II Samuel 22

And David spake unto the LORD the words of this song in the day that the LORD had delivered him out of the hand of all his enemies, and out of the hand of Saul:
Ary Davida nanao izao fihirana izao ho an'i Jehovah tamin'ny andro namonjen'i Jehovah azy tamin'ny tanan'ny fahavalony rehetra, indrindra fa tamin'ny tànan'i Saoly,
And he said, The LORD is my rock, and my fortress, and my deliverer;
ka hoy izy: Jehovah no harambatoko sy batery fiarovana ho ahy ary Mpamonjy ahy,
The God of my rock; in him will I trust: he is my shield, and the horn of my salvation, my high tower, and my refuge, my saviour; thou savest me from violence.
Andriamanitra vatolampiko, Izy no ialofako, Ampingako sy tandroko famonjena Izy ary fiarovana avo ho ahy sy fandosirako; Ry Mpamonjy ahy, mahafaka ahy amin'ny fampahoriana Hianao.
I will call on the LORD, who is worthy to be praised: so shall I be saved from mine enemies.
Miantso an'i Jehovah Izay mendrika hoderaina aho, Ka dia vonjena ho afaka amin'ny fahavaloko.
When the waves of death compassed me, the floods of ungodly men made me afraid;
Fa nihodidina tamiko ny onjan'ny fahafatesana. Ary ny riaky ny faharatsiana nampahatahotra ahy.
The sorrows of hell compassed me about; the snares of death prevented me;
Ny famatoran'ny fiainan-tsi-hita nihodidina tamiko, nisakana ahy ny fandriky ny fahafatesana.
In my distress I called upon the LORD, and cried to my God: and he did hear my voice out of his temple, and my cry did enter into his ears.
Fony azom-pahoriana aho, dia niantso an'i Jehovah, eny, Andriamanitro no nitarainako; nihaino ny feoko tao an-tempoliny Izy, ary ny fitarainako dia efa tonga eo an-tsofiny.
Then the earth shook and trembled; the foundations of heaven moved and shook, because he was wroth.
Dia nihozongozona sy nihorohoro ny tany, ary ny fiorenan'ny lanitra nihorohoro, eny, nihozongozona ireo, satria tezitra Jehovah.
There went up a smoke out of his nostrils, and fire out of his mouth devoured: coals were kindled by it.
Nisy setroka nisavoana teo am-bavorony, ary afo avy teo am-bavany no nandevona ka nisy vainafo nidedadeda teo aminy.
He bowed the heavens also, and came down; and darkness was under his feet.
Dia naondriny ny lanitra, ka nidina Izy; Ary aizim-pito no teo ambanin'ny tongony.
And he rode upon a cherub, and did fly: and he was seen upon the wings of the wind.
Dia nitaingina kerobima Izy ka nanidina, eny, niseho teo amin'ny ela-drivotra Izy.
And he made darkness pavilions round about him, dark waters, and thick clouds of the skies.
Efa nanao ny maizina ho tranony manodidina Azy Izy, dia fivorian-drano sy rahona matevina
Through the brightness before him were coals of fire kindled.
Ary avy teo amin'ny famirapiratana teo anatrehany nisy vainafo nidedadeda.
The LORD thundered from heaven, and the most High uttered his voice.
Dia nampikotroka tany an-danitra Jehovah, ny Avo Indrindra niloa-peo.
And he sent out arrows, and scattered them; lightning, and discomfited them.
Dia nandefa zana-tsipìka Izy ka nampiely ny fahavaloko, ary nampandeha helatra ka nampifanaritaka azy.
And the channels of the sea appeared, the foundations of the world were discovered, at the rebuking of the LORD, at the blast of the breath of his nostrils.
Dia hita ny fitoeran-dranomasina, ary niseho ny fanambanin'ny tany, noho ny teny mafy nataon'i Jehovah, noho ny fifofofofon'ny fofonain'ny vavorony.
He sent from above, he took me; he drew me out of many waters;
Naninjitra ny tànany avy tany ambony Izy ka nandray ahy; nanintona ahy niala tamin'ny rano be Izy.
He delivered me from my strong enemy, and from them that hated me: for they were too strong for me.
Namonjy ahy tamin'ny fahavaloko mahery Izy sy tamin'izay nankahala ahy, satria tsy leoko ireny.
They prevented me in the day of my calamity: but the LORD was my stay.
Nisakana ahy tamin'ny andro nahitako loza ireny, nefa Jehovah no niseho ho Mpanohana ahy.
He brought me forth also into a large place: he delivered me, because he delighted in me.
Dia nitondra ahy ho any amin'ny malalaka Izy; namonjy ahy Izy, satria tiany aho.
The LORD rewarded me according to my righteousness: according to the cleanness of my hands hath he recompensed me.
Nanisy soa ahy araka ny fahamarinako Jehovah; Araka ny fahadiovan'ny tanako no namaliany ahy.
For I have kept the ways of the LORD, and have not wickedly departed from my God.
Fa nitandrina ny lalan'i Jehovah aho ka tsy mba nanao ratsy hialana tamin'Andriamanitro;
For all his judgments were before me: and as for his statutes, I did not depart from them.
Ny fitsipiny rehetra dia teo anatrehako, ary ny lalàny tsy mba nialako;
I was also upright before him, and have kept myself from mine iniquity.
Tsy nanan-tsiny taminy aho sady niaro tena tsy ho azon'ny fahotako;
Therefore the LORD hath recompensed me according to my righteousness; according to my cleanness in his eye sight.
Koa namaly ahy araka ny fahamarinako Jehovah, dia araka ny fahadiovako teo imasony.
With the merciful thou wilt shew thyself merciful, and with the upright man thou wilt shew thyself upright.
