Psalms 89

I will sing of the mercies of the LORD for ever: with my mouth will I make known thy faithfulness to all generations.
Maskila nataon'i Etana Ezrahita. Ny famindram-pon'i Jehovah no hohiraiko mandrakizay; Hatramin'ny taranaka fara mandimby no hampahafantaran'ny vavako ny fahamarinanao.
For I have said, Mercy shall be built up for ever: thy faithfulness shalt thou establish in the very heavens.
Fa hoy izaho Hotovonana mandrakizay ny famindram-po; Ny fahamarinanao hampitoerinao any an-danitra.
I have made a covenant with my chosen, I have sworn unto David my servant,
Efa nanao fanekena tamin'ny voafidiko Aho; Eny, efa nianiana tamin'i Davida mpanompoko Aho hoe:
Thy seed will I establish for ever, and build up thy throne to all generations. Selah.
Hampitoetra ny taranakao ho mandrakizay Aho Ka hanangana ny seza fiandriananao hatramin'ny taranaka fara mandimby.
And the heavens shall praise thy wonders, O LORD: thy faithfulness also in the congregation of the saints.
Ary ny lanitra hidera ny fahagagana ataonao, Jehovah ô, Ary ny fahamarinanao koa ao amin'ny fiangonan'ny olo-masina.
For who in the heaven can be compared unto the LORD? who among the sons of the mighty can be likened unto the LORD?
Fa iza any an-danitra no mitovy amin'i Jehovah? Ary iza amin'ny zanak'ireo andriamanitra no manahaka an'i Jehovah,
God is greatly to be feared in the assembly of the saints, and to be had in reverence of all them that are about him.
Dia Andriamanitra mahatahotra indrindra eo amin'ny fiangonan'ny olo-masiny Ary hajain'izay rehetra manodidina Azy?
O LORD God of hosts, who is a strong LORD like unto thee? or to thy faithfulness round about thee?
Jehovah, Andriamanitry ny maro, ô, iza no mahery tahaka Anao, Jehovah? Ary manodidina Anao ny fahamarinanao.
Thou rulest the raging of the sea: when the waves thereof arise, thou stillest them.
Hianao manapaka ny fisavoan'ny ranomasina; Raha manonja ny alony, dia mampitsahatra azy Hianao.
Thou hast broken Rahab in pieces, as one that is slain; thou hast scattered thine enemies with thy strong arm.
Hianao nanorotoro an-dRahaba ho tahaka izay voavono; Ny sandrinao mahery no nampielezanao ny fahavalonao.
The heavens are thine, the earth also is thine: as for the world and the fulness thereof, thou hast founded them.
Anao ny lanitra, Anao koa ny tany; Izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy. Hianao no nanorina azy.
The north and the south thou hast created them: Tabor and Hermon shall rejoice in thy name.
Ny avaratra sy ny atsimo. Hianao no nahary azy; Ny anaranao no ihobian'i Tabara sy Hermona.
Thou hast a mighty arm: strong is thy hand, and high is thy right hand.
Manan-tsandry mahery Hianao; Mahery ny tananao, avo ny tananao ankavanana.
Justice and judgment are the habitation of thy throne: mercy and truth shall go before thy face.
Rariny sy fitsarana no fanorenan'ny seza fiandriananao; Famindram-po sy fahamarinana no mialoha ny tavanao.
Blessed is the people that know the joyful sound: they shall walk, O LORD, in the light of thy countenance.
Sambatra izay olona mahalala ny feo mahafaly; Jehovah ô, amin'ny fahazavan'ny tavanao no handehanany.
In thy name shall they rejoice all the day: and in thy righteousness shall they be exalted.
Ny anaranao no hifaliany mandrakariva; Ary ny fahamarinanao no hisandratany.
For thou art the glory of their strength: and in thy favour our horn shall be exalted.
Fa voninahitry ny heriny Hianao; Ary amin'ny fankasitrahanao no hisandratan'ny tandrokay.
For the LORD is our defence; and the Holy One of Israel is our king.
Fa an'i Jehovah ny ampinganay; Ary an'ny Iray Masin'ny Isiraely ny mpanjakanay.
Then thou spakest in vision to thy holy one, and saidst, I have laid help upon one that is mighty; I have exalted one chosen out of the people.
Tamin'izany ny olonao masina dia nilazanao tamin'ny fahitana hoe: Nametraka famonjena tamin'izay mahery Aho Ary nanandratra ny anankiray voafidy tamin'ny olona.
I have found David my servant; with my holy oil have I anointed him:
Efa nahita an'i Davida mpanompoko Aho; Ny diloiloko masina no nanosorako azy;
With whom my hand shall be established: mine arm also shall strengthen him.
Izy no homban'ny tanako; Eny, ny sandriko no hampahery azy.
The enemy shall not exact upon him; nor the son of wickedness afflict him.
Tsy hamitaka azy ny fahavalo; Ary tsy hampahory azy ny ratsy fanahy.
And I will beat down his foes before his face, and plague them that hate him.
Fa handripaka ny fahavalony eo anoloan'ny tavany Aho Sady hamely izay mankahala azy.
But my faithfulness and my mercy shall be with him: and in my name shall his horn be exalted.
Ny fahamarinako sy ny famindram-poko homba azy; Ary ny anarako no hisandratan'ny tandrony.
I will set his hand also in the sea, and his right hand in the rivers.
Dia hampitoetra ny tànany amin'ny ranomasina Aho Ary ny tànany ankavanana amin'ny ony.
He shall cry unto me, Thou art my father, my God, and the rock of my salvation.
Izy hiantso Ahy hoe: Raiko Hianao, Andriamanitro sy Vatolampin'ny famonjena ahy.
Also I will make him my firstborn, higher than the kings of the earth.
Ary Izaho kosa hanao azy ho lahimatoa, Ambony indrindra amin'ny mpanjakan'ny tany.
My mercy will I keep for him for evermore, and my covenant shall stand fast with him.
Hitahiry ny famindram-poko ho azy mandrakizay Aho, Ary ny fanekeko hampaharetiko aminy.
His seed also will I make to endure for ever, and his throne as the days of heaven.
Hampaharitra ny taranany ho mandrakizay Aho, Ary ny seza fiandrianany ho tahaka ny faharetan'ny lanitra.
If his children forsake my law, and walk not in my judgments;
Raha mahafoy ny lalàko ny zanany Ka tsy mandeha araka ny fitsipiko,
If they break my statutes, and keep not my commandments;
Raha ny teniko no ataony ho fahavetavetana, Ary ny didiko no tsy tandremany,
Then will I visit their transgression with the rod, and their iniquity with stripes.
Dia hovaliako tsorakazo ny fahadisoany, Ary kapoka ny helony.
Nevertheless my lovingkindness will I not utterly take from him, nor suffer my faithfulness to fail.
Nefa ny famindram-poko tsy hofoanako aminy, Ary ny fahamarinako tsy havadiko,
My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips.
Ny fanekeko tsy hotsoahako, Ary ny nolazain'ny molotro tsy hovako.
Once have I sworn by my holiness that I will not lie unto David.
Izao zavatra iray loha izao no nianianako tamin'ny fahamasinako, Tsy handainga amin'i Davida mihitsy Aho:
His seed shall endure for ever, and his throne as the sun before me.
Ny taranany haharitra mandrakizay, Ary ny seza fiandrianany ho tahaka ny masoandro eo anatrehako;
It shall be established for ever as the moon, and as a faithful witness in heaven. Selah.
Hampitoerina mandrakizay tahaka ny volana izy, Tahaka ny vavolombelona marina any an-danitra.
But thou hast cast off and abhorred, thou hast been wroth with thine anointed.
Fa efa narianao sy nolavinao izy; Efa tezitra tamin'ny voahosotrao Hianao.
Thou hast made void the covenant of thy servant: thou hast profaned his crown by casting it to the ground.
Efa nahafoana ny fanekena tamin'ny mpanomponao Hianao; Efa nataonao ho fahavetavetana ny satro-boninahiny ka narianao teny an-tany.
Thou hast broken down all his hedges; thou hast brought his strong holds to ruin.
Efa noravanao ny fefiny rehetra; Efa nosimbanao ny fiarovany mafy.
All that pass by the way spoil him: he is a reproach to his neighbours.
Izay rehetra mandalo eny an-dalana dia manimba azy; Efa fandà-tsan'ny mpiray monina aminy izy.
Thou hast set up the right hand of his adversaries; thou hast made all his enemies to rejoice.
Efa nampisandratra ny tanana ankavanan'ny rafilahiny Hianao Ary efa nampifaly ny fahavalony rehetra.
Thou hast also turned the edge of his sword, and hast not made him to stand in the battle.
Efa nampihemotra ny lelan'ny sabany Hianao Ka tsy nampaharitra azy tamin'ny ady.
Thou hast made his glory to cease, and cast his throne down to the ground.
Efa nampitsahatra ny voninahiny Hianao Ka nanongana ny seza fiandrianany ho amin'ny tany.
The days of his youth hast thou shortened: thou hast covered him with shame. Selah.
Efa nahafohy ny andron'ny fahatanorany Hianao Ary efa nanaron-kenatra azy.
How long, LORD? wilt thou hide thyself for ever? shall thy wrath burn like fire?
Mandra-pahoviana, Jehovah ô? Hiery mandrakizay va Hianao? Mirehitra tahaka ny afo va ny fahatezeranao?
Remember how short my time is: wherefore hast thou made all men in vain?
Tsarovy ny hafohin'ny androko; Toa zava-poana mihitsy ny namoronanao ny zanak'olombelona rehetra!
What man is he that liveth, and shall not see death? shall he deliver his soul from the hand of the grave? Selah.
Iza no olona ho velona tsy hahita fahafatesana, Fa hamonjy ny fanahiny tsy ho azon'ny tanan'ny fiainan-tsi-hita?
Lord, where are thy former lovingkindnesses, which thou swarest unto David in thy truth?
Tompo ô, aiza ny famindram-ponao fahiny, Izay nianiananao tamin'i Davida tamin'ny fahamarinanao?
Remember, Lord, the reproach of thy servants; how I do bear in my bosom the reproach of all the mighty people;
Tompo ô, tsarovy ny latsa manjo ny mpanomponao, Ny tratrako vesaran'ny firenena rehetra,
Wherewith thine enemies have reproached, O LORD; wherewith they have reproached the footsteps of thine anointed.
Dia ny nandatsan'ny fahavalonao, Jehovah ô, Eny, ny nandatsany ny dian'ny voahosotrao.
Blessed be the LORD for evermore. Amen, and Amen.
Isaorana mandrakizay anie Jehovah. Amena dia Amena.