Matthew 26

And it came to pass, when Jesus had finished all these sayings, he said unto his disciples,
I stalo se, když dokonal Ježíš řeči tyto všecky, řekl učedlníkům svým:
Ye know that after two days is the feast of the passover, and the Son of man is betrayed to be crucified.
Víte, že po dvou dnech velikanoc bude a Syn člověka zrazen bude, aby byl ukřižován.
Then assembled together the chief priests, and the scribes, and the elders of the people, unto the palace of the high priest, who was called Caiaphas,
Tedy sešli se přední kněží a zákoníci, i starší lidu na síň nejvyššího kněze, kterýž sloul Kaifáš.
And consulted that they might take Jesus by subtilty, and kill him.
A radili se, jak by Ježíše lstivě jali a zamordovali.
But they said, Not on the feast day, lest there be an uproar among the people.
Ale pravili: Ne v den sváteční, aby snad nebyl rozbroj v lidu.
Now when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper,
Když pak byl Ježíš v Betany, v domu Šimona malomocného,
There came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment, and poured it on his head, as he sat at meat.
Přistoupila k němu žena, mající nádobu alabastrovou masti drahé, i vylila ji na hlavu jeho, když seděl za stolem.
But when his disciples saw it, they had indignation, saying, To what purpose is this waste?
A vidouce to učedlníci jeho, rozhněvali se, řkouce: I k čemu jest ztráta tato?
For this ointment might have been sold for much, and given to the poor.
Neb mohla tato mast prodána býti za mnoho, a dáno býti chudým.
When Jesus understood it, he said unto them, Why trouble ye the woman? for she hath wrought a good work upon me.
A znaje to Ježíš, dí jim: Proč za zlé máte této ženě? Dobrý zajisté skutek učinila nade mnou.
For ye have the poor always with you; but me ye have not always.
Nebo chudé vždycky máte s sebou, ale mne ne vždycky míti budete.
For in that she hath poured this ointment on my body, she did it for my burial.
Vylivši zajisté tato mast tuto na mé tělo, ku pohřebu mému to učinila.
Verily I say unto you, Wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also this, that this woman hath done, be told for a memorial of her.
Amen pravím vám: Kdežkoli kázáno bude evangelium toto po všem světě, takéť i to bude praveno, co učinila tato, na památku její.
Then one of the twelve, called Judas Iscariot, went unto the chief priests,
Tedy odšed k předním kněžím, jeden ze dvanácti, kterýž sloul Jidáš Iškariotský,
And said unto them, What will ye give me, and I will deliver him unto you? And they covenanted with him for thirty pieces of silver.
Řekl jim: Co mi chcete dáti, a já vám ho zradím? A oni uložili jemu dáti třidceti stříbrných.
And from that time he sought opportunity to betray him.
A od té chvíle hledal příhodného času, aby ho zradil.
Now the first day of the feast of unleavened bread the disciples came to Jesus, saying unto him, Where wilt thou that we prepare for thee to eat the passover?
Prvního pak dne přesnic, přistoupili k Ježíšovi učedlníci, řkouce jemu: Kde chceš, ať připravíme tobě, abys jedl beránka?
And he said, Go into the city to such a man, and say unto him, The Master saith, My time is at hand; I will keep the passover at thy house with my disciples.
On pak řekl: Jděte tam k jednomu do města, a rcete jemu: Vzkázalť Mistr: Čas můj blízko jest, u tebeť jísti budu beránka s učedlníky svými.
And the disciples did as Jesus had appointed them; and they made ready the passover.
I učinili učedlníci tak, jakož jim poručil Ježíš, a připravili beránka.
Now when the even was come, he sat down with the twelve.
A když byl večer, posadil se za stůl se dvanácti.
And as they did eat, he said, Verily I say unto you, that one of you shall betray me.
A když jedli, řekl jim: Amen pravím vám, že jeden z vás mne zradí.
And they were exceeding sorrowful, and began every one of them to say unto him, Lord, is it I?
