Matthew 27

When the morning was come, all the chief priests and elders of the people took counsel against Jesus to put him to death:
A když bylo ráno, vešli v radu všickni přední kněží a starší lidu proti Ježíšovi, aby jej na smrt vydali.
And when they had bound him, they led him away, and delivered him to Pontius Pilate the governor.
I svázavše jej, vedli, a vydali ho Pontskému Pilátovi hejtmanu.
Then Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself, and brought again the thirty pieces of silver to the chief priests and elders,
Tedy vida Jidáš, zrádce jeho, že by odsouzen byl, želeje toho, navrátil zase třidceti stříbrných předním kněžím a starším,
Saying, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. And they said, What is that to us? see thou to that.
Řka: Zhřešil jsem, zradiv krev nevinnou. Oni pak řekli: Co nám do toho? Ty viz.
And he cast down the pieces of silver in the temple, and departed, and went and hanged himself.
A on povrh ty stříbrné v chrámě, odšel pryč, a odšed, oběsil se.
And the chief priests took the silver pieces, and said, It is not lawful for to put them into the treasury, because it is the price of blood.
A přední kněží vzavše peníze, řekli: Neslušíť jich vložiti do pokladnice, nebo mzda krve jest.
And they took counsel, and bought with them the potter's field, to bury strangers in.
A poradivše se, koupili za ně pole to hrnčířovo, ku pohřebu poutníků.
Wherefore that field was called, The field of blood, unto this day.
Protož nazváno jest pole to pole krve, až do dnešního dne.
Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying, And they took the thirty pieces of silver, the price of him that was valued, whom they of the children of Israel did value;
A tehdy naplnilo se povědění skrze Jeremiáše proroka řkoucího: A vzali třidceti stříbrných, mzdu ceněného, kterýž šacován byl od synů Izraelských,
And gave them for the potter's field, as the Lord appointed me.
A dali je za pole hrnčířovo, jakož mi ustanovil Pán.
And Jesus stood before the governor: and the governor asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And Jesus said unto him, Thou sayest.
Ježíš pak stál před vladařem. A otázal se ho vladař, řka: Ty-li jsi ten král Židovský? Řekl jemu Ježíš: Ty pravíš.
And when he was accused of the chief priests and elders, he answered nothing.
A když na něj přední kněží a starší žalovali, nic neodpověděl.
Then said Pilate unto him, Hearest thou not how many things they witness against thee?
Tedy dí mu Pilát: Neslyšíš-li, kteraké věci proti tobě svědčí?
And he answered him to never a word; insomuch that the governor marvelled greatly.
Ale on neodpověděl jemu k žádnému slovu, takže se vladař tomu velmi divil.
Now at that feast the governor was wont to release unto the people a prisoner, whom they would.
Měl pak obyčej vladař v svátek propustiti lidu vězně jednoho, kteréhož by chtěli.
And they had then a notable prisoner, called Barabbas.
I měli v ten čas vězně jednoho znamenitého, kterýž sloul Barabbáš.
Therefore when they were gathered together, Pilate said unto them, Whom will ye that I release unto you? Barabbas, or Jesus which is called Christ?
Protož když se lidé sešli, řekl: Kterého chcete, ať vám propustím? Barabbáše-li, čili Ježíše, jenž slove Kristus?
For he knew that for envy they had delivered him.
Neboť věděl, že jej z závisti vydali.
When he was set down on the judgment seat, his wife sent unto him, saying, Have thou nothing to do with that just man: for I have suffered many things this day in a dream because of him.
A když seděl na soudné stolici, poslala k němu žena jeho, řkuci: Nic neměj činiti s spravedlivým tímto, nebo jsem mnoho trpěla dnes ve snách pro něho.
But the chief priests and elders persuaded the multitude that they should ask Barabbas, and destroy Jesus.
Ale přední kněží a starší navedli lid, aby prosili za Barabbáše, Ježíše pak aby zahubili.
The governor answered and said unto them, Whether of the twain will ye that I release unto you? They said, Barabbas.
I odpověděv vladař, řekl jim: Kterého chcete ze dvou, ať vám propustím? A oni řekli: Barabbáše.
Pilate saith unto them, What shall I do then with Jesus which is called Christ? They all say unto him, Let him be crucified.
Dí jim Pilát: Co pak učiním s Ježíšem, jenž slove Kristus? Řekli mu všickni: Ukřižován buď.
