II Samuel 22

And David spake unto the LORD the words of this song in the day that the LORD had delivered him out of the hand of all his enemies, and out of the hand of Saul:
Dávid pedig ezt az éneket mondotta az Úrnak azon a napon, mikor az Úr megszabadítá őt minden ellenségeinek kezéből, és a Saul kezéből.
And he said, The LORD is my rock, and my fortress, and my deliverer;
És monda: Az Úr az én kősziklám és kőváram, és szabadítóm nékem.
The God of my rock; in him will I trust: he is my shield, and the horn of my salvation, my high tower, and my refuge, my saviour; thou savest me from violence.
Az Isten az én erősségem, ő benne bízom én. Paizsom nékem ő s idvességemnek szarva, erősségem és oltalmam. Az én idvezítőm, ki megszabadítasz az erőszakosságtól.
I will call on the LORD, who is worthy to be praised: so shall I be saved from mine enemies.
Az Úrhoz kiáltok, a ki dícséretreméltó; És megszabadulok ellenségeimtől.
When the waves of death compassed me, the floods of ungodly men made me afraid;
Mert halál hullámai vettek engem körül, Az istentelenség árjai rettentettek engem;
The sorrows of hell compassed me about; the snares of death prevented me;
A pokol kötelei vettek körül, S a halál tőrei estek reám.
In my distress I called upon the LORD, and cried to my God: and he did hear my voice out of his temple, and my cry did enter into his ears.
Szükségemben az Urat hívtam, S az én Istenemhez kiáltottam: És meghallá lakóhelyéről szavamat, S kiáltásom eljutott füleibe.
Then the earth shook and trembled; the foundations of heaven moved and shook, because he was wroth.
Akkor rengett és remegett a föld, Az égnek fundamentumai inogtak, És megrendülének, mert haragudott Ő.
There went up a smoke out of his nostrils, and fire out of his mouth devoured: coals were kindled by it.
Füst szállt fel orrából, És emésztő tűz szájából, Izzószén gerjedt belőle.
He bowed the heavens also, and came down; and darkness was under his feet.
Lehajtá az eget és leszállt, És homály volt lábai alatt.
And he rode upon a cherub, and did fly: and he was seen upon the wings of the wind.
A Khérubon ment és röpült, És a szelek szárnyain tünt fel.
And he made darkness pavilions round about him, dark waters, and thick clouds of the skies.
Sötétségből maga körül sátrakat emelt, Esőhullást, sürű felhőket.
Through the brightness before him were coals of fire kindled.
Az előtte levő fényességből Izzó szenek gerjedének.
The LORD thundered from heaven, and the most High uttered his voice.
És dörgött az égből az Úr, És a Magasságos hangot adott.
And he sent out arrows, and scattered them; lightning, and discomfited them.
Ellövé nyilait és szétszórta azokat, Villámot, és összekeverte azokat.
And the channels of the sea appeared, the foundations of the world were discovered, at the rebuking of the LORD, at the blast of the breath of his nostrils.
És meglátszottak a tenger örvényei, S a világ fundamentumai felszínre kerültek, Az Úrnak feddésétől, Orra leheletének fúvásától.
He sent from above, he took me; he drew me out of many waters;
Lenyúlt a magasságból és felvett engem, S a mélységes vizekből kihúzott engem.
He delivered me from my strong enemy, and from them that hated me: for they were too strong for me.
Hatalmas ellenségimtől megszabadított engem; Gyűlölőimtől, kik hatalmasabbak valának nálam.
They prevented me in the day of my calamity: but the LORD was my stay.
Reámtörtek nyomorúságom napján, De az Úr gyámolóm volt nékem.
He brought me forth also into a large place: he delivered me, because he delighted in me.
Tágas helyre vitt ki engem, Kiragadott, mert jóakaróm nékem.
The LORD rewarded me according to my righteousness: according to the cleanness of my hands hath he recompensed me.
Az Úr megfizetett nékem igazságom szerint, Kezeimnek tisztasága szerint fizetett meg nékem.
For I have kept the ways of the LORD, and have not wickedly departed from my God.
Mert megőriztem az Úrnak utait, S gonoszul nem szakadtam el Istenemtől.
For all his judgments were before me: and as for his statutes, I did not depart from them.
Mert ítéletei mind előttem vannak, S rendeléseitől nem távoztam el.
I was also upright before him, and have kept myself from mine iniquity.
Tökéletes voltam előtte, s őrizkedtem rosszaságomtól.
Therefore the LORD hath recompensed me according to my righteousness; according to my cleanness in his eye sight.
Ezért megfizet nékem az Úr igazságom szerint, Szemei előtt való tisztaságom szerint.
With the merciful thou wilt shew thyself merciful, and with the upright man thou wilt shew thyself upright.