I zarmoutivše se velmi, počali každý z nich říci jemu: Zdali já jsem, Pane?
And he answered and said, He that dippeth his hand with me in the dish, the same shall betray me.
On pak odpovídaje, řekl: Kdo omáčí se mnou rukou v míse, tenť mne zradí.
The Son of man goeth as it is written of him: but woe unto that man by whom the Son of man is betrayed! it had been good for that man if he had not been born.
Synť zajisté člověka jde, jakož psáno o něm, ale běda člověku tomu, skrze něhož Syn člověka zrazen bude. Dobré by bylo jemu, by se byl nenarodil člověk ten.
Then Judas, which betrayed him, answered and said, Master, is it I? He said unto him, Thou hast said.
Odpovídaje pak Jidáš, kterýž ho zrazoval, dí: Zdali já jsem, Mistře? Řekl jemu: Ty jsi řekl.
And as they were eating, Jesus took bread, and blessed it, and brake it, and gave it to the disciples, and said, Take, eat; this is my body.
A když oni jedli, vzav Ježíš chléb a dobrořečiv, lámal, a dal učedlníkům, a řekl: Vezměte, jezte, to jest tělo mé.
And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, Drink ye all of it;
A vzav kalich, a díky činiv, dal jim, řka: Pijte z toho všickni.
For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins.
Neb to jest krev má nové smlouvy, kteráž za mnohé vylévá se na odpuštění hříchů.
But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine, until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom.
Ale pravímť vám, žeť nebudu píti již více z tohoto plodu vinného kořene, až do onoho dne, když jej píti budu s vámi nový v království Otce mého.
And when they had sung an hymn, they went out into the mount of Olives.
A sezpívavše písničku, vyšli na horu Olivetskou.
Then saith Jesus unto them, All ye shall be offended because of me this night: for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad.
Tedy dí jim Ježíš: Všickni vy zhoršíte se nade mnou této noci. Nebo psáno jest: Bíti budu pastýře, a rozprchnouť se ovce stáda.
But after I am risen again, I will go before you into Galilee.
Ale když z mrtvých vstanu, předejdu vás do Galilee.
Peter answered and said unto him, Though all men shall be offended because of thee, yet will I never be offended.
Odpovídaje pak Petr, řekl jemu: Byť se pak všickni zhoršili nad tebou, jáť se nikdy nezhorším.
Jesus said unto him, Verily I say unto thee, That this night, before the cock crow, thou shalt deny me thrice.
Dí mu Ježíš: Amen pravím tobě, že této noci, prve než kohout zazpívá, třikrát mne zapříš.
Peter said unto him, Though I should die with thee, yet will I not deny thee. Likewise also said all the disciples.
Řekl jemu Petr: Bychť pak měl také s tebou umříti, nezapřím tebe. Takž podobně i všickni učedlníci pravili.
Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciples, Sit ye here, while I go and pray yonder.
Tedy přišel s nimi Ježíš na místo, kteréž sloulo Getsemany. I dí učedlníkům: Poseďtež tuto, ažť odejda, pomodlím se tamto.
And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy.
A pojav s sebou Petra a dva syny Zebedeovy, počal se rmoutiti a teskliv býti.
Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death: tarry ye here, and watch with me.
Tedy řekl jim: Smutnáť jest duše má až k smrti. Pozůstaňtež tuto a bděte se mnou.
And he went a little further, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me: nevertheless not as I will, but as thou wilt.
A poodšed maličko, padl na tvář svou, modle se a řka: Otče můj, jest-li možné, nechť odejde ode mne kalich tento. Avšak ne jakž já chci, ale jakž ty chceš.
And he cometh unto the disciples, and findeth them asleep, and saith unto Peter, What, could ye not watch with me one hour?
I přišel k učedlníkům, a nalezl je, ani spí. I řekl Petrovi: Tak-liž jste nemohli jediné hodiny bdíti se mnou?
Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak.
