Psalms 105

خداوند را شکر کنید و عظمت او را بیان نمایید. کارهایی را که انجام داده است، به جهانیان اعلام نمایید.
N Preiset Jehova, rufet an seinen Namen, machet kund unter den Völkern seine Taten!
برای او سرود حمد بسرایید و کارهای عظیم او را به مردم بگویید.
Singet ihm, singet ihm Psalmen; sinnet über alle seine Wunderwerke!
جلال بر نام مقدّس او باد! شادمان باد دلهای کسانی‌که خداوند را می‌جویند!
Rühmet euch seines heiligen Namens! es freue sich das Herz derer, die Jehova suchen!
از خدا کمک بطلبید و همیشه او را بپرستید.
Trachtet nach Jehova und seiner Stärke, suchet sein Angesicht beständig!
ای فرزندانِ بندهٔ او ابراهیم، و ای فرزندان یعقوب، برگزیدهٔ او، معجزات و داوریهای خدا را به‌ یاد آورید.
Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, seiner Wunderzeichen und der Gerichte seines Mundes!
ای فرزندانِ بندهٔ او ابراهیم، و ای فرزندان یعقوب، برگزیدهٔ او، معجزات و داوریهای خدا را به‌ یاد آورید.
Du Same Abrahams, seines Knechtes, ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten!
خداوند، خدای ماست. او همهٔ زمین را داوری می‌کند.
Er, Jehova, ist unser Gott; seine Gerichte sind auf der ganzen Erde.
او پیمان خود را تا به ابد نگاه خواهد داشت، کلامی را که فرمان داد، برای هزار نسل.
Er gedenkt ewiglich seines Bundes, des Wortes, das er geboten hat auf tausend Geschlechter hin,
پیمانی را که با ابراهیم بست، وسوگندی را که با اسحاق یاد کرد، حفظ خواهد نمود.
Den er gemacht hat mit Abraham, und seines Eides, den er Isaak geschworen hat.
عهدی با یعقوب بست، پیمانی جاودانه با اسرائیل.
Und er stellte ihn Jakob zur Satzung, Israel zum ewigen Bunde,
خداوند فرمود: «سرزمین کنعان را به عنوان ملکیّت به شما می‌بخشم.»
Indem er sprach: Dir will ich das Land Kanaan geben als Schnur eures Erbteils;
وقتی تعداد آنها کم بود و در سرزمین کنعان غریب
Als sie ein zählbares Häuflein waren, gar wenige und Fremdlinge darin;
و در کشورها و سلطنت‌ها سرگردان بودند،
Und als sie wanderten von Nation zu Nation, von einem Reiche zu einem anderen Volke.
خداوند به هیچ‌کس اجازه نداد که به آنها آزاری برساند و برای پشتیبانی آنها به پادشاهان هشدار داد
Er ließ keinem Menschen zu, sie zu