Psalms 89

I will sing of the mercies of the LORD for ever: with my mouth will I make known thy faithfulness to all generations.
Chante Etan, moun peyi Ezra.
For I have said, Mercy shall be built up for ever: thy faithfulness shalt thou establish in the very heavens.
Seyè, mwen p'ap janm sispann chante pou fè konnen jan ou renmen nou. Se tout tan m'a fè konnen jan ou se moun ki kenbe pawòl ou.
I have made a covenant with my chosen, I have sworn unto David my servant,
Ou di konsa: -Pa gen anyen ki pou fè ou sispann renmen nou. Menm jan syèl la ap toujou la, se konsa tou w'ap toujou kenbe pawòl ou.
Thy seed will I establish for ever, and build up thy throne to all generations. Selah.
Ou di konsa: -Mwen pase yon kontra avèk moun mwen te chwazi a. Men sa mwen te pwomèt David, sèvitè mwen an:
And the heavens shall praise thy wonders, O LORD: thy faithfulness also in the congregation of the saints.
W'ap toujou gen yon wa nan pitit pitit ou yo. M'ap fè gouvènman ou lan kanpe fèm pou tout tan.
For who in the heaven can be compared unto the LORD? who among the sons of the mighty can be likened unto the LORD?
Seyè, moun ki nan syèl yo ap chante pou bèl mèvèy ou fè yo. Y'ap chante nan mitan moun k'ap viv pou ou yo, pou fè konnen jan ou toujou kenbe pawòl ou.
God is greatly to be feared in the assembly of the saints, and to be had in reverence of all them that are about him.
Seyè, pa gen tankou ou nan syèl la! Pa gen bondye ki ka wè avè ou!
O LORD God of hosts, who is a strong LORD like unto thee? or to thy faithfulness round about thee?
Tout moun k'ap sèvi ou yo respekte ou. Tout moun ki bò kote ou yo pè ou.
Thou rulest the raging of the sea: when the waves thereof arise, thou stillest them.
Seyè, Bondye ki gen tout pouvwa a, pa gen moun ki gen pouvwa pase ou! Ou kenbe pawòl ou nan tout sikonstans, Seyè!
Thou hast broken Rahab in pieces, as one that is slain; thou hast scattered thine enemies with thy strong arm.
Ou dominen sou gwo lanmè yo. Lè yo move, ou fè yo ret dousman.
The heavens are thine, the earth also is thine: as for the world and the fulness thereof, thou hast founded them.
Ou kraze moun peyi Lejip yo, ou fè yo tounen kadav. Avèk fòs ponyèt ou, ou gaye lènmi ou yo.
The north and the south thou hast created them: Tabor and Hermon shall rejoice in thy name.
Syèl la se pou ou ansanm ak latè a. Se ou ki kreye lemonn antye ak tou sa ki ladan l'.
Thou hast a mighty arm: strong is thy hand, and high is thy right hand.
Se ou ki kreye nò ak sid. Mòn Tabò ak mòn Emon ap chante pou ou sitèlman yo kontan.
Justice and judgment are the habitation of thy throne: mercy and truth shall go before thy face.
Ou pa manke fòs nan ponyèt ou! Ou p'ap bese tèt devan pesonn.
Blessed is the people that know the joyful sound: they shall walk, O LORD, in the light of thy countenance.
W'ap gouvènen tout bagay avèk jistis san patipri. Nan tout sa w'ap fè ou pa janm bliye jan ou renmen nou. W'ap toujou kenbe pwomès ou te fè nou yo.
In thy name shall they rejoice all the day: and in thy righteousness shall they be exalted.
Ala bon sa bon lè yon pèp gen kè kontan, lè l'ap viv yon jan ki fè ou plezi!
For thou art the glory of their strength: and in thy favour our horn shall be exalted.
Tout lajounen y'ap fè fèt pou ou. Y'ap fè lwanj ou paske ou gen bon kè.
For the LORD is our defence; and the Holy One of Israel is our king.
Se ou menm ki fè nou pa pè pesonn. Se paske ou renmen nou kifè nou genyen batay yo.
Then thou spakest in vision to thy holy one, and saidst, I have laid help upon one that is mighty; I have exalted one chosen out of the people.
Paske, Seyè a se pwoteksyon nou, se ou menm, Bondye Izrayèl la, ki wa nou.
I have found David my servant; with my holy oil have I anointed him:
Nan tan lontan, moun k'ap sèvi ou yo te wè ou nan yon vizyon. Ou te pale ak yo, ou te di yo: -Mwen te bay yon vanyan gason yon koudmen. Mwen te pran yon jenn gason nan pèp la, mwen mete l' chèf.
With whom my hand shall be established: mine arm also shall strengthen him.
Mwen te jwenn David, sèvitè mwen an, mwen te mete l' apa pou l' vin wa sou nou.
The enemy shall not exact upon him; nor the son of wickedness afflict him.
M'ap toujou soutni l' avèk fòs mwen. M'a fòtifye l' avèk pouvwa mwen.
And I will beat down his foes before his face, and plague them that hate him.
Lènmi l' yo p'ap ka mete men sou li, mechan yo p'ap ka mete pye sou kou li.
But my faithfulness and my mercy shall be with him: and in my name shall his horn be exalted.
M'ap kraze tout moun ki pa vle wè l' yo, m'ap touye moun ki rayi l' yo.
I will set his hand also in the sea, and his right hand in the rivers.
