Psalms 89

I will sing of the mercies of the LORD for ever: with my mouth will I make known thy faithfulness to all generations.
En sång av esraiten Etan.
For I have said, Mercy shall be built up for ever: thy faithfulness shalt thou establish in the very heavens.
 Jag vill sjunga om HERRENS      nådegärningar evinnerligen;  jag vill låta min mun förkunna din trofasthet,      från släkte till släkte.
I have made a covenant with my chosen, I have sworn unto David my servant,
 Ja, jag säger: För evig tid      skall nåd byggas upp;  i himmelen, där befäster du      din trofasthet.
Thy seed will I establish for ever, and build up thy throne to all generations. Selah.
 »Jag har slutit ett förbund med min utvalde,  med ed har jag lovat min tjänare David:
And the heavens shall praise thy wonders, O LORD: thy faithfulness also in the congregation of the saints.
 'Jag skall befästa din säd för evig tid  och bygga din tron från släkte till släkte.'»  Sela.
For who in the heaven can be compared unto the LORD? who among the sons of the mighty can be likened unto the LORD?
 Av himlarna prisas      dina under, o HERRE,  och i de heligas församling      din trofasthet.
God is greatly to be feared in the assembly of the saints, and to be had in reverence of all them that are about him.
 Ty vilken i skyn      kan liknas vid HERREN,  vilken bland Guds söner      kan aktas lik HERREN?
O LORD God of hosts, who is a strong LORD like unto thee? or to thy faithfulness round about thee?
 Ja, Gud är mycket förskräcklig      i de heligas råd  och fruktansvärd utöver alla      som äro omkring honom.
Thou rulest the raging of the sea: when the waves thereof arise, thou stillest them.
 HERRE, härskarornas Gud,      vem är dig lik?  Stark är HERREN;      och din trofasthet är runt omkring dig.
Thou hast broken Rahab in pieces, as one that is slain; thou hast scattered thine enemies with thy strong arm.
 Du är den som råder      över havets uppror;  när dess böljor resa sig,      stillar du dem.
The heavens are thine, the earth also is thine: as for the world and the fulness thereof, thou hast founded them.
 Du krossade Rahab,      så att han låg lik en slagen;  med din mäktiga arm      förströdde du dina fiender.
The north and the south thou hast created them: Tabor and Hermon shall rejoice in thy name.
 Din är himmelen,      din är ock jorden;  du har grundat jordens krets      med allt vad därpå är.
Thou hast a mighty arm: strong is thy hand, and high is thy right hand.
 Norr och söder,      dem har du skapat;  Tabor och Hermon      jubla i ditt namn.
Justice and judgment are the habitation of thy throne: mercy and truth shall go before thy face.
 Du har en arm      med hjältekraft,  mäktig är din hand,      hög är din högra hand.
Blessed is the people that know the joyful sound: they shall walk, O LORD, in the light of thy countenance.
 Rättfärdighet och rätt      äro din trons fäste,  nåd och sanning      stå inför ditt ansikte.
In thy name shall they rejoice all the day: and in thy righteousness shall they be exalted.
 Saligt är det folk      som vet vad jubel är,  de som vandra, o HERRE,      i ditt ansiktes ljus.
For thou art the glory of their strength: and in thy favour our horn shall be exalted.
 I ditt namn fröjda de sig alltid,  och genom din rättfärdighet upphöjas de.
For the LORD is our defence; and the Holy One of Israel is our king.
 Ty du är deras starkhet och prydnad,  och genom din nåd upphöjer du vårt horn.
Then thou spakest in vision to thy holy one, and saidst, I have laid help upon one that is mighty; I have exalted one chosen out of the people.
 Ty han som är vår sköld tillhör HERREN,  vår konung tillhör Israels Helige.
I have found David my servant; with my holy oil have I anointed him:
 På den tiden talade du i en syn      till dina fromma och sade:  »Jag har lagt hjälp i en hjältes hans,  jag har upphöjt en yngling ur folket.
With whom my hand shall be established: mine arm also shall strengthen him.
 Jag har funnit min tjänare David  och smort honom med min helig olja.
The enemy shall not exact upon him; nor the son of wickedness afflict him.
 Min hand skall stadigt vara med honom,  och min arm skall styrka honom.
And I will beat down his foes before his face, and plague them that hate him.
 Ingen fiende skall oförtänkt komma över honom,  och ingen orättfärdig skall förtrycka honom;
But my faithfulness and my mercy shall be with him: and in my name shall his horn be exalted.
 nej, jag skall krossa hans ovänner framför honom,  och jag skall hemsöka dem som hata honom.
I will set his hand also in the sea, and his right hand in the rivers.
 Min trofasthet och min nåd skola vara med honom,  och i mitt namn skall hans horn varda upphöjt.
