Psalms 88

O LORD God of my salvation, I have cried day and night before thee:
Tonon-kira. Salamo nataon'ny Koraita. Ho an'ny mpiventy hira. Almahalath-leanoth. Maskila nataon'i Hemana Ezrahita. Jehovah ô, Andriamanitry ny famonjena ahy, Andro aman'alina no itarainako eo anatrehanao;
Let my prayer come before thee: incline thine ear unto my cry;
Aoka ny fivavako ho tonga eo anatrehanao; Atongilano amin'ny fitarainako ny sofinao;
For my soul is full of troubles: and my life draweth nigh unto the grave.
Fa diboka ny fahoriana ny fanahiko; Ary ny aiko manakaiky ny fiainan-tsi-hita.
I am counted with them that go down into the pit: I am as a man that hath no strength:
Natao ho isan'izay midina any an-davaka aho Ary efa tahaka izay tsy manan-kery;
Free among the dead, like the slain that lie in the grave, whom thou rememberest no more: and they are cut off from thy hand.
Efa nafoy ho any amin'ny maty aho, Tahaka izay voavono, mandry ao am-pasana, Izay tsy tsarovanao intsony, Fa voafongotry ny tananao.
Thou hast laid me in the lowest pit, in darkness, in the deeps.
Efa nametraka ahy any an-davaka ambany indrindra Hianao, Ao amin'ny maizina, dia ao amin'ny lalina.
Thy wrath lieth hard upon me, and thou hast afflicted me with all thy waves. Selah.
Ny fahatezeranao manindry ahy mafy, Ary ny alon-dranonao rehetra azeranao amiko.
Thou hast put away mine acquaintance far from me; thou hast made me an abomination unto them: I am shut up, and I cannot come forth.
Efa nampanalavirinao ahy ny olona nahazatra ahy; Efa nataonao. fahavetavetana eo imasony aho; Voahidy aho ka tsy afa-mivoaka.
Mine eye mourneth by reason of affliction: LORD, I have called daily upon thee, I have stretched out my hands unto thee.
Ny masoko efa pahina noho ny fahoriana; Jehovah ô, miantso Anao isan'andro aho, Mamefy tanana aminao aho.
Wilt thou shew wonders to the dead? shall the dead arise and praise thee? Selah.
Haneho fahagagana amin'ny maty va Hianao? Ny matoatoa va no hitsangana hidera Anao?
Shall thy lovingkindness be declared in the grave? or thy faithfulness in destruction?
Hotorina any am-pasana va ny famindram-ponao, Ary ny fahamarinanao any amin'ny fandringanana?
Shall thy wonders be known in the dark? and thy righteousness in the land of forgetfulness?
Ho fantatra ao amin'ny maizina va ny fahagagana ataonao, Ary ny fahamarinanao ao amin'ny tany fanadinoana?
But unto thee have I cried, O LORD; and in the morning shall my prayer prevent thee.
Fa raha izaho, dia Hianao no itarainako, Jehovah ô; Ary ny fivavako tonga eo anatrehanao nony maraina.
LORD, why castest thou off my soul? why hidest thou thy face from me?
Jehovah ô, nahoana no manary ny fanahiko Hianao Ka manafina ny tavanao amiko?
I am afflicted and ready to die from my youth up: while I suffer thy terrors I am distracted.
Ory aho ka efa ho faty hatramin'ny fahazazako; Raha itambesa-ran'ny fampitahoranao aho, dia very hevitra;
Thy fierce wrath goeth over me; thy terrors have cut me off.
Manafotra ahy ny fahatezeranao; Matin'ny fampitahoranao aho;
They came round about me daily like water; they compassed me about together.
Mandifotra ahy mandrakariva tahaka ny rano ireny; Miara-manodidina ahy izy.
Lover and friend hast thou put far from me, and mine acquaintance into darkness.
Efa nampanalavirinao ahy ny olona tia ahy sy ny sakaizako; Ireo nahazatra ahy dia fahamaizinana.