Bdětež a modlte se, abyste nevešli v pokušení. Duchť zajisté hotov jest, ale tělo nemocno.
He went away again the second time, and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done.
Opět po druhé odšed, modlil se, řka: Otče můj, nemůže-liť tento kalich minouti mne, než abych jej pil, staniž se vůle tvá.
And he came and found them asleep again: for their eyes were heavy.
I přišed k nim, nalezl je, a oni zase spí; nebo byly oči jejich obtíženy.
And he left them, and went away again, and prayed the third time, saying the same words.
A nechav jich, opět odšel, a modlil se po třetí, touž řeč říkaje.
Then cometh he to his disciples, and saith unto them, Sleep on now, and take your rest: behold, the hour is at hand, and the Son of man is betrayed into the hands of sinners.
Tedy přišel k učedlníkům svým, a řekl jim: Spětež již a odpočívejte. Aj, přiblížila se hodina, a Syna člověka zrazují v ruce hříšných.
Rise, let us be going: behold, he is at hand that doth betray me.
Vstaňtež, pojďme. Aj, přiblížil se ten, jenž mne zrazuje.
And while he yet spake, lo, Judas, one of the twelve, came, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priests and elders of the people.
A když on ještě mluvil, aj, Jidáš, jeden ze dvanácti, přišel, a s ním zástup mnohý s meči a s kyjmi, poslaných od předních kněží a starších lidu.
Now he that betrayed him gave them a sign, saying, Whomsoever I shall kiss, that same is he: hold him fast.
Ten pak, jenž jej zrazoval, dal jim znamení, řka: Kteréhožťkoli políbím, ten jest; držtež jej.
And forthwith he came to Jesus, and said, Hail, master; and kissed him.
A hned přistoupiv k Ježíšovi, řekl: Zdráv buď, Mistře, a políbil jej.
And Jesus said unto him, Friend, wherefore art thou come? Then came they, and laid hands on Jesus, and took him.
I řekl jemu Ježíš: Příteli, nač jsi přišel? Tedy přistoupili a ruce vztáhli na Ježíše a jali ho.
And, behold, one of them which were with Jesus stretched out his hand, and drew his sword, and struck a servant of the high priest's, and smote off his ear.
A aj, jeden z těch, kteříž byli s Ježíšem, vztáh ruku, vytrhl meč svůj; a udeřiv služebníka nejvyššího kněze, uťal ucho jeho.
Then said Jesus unto him, Put up again thy sword into his place: for all they that take the sword shall perish with the sword.
Tedy dí jemu Ježíš: Obrať meč svůj v místo jeho; nebo všickni, kteříž meč berou, od meče zahynou.
Thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and he shall presently give me more than twelve legions of angels?
Zdaliž mníš, že bych nyní nemohl prositi Otce svého, a vydal by mi více nežli dvanácte houfů andělů?
But how then shall the scriptures be fulfilled, that thus it must be?
Ale kterak by se pak naplnila Písma, kteráž svědčí, že tak musí býti?
In that same hour said Jesus to the multitudes, Are ye come out as against a thief with swords and staves for to take me? I sat daily with you teaching in the temple, and ye laid no hold on me.
V tu hodinu řekl Ježíš k zástupům: Jako na lotra vyšli jste s meči a s kyjmi jímati mne. Na každý den sedával jsem u vás, uče v chrámě, a nejali jste mne.
But all this was done, that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples forsook him, and fled.
Ale toto se všecko stalo, aby se naplnila Písma prorocká. Tedy učedlníci všickni opustivše ho, utekli.
And they that had laid hold on Jesus led him away to Caiaphas the high priest, where the scribes and the elders were assembled.
A oni javše Ježíše, vedli ho k Kaifášovi nejvyššímu knězi, kdežto zákoníci a starší byli se sešli.
But Peter followed him afar off unto the high priest's palace, and went in, and sat with the servants, to see the end.
Ale Petr šel za ním zdaleka, až do síně nejvyššího kněze. A všed vnitř, seděl s služebníky, aby viděl všeho toho konec.
