s dvanaestoricom.
And as they did eat, he said, Verily I say unto you, that one of you shall betray me.
I dok su blagovali, reče: "Zaista, kažem vam, jedan će me od vas izdati."
And they were exceeding sorrowful, and began every one of them to say unto him, Lord, is it I?
Silno ožalošćeni, stanu mu jedan za drugim govoriti: "Da nisam ja, Gospodine?"
And he answered and said, He that dippeth his hand with me in the dish, the same shall betray me.
On odgovori: "Onaj koji umoči sa mnom ruku u zdjelu, taj će me izdati.
The Son of man goeth as it is written of him: but woe unto that man by whom the Son of man is betrayed! it had been good for that man if he had not been born.
Sin Čovječji, istina, odlazi kako je o njemu pisano, ali jao čovjeku onomu koji predaje Sina Čovječjega. Tomu bi čovjeku bolje bilo da se ni rodio nije."
Then Judas, which betrayed him, answered and said, Master, is it I? He said unto him, Thou hast said.
A Juda, izdajnik, prihvati i reče: "Da nisam ja, učitelju?" Reče mu: "Ti kaza."
And as they were eating, Jesus took bread, and blessed it, and brake it, and gave it to the disciples, and said, Take, eat; this is my body.
I dok su blagovali, uze Isus kruh, izreče blagoslov pa razlomi, dade svojim učenicima i reče: "Uzmite i jedite! Ovo je tijelo moje!"
And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, Drink ye all of it;
I uze čašu, zahvali i dade im govoreći: "Pijte iz nje svi!
For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins.
Ovo je krv moja, krv Saveza koja se za mnoge prolijeva na otpuštenje grijeha.
But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine, until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom.
A kažem vam: ne, neću od sada piti od ovog roda trsova do onoga dana kad ću ga - novoga - s vama piti u kraljevstvu Oca svojega."
And when they had sung an hymn, they went out into the mount of Olives.
Otpjevavši hvalospjeve, zaputiše se prema Maslinskoj gori.
Then saith Jesus unto them, All ye shall be offended because of me this night: for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad.
Tada im reče Isus: "Svi ćete se vi još ove noći sablazniti o mene. Ta pisano je: Udarit će pastira i stado će se razbjeći.
But after I am risen again, I will go before you into Galilee.
Ali kad uskrsnem, ići ću pred vama u Galileju.'
Peter answered and said unto him, Though all men shall be offended because of thee, yet will I never be offended.
Nato će mu Petar: "Ako se i svi sablazne o tebe, ja se nikada neću!"
Jesus said unto him, Verily I say unto thee, That this night, before the cock crow, thou shalt deny me thrice.
Reče mu Isus: "Zaista, kažem ti, još ove noći, prije negoli se pijetao oglasi, triput ćeš me zatajiti!"
Peter said unto him, Though I should die with thee, yet will I not deny thee. Likewise also said all the disciples.
Kaže mu Petar: "Bude li trebalo i umrijeti s tobom, ne, neću te zatajiti." Tako rekoše i svi učenici.
Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciples, Sit ye here, while I go and pray yonder.
Tada dođe Isus s njima u predio zvan Getsemani i kaže učenicima: "Sjednite ovdje dok ja odem onamo pomoliti se."
And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy.
I povede sa sobom Petra i oba sina Zebedejeva. Spopade ga žalost i tjeskoba.
Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death: tarry ye here, and watch with me.
Tada im reče: "Duša mi je nasmrt žalosna. Ostanite ovdje i bdijte sa mnom!"
And he went a little further, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me: nevertheless not as I will, but as thou wilt.
I ode malo dalje, pade ničice moleći: "Oče moj! Ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša. Ali ne kako ja hoću, nego kako hoćeš ti."
And he cometh unto the disciples, and findeth them asleep, and saith unto Peter, What, could ye not watch with me one hour?
I dođe učenicima i nađe ih pozaspale pa reče Petru: "Tako, zar niste mogli jedan sat probdjeti sa mnom?
Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak.
Bdijte i molite da ne padnete u napast! Duh je, istina, voljan, no tijelo je slabo."
He went away again the second time, and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done.
Opet, po drugi put, ode i pomoli se: "Oče moj! Ako nije moguće da me čaša mine da je ne pijem, budi volja tvoja!"
And he came and found them asleep again: for their eyes were heavy.
I ponovno dođe i nađe ih pozaspale, oči im se sklapale.
And he left them, and went away again, and prayed the third time, saying the same words.
Opet ih ostavi, pođe i pomoli se po treći put ponavljajući iste riječi.
Then cometh he to his disciples, and saith unto them, Sleep on now, and take your rest: behold, the hour is at hand, and the Son of man is betrayed into the hands of sinners.
Tada dođe učenicima i reče im: "Samo spavajte i počivajte! Evo, približio se čas! Sin Čovječji predaje se u ruke grešničke!
Rise, let us be going: behold, he is at hand that doth betray me.
Ustanite, hajdemo! Evo, približio se moj izdajica."
And while he yet spake, lo, Judas, one of the twelve, came, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priests and elders of the people.
Dok je on još govorio, gle, dođe Juda, jedan od dvanaestorice, i s njime silna svjetina s mačevima i toljagama poslana od glavara svećeničkih i starješina narodnih.
Now he that betrayed him gave them a sign, saying, Whomsoever I shall kiss, that same is he: hold him fast.
A izdajica im dao znak: "Koga poljubim, taj je, njega uhvatite!"
And forthwith he came to Jesus, and said, Hail, master; and kissed him.
I odmah pristupi Isusu i reče: "Zdravo, Učitelju!" I poljubi ga.
