Matthew 26

And it came to pass, when Jesus had finished all these sayings, he said unto his disciples,
ויהי ככלות ישוע לדבר את כל הדברים האלה ויאמר אל תלמידיו׃
Ye know that after two days is the feast of the passover, and the Son of man is betrayed to be crucified.
אתם ידעתם כי אחרי יומים יהיה הפסח ובן האדם ימסר להצלב׃
Then assembled together the chief priests, and the scribes, and the elders of the people, unto the palace of the high priest, who was called Caiaphas,
ויקהלו הכהנים הגדולים והסופרים וזקני העם אל חצר הכהן הגדול הנקרא קיפא׃
And consulted that they might take Jesus by subtilty, and kill him.
ויועצו יחדו לתפש את ישוע בערמה ולהמיתו׃
But they said, Not on the feast day, lest there be an uproar among the people.
ויאמרו אך לא בחג פן תהיה מהומה בעם׃
Now when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper,
ויהי בהיות ישוע בית היני בבית שמעון המצרע׃
There came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment, and poured it on his head, as he sat at meat.
ותקרב אליו אשה ובידה פך שמן יקר מאד ותצק על ראשו בהסבו על השלחן׃
But when his disciples saw it, they had indignation, saying, To what purpose is this waste?
ויראו התלמידים ויתרעמו לאמר על מה האבוד הזה׃
For this ointment might have been sold for much, and given to the poor.
כי השמן הזה היה ראוי להמכר במחיר רב ולתתו לעניים׃
When Jesus understood it, he said unto them, Why trouble ye the woman? for she hath wrought a good work upon me.
וידע ישוע ויאמר אליהם למה תוגו את האשה הלא מעשה טוב עשתה עמדי׃
For ye have the poor always with you; but me ye have not always.
כי עניים תמיד עמכם ואנכי אינני אתכם תמיד׃
For in that she hath poured this ointment on my body, she did it for my burial.
כי אשר שפכה את השמן הזה על גופי לחנט אותי עשתה זאת׃
Verily I say unto you, Wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also this, that this woman hath done, be told for a memorial of her.
אמן אמר אני לכם באשר תקרא הבשורה הזאת בכל העולם גם את אשר היא עשתה יספר לזכרון לה׃
Then one of the twelve, called Judas Iscariot, went unto the chief priests,
וילך אחד משנים העשר הנקרא יהודה איש קריות אל ראשי הכהנים׃
And said unto them, What will ye give me, and I will deliver him unto you? And they covenanted with him for thirty pieces of silver.
ויאמר מה תתנו לי ואמסרנו בידכם וישקלו לו שלשים כסף׃
And from that time he sought opportunity to betray him.
ומן העת ההיא בקש תאנה למסר אותו׃
Now the first day of the feast of unleavened bread the disciples came to Jesus, saying unto him, Where wilt thou that we prepare for thee to eat the passover?
ויהי בראשון לחג המצות ויגשו התלמידים אל ישוע לאמר באי זה מקום תחפץ כי נכין לך לאכל את הפסח׃
And he said, Go into the city to such a man, and say unto him, The Master saith, My time is at hand; I will keep the passover at thy house with my disciples.
ויאמר לכו העירה אל פלני אלמני ואמרתם אליו כה אמר הרב עתי קרובה היא ובביתך אעשה את הפסח עם תלמידי׃
And the disciples did as Jesus had appointed them; and they made ready the passover.
ויעשו התלמידים כאשר צום ישוע ויכינו את הפסח׃
Now when the even was come, he sat down with the twelve.
ויהי בערב ויסב עם שנים העשר׃
And as they did eat, he said, Verily I say unto you, that one of you shall betray me.
ובאכלם ויאמר אמן אמר אני לכם כי אחד מכם ימסרני׃
And they were exceeding sorrowful, and began every one of them to say unto him, Lord, is it I?
ויתעצבו מאד ויחלו איש ואיש לאמר לו האנכי הוא אדני׃
And he answered and said, He that dippeth his hand with me in the dish, the same shall betray me.
ויען ויאמר האיש אשר טבל עמי את ידו בקערה הוא ימסרני׃
The Son of man goeth as it is written of him: but woe unto that man by whom the Son of man is betrayed! it had been good for that man if he had not been born.
הן בן האדם הלוך ילך לו ככתוב עליו אבל אוי לאיש ההוא אשר על ידו ימסר בן האדם טוב לאיש ההוא אם לא נולד׃
Then Judas, which betrayed him, answered and said, Master, is it I? He said unto him, Thou hast said.
ויען יהודה המסר אותו ויאמר רבי האני הוא ויאמר אליו אתה אמרת׃
And as they were eating, Jesus took bread, and blessed it, and brake it, and gave it to the disciples, and said, Take, eat; this is my body.
ובאכלם ויקח ישוע את הלחם ויברך ויבצע ויתן לתלמידים ויאמר קחו ואכלו זה הוא גופי׃
And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, Drink ye all of it;
ויקח את הכוס ויברך ויתן להם לאמר שתו ממנה כלכם׃
For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins.