M'ap toujou renmen l', m'ap toujou kenbe pawòl mwen ak li, mwen p'ap janm kite l' pèdi okenn batay.
He shall cry unto me, Thou art my father, my God, and the rock of my salvation.
M'ap fè l' gouvènen depi lanmè Mediterane jouk larivyè Lefrat.
Also I will make him my firstborn, higher than the kings of the earth.
L'a rele m', l'a di m': Se ou ki papa m', se ou menm ki Bondye m'. Se ou ki pwoteksyon m', se ou menm ki delivrans mwen.
My mercy will I keep for him for evermore, and my covenant shall stand fast with him.
Mwen menm, m'ap fè l' pase pou premye pitit gason mwen. Se li k'ap pi gran nan tout wa sou latè.
His seed also will I make to endure for ever, and his throne as the days of heaven.
M'a toujou fè l' wè jan m' renmen l', m'ap toujou kenbe kontra mwen te fè ak li a.
If his children forsake my law, and walk not in my judgments;
M'ap toujou chwazi yonn nan pitit pitit li yo pou wa. Gouvènman li a ap rete tout tan tout tan.
If they break my statutes, and keep not my commandments;
Men, si pitit pitit li yo pa obeyi lalwa mwen ba yo, si yo pa mache dapre lòd mwen ba yo,
Then will I visit their transgression with the rod, and their iniquity with stripes.
si yo pa swiv prensip mwen ba yo, si yo pa fè tout sa mwen mande yo fè,
Nevertheless my lovingkindness will I not utterly take from him, nor suffer my faithfulness to fail.
m'ap pini yo pou peche yo fè, m'ap bat yo. M'ap ba yo kout fwèt pou tout sa yo fè ki mal.
My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips.
Men, se pa sa k'ap fè m' sispann renmen David, ni k'ap fè m' pa kenbe pwomès mwen te fè l' la.
Once have I sworn by my holiness that I will not lie unto David.
Non. Mwen p'ap kase kontra mwen pase ak li a, ni mwen p'ap janm manke l' pawòl.
His seed shall endure for ever, and his throne as the sun before me.
Depi mwen fè sèman sou non mwen yon sèl fwa, se fini: Mwen p'ap bay David manti.
It shall be established for ever as the moon, and as a faithful witness in heaven. Selah.
Pitit pitit li yo va toujou wa. Y'a gouvènen devan mwen toutotan solèy la va la.
But thou hast cast off and abhorred, thou hast been wroth with thine anointed.
Gouvènman li an ap la pou tout tan, tankou lalin ki toujou klere nan syèl la.
Thou hast made void the covenant of thy servant: thou hast profaned his crown by casting it to the ground.
Men, malgre sa, ou fache sou wa ou te chwazi a, ou vire do ba li, ou voye l' jete.
Thou hast broken down all his hedges; thou hast brought his strong holds to ruin.
Ou pa menm okipe kontra ou te fè avèk sèvitè ou la. Ou pran kouwòn ki te sou tèt li a, ou voye l' jete nan labou.
All that pass by the way spoil him: he is a reproach to his neighbours.
Ou kraze tout miray li yo, ou lage yo atè. Ou kite tout fò li yo fin kraze nèt.
Thou hast set up the right hand of his adversaries; thou hast made all his enemies to rejoice.
Tout moun k'ap pase nan lari ap piye kay li, tout vwazinaj li yo ap pase l' nan rizib.
Thou hast also turned the edge of his sword, and hast not made him to stand in the battle.
Ou kite lènmi l' yo kraze l' anba pye yo. Ou fè yo tout kontan.
Thou hast made his glory to cease, and cast his throne down to the ground.
Ou kase dan tout zam li yo, ou kite yo kraze l' nan lagè.
The days of his youth hast thou shortened: thou hast covered him with shame. Selah.
Ou te wete baton kòmandman an nan men l', ou pran fotèy li a, ou jete l' atè.
How long, LORD? wilt thou hide thyself for ever? shall thy wrath burn like fire?
Ou fè l' vin vye anvan lè li, ou fè l' wont nèt.
Remember how short my time is: wherefore hast thou made all men in vain?
Seyè, jouk kilè w'ap rete kache pou nou pa wè ou? Gen lè se pou tout tan! W'ap kite kòlè ou boule nou tankou dife?
What man is he that liveth, and shall not see death? shall he deliver his soul from the hand of the grave? Selah.
Seyè, chonje moun pa anyen, lavi yo kout. Chonje se ou ki kreye tout moun pou yo tounen pousyè.
Lord, where are thy former lovingkindnesses, which thou swarest unto David in thy truth?
Eske gen moun ki ka viv san l' pa janm mouri? Kisa yon moun ka fè pou l' pa janm al anba tè?
Remember, Lord, the reproach of thy servants; how I do bear in my bosom the reproach of all the mighty people;
Seyè, kote sa ou te fè nan tan lontan pou fè nou wè jan ou renmen nou an? Kote tout bèl pwomès ou te fè David yo?
Wherewith thine enemies have reproached, O LORD; wherewith they have reproached the footsteps of thine anointed.
Seyè, pa bliye jan y'ap pase sèvitè ou yo nan betiz! Pa bliye jan moun lòt nasyon yo ap joure mwen!
Blessed be the LORD for evermore. Amen, and Amen.
Seyè, pa bliye jan lènmi ou yo ap joure, jan y'ap joure wa ou te chwazi a kote l' pase. Ann toujou fè lwanj Seyè a! Wi, se vre! Amèn!