And Jesus said unto him, Friend, wherefore art thou come? Then came they, and laid hands on Jesus, and took him.
A Isus mu reče: "Prijatelju, zašto ti ovdje!" Tada pristupe, podignu ruke na Isusa i uhvate ga.
And, behold, one of them which were with Jesus stretched out his hand, and drew his sword, and struck a servant of the high priest's, and smote off his ear.
I gle, jedan od onih koji bijahu s Isusom maši se rukom, trgnu mač, udari slugu velikoga svećenika i odsiječe mu uho.
Then said Jesus unto him, Put up again thy sword into his place: for all they that take the sword shall perish with the sword.
Kaže mu tada Isus: "Vrati mač na njegovo mjesto jer svi koji se mača laćaju od mača i ginu.
Thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and he shall presently give me more than twelve legions of angels?
Ili zar misliš da ja ne mogu zamoliti Oca svojega i eto umah uza me više od dvanaest legija anđela?
But how then shall the scriptures be fulfilled, that thus it must be?
No kako bi se onda ispunila Pisma da tako mora biti?"
In that same hour said Jesus to the multitudes, Are ye come out as against a thief with swords and staves for to take me? I sat daily with you teaching in the temple, and ye laid no hold on me.
U taj čas reče Isus svjetini: "Kao na razbojnika iziđoste s mačevima i toljagama da me uhvatite? Danomice sjeđah u Hramu naučavajući i ne uhvatiste me."
But all this was done, that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples forsook him, and fled.
A sve se to dogodilo da se ispune Pisma proročka. Tada ga svi učenici ostave i pobjegnu.
And they that had laid hold on Jesus led him away to Caiaphas the high priest, where the scribes and the elders were assembled.
Nato uhvatiše Isusa i odvedoše ga velikomu svećeniku Kajfi, kod kojega se sabraše pismoznanci i starješine.
But Peter followed him afar off unto the high priest's palace, and went in, and sat with the servants, to see the end.
A Petar je išao za njim izdaleka do dvora velikog svećenika; i ušavši unutra, sjedne sa stražarima da vidi svršetak.
Now the chief priests, and elders, and all the council, sought false witness against Jesus, to put him to death;
A glavari svećenički i cijelo Vijeće tražili su kakvo lažno svjedočanstvo protiv Isusa da bi ga mogli pogubiti.
But found none: yea, though many false witnesses came, yet found they none. At the last came two false witnesses,
Ali ne nađoše premda pristupiše mnogi lažni svjedoci. Napokon pristupe dvojica
And said, This fellow said, I am able to destroy the temple of God, and to build it in three days.
i reknu: "Ovaj reče: 'Mogu razvaliti Hram Božji i za tri ga dana sagraditi.'"
And the high priest arose, and said unto him, Answerest thou nothing? what is it which these witness against thee?
Usta nato veliki svećenik i reče mu: "Zar ništa ne odgovaraš? Što to ovi protiv tebe svjedoče?"
But Jesus held his peace. And the high priest answered and said unto him, I adjure thee by the living God, that thou tell us whether thou be the Christ, the Son of God.
Isus je šutio. Reče mu veliki svećenik: "Zaklinjem te Bogom živim: Kaži nam jesi li ti Krist, Sin Božji?"
Jesus saith unto him, Thou hast said: nevertheless I say unto you, Hereafter shall ye see the Son of man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven.
Reče mu Isus: "Ti kaza! Štoviše, kažem vam: Odsada ćete gledati Sina Čovječjega gdje sjedi zdesna Sile i dolazi na oblacima nebeskim."
Then the high priest rent his clothes, saying, He hath spoken blasphemy; what further need have we of witnesses? behold, now ye have heard his blasphemy.
Nato veliki svećenik razdrije haljine govoreći: "Pohulio je! Što nam još trebaju svjedoci! Evo, sada ste čuli hulu!
What think ye? They answered and said, He is guilty of death.
Što vam se čini?" Oni odgovoriše: "Smrt zaslužuje!"
Then did they spit in his face, and buffeted him; and others smote him with the palms of their hands,
Tada su mu pljuvali u lice i udarali ga, a drugi ga pljuskali
Saying, Prophesy unto us, thou Christ, Who is he that smote thee?
govoreći: "Proreci nam, Kriste, tko te udario?"
Now Peter sat without in the palace: and a damsel came unto him, saying, Thou also wast with Jesus of Galilee.
A Petar je sjedio vani u dvorištu. I pristupi mu jedna sluškinja govoreći: "I ti bijaše s Isusom Galilejcem."
But he denied before them all, saying, I know not what thou sayest.
On pred svima zanijeka: "Ne znam što govoriš."
And when he was gone out into the porch, another maid saw him, and said unto them that were there, This fellow was also with Jesus of Nazareth.
Kad iziđe u predvorje, spazi ga druga i kaže nazočnima: "Ovaj bijaše s Isusom Nazarećaninom."
And again he denied with an oath, I do not know the man.
On opet zanijeka sa zakletvom: "Ne znam toga čovjeka."
And after a while came unto him they that stood by, and said to Peter, Surely thou also art one of them; for thy speech bewrayeth thee.
Malo zatim nazočni pristupiše Petru i rekoše: "Doista, i ti si od njih! Ta govor te tvoj izdaje!"
Then began he to curse and to swear, saying, I know not the man. And immediately the cock crew.
On se tada stane zaklinjati i preklinjati: "Ne znam toga čovjeka." I odmah se oglasi pijetao.
And Peter remembered the word of Jesus, which said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And he went out, and wept bitterly.
I spomenu se Petar riječi koju mu Isus reče: "Prije nego se pijetao oglasi, triput ćeš me zatajiti." I iziđe te gorko zaplaka.