Matthew 26

And it came to pass, when Jesus had finished all these sayings, he said unto his disciples,
І сталось, коли закінчив Ісус усі ці слова, Він сказав Своїм учням:
Ye know that after two days is the feast of the passover, and the Son of man is betrayed to be crucified.
Ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і Людський Син буде виданий на розп'яття.
Then assembled together the chief priests, and the scribes, and the elders of the people, unto the palace of the high priest, who was called Caiaphas,
Тоді первосвященики, і книжники, і старші народу зібралися в домі первосвященика, званого Кайяфою,
And consulted that they might take Jesus by subtilty, and kill him.
і радилися, щоб підступом взяти Ісуса й забити.
But they said, Not on the feast day, lest there be an uproar among the people.
І вони говорили: Та не в свято, щоб бува колотнеча в народі не сталась.
Now when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper,
Коли ж Ісус був у Віфанії, у домі Симона прокаженого,
There came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment, and poured it on his head, as he sat at meat.
підійшла одна жінка до Нього, маючи алябастрову пляшечку дорогоцінного мира, і вилила на Його голову, як сидів при столі Він.
But when his disciples saw it, they had indignation, saying, To what purpose is this waste?
Як побачили ж учні це, то обурилися та й сказали: Нащо таке марнотратство?
For this ointment might have been sold for much, and given to the poor.
Бо дорого можна було б це продати, і віддати убогим.
When Jesus understood it, he said unto them, Why trouble ye the woman? for she hath wrought a good work upon me.
Зрозумівши Ісус, промовив до них: Чого прикрість ви робите жінці? Вона ж добрий учинок зробила Мені.
For ye have the poor always with you; but me ye have not always.
Бо вбогих ви маєте завжди з собою, а Мене не постійно ви маєте.
For in that she hath poured this ointment on my body, she did it for my burial.
Бо, виливши миро оце на тіло Моє, вона те вчинила на похорон Мій.
Verily I say unto you, Wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also this, that this woman hath done, be told for a memorial of her.
Поправді кажу вам: де тільки оця Євангелія проповідувана буде в цілому світі, на пам'ятку їй буде сказане й те, що зробила вона!
Then one of the twelve, called Judas Iscariot, went unto the chief priests,
Тоді один із Дванадцятьох, званий Юдою Іскаріотським, подався до первосвящеників,
And said unto them, What will ye give me, and I will deliver him unto you? And they covenanted with him for thirty pieces of silver.
і сказав: Що хочете дати мені, і я вам Його видам? І вони йому виплатили тридцять срібняків.
And from that time he sought opportunity to betray him.
І він відтоді шукав слушного часу, щоб видати Його.
Now the first day of the feast of unleavened bread the disciples came to Jesus, saying unto him, Where wilt thou that we prepare for thee to eat the passover?
А першого дня Опрісноків учні підійшли до Ісуса й сказали Йому: Де хочеш, щоб ми приготували пасху спожити Тобі?
And he said, Go into the city to such a man, and say unto him, The Master saith, My time is at hand; I will keep the passover at thy house with my disciples.
А Він відказав: Ідіть до такого то в місто, і перекажіть йому: каже Вчитель: час Мій близький, справлю Пасху з Своїми учнями в тебе.
And the disciples did as Jesus had appointed them; and they made ready the passover.
І учні зробили, як звелів їм Ісус, і зачали пасху готувати.
Now when the even was come, he sat down with the twelve.
А коли настав вечір, Він із дванадцятьма учнями сів за стіл.
And as they did eat, he said, Verily I say unto you, that one of you shall betray me.
І, як вони споживали, Він сказав: Поправді кажу вам, що один із вас видасть Мене...
And they were exceeding sorrowful, and began every one of them to say unto him, Lord, is it I?
А вони засмутилися тяжко, і кожен із них став питати Його: Чи не я то, о Господи?
And he answered and said, He that dippeth his hand with me in the dish, the same shall betray me.
А Він відповів і промовив: Хто руку свою вмочить у миску зо Мною, той видасть Мене.
The Son of man goeth as it is written of him: but woe unto that man by whom the Son of man is betrayed! it had been good for that man if he had not been born.
Людський Син справді йде, як про Нього написано; але горе тому чоловікові, що видасть Людського Сина! Було б краще йому, коли б той чоловік не родився!
Then Judas, which betrayed him, answered and said, Master, is it I? He said unto him, Thou hast said.
Юда ж, зрадник Його, відповів і сказав: Чи не я то, Учителю? Відказав Він йому: Ти сказав...
And as they were eating, Jesus took bread, and blessed it, and brake it, and gave it to the disciples, and said, Take, eat; this is my body.
Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб, і поблагословив, поламав, і давав Своїм учням, і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло Моє.
And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, Drink ye all of it;
А взявши чашу, і подяку вчинивши, Він подав їм і сказав: Пийте з неї всі,
For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins.