כי זה הוא דמי דם הברית החדשה הנשפך בעד רבים לסליחת חטאים׃
But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine, until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom.
ואני אמר לכם כי מעתה שתה לא אשתה מתנובת הגפן הזאת עד היום ההוא אשר אשתה אתה עמכם חדשה במלכות אבי׃
And when they had sung an hymn, they went out into the mount of Olives.
ויהי אחרי גמרם את ההלל ויצאו אל הר הזיתים׃
Then saith Jesus unto them, All ye shall be offended because of me this night: for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad.
אז אמר אליהם ישוע אתם כלכם תכשלו בי בלילה הזה כי כתוב אכה את הרעה ותפוצין הצאן׃
But after I am risen again, I will go before you into Galilee.
ואחרי קומי אלך לפניכם הגלילה׃
Peter answered and said unto him, Though all men shall be offended because of thee, yet will I never be offended.
ויען פטרוס ויאמר לו גם כי יכשלו בך כלם אני לעולם לא אכשל׃
Jesus said unto him, Verily I say unto thee, That this night, before the cock crow, thou shalt deny me thrice.
ויאמר אליו ישוע אמן אמר אני לך כי בלילה הזה בטרם יקרא התרנגול תכחש בי שלש פעמים׃
Peter said unto him, Though I should die with thee, yet will I not deny thee. Likewise also said all the disciples.
ויאמר אליו פטרוס גם כי יהיה עלי למות אתך כחש לא אכחש בך וכן אמרו גם כל התלמידים׃
Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciples, Sit ye here, while I go and pray yonder.
אחרי כן בא אתם ישוע אל חצר הנקרא גת שמני ויאמר אל התלמידים שבו לכם פה עד אשר אלך שמה והתפללתי׃
And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy.
ויקח אתו את פטרוס ואת שני בני זבדי ויחל להעצב ולמוג׃
Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death: tarry ye here, and watch with me.
ויאמר להם נפשי מרה לי עד מות עמדו פה ושקדו עמי׃
And he went a little further, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me: nevertheless not as I will, but as thou wilt.
וילך מעט האלה ויפל על פניו ויתפלל לאמר אבי אם יוכל להיות תעבר נא מעלי הכוס הזאת אך לא כרצוני כי אם כרצונך׃
And he cometh unto the disciples, and findeth them asleep, and saith unto Peter, What, could ye not watch with me one hour?
ויבא אל התלמידים וימצאם ישנים ויאמר אל פטרוס הנה לא היה ביכלתכם לשקד עמי שעה אחת׃
Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak.
שקדו והתפללו פן תבאו לידי נסיון הן הרוח היא חפצה והבשר הוא רפה׃
He went away again the second time, and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done.
ויוסף ללכת לו שנית ויתפלל לאמר אבי אם לא תוכל הכוס הזאת לעבר ממני מבלי שתותי אתה יהי כרצונך׃
And he came and found them asleep again: for their eyes were heavy.
ויבא וימצאם גם בפעם הזאת ישנים כי עיניהם היו כבדות׃
And he left them, and went away again, and prayed the third time, saying the same words.
ויניחם ויוסף ללכת ויתפלל שלישית באמרו עוד הפעם כדבר הזה׃
Then cometh he to his disciples, and saith unto them, Sleep on now, and take your rest: behold, the hour is at hand, and the Son of man is betrayed into the hands of sinners.
ויבא אל התלמידים ויאמר אליהם נומו מעתה ונוחו הנה השעה קרובה ובן האדם נמסר לידי חטאים׃
Rise, let us be going: behold, he is at hand that doth betray me.
קומו ונלכה הנה הלך וקרב המסר אותי׃
And while he yet spake, lo, Judas, one of the twelve, came, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priests and elders of the people.
עודנו מדבר והנה בא יהודה אחד משנים העשר ועמו המון רב ברחבות ובמקלות מאת ראשי הכהנים וזקני העם׃
Now he that betrayed him gave them a sign, saying, Whomsoever I shall kiss, that same is he: hold him fast.
והמסר אתו נתן להם אות לאמר האיש אשר אשקהו זה הוא תפשוהו׃
And forthwith he came to Jesus, and said, Hail, master; and kissed him.
ומיד נגש אל ישוע ויאמר שלום לך רבי וינשק לו׃
And Jesus said unto him, Friend, wherefore art thou come? Then came they, and laid hands on Jesus, and took him.
ויאמר אליו ישוע רעי על מה באת ויגשו וישלחו את ידיהם בישוע ויתפשו אתו׃
And, behold, one of them which were with Jesus stretched out his hand, and drew his sword, and struck a servant of the high priest's, and smote off his ear.
והנה אחד מן האנשים אשר עם ישוע שלח ידו וישלף חרבו ויך את עבד הכהן הגדול ויקצץ את אזנו׃
Then said Jesus unto him, Put up again thy sword into his place: for all they that take the sword shall perish with the sword.
ויאמר אליו ישוע השב את חרבך אל תערה כי כל אחזי חרב בחרב יאבדו׃
Thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and he shall presently give me more than twelve legions of angels?
