Matthew 26

And it came to pass, when Jesus had finished all these sayings, he said unto his disciples,
Og det skete, da Jesus havde fuldendt alle disse Ord, sagde han til sine Disciple:
Ye know that after two days is the feast of the passover, and the Son of man is betrayed to be crucified.
"I vide, at om to Dage er det Påske; så forrådes Menneskesønnen til at korsfæstes."
Then assembled together the chief priests, and the scribes, and the elders of the people, unto the palace of the high priest, who was called Caiaphas,
Da forsamledes Ypperstepræsterne og Folkets Ældste i Ypperstepræstens Gård; han hed Kajfas.
And consulted that they might take Jesus by subtilty, and kill him.
Og de rådsloge om at gribe Jesus med List og ihjelslå ham.
But they said, Not on the feast day, lest there be an uproar among the people.
Men de sagde: "Ikke på Højtiden, for at der ikke skal blive Oprør iblandt Folket."
Now when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper,
Men da Jesus var kommen til Bethania, i Simon den spedalskes Hus,
There came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment, and poured it on his head, as he sat at meat.
kom der en Kvinde til ham, som havde en Alabastkrukke med såre kostbar Salve, og hun udgød den på hans Hoved, medens han sad til Bords.
But when his disciples saw it, they had indignation, saying, To what purpose is this waste?
Men da Disciplene så det, bleve de vrede og sagde: "Hvortil denne Spilde?
For this ointment might have been sold for much, and given to the poor.
Dette kunde jo være solgt til en høj Pris og være givet til fattige."
When Jesus understood it, he said unto them, Why trouble ye the woman? for she hath wrought a good work upon me.
Men da Jesus mærkede det, sagde han til dem: "Hvorfor volde I Kvinden Fortrædeligheder? Hun har jo gjort en god Gerning imod mig.
For ye have the poor always with you; but me ye have not always.
Thi de fattige have I altid hos eder; men mig have I ikke altid.
For in that she hath poured this ointment on my body, she did it for my burial.
Thi da hun udgød denne Salve over mit Legeme, gjorde hun det for at berede mig til at begraves.
Verily I say unto you, Wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also this, that this woman hath done, be told for a memorial of her.
Sandelig, siger jeg eder, hvor som helst i hele Verden dette Evangelium bliver prædiket, skal også det, som hun har gjort, omtales til hendes Ihukommelse."
Then one of the twelve, called Judas Iscariot, went unto the chief priests,
Da gik en af de tolv, han, som hed Judas Iskariot, hen til Ypperstepræsterne
And said unto them, What will ye give me, and I will deliver him unto you? And they covenanted with him for thirty pieces of silver.
og sagde: "Hvad ville I give mig, så skal jeg forråde ham til eder?" Men de betalte ham tredive Sølvpenge".
And from that time he sought opportunity to betray him.
Og fra den Stund søgte han Lejlighed til at forråde ham.
Now the first day of the feast of unleavened bread the disciples came to Jesus, saying unto him, Where wilt thou that we prepare for thee to eat the passover?
Men på den første Dag af de usyrede Brøds Højtid kom Disciplene til Jesus og sagde: "Hvor vil du, at vi skulle træffe Forberedelse for dig til at spise Påskelammet?"
And he said, Go into the city to such a man, and say unto him, The Master saith, My time is at hand; I will keep the passover at thy house with my disciples.
Men han sagde: "Går ind i Staden til den og den Mand, og siger til ham: Mesteren siger: Min Time er nær; hos dig holder jeg Påske med mine Disciple."
And the disciples did as Jesus had appointed them; and they made ready the passover.
Og Disciplene gjorde, som Jesus befalede dem, og beredte Påskelammet.
Now when the even was come, he sat down with the twelve.
Men da det var blevet Aften, sad han til Bords med de tolv.
And as they did eat, he said, Verily I say unto you, that one of you shall betray me.
Og medens de spiste, sagde han: "Sandelig, siger jeg eder, en af eder vil forråde mig."