бо це кров Моя Нового Заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів!
But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine, until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom.
Кажу ж вам, що віднині не питиму Я від оцього плоду виноградного аж до дня, коли з вами його новим питиму в Царстві Мого Отця.
And when they had sung an hymn, they went out into the mount of Olives.
А коли відспівали вони, то на гору Оливну пішли.
Then saith Jesus unto them, All ye shall be offended because of me this night: for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad.
Промовляє тоді їм Ісус: Усі ви через Мене спокуситеся ночі цієї. Бо написано: Уражу пастиря, і розпорошаться вівці отари.
But after I am risen again, I will go before you into Galilee.
По воскресенні ж Своїм Я вас випереджу в Галілеї.
Peter answered and said unto him, Though all men shall be offended because of thee, yet will I never be offended.
А Петро відповів і сказав Йому: Якби й усі спокусились про Тебе, я не спокушуся ніколи.
Jesus said unto him, Verily I say unto thee, That this night, before the cock crow, thou shalt deny me thrice.
Промовив до нього Ісус: Поправді кажу тобі, що ночі цієї, перше ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від Мене...
Peter said unto him, Though I should die with thee, yet will I not deny thee. Likewise also said all the disciples.
Говорить до Нього Петро: Коли б мені навіть умерти з Тобою, я не відречуся від Тебе! Так сказали й усі учні.
Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciples, Sit ye here, while I go and pray yonder.
Тоді з ними приходить Ісус до місцевости, званої Гефсиманія, і промовляє до учнів: Посидьте ви тут, аж поки піду й помолюся отам.
And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy.
І, взявши Петра й двох синів Зеведеєвих, зачав сумувати й тужити.
Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death: tarry ye here, and watch with me.
Тоді промовляє до них: Обгорнена сумом смертельним душа Моя! Залишіться тут, і попильнуйте зо Мною...
And he went a little further, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me: nevertheless not as I will, but as thou wilt.
І, трохи далі пройшовши, упав Він долілиць, та молився й благав: Отче Мій, коли можна, нехай обмине ця чаша Мене... Та проте, не як Я хочу, а як Ти...
And he cometh unto the disciples, and findeth them asleep, and saith unto Peter, What, could ye not watch with me one hour?
І, вернувшись до учнів, знайшов їх, що спали, і промовив Петрові: Отак, не змогли ви й однієї години попильнувати зо Мною?...
Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak.
Пильнуйте й моліться, щоб не впасти на спробу, бадьорий бо дух, але немічне тіло.
He went away again the second time, and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done.
Відійшовши ще вдруге, Він молився й благав: Отче Мій, як ця чаша не може минути Мене, щоб не пити її, нехай станеться воля Твоя!
And he came and found them asleep again: for their eyes were heavy.
І, прийшовши, ізнову знайшов їх, що спали, бо зважніли їм очі були.
And he left them, and went away again, and prayed the third time, saying the same words.
І, залишивши їх, знов пішов, і помолився втретє, те саме слово промовивши.
Then cometh he to his disciples, and saith unto them, Sleep on now, and take your rest: behold, the hour is at hand, and the Son of man is betrayed into the hands of sinners.
Потому приходить до учнів і їм промовляє: Ви ще далі спите й спочиваєте? Ось година наблизилась, і до рук грішникам виданий буде Син Людський...
Rise, let us be going: behold, he is at hand that doth betray me.
Уставайте, ходім, ось наблизився Мій зрадник!
And while he yet spake, lo, Judas, one of the twelve, came, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priests and elders of the people.
І коли Він іще говорив, аж ось прийшов Юда, один із Дванадцятьох, а з ним люду багато від первосвящеників і старших народу з мечами та киями.
Now he that betrayed him gave them a sign, saying, Whomsoever I shall kiss, that same is he: hold him fast.
А зрадник Його дав був знака їм, кажучи: Кого поцілую, то Він, беріть Його.
And forthwith he came to Jesus, and said, Hail, master; and kissed him.
І зараз Він підійшов до Ісуса й сказав: Радій, Учителю! І поцілував Його.
And Jesus said unto him, Friend, wherefore art thou come? Then came they, and laid hands on Jesus, and took him.
Ісус же йому відказав: Чого, друже, прийшов ти? Тоді приступили та руки наклали на Ісуса, і схопили Його.
And, behold, one of them which were with Jesus stretched out his hand, and drew his sword, and struck a servant of the high priest's, and smote off his ear.
А ось один із тих, що з Ісусом були, витягнув руку, і меча свого вихопив та й рубонув раба первосвященика, і відтяв йому вухо.
Then said Jesus unto him, Put up again thy sword into his place: for all they that take the sword shall perish with the sword.
Тоді промовляє до нього Ісус: Сховай свого меча в його місце, бо всі, хто візьме меча, від меча і загинуть.
Thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and he shall presently give me more than twelve legions of angels?
Чи ти думаєш, що не можу тепер упросити Свого Отця, і Він дасть Мені зараз більше дванадцяти леґіонів Анголів?
But how then shall the scriptures be fulfilled, that thus it must be?
Але як має збутись Писання, що так статися мусить?
In that same hour said Jesus to the multitudes, Are ye come out as against a thief with swords and staves for to take me? I sat daily with you teaching in the temple, and ye laid no hold on me.
Тієї години промовив Ісус до народу: Немов на розбійника вийшли з мечами та киями, щоб узяти Мене! Я щоденно у храмі сидів і навчав, і Мене не взяли ви.
But all this was done, that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples forsook him, and fled.
Це ж сталось усе, щоб збулися писання пророків. Усі учні тоді залишили Його й повтікали...
And they that had laid hold on Jesus led him away to Caiaphas the high priest, where the scribes and the elders were assembled.
А вони схопили Ісуса, і повели до первосвященика Кайяфи, де зібралися книжники й старші.
But Peter followed him afar off unto the high priest's palace, and went in, and sat with the servants, to see the end.
Петро ж здалека йшов услід за Ним аж до двору первосвященика, і, ввійшовши всередину, сів із службою, щоб бачити кінець.
Now the chief priests, and elders, and all the council, sought false witness against Jesus, to put him to death;
А первосвященики та ввесь синедріон шукали на Ісуса неправдивого свідчення, щоб смерть заподіяти Йому,
But found none: yea, though many false witnesses came, yet found they none. At the last came two false witnesses,
і не знаходили, хоч кривосвідків багато підходило. Аж ось накінець з'явилися двоє,
And said, This fellow said, I am able to destroy the temple of God, and to build it in three days.
і сказали: Він говорив: Я можу зруйнувати храм Божий, і за три дні збудувати його.
And the high priest arose, and said unto him, Answerest thou nothing? what is it which these witness against thee?
Тоді первосвященик устав і до Нього сказав: Ти нічого не відповідаєш на те, що свідчать супроти Тебе?
But Jesus held his peace. And the high priest answered and said unto him, I adjure thee by the living God, that thou tell us whether thou be the Christ, the Son of God.
Ісус же мовчав. І первосвященик сказав Йому: Заприсягаю Тебе Живим Богом, щоб нам Ти сказав, чи Христос Ти, Син Божий?
Jesus saith unto him, Thou hast said: nevertheless I say unto you, Hereafter shall ye see the Son of man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven.
Промовляє до нього Ісус: Ти сказав... А навіть повім вам: відтепер ви побачите Людського Сина, що сидітиме праворуч сили Божої, і на хмарах небесних приходитиме!
Then the high priest rent his clothes, saying, He hath spoken blasphemy; what further need have we of witnesses? behold, now ye have heard his blasphemy.
Тоді первосвященик роздер одежу свою та й сказав: Він богозневажив! Нащо нам іще свідки потрібні? Ось ви чули тепер Його богозневагу!
What think ye? They answered and said, He is guilty of death.
Як вам іздається? Вони ж відповіли та сказали: Повинен умерти!
Then did they spit in his face, and buffeted him; and others smote him with the palms of their hands,
Тоді стали плювати на обличчя Йому, та бити по щоках Його, інші ж киями били,
Saying, Prophesy unto us, thou Christ, Who is he that smote thee?
і казали: Пророкуй нам, Христе, хто то вдарив Тебе?...
Now Peter sat without in the palace: and a damsel came unto him, saying, Thou also wast with Jesus of Galilee.
А Петро перед домом сидів на подвір'ї. І приступила до нього служниця одна та й сказала: І ти був з Ісусом Галілеянином!
But he denied before them all, saying, I know not what thou sayest.
А він перед всіма відрікся, сказавши: Не відаю я, що ти кажеш...
And when he was gone out into the porch, another maid saw him, and said unto them that were there, This fellow was also with Jesus of Nazareth.
А коли до воріт він підходив, побачила інша його та й сказала приявним там людям: Оцей був з Ісусом Назарянином!
And again he denied with an oath, I do not know the man.
І він знову відрікся та став присягатись: Не знаю Цього Чоловіка!...
And after a while came unto him they that stood by, and said to Peter, Surely thou also art one of them; for thy speech bewrayeth thee.
Підійшли ж трохи згодом присутні й сказали Петрові: І ти справді з отих, та й мова твоя виявляє тебе.
Then began he to curse and to swear, saying, I know not the man. And immediately the cock crew.
Тоді він став клястись та божитись: Не знаю Цього Чоловіка! І заспівав півень хвилі тієї...
And Peter remembered the word of Jesus, which said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And he went out, and wept bitterly.
І згадав Петро сказане слово Ісусове: Перше ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від Мене. І, вийшовши звідти, він гірко заплакав...