II Samuel 22

And David spake unto the LORD the words of this song in the day that the LORD had delivered him out of the hand of all his enemies, and out of the hand of Saul:
Mluvil pak David Hospodinu slova písně této v ten den, když ho vysvobodil Hospodin z ruky všech nepřátel jeho, i z ruky Saulovy.
And he said, The LORD is my rock, and my fortress, and my deliverer;
A řekl: Hospodin skála má a hrad můj, i vysvoboditel můj se mnou.
The God of my rock; in him will I trust: he is my shield, and the horn of my salvation, my high tower, and my refuge, my saviour; thou savest me from violence.
Bůh skála má, doufati budu v něho; štít můj a roh spasení mého, vyvýšení mé a útočiště mé, spasitel můj, kterýž od násilí vysvobozuje mne.
I will call on the LORD, who is worthy to be praised: so shall I be saved from mine enemies.
Chvály hodného vzýval jsem Hospodina, a od nepřátel svých vysvobozen jsem.
When the waves of death compassed me, the floods of ungodly men made me afraid;
Nebo obklíčily mne byly úzkosti smrti, a proudové bezbožných předěsili mne.
The sorrows of hell compassed me about; the snares of death prevented me;
Bolesti smrtelné obstoupily mne, a osídla smrti zachvátila mne.
In my distress I called upon the LORD, and cried to my God: and he did hear my voice out of his temple, and my cry did enter into his ears.
V úzkosti své vzýval jsem Hospodina, a k Bohu svému volal jsem, i vyslyšel z chrámu svého hlas můj, a křik můj přišel v uši jeho.
Then the earth shook and trembled; the foundations of heaven moved and shook, because he was wroth.
Tedy pohnula se a zatřásla země, základové nebes pohnuli se, a třásli se pro rozhněvání jeho.
There went up a smoke out of his nostrils, and fire out of his mouth devoured: coals were kindled by it.
Dým vycházel z chřípí jeho, a oheň zžírající z úst jeho, od něhož se uhlí roznítilo.
He bowed the heavens also, and came down; and darkness was under his feet.
Nakloniv nebes, sstoupil, a mrákota byla pod nohami jeho.
And he rode upon a cherub, and did fly: and he was seen upon the wings of the wind.
I vsedl na cherubín a letěl, a spatřín jest na peří větrovém.
And he made darkness pavilions round about him, dark waters, and thick clouds of the skies.
Položil temnosti vůkol sebe jako stany, shrnutí vod, oblaky husté.
Through the brightness before him were coals of fire kindled.
Od blesku oblíčeje jeho rozpálilo se uhlí řeřavé.
The LORD thundered from heaven, and the most High uttered his voice.
Hřímal s nebes Hospodin, a Nejvyšší vydal zvuk svůj.
And he sent out arrows, and scattered them; lightning, and discomfited them.
Vystřelil i střely, kterýmiž je rozptýlil, a blýskání, jímž je porazil.
And the channels of the sea appeared, the foundations of the world were discovered, at the rebuking of the LORD, at the blast of the breath of his nostrils.
I ukázaly se hlubiny mořské, a odkryti jsou základové okršlku, pro zůřivé kárání Hospodinovo, pro dmýchání větru chřípí jeho.
He sent from above, he took me; he drew me out of many waters;
Poslav s výsosti, přijal mne, vytáhl mne z vod velikých.
He delivered me from my strong enemy, and from them that hated me: for they were too strong for me.
Vysvobodil mne od nepřítele mého silného, od těch, kteříž mne nenáviděli, ačkoli silnější mne byli.
They prevented me in the day of my calamity: but the LORD was my stay.
Předstihli mne v den trápení mého, ale Hospodin byl mi podpora.
He brought me forth also into a large place: he delivered me, because he delighted in me.
Kterýž vyvedl mne na prostranství, vysvobodil mne, nebo sobě oblíbil mne.
The LORD rewarded me according to my righteousness: according to the cleanness of my hands hath he recompensed me.
Odplatil mi Hospodin podlé spravedlnosti mé, podlé čistoty rukou mých odplatil mi.
For I have kept the ways of the LORD, and have not wickedly departed from my God.
Nebo jsem ostříhal cest Hospodinových, aniž jsem se bezbožně strhl Boha svého.
For all his judgments were before me: and as for his statutes, I did not depart from them.
Všickni zajisté soudové jeho jsou před oblíčejem mým, aniž jsem od kterých ustanovení jeho odstoupil.
I was also upright before him, and have kept myself from mine iniquity.
A tak byv dokonalý před ním, šetřil jsem, abych se nedopustil nepravosti.
Therefore the LORD hath recompensed me according to my righteousness; according to my cleanness in his eye sight.
Protož odplatil mi Hospodin podlé spravedlnosti mé, vedlé čistoty mé před očima jeho.
With the merciful thou wilt shew thyself merciful, and with the upright man thou wilt shew thyself upright.
Ty, Pane, s milosrdným milosrdně nakládáš, a k upřímému upřímě se máš.
With the pure thou wilt shew thyself pure; and with the froward thou wilt shew thyself unsavoury.
K sprostnému sprostně se ukazuješ, a s převráceným převráceně zacházíš.
And the afflicted people thou wilt save: but thine eyes are upon the haughty, that thou mayest bring them down.
Lid pak ssoužený vysvobozuješ, ale před vysokomyslnými oči své sklopuješ.
For thou art my lamp, O LORD: and the LORD will lighten my darkness.
Ty zajisté jsi svíce má, ó Hospodine. Hospodin jistě osvěcuje temnosti mé.
For by thee I have run through a troop: by my God have I leaped over a wall.
Nebo v tobě proběhl jsem vojska, v Bohu svém přeskočil jsem zed.
As for God, his way is perfect; the word of the LORD is tried: he is a buckler to all them that trust in him.
Toho Boha silného cesta jest dokonalá, výmluvnosti Hospodinovy přečištěné; onť jest štít všech, kteříž doufají v něho.
For who is God, save the LORD? and who is a rock, save our God?
Nebo kdo jest Bohem kromě Hospodina? A kdo jest skalou kromě Boha našeho?
God is my strength and power: and he maketh my way perfect.
Bůh jest síla má i vojska mého, onť působí volnou cestu mou.
He maketh my feet like hinds' feet: and setteth me upon my high places.
Činí nohy mé jako laní, a na vysokých místech mých postavuje mne.
He teacheth my hands to war; so that a bow of steel is broken by mine arms.
Cvičí ruce mé k boji, tak že lámi lučiště ocelivá rukama svýma.
Thou hast also given me the shield of thy salvation: and thy gentleness hath made me great.
Nebo dal mi štít spasení svého, a dobrotivost jeho zvelebila mne.
Thou hast enlarged my steps under me; so that my feet did not slip.
Rozšířil kroky mé pode mnou, aby se nepodvrtly nohy mé.
I have pursued mine enemies, and destroyed them; and turned not again until I had consumed them.
Honil jsem nepřátely své a zahladil jsem je, aniž jsem se navrátil, dokudž jsem jich nevyplénil.
And I have consumed them, and wounded them, that they could not arise: yea, they are fallen under my feet.
Docela jsem je vyhubil a sprobodal jsem je, tak že nepovstanou; i padli pod nohy mé.
For thou hast girded me with strength to battle: them that rose up against me hast thou subdued under me.
Ty zajisté, Bože, přepásals mne udatností k boji, porazils pode mne ty, kteříž povstávají proti mně.
Thou hast also given me the necks of mine enemies, that I might destroy them that hate me.
Nýbrž dals mi šíji nepřátel mých, těch, kteříž v nenávisti měli mne, a vyplénil jsem je.
They looked, but there was none to save; even unto the LORD, but he answered them not.
Ohlédali se, ale nebyl, kdo by vysvobodil, k Hospodinu, ale nevyslyšel jich.
Then did I beat them as small as the dust of the earth, I did stamp them as the mire of the street, and did spread them abroad.
I potřel jsem je jako prach země, jako bláto na ulicích potlačil a rozptýlil jsem je.
Thou also hast delivered me from the strivings of my people, thou hast kept me to be head of the heathen: a people which I knew not shall serve me.
Ty jsi mne vytrhl z různic lidu mého, zachovals mne, abych byl za hlavu národům; lid neznámý mně sloužil.
Strangers shall submit themselves unto me: as soon as they hear, they shall be obedient unto me.
Cizozemci lhali mi, a jakž zaslechli, uposlechli mne.
Strangers shall fade away, and they shall be afraid out of their close places.
Cizozemci svadli, a třásli se i v ohradách svých.
The LORD liveth; and blessed be my rock; and exalted be the God of the rock of my salvation.
Živť jest Hospodin, a požehnaná skála má; protož ať jest vyvyšován Bůh, skála spasení mého,
It is God that avengeth me, and that bringeth down the people under me,
Bůh silný, kterýž dává mi pomsty a podmaňuje mi lidi.
And that bringeth me forth from mine enemies: thou also hast lifted me up on high above them that rose up against me: thou hast delivered me from the violent man.
Vyvodíš mne z prostřed nepřátel mých, a nad povstávajícími proti mně vyvyšuješ mne, člověka nepravého mne zbavuješ.
Therefore I will give thanks unto thee, O LORD, among the heathen, and I will sing praises unto thy name.
Protož chváliti tě budu, Hospodine, mezi národy, a jménu tvému žalmy zpívati budu.
He is the tower of salvation for his king: and sheweth mercy to his anointed, unto David, and to his seed for evermore.
Onť jest hrad jistého spasení krále svého, a ten, kterýž činí milosrdenství pomazanému svému Davidovi, i semeni jeho až na věky.