And they were exceeding sorrowful, and began every one of them to say unto him, Lord, is it I?
Og de bleve såre bedrøvede og begyndte hver især at sige til ham: "Det er dog vel ikke mig, Herre?"
And he answered and said, He that dippeth his hand with me in the dish, the same shall betray me.
Men han svarede og sagde: "Den, som dyppede Hånden tillige med mig i Fadet, han vil forråde mig.
The Son of man goeth as it is written of him: but woe unto that man by whom the Son of man is betrayed! it had been good for that man if he had not been born.
Menneskesønnen går vel bort, som der er skrevet om ham; men ve det Menneske, ved hvem Menneskesønnen bliver forrådt! Det var godt for det Menneske, om han ikke var født."
Then Judas, which betrayed him, answered and said, Master, is it I? He said unto him, Thou hast said.
Men Judas, som forrådte ham, svarede og sagde: "Det er dog vel ikke mig, Rabbi?" Han siger til ham: "Du har sagt det."
And as they were eating, Jesus took bread, and blessed it, and brake it, and gave it to the disciples, and said, Take, eat; this is my body.
Men medens de spiste, tog Jesus Brød, og han velsignede og brød det og gav Disciplene det og sagde: "Tager, æder; dette er mit Legeme."
And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, Drink ye all of it;
Og han tog en Kalk og takkede. gav dem den og sagde: "Drikker alle deraf;
For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins.
thi dette er mit Blod, Pagtens, hvilket udgydes for mange til Syndernes Forladelse.
But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine, until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom.
Men jeg siger eder, fra nu af skal jeg ingenlunde drikke af denne Vintræets Frugt indtil den Dag, da jeg skal drikke den ny med eder i min Faders Rige."
And when they had sung an hymn, they went out into the mount of Olives.
Og da de havde sunget Lovsangen, gik de ud til Oliebjerget.
Then saith Jesus unto them, All ye shall be offended because of me this night: for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad.
Da siger Jesus til dem: "I skulle alle forarges på mig i denne Nat; thi der er skrevet: Jeg vil slå Hyrden, og Hjordens Får skulle adspredes.
But after I am risen again, I will go before you into Galilee.
Men efter at jeg er bleven oprejst, vil jeg gå forud for eder til Galilæa."
Peter answered and said unto him, Though all men shall be offended because of thee, yet will I never be offended.
Men Peter svarede og sagde til ham: "Om end alle ville forarges på dig, så vil jeg dog aldrig forarges."
Jesus said unto him, Verily I say unto thee, That this night, before the cock crow, thou shalt deny me thrice.
Jesus sagde til ham: "Sandelig, siger jeg dig, i denne Nat, førend Hanen galer, skal du fornægte mig tre Gange."
Peter said unto him, Though I should die with thee, yet will I not deny thee. Likewise also said all the disciples.
Peter siger til ham: "Om jeg end skulde dø med dig, vil jeg ingenlunde fornægte dig." Ligeså sagde også alle Disciplene.
Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciples, Sit ye here, while I go and pray yonder.
Da kommer Jesus med dem til en Gård, som kaldes Gethsemane, og han siger til Disciplene: "Sætter eder her, medens jeg går derhen og beder."
And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy.
Og han tog Peter og Zebedæus's to Sønner med sig, og han begyndte at bedrøves og svarlig at ængstes.
Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death: tarry ye here, and watch with me.
Da siger han til dem: "Min Sjæl er dybt bedrøvet indtil Døden; bliver her og våger med mig!"
And he went a little further, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me: nevertheless not as I will, but as thou wilt.
Og han gik lidt frem, faldt på sit Ansigt, bad og sagde: "Min Fader! er det muligt, da gå denne Kalk mig forbi; dog ikke som jeg vil, men som du vil."
And he cometh unto the disciples, and findeth them asleep, and saith unto Peter, What, could ye not watch with me one hour?