And the governor said, Why, what evil hath he done? But they cried out the more, saying, Let him be crucified.
Vladař pak řekl: I což jest zlého učinil? Oni pak více volali, řkouce: Ukřižován buď.
When Pilate saw that he could prevail nothing, but that rather a tumult was made, he took water, and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person: see ye to it.
A vida Pilát, že by nic neprospěl, ale že by větší rozbroj byl, vzav vodu, umyl ruce před lidem, řka: Čist jsem já od krve spravedlivého tohoto. Vy vizte.
Then answered all the people, and said, His blood be on us, and on our children.
A odpověděv všecken lid, řekl: Krev jeho na nás i na naše syny.
Then released he Barabbas unto them: and when he had scourged Jesus, he delivered him to be crucified.
Tedy propustil jim Barabbáše, ale Ježíše zbičovav, vydal, aby byl ukřižován.
Then the soldiers of the governor took Jesus into the common hall, and gathered unto him the whole band of soldiers.
Tedy žoldnéři hejtmanovi, vzavše Ježíše do radného domu, shromáždili k němu všecku svou rotu.
And they stripped him, and put on him a scarlet robe.
A svlékše jej, přiodíli ho pláštěm brunátným.
And when they had platted a crown of thorns, they put it upon his head, and a reed in his right hand: and they bowed the knee before him, and mocked him, saying, Hail, King of the Jews!
A spletše korunu z trní, vstavili na hlavu jeho, a dali třtinu v pravou ruku jeho, a klekajíce před ním, posmívali se jemu, řkouce: Zdráv buď, ó králi Židovský.
And they spit upon him, and took the reed, and smote him on the head.
A plijíce na něho, brali třtinu a bili jej v hlavu.
And after that they had mocked him, they took the robe off from him, and put his own raiment on him, and led him away to crucify him.
A když se mu naposmívali, svlékli s něho plášť, a oblékli jej v roucho jeho. I vedli ho, aby byl ukřižován.
And as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name: him they compelled to bear his cross.
A vyšedše, nalezli člověka Cyrenenského, jménem Šimona. Toho přinutili, aby nesl kříž jeho.
And when they were come unto a place called Golgotha, that is to say, a place of a skull,
I přišedše na místo, kteréž slove Golgata, to jest popravné místo,
They gave him vinegar to drink mingled with gall: and when he had tasted thereof, he would not drink.
Dali mu píti octa, smíšeného se žlučí. A okusiv ho, nechtěl píti.
And they crucified him, and parted his garments, casting lots: that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, They parted my garments among them, and upon my vesture did they cast lots.
Ukřižovavše pak jej, rozdělili roucha jeho, mecíce o ně los, aby se naplnilo povědění proroka, řkoucího: Rozdělili sobě roucho mé, a o můj oděv metali los.
And sitting down they watched him there;
A sedíce, ostříhali ho tu.
And set up over his head his accusation written, THIS IS JESUS THE KING OF THE JEWS.
I vstavili nad hlavu jeho vinu jeho napsanou: Totoť jest Ježíš, ten král Židovský.
Then were there two thieves crucified with him, one on the right hand, and another on the left.
I ukřižováni jsou s ním dva lotři, jeden na pravici a druhý na levici.
And they that passed by reviled him, wagging their heads,
Ti pak, kteříž chodili tudy, rouhali mu se, ukřivujíce hlav svých,
And saying, Thou that destroyest the temple, and buildest it in three days, save thyself. If thou be the Son of God, come down from the cross.
A říkajíce: Hej, ty jako rušíš chrám Boží a ve třech dnech jej zase vzděláváš, pomoziž sám sobě. Jsi-li Syn Boží, sestupiž s kříže.
Likewise also the chief priests mocking him, with the scribes and elders, said,
Tak podobně i přední kněží posmívajíce se s zákoníky a staršími, pravili:
He saved others; himself he cannot save. If he be the King of Israel, let him now come down from the cross, and we will believe him.
Jiným pomáhal, sám sobě nemůž pomoci. Jestliže jest král Židovský, nechať nyní sstoupí s kříže, a uvěříme jemu.
He trusted in God; let him deliver him now, if he will have him: for he said, I am the Son of God.
Doufalť v Boha, nechať ho nyní vysvobodí, chce-liť mu; nebo pravil: Syn Boží jsem.
The thieves also, which were crucified with him, cast the same in his teeth.
Takž také i lotři, kteříž byli s ním ukřižováni, utrhali jemu.
Now from the sixth hour there was darkness over all the land unto the ninth hour.
Od šesté pak hodiny tma se stala po vší té zemi až do hodiny deváté.
And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? that is to say, My God, my God, why hast thou forsaken me?
A při hodině deváté zvolal Ježíš hlasem velikým, řka: Eli, Eli, lama zabachtani? To jest: Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?
Some of them that stood there, when they heard that, said, This man calleth for Elias.
A někteří z těch, jenž tu stáli, slyšíce, pravili, že Eliáše volá tento.
And straightway one of them ran, and took a spunge, and filled it with vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink.
A hned jeden z nich běžev, vzal houbu, naplnil ji octem a vloživ na tresť, dával jemu píti.
The rest said, Let be, let us see whether Elias will come to save him.
Ale jiní pravili: Nech tak, pohledíme, přijde-li Eliáš, aby ho vysvobodil.
Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost.
Ježíš pak opět volaje hlasem velikým, vypustil duši.
And, behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom; and the earth did quake, and the rocks rent;
A aj, opona chrámová roztrhla se na dvé, od vrchu až dolů, a země se třásla a skálé se pukalo,
And the graves were opened; and many bodies of the saints which slept arose,
A hrobové se otvírali, a mnohá těla zesnulých svatých vstala jsou.
And came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many.
A vyšedše z hrobů, po vzkříšení jeho přišli do svatého města a ukázali se mnohým.
Now when the centurion, and they that were with him, watching Jesus, saw the earthquake, and those things that were done, they feared greatly, saying, Truly this was the Son of God.
Tedy centurio a ti, kteříž s ním byli, ostříhajíce Ježíše, vidouce zemětřesení a to, co se dálo, báli se velmi, řkouce: Jistě Syn Boží byl tento.
And many women were there beholding afar off, which followed Jesus from Galilee, ministering unto him:
Byly také tu ženy mnohé, zdaleka se dívajíce, kteréž byly přišly za Ježíšem od Galilee, posluhujíce jemu,
Among which was Mary Magdalene, and Mary the mother of James and Joses, and the mother of Zebedee's children.
Mezi nimiž byla Maria Magdaléna a Maria, matka Jakubova a Jozesova, a matka synů Zebedeových.
When the even was come, there came a rich man of Arimathæa, named Joseph, who also himself was Jesus' disciple:
A když byl večer, přišel jeden člověk bohatý od Arimatie, jménem Jozef, kterýž také byl učedlník Ježíšův.
He went to Pilate, and begged the body of Jesus. Then Pilate commanded the body to be delivered.
Ten přistoupil ku Pilátovi a prosil za tělo Ježíšovo. Tedy Pilát rozkázal dáti tělo.
And when Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth,
A vzav tělo Ježíšovo Jozef, obvinul je v plátno čisté,
And laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock: and he rolled a great stone to the door of the sepulchre, and departed.
A vložil do svého nového hrobu, kterýž byl vytesal v skále; a přivaliv kámen veliký ke dveřům hrobovým, odšel.
And there was Mary Magdalene, and the other Mary, sitting over against the sepulchre.
A byla tu Maria Magdaléna a druhá Maria, sedíce naproti hrobu.
Now the next day, that followed the day of the preparation, the chief priests and Pharisees came together unto Pilate,
Druhého pak dne, kterýž byl po velikém pátku, sešli se přední kněží a farizeové ku Pilátovi,
Saying, Sir, we remember that that deceiver said, while he was yet alive, After three days I will rise again.
Řkouce: Pane, rozpomenuli jsme se, že ten svůdce řekl, ještě živ jsa: Po třech dnech vstanu.
Command therefore that the sepulchre be made sure until the third day, lest his disciples come by night, and steal him away, and say unto the people, He is risen from the dead: so the last error shall be worse than the first.
Rozkažiž tedy ostříhati hrobu až do třetího dne, ať by snad učedlníci jeho, přijdouce v noci, neukradli ho, a řekli by lidu: Vstalť jest z mrtvých. I budeť poslední blud horší nežli první.
Pilate said unto them, Ye have a watch: go your way, make it as sure as ye can.
Řekl jim Pilát: Máte stráž; jděte, ostříhejte, jakž víte.
So they went, and made the sepulchre sure, sealing the stone, and setting a watch.
A oni šedše, osadili hrob strážnými, zapečetivše kámen.