Psalms 89

I will sing of the mercies of the LORD for ever: with my mouth will I make known thy faithfulness to all generations.
La favorfarojn de la Eternulo mi kantos eterne; De generacio al generacio mi sciigos Vian fidelecon per mia buŝo.
For I have said, Mercy shall be built up for ever: thy faithfulness shalt thou establish in the very heavens.
Ĉar mi diris: Por eterne estas fundamentita la boneco, En la ĉielo estas fortikigita Via fideleco.
I have made a covenant with my chosen, I have sworn unto David my servant,
Mi faris interligon kun Mia elektito. Mi ĵuris al David, Mia sklavo:
Thy seed will I establish for ever, and build up thy throne to all generations. Selah.
Por eterne Mi fortikigos vian semon, Kaj Mi konstruis vian tronon por ĉiuj generacioj. Sela.
And the heavens shall praise thy wonders, O LORD: thy faithfulness also in the congregation of the saints.
Kaj la ĉielo gloras Viajn miraklojn, ho Eternulo, Kaj Vian fidelecon en la anaro de la sanktuloj.
For who in the heaven can be compared unto the LORD? who among the sons of the mighty can be likened unto the LORD?
Ĉar kiu en la ĉielo estas egala al la Eternulo? Kiu estas simila al la Eternulo inter la potenculoj?
God is greatly to be feared in the assembly of the saints, and to be had in reverence of all them that are about him.
Dio estas potenca en la anaro de la sanktuloj, Kaj timinda por ĉiuj, kiuj Lin ĉirkaŭas.
O LORD God of hosts, who is a strong LORD like unto thee? or to thy faithfulness round about thee?
Ho Eternulo, Dio Cebaot, Kiu estas potenca kiel Vi, ho Eternulo? Kaj Via fideleco estas en ĉio, kio Vin ĉirkaŭas.
Thou rulest the raging of the sea: when the waves thereof arise, thou stillest them.
Vi regas la malkvietecon de la maro; Kiam leviĝas ĝiaj ondoj, Vi ilin kvietigas.
Thou hast broken Rahab in pieces, as one that is slain; thou hast scattered thine enemies with thy strong arm.
Vi faligis Rahabon, kiel mortigiton; Per Via forta brako Vi diskurigis Viajn malamikojn.
The heavens are thine, the earth also is thine: as for the world and the fulness thereof, thou hast founded them.
Al Vi apartenas la ĉielo, kaj ankaŭ al Vi apartenas la tero; La universon, kaj ĉion, kio ĝin plenigas, Vi fondis.
The north and the south thou hast created them: Tabor and Hermon shall rejoice in thy name.
La nordon kaj la sudon Vi kreis; Tabor kaj Ĥermon prikantas Vian nomon.
Thou hast a mighty arm: strong is thy hand, and high is thy right hand.
Vi havas brakon kun forto; Potenca estas Via mano, alta estas Via dekstra.
Justice and judgment are the habitation of thy throne: mercy and truth shall go before thy face.
Virto kaj justeco estas la fundamento de Via trono; Boneco kaj vero iras antaŭ Via vizaĝo.
Blessed is the people that know the joyful sound: they shall walk, O LORD, in the light of thy countenance.
Feliĉa estas la popolo, kiu konas trumpetadon; Ho Eternulo, en la lumo de Via vizaĝo ili marŝas;
In thy name shall they rejoice all the day: and in thy righteousness shall they be exalted.
Pro Via nomo ili ĝojas la tutan tagon, Kaj ili fieras pro Via justeco.
For thou art the glory of their strength: and in thy favour our horn shall be exalted.
Ĉar Vi estas la beleco de ilia forto; Kaj pro Via favoro altiĝas nia korno.
For the LORD is our defence; and the Holy One of Israel is our king.
Ĉar de la Eternulo estas nia ŝildo, Kaj de la Sanktulo de Izrael estas nia reĝo.
Then thou spakest in vision to thy holy one, and saidst, I have laid help upon one that is mighty; I have exalted one chosen out of the people.
Tiam Vi parolis en vizio al Viaj fideluloj, Kaj Vi diris: Mi sendis helpon al heroo, Mi altigis elektiton el la popolo.
I have found David my servant; with my holy oil have I anointed him:
Mi trovis Davidon, Mian sklavon, Per Mia sankta oleo Mi lin ŝmiris.
With whom my hand shall be established: mine arm also shall strengthen him.
Mia mano lin subtenos, Kaj Mia brako lin fortikigos.
The enemy shall not exact upon him; nor the son of wickedness afflict him.
Ne venkos lin malamiko, Kaj malbonagulo lin ne premos.
And I will beat down his foes before his face, and plague them that hate him.
Kaj Mi disbatos antaŭ lia vizaĝo liajn malamikojn, Kaj liajn malamantojn Mi frapos.
But my faithfulness and my mercy shall be with him: and in my name shall his horn be exalted.
Kaj Mia fideleco kaj Mia favoro estas kun li; Kaj per Mia nomo altiĝos lia korno.