Og han kommer til Disciplene og finder dem sovende, og han siger til Peter: "Så kunde I da ikke våge een Time med mig!
Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak.
Våger og beder, for at I ikke skulle falde i Fristelse! Ånden er vel redebon, men Kødet er skrøbeligt."
He went away again the second time, and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done.
Han gik atter anden Gang hen, bad og sagde: "Min Fader! hvis denne Kalk ikke kan gå mig forbi, uden jeg drikker den, da ske din Villie!"
And he came and found them asleep again: for their eyes were heavy.
Og han kom og fandt dem atter sovende, thi deres Øjne vare betyngede.
And he left them, and went away again, and prayed the third time, saying the same words.
Og han forlod dem og gik atter hen og bad tredje Gang og sagde atter det samme Ord.
Then cometh he to his disciples, and saith unto them, Sleep on now, and take your rest: behold, the hour is at hand, and the Son of man is betrayed into the hands of sinners.
Da kommer han til Disciplene og siger til dem: "Sove I fremdeles og Hvile eder? Se, Timen er nær, og Menneskesønnen forrådes i Synderes Hænder.
Rise, let us be going: behold, he is at hand that doth betray me.
Står op, lader os gå; se, han, som forråder mig, er nær."
And while he yet spake, lo, Judas, one of the twelve, came, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priests and elders of the people.
Og medens han endnu talte, se, da kom Judas, en af de tolv, og med ham en stor Skare, med Sværd og Knipler, fra Ypperstepræsterne og Folkets Ældste.
Now he that betrayed him gave them a sign, saying, Whomsoever I shall kiss, that same is he: hold him fast.
Men han, som forrådte ham, havde givet dem et Tegn og sagt: "Den, som jeg kysser, ham er det; griber ham!"
And forthwith he came to Jesus, and said, Hail, master; and kissed him.
Og han trådte straks hen til Jesus og sagde: "Hil være dig, Rabbi!" og kyssede ham.
And Jesus said unto him, Friend, wherefore art thou come? Then came they, and laid hands on Jesus, and took him.
Men Jesus sagde til ham: "Ven, hvorfor kommer du her?" Da trådte de til og lagde Hånd på Jesus og grebe ham.
And, behold, one of them which were with Jesus stretched out his hand, and drew his sword, and struck a servant of the high priest's, and smote off his ear.
Og se, en af dem, som vare med Jesus, rakte Hånden ud og drog sit Sværd og slog Ypperstepræstens Tjener og huggede hans Øre af.
Then said Jesus unto him, Put up again thy sword into his place: for all they that take the sword shall perish with the sword.
Da siger Jesus til ham: "Stik dit Sværd igen på dets Sted; thi alle de, som tage Sværd, skulle omkomme ved Sværd.
Thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and he shall presently give me more than twelve legions of angels?
Eller mener du, at jeg ikke kan bede min Fader, så han nu tilskikker mig mere end tolv Legioner Engle?
But how then shall the scriptures be fulfilled, that thus it must be?
Hvorledes skulde da Skrifterne opfyldes, at det bør gå således til?"
In that same hour said Jesus to the multitudes, Are ye come out as against a thief with swords and staves for to take me? I sat daily with you teaching in the temple, and ye laid no hold on me.
I den samme Time sagde Jesus til Skarerne: "I ere gåede ud ligesom imod en Røver med Sværd og Knipler for at fange mig. Daglig sad jeg i Helligdommen og lærte, og I grebe mig ikke.
But all this was done, that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples forsook him, and fled.
Men det er alt sammen sket, for at Profeternes Skrifter skulde opfyldes." Da forlode alle Disciplene ham og flyede.
And they that had laid hold on Jesus led him away to Caiaphas the high priest, where the scribes and the elders were assembled.
Men de, som havde grebet Jesus, førte ham hen til Ypperstepræsten Kajfas, hvor de skriftkloge og de Ældste vare forsamlede.
But Peter followed him afar off unto the high priest's palace, and went in, and sat with the servants, to see the end.