Ny olona tsara no isehoanao fa tsara; Ny tena olo-marina no isehoanao fa marina;
With the pure thou wilt shew thyself pure; and with the froward thou wilt shew thyself unsavoury.
Ny madio no isehoanao fa madio; Ary ny mpiolakolaka kosa no isehoanao fa lalin-tsaina.
And the afflicted people thou wilt save: but thine eyes are upon the haughty, that thou mayest bring them down.
Fa ny olona ory dia vonjenao; Fa ny masonao manandrina ny mpiavonavona, ka aetrinao ireny.
For thou art my lamp, O LORD: and the LORD will lighten my darkness.
Fa Hianao no jiroko, Jehovah ô; Jehovah mampahazava ny fahamaizinako.
For by thee I have run through a troop: by my God have I leaped over a wall.
Fa Hianao no ahazoako mitsarapaka hamely ny miaramila iray toko; Ary Andriamanitro no ahazoako mitsambikina mihoatra ny manda.
As for God, his way is perfect; the word of the LORD is tried: he is a buckler to all them that trust in him.
Raha ny amin'Andriamanitra, dia marina ny lalany; Ny tenin'i Jehovah dia voazaha toetra amin'ny memy; Jehovah no ampingan'izay rehetra mialoka aminy.
For who is God, save the LORD? and who is a rock, save our God?
Fa iza no Andriamanitra afa-tsy Jehovah? Ary iza no vatolampy afa-tsy Andriamanitsika?
God is my strength and power: and he maketh my way perfect.
Izany Andriamanitra izany no fiarovana mafy ho ahy; Mitondra ny marina amin'ny lalany Izy.
He maketh my feet like hinds' feet: and setteth me upon my high places.
Ary manao ny tongony ho tahaka ny an'ny dieravavy Izy; Mampitoetra ahy eo amin'ny fitoerako avo Izy.
He teacheth my hands to war; so that a bow of steel is broken by mine arms.
Mampianatra ny tanako hiady Izy, ka mahahenjana tsipìka varahina ny sandriko.
Thou hast also given me the shield of thy salvation: and thy gentleness hath made me great.
Omenao ahy ny ampingan'ny famonjenao; Ary ny fahamoram-panahinao no mahalehibe ahy.
Thou hast enlarged my steps under me; so that my feet did not slip.
Halalahinao ny lalana hodiaviko, ka tsy mangovitra ny hato-tongotro.
I have pursued mine enemies, and destroyed them; and turned not again until I had consumed them.
Manenjika ny fahavaloko aho ka mandripaka azy; Ary tsy mba miverina aho mandra-pahalany ritrany.
And I have consumed them, and wounded them, that they could not arise: yea, they are fallen under my feet.
Mandringana sy mandripaka azy aho, ka tsy maharina izy; Lavo eo ambanin'ny tongotro izy.
For thou hast girded me with strength to battle: them that rose up against me hast thou subdued under me.
Hianao mampisikina ahy hery hiady; Aripakao ho ambaniko izay mitsangana hamely ahy.
Thou hast also given me the necks of mine enemies, that I might destroy them that hate me.
Ary ataonao miamboho ahy ny fahavaloko; Ka aringako izay mankahala ahy.
They looked, but there was none to save; even unto the LORD, but he answered them not.
Miherikerika izy, fa tsy misy mpamonjy, eny, maniry an'i Jehovah izy, fa tsy mamaly azy Izy.
Then did I beat them as small as the dust of the earth, I did stamp them as the mire of the street, and did spread them abroad.
Torotoroiko madinika tahaka ny vovo-tany izy; Hoseko tahaka ny fotaka eny an-dalana izy ka apariako.
Thou also hast delivered me from the strivings of my people, thou hast kept me to be head of the heathen: a people which I knew not shall serve me.
Mamonjy ahy amin'ny fifanoheran'ny oloko Hianao sy miaro ahy ho lohan'ny firenen-tsamy hafa; ny firenena tsy fantatro aza dia manompo ahy.
Strangers shall submit themselves unto me: as soon as they hear, they shall be obedient unto me.
Ny hafa firenena mikoy ahy; Raha vao mahare ny lazako fotsiny ihany aza izy, dia manoa ahy.
Strangers shall fade away, and they shall be afraid out of their close places.
Ny hafa firenena dia mihaketraka ka miala amin-kovitra avy ao amin'ny fiarovany mafy.
The LORD liveth; and blessed be my rock; and exalted be the God of the rock of my salvation.
Velona Jehovah; isaorana anie ny Vatolampiko; Asandratra anie Andriamanitry ny vatolampy famonjena ahy,
It is God that avengeth me, and that bringeth down the people under me,
Dia Andriamanitra, Izay manao famaliana ho ahy ka mampanaiky ny firenena ahy,
And that bringeth me forth from mine enemies: thou also hast lifted me up on high above them that rose up against me: thou hast delivered me from the violent man.
Dia Ilay mitondra ahy ho afaka amin'ny fahavaloko; eny, manandratra ahy ho ambonin'izay mitsangana hanohitra ahy Hianao ary mamonjy ahy amin'ny olon-dozabe;
Therefore I will give thanks unto thee, O LORD, among the heathen, and I will sing praises unto thy name.
Koa Izany no hiderako Anao eny amin'ny firenen-tsamy hafa, Jehovah ô, sy hankalazako ny anaranao.
He is the tower of salvation for his king: and sheweth mercy to his anointed, unto David, and to his seed for evermore.
Manao famonjen-dehibe ho an'ny mpanjaka voatendriny Izy ary mamindra fo amin'ny voahosony, dia amin'i Davida sy ny taranany mandrakizay.