Now the chief priests, and elders, and all the council, sought false witness against Jesus, to put him to death;
Přední pak kněží a starší a všecka ta rada hledali falešného svědectví proti Ježíšovi, aby jej na smrt vydali,
But found none: yea, though many false witnesses came, yet found they none. At the last came two false witnesses,
I nenalezli. A ačkoli mnozí falešní svědkové přistupovali, však nenalézali. Naposledy pak přišli dva falešní svědkové,
And said, This fellow said, I am able to destroy the temple of God, and to build it in three days.
A řekli: Tento jest pověděl: Mohu zbořiti chrám Boží a ve třech dnech zase jej ustavěti.
And the high priest arose, and said unto him, Answerest thou nothing? what is it which these witness against thee?
A povstav nejvyšší kněz, řekl jemu: Nic neodpovídáš? Což pak tito proti tobě svědčí?
But Jesus held his peace. And the high priest answered and said unto him, I adjure thee by the living God, that thou tell us whether thou be the Christ, the Son of God.
Ale Ježíš mlčel. I odpovídaje nejvyšší kněz, řekl k němu: Zaklínám tě skrze Boha živého, abys nám pověděl, jsi-li ty Kristus Syn Boží?
Jesus saith unto him, Thou hast said: nevertheless I say unto you, Hereafter shall ye see the Son of man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven.
Dí mu Ježíš: Ty jsi řekl. Ale však pravím vám: Od toho času uzříte Syna člověka sedícího na pravici moci Boží a přicházejícího na oblacích nebeských.
Then the high priest rent his clothes, saying, He hath spoken blasphemy; what further need have we of witnesses? behold, now ye have heard his blasphemy.
Tedy nejvyšší kněz roztrhl roucho své, a řekl: Rouhal se. Což ještě potřebujeme svědků? Aj, nyní jste slyšeli rouhání jeho.
What think ye? They answered and said, He is guilty of death.
Co se vám zdá? A oni odpovídajíce, řekli: Hodenť jest smrti.
Then did they spit in his face, and buffeted him; and others smote him with the palms of their hands,
Tedy plili na tvář jeho a pohlavkovali jej; jiní pak hůlkami jej bili,
Saying, Prophesy unto us, thou Christ, Who is he that smote thee?
Říkajíce: Hádej nám, Kriste, kdo jest ten, kterýž tebe udeřil?
Now Peter sat without in the palace: and a damsel came unto him, saying, Thou also wast with Jesus of Galilee.
Ale Petr seděl vně v síni. I přistoupila k němu jedna děvečka, řkuci: I ty jsi byl s Ježíšem tím Galilejským.
But he denied before them all, saying, I know not what thou sayest.
On pak zapřel přede všemi, řka: Nevím, co pravíš.
And when he was gone out into the porch, another maid saw him, and said unto them that were there, This fellow was also with Jesus of Nazareth.
A když vycházel ze dveří, uzřela jej jiná děvečka. I řekla těm, kteříž tu byli: I tento byl s Ježíšem tím Nazaretským.
And again he denied with an oath, I do not know the man.
A on opět zapřel s přísahou, řka: Neznám toho člověka.
And after a while came unto him they that stood by, and said to Peter, Surely thou also art one of them; for thy speech bewrayeth thee.
A po malé chvíli přistoupili blíže, kteříž tu stáli, i řekli Petrovi: Jistě i ty z nich jsi, neb i řeč tvá známa tebe činí.
Then began he to curse and to swear, saying, I know not the man. And immediately the cock crew.
Tedy počal se proklínati a přisahati, řka: Neznám toho člověka. A hned kohout zazpíval.
And Peter remembered the word of Jesus, which said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And he went out, and wept bitterly.
I rozpomenul se Petr na slovo Ježíšovo, kterýž jemu byl řekl: Že prve než kohout zazpívá, třikrát mne zapříš. A vyšed ven, plakal hořce.