או היחשב לבך כי לא יכלתי לשאל עתה מאת אבי והוא יצוה לי יותר משנים עשר לגיונות של מלאכים׃
But how then shall the scriptures be fulfilled, that thus it must be?
ואיככה אפוא ימלאו הכתובים כי כן היה תהיה׃
In that same hour said Jesus to the multitudes, Are ye come out as against a thief with swords and staves for to take me? I sat daily with you teaching in the temple, and ye laid no hold on me.
בשעה ההיא אמר ישוע אל המון העם כעל פריץ יצאתם בחרבות ובמקלות לתפשני ויום יום הייתי ישב ומלמד אצלכם במקדש ולא החזקתם בי׃
But all this was done, that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples forsook him, and fled.
וכל זאת היתה למלאת כתבי הנביאים אז עזבוהו התלמידים כלם וינוסו׃
And they that had laid hold on Jesus led him away to Caiaphas the high priest, where the scribes and the elders were assembled.
והאנשים אשר תפשו את ישוע הוליכהו אל קיפא הכהן הגדול אשר נקהלו שם הסופרים והזקנים׃
But Peter followed him afar off unto the high priest's palace, and went in, and sat with the servants, to see the end.
ופטרוס הלך אחריו מרחוק עד לחצר הכהן הגדול ויבא פנימה וישב לו אצל המשרתים לראות את אחרית הדבר׃
Now the chief priests, and elders, and all the council, sought false witness against Jesus, to put him to death;
והכהנים הגדולים והסופרים וכל הסנהדרין בקשו עדות שקר בישוע להמיתו ולא מצאו׃
But found none: yea, though many false witnesses came, yet found they none. At the last came two false witnesses,
ואף בעמד שם עדי שקר רבים לא מצאו ובאחרונה נגשו שני עדי שקר׃
And said, This fellow said, I am able to destroy the temple of God, and to build it in three days.
ויאמרו זה אמר יש ביכלתי להרס את היכל האלהים ולשוב לבנותו בשלשת ימים׃
And the high priest arose, and said unto him, Answerest thou nothing? what is it which these witness against thee?
ויקם הכהן הגדול ויאמר אליו האינך משיב דבר על אשר ענו בך אלה׃
But Jesus held his peace. And the high priest answered and said unto him, I adjure thee by the living God, that thou tell us whether thou be the Christ, the Son of God.
וישוע החריש ויען הכהן הגדול ויאמר לו משביעך אני באלהים חיים שתאמר לנו אם אתה הוא המשיח בן האלהים׃
Jesus saith unto him, Thou hast said: nevertheless I say unto you, Hereafter shall ye see the Son of man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven.
ויאמר אליו ישוע אתה אמרת אבל אני אמר לכם כי מעתה תראו את בן האדם ישב לימין הגבורה ובא עם ענני השמים׃
Then the high priest rent his clothes, saying, He hath spoken blasphemy; what further need have we of witnesses? behold, now ye have heard his blasphemy.
ויקרע הכהן הגדול את בגדיו ויאמר הוא גדף ומה לנו עוד לבקש עדים הנה עתה שמעתם את גדופו׃
What think ye? They answered and said, He is guilty of death.
מה דעתכם ויענו ויאמרו איש מות הוא׃
Then did they spit in his face, and buffeted him; and others smote him with the palms of their hands,
וירקו בפניו ויכהו באגרוף ואחרים הכהו על הלחי׃
Saying, Prophesy unto us, thou Christ, Who is he that smote thee?
ויאמרו הנבא לנו המשיח מי הוא המכה אותך׃
Now Peter sat without in the palace: and a damsel came unto him, saying, Thou also wast with Jesus of Galilee.
ופטרוס ישב מחוץ לבית בחצר ותגש אליו שפחה לאמר גם אתה היית עם ישוע הגלילי׃
But he denied before them all, saying, I know not what thou sayest.
ויכחש בפני כלם לאמר לא ידעתי מה את אמרת׃
And when he was gone out into the porch, another maid saw him, and said unto them that were there, This fellow was also with Jesus of Nazareth.
ויצא אל פתח השער ותרא אותו אחרת ותאמר לאנשים אשר שם גם זה היה עם ישוע הנצרי׃
And again he denied with an oath, I do not know the man.
ויוסף לכחש וישבע לאמר לא ידעתי את האיש׃
And after a while came unto him they that stood by, and said to Peter, Surely thou also art one of them; for thy speech bewrayeth thee.
וכמעט אחרי כן ויגשו העמדים שם ויאמרו אל פטרוס אמת כי גם אתה מהם כי גם לשונך מגלה אותך׃
Then began he to curse and to swear, saying, I know not the man. And immediately the cock crew.
ויחל להחרים את נפשו ולהשבע לאמר לא ידעתי את האיש ומיד קרא התרנגול׃
And Peter remembered the word of Jesus, which said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And he went out, and wept bitterly.
ויזכר פטרוס את דבר ישוע אשר אמר אליו לאמר בטרם יקרא התרנגול תכחש בי שלש פעמים ויצא החוצה וימרר בבכי׃