He shall cry unto me, Thou art my father, my God, and the rock of my salvation.
 Jag skall lägga havet under hans hand  och strömmarna under hans högra hand.
Also I will make him my firstborn, higher than the kings of the earth.
 Han skall kalla mig så: 'Du min fader,  min Gud och min frälsnings klippa.'
My mercy will I keep for him for evermore, and my covenant shall stand fast with him.
 Ja, jag skall göra honom till den förstfödde,  till den högste bland konungarna på jorden.
His seed also will I make to endure for ever, and his throne as the days of heaven.
 Jag skall bevara min nåd åt honom evinnerligen,  och mitt förbund med honom skall förbliva fast.
If his children forsake my law, and walk not in my judgments;
 Jag skall låta hans säd bestå till evig tid,  och hans tron, så länge himmelen varar.
If they break my statutes, and keep not my commandments;
 Om hans barn övergiva min lag  och icke vandra efter mina rätter,
Then will I visit their transgression with the rod, and their iniquity with stripes.
 om de bryta mot mina stadgar  och icke hålla mina bud,
Nevertheless my lovingkindness will I not utterly take from him, nor suffer my faithfulness to fail.
 då skall jag väl hemsöka deras överträdelse med ris  och deras missgärning med plågor,
My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips.
 men min nåd skall jag ej taga ifrån honom,  och jag skall icke svika i trofasthet.
Once have I sworn by my holiness that I will not lie unto David.
 Jag skall icke bryta mitt förbund,  och vad mina läppar hava talat skall jag ej förändra.
His seed shall endure for ever, and his throne as the sun before me.
 En gång har jag svurit det vid min helighet,  och mitt löfte till David skall jag icke bryta.
It shall be established for ever as the moon, and as a faithful witness in heaven. Selah.
 Hans säd skall förbliva evinnerligen  och hans tron inför mig så länge som solen;
But thou hast cast off and abhorred, thou hast been wroth with thine anointed.
 såsom månen skall den bestå evinnerligen.  Och trofast är vittnet i skyn.»  Sela.
Thou hast made void the covenant of thy servant: thou hast profaned his crown by casting it to the ground.
 Men nu har du förkastat och förskjutit din smorde  och handlat i vrede mot honom.
Thou hast broken down all his hedges; thou hast brought his strong holds to ruin.
 Du har upplöst förbundet med din tjänare,  du har oskärat hans krona      och kastat den ned till jorden.
All that pass by the way spoil him: he is a reproach to his neighbours.
 Du har brutit ned alla hans murar,  du har gjort hans fästen till spillror.
Thou hast set up the right hand of his adversaries; thou hast made all his enemies to rejoice.
 Alla som gå vägen fram plundra honom,  han har blivit till smälek för sina grannar.
Thou hast also turned the edge of his sword, and hast not made him to stand in the battle.
 Du har upphöjt hans ovänners högra hand  och berett alla hans fiender glädje.
Thou hast made his glory to cease, and cast his throne down to the ground.
 Ja, du har låtit hans svärdsegg vika tillbaka  och icke hållit honom uppe i striden.
The days of his youth hast thou shortened: thou hast covered him with shame. Selah.
 Du har gjort slut på hans glans  och slagit hans tron till jorden.
How long, LORD? wilt thou hide thyself for ever? shall thy wrath burn like fire?
 Du har förkortat hans ungdoms dagar,  du har höljt honom med skam.  Sela.
Remember how short my time is: wherefore hast thou made all men in vain?
 Huru länge, o HERRE,      skall du så alldeles fördölja dig?  Huru länge skall din vrede      brinna såsom eld?
What man is he that liveth, and shall not see death? shall he deliver his soul from the hand of the grave? Selah.
 Tänk på huru kort      mitt liv varar,  och huru förgängliga du har skapat      alla människors barn.
Lord, where are thy former lovingkindnesses, which thou swarest unto David in thy truth?
 Ty vilken är den man som får leva      och undgår att se döden?  Vem räddar din själ      från dödsrikets våld?  Sela.
Remember, Lord, the reproach of thy servants; how I do bear in my bosom the reproach of all the mighty people;
 Herre, var äro      din forna nådegärningar,  vad du lovade David med ed      i din trofasthet.
Wherewith thine enemies have reproached, O LORD; wherewith they have reproached the footsteps of thine anointed.
 Tänk, Herre,      på dina tjänares smälek,  på vad jag måste fördraga      av alla de många folken;
Blessed be the LORD for evermore. Amen, and Amen.
 tänk på huru dina fiender      smäda, o HERRE,  huru de smäda      din smordes fotspår.               ---- [ (Psalms 89:53) Lovad vare HERREN evinnerligen! Amen, Amen.               Guds evighet och människans                      förgänglighet. ]