Az irgalmashoz irgalmas vagy, A tökéletes vitézhez tökéletes vagy.
With the pure thou wilt shew thyself pure; and with the froward thou wilt shew thyself unsavoury.
A tisztához tiszta vagy, A visszáshoz pedig visszás.
And the afflicted people thou wilt save: but thine eyes are upon the haughty, that thou mayest bring them down.
Segítesz a nyomorult népen, Szemeiddel pedig megalázod a felfuvalkodottakat.
For thou art my lamp, O LORD: and the LORD will lighten my darkness.
Mert te vagy az én szövétnekem, Uram, S az Úr megvilágosítja az én sötétségemet.
For by thee I have run through a troop: by my God have I leaped over a wall.
Mert veled harczi seregen is átfutok, Az én Istenemmel kőfalon is átugrom.
As for God, his way is perfect; the word of the LORD is tried: he is a buckler to all them that trust in him.
Az Istennek útja tökéletes; Az Úrnak beszéde tiszta; Paizsa ő mindeneknek, a kik ő benne bíznak.
For who is God, save the LORD? and who is a rock, save our God?
Mert kicsoda volna Isten az Úron kivül? S kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kivül?
God is my strength and power: and he maketh my way perfect.
Isten az én erős kőváram, Ki vezérli az igaznak útját.
He maketh my feet like hinds' feet: and setteth me upon my high places.
Lábait olyanná teszi, mint a szarvasé, S magas helyekre állít engem.
He teacheth my hands to war; so that a bow of steel is broken by mine arms.
Kezeimet harczra tanítja, Hogy az érczív karjaim által törik el.
Thou hast also given me the shield of thy salvation: and thy gentleness hath made me great.
Idvességednek paizsát adtad nékem, S kegyelmed nagygyá tett engem.
Thou hast enlarged my steps under me; so that my feet did not slip.
Lépéseimet kiszélesítetted alattam. És bokáim meg nem tántorodtak.
I have pursued mine enemies, and destroyed them; and turned not again until I had consumed them.
Üldözöm ellenségeimet és elpusztítom őket, Nem térek vissza, míg meg nem semmisítem őket.
And I have consumed them, and wounded them, that they could not arise: yea, they are fallen under my feet.
Megsemmisítem, eltiprom őket, hogy fel nem kelhetnek, Lábaim alatt hullanak el.
For thou hast girded me with strength to battle: them that rose up against me hast thou subdued under me.
Mert te erővel öveztél fel engem a harczra, Lenyomtad azokat, kik ellenem támadtak.
Thou hast also given me the necks of mine enemies, that I might destroy them that hate me.
Megadtad, hogy ellenségeim hátat fordítottak nékem, Gyülölőim, a kiket elpusztítottam én,
They looked, but there was none to save; even unto the LORD, but he answered them not.
Felnéztek, de nem volt, ki megszabadítsa, Az Úrhoz, de nem felelt nékik.
Then did I beat them as small as the dust of the earth, I did stamp them as the mire of the street, and did spread them abroad.
Szétmorzsolom őket, mint a föld porát, Összezúzom, mint az utcza sarát, széttaposom őket.
Thou also hast delivered me from the strivings of my people, thou hast kept me to be head of the heathen: a people which I knew not shall serve me.
Megmentettél népemnek pártoskodásaitól, Népeknek fejéül tartasz fenn engemet, *Oly* nép szolgál nékem, melyet nem ismertem.
Strangers shall submit themselves unto me: as soon as they hear, they shall be obedient unto me.
Idegen fiak hizelkednek nékem, S *egy* hallásra engedelmeskednek,
Strangers shall fade away, and they shall be afraid out of their close places.
Idegen fiak elcsüggednek, S váraikból reszketve jőnek elő.
The LORD liveth; and blessed be my rock; and exalted be the God of the rock of my salvation.
Él az Úr és áldott az én kősziklám. Magasztaltassék az Isten, idvességem kősziklája.
It is God that avengeth me, and that bringeth down the people under me,
Isten az, ki bosszút áll értem, S alám hajtja a népeket.
And that bringeth me forth from mine enemies: thou also hast lifted me up on high above them that rose up against me: thou hast delivered me from the violent man.
Ki megment engem ellenségeimtől, Te magasztalsz fel engem az ellenem támadók fölött, S az erőszakos embertől megszabadítasz engem.
Therefore I will give thanks unto thee, O LORD, among the heathen, and I will sing praises unto thy name.
Dícsérlek azért téged, Uram, a pogányok között, S nevednek dícséretet éneklek.
He is the tower of salvation for his king: and sheweth mercy to his anointed, unto David, and to his seed for evermore.
Nagy segítséget ad az ő királyának, Irgalmasságot cselekszik felkentjével, Dáviddal és az ő magvával mindörökké!