I will set his hand also in the sea, and his right hand in the rivers.
Kaj Mi etendos super la maron lian brakon Kaj super la riverojn lian dekstran manon.
He shall cry unto me, Thou art my father, my God, and the rock of my salvation.
Li vokos Min: Vi estas mia patro, Mia Dio, kaj la roko de mia savo.
Also I will make him my firstborn, higher than the kings of the earth.
Kaj Mi faros lin unuenaskito, Ĉefo super la reĝoj de la tero.
My mercy will I keep for him for evermore, and my covenant shall stand fast with him.
Por ĉiam Mi konservos al li Mian favoron; Kaj Mia interligo kun li estos fidela.
His seed also will I make to endure for ever, and his throne as the days of heaven.
Kaj lian semon Mi faros eterna, Kaj lian tronon longedaŭra kiel la ĉielo.
If his children forsake my law, and walk not in my judgments;
Se liaj filoj forlasos Mian instruon Kaj ne iros laŭ Miaj leĝoj;
If they break my statutes, and keep not my commandments;
Se Miajn decidojn ili malplenumos Kaj Miajn ordonojn ili ne observos:
Then will I visit their transgression with the rod, and their iniquity with stripes.
Tiam Mi per bastono punos ilian pekon Kaj per batoj ilian krimon;
Nevertheless my lovingkindness will I not utterly take from him, nor suffer my faithfulness to fail.
Sed Mian favoron Mi ne forprenos de li, Kaj Mian fidelecon Mi ne perfidos;
My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips.
Mi ne malplenumos Mian interligon, Kaj tion, kio eliris el Mia buŝo, Mi ne ŝanĝos.
Once have I sworn by my holiness that I will not lie unto David.
Unu aferon Mi ĵuris per Mia sankteco: Mi ne perfidos al David;
His seed shall endure for ever, and his throne as the sun before me.
Lia semo estos eterna, Kaj lia trono estos kiel la suno antaŭ Mi.
It shall be established for ever as the moon, and as a faithful witness in heaven. Selah.
Kiel la luno, ĝi staros eterne, Kaj kiel la atestulo en la ĉielo ĝi estos fidinda. Sela.
But thou hast cast off and abhorred, thou hast been wroth with thine anointed.
Sed nun Vi forpuŝis kaj malestimis, Vi koleris Vian sanktoleiton.
Thou hast made void the covenant of thy servant: thou hast profaned his crown by casting it to the ground.
Vi disigis la interligon kun Via sklavo, Ĵetis sur la teron lian kronon.
Thou hast broken down all his hedges; thou hast brought his strong holds to ruin.
Vi detruis ĉiujn liajn barilojn, Ruinigis liajn fortikaĵojn.
All that pass by the way spoil him: he is a reproach to his neighbours.
Prirabas lin ĉiuj pasantoj; Li fariĝis mokataĵo por siaj najbaroj.
Thou hast set up the right hand of his adversaries; thou hast made all his enemies to rejoice.
Vi altigis la dekstran manon de liaj malamikoj, Vi ĝojigis ĉiujn liajn kontraŭulojn.
Thou hast also turned the edge of his sword, and hast not made him to stand in the battle.
Vi returnis la tranĉon de lia glavo, Kaj ne subtenis lin en la milito.
Thou hast made his glory to cease, and cast his throne down to the ground.
Vi forigis lian brilon, Kaj lian tronon Vi ĵetis sur la teron.
The days of his youth hast thou shortened: thou hast covered him with shame. Selah.
Vi mallongigis la tagojn de lia juneco, Vi kovris lin per honto. Sela.
How long, LORD? wilt thou hide thyself for ever? shall thy wrath burn like fire?
Ĝis kiam, ho Eternulo, Vi kaŝos Vin senĉese Kaj Via kolerego brulos kiel fajro?
Remember how short my time is: wherefore hast thou made all men in vain?
Ho, rememoru, kia estas la daŭro de mia vivo, Por kia vantaĵo Vi kreis ĉiujn homidojn.
What man is he that liveth, and shall not see death? shall he deliver his soul from the hand of the grave? Selah.
Kiu homo vivas kaj neniam vidos morton, Savos sian animon de la mano de Ŝeol? Sela.
Lord, where are thy former lovingkindnesses, which thou swarest unto David in thy truth?
Kie estas Viaj antaŭaj favorfaroj, mia Sinjoro, Pri kiuj Vi ĵuris al David per Via fideleco?
Remember, Lord, the reproach of thy servants; how I do bear in my bosom the reproach of all the mighty people;
Rememoru, mia Sinjoro, la malhonoron de Viaj sklavoj, Kiun mi portas en mia brusto de ĉiuj multaj popoloj,
Wherewith thine enemies have reproached, O LORD; wherewith they have reproached the footsteps of thine anointed.
Kaj per kiu malhonoras Viaj malamikoj, ho Eternulo, Per kiu ili malhonoras la paŝosignojn de Via sanktoleito.
Blessed be the LORD for evermore. Amen, and Amen.
Glorata estu la Eternulo eterne. Amen, kaj Amen!