Men Peter fulgte ham i Frastand indtil Ypperstepræstens Gård, og han gik indenfor og satte sig hos Svendene for at se, hvad Udgang det vilde få.
Now the chief priests, and elders, and all the council, sought false witness against Jesus, to put him to death;
Men Ypperstepræsterne og hele Rådet søgte falsk Vidnesbyrd imod Jesus, for at de kunde aflive ham.
But found none: yea, though many false witnesses came, yet found they none. At the last came two false witnesses,
Og de fandt intet, endskønt der trådte mange falske Vidner frem. Men til sidst trådte to frem og sagde:
And said, This fellow said, I am able to destroy the temple of God, and to build it in three days.
"Denne har sagt: Jeg kan nedbryde Guds Tempel og bygge det op i tre Dage."
And the high priest arose, and said unto him, Answerest thou nothing? what is it which these witness against thee?
Og Ypperstepræsten stod op og sagde til ham: "Svarer du intet på, hvad disse vidne imod dig?"
But Jesus held his peace. And the high priest answered and said unto him, I adjure thee by the living God, that thou tell us whether thou be the Christ, the Son of God.
Men Jesus tav. Og Ypperstepræsten tog til Orde og sagde til ham: "Jeg besværger dig ved den levende Gud, at du siger os, om du er Kristus, Guds Søn."
Jesus saith unto him, Thou hast said: nevertheless I say unto you, Hereafter shall ye see the Son of man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven.
Jesus siger til ham: "Du har sagt det; dog jeg siger eder: Fra nu af skulle I se Menneskesønnen sidde ved Kraftens højre Hånd og komme på Himmelens Skyer."
Then the high priest rent his clothes, saying, He hath spoken blasphemy; what further need have we of witnesses? behold, now ye have heard his blasphemy.
Da sønderrev Ypperstepræsten sine Klæder og sagde: "Han har talt bespotteligt; hvad have vi længere Vidner nødig? se, nu have I hørt Bespottelsen.
What think ye? They answered and said, He is guilty of death.
Hvad tykkes eder?" Og de svarede og sagde: "Han er skyldig til Døden."
Then did they spit in his face, and buffeted him; and others smote him with the palms of their hands,
Da spyttede de ham i Ansigtet og gave ham Næveslag; andre sloge ham på Kinden
Saying, Prophesy unto us, thou Christ, Who is he that smote thee?
og sagde: "Profeter os, Kristus, hvem var det, der slog dig?"
Now Peter sat without in the palace: and a damsel came unto him, saying, Thou also wast with Jesus of Galilee.
Men Peter sad udenfor i Gården; og en Pige kom hen til ham og sagde: "Også du var med Jesus Galilæeren."
But he denied before them all, saying, I know not what thou sayest.
Men han nægtede det i alles Påhør og sagde: "Jeg forstår ikke, hvad du siger."
And when he was gone out into the porch, another maid saw him, and said unto them that were there, This fellow was also with Jesus of Nazareth.
Men da han gik ud i Portrummet, så en anden Pige ham; og hun siger til dem, som vare der: "Denne var med Jesus af Nazareth."
And again he denied with an oath, I do not know the man.
Og han nægtede det atter med en Ed: "Jeg kender ikke det Menneske."
And after a while came unto him they that stood by, and said to Peter, Surely thou also art one of them; for thy speech bewrayeth thee.
Men lidt efter kom de, som stode der, hen og sagde til Peter: "Sandelig, også du er en af dem. dit Mål røber dig jo også."
Then began he to curse and to swear, saying, I know not the man. And immediately the cock crew.
Da begyndte han at forbande sig og sværge: "Jeg kender ikke det Menneske." Og straks galede Hanen.
And Peter remembered the word of Jesus, which said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And he went out, and wept bitterly.
Og Peter kom Jesu Ord i Hu at han havde sagt: "Førend Hanen galer, skal du fornægte mig tre Gange." Og han gik udenfor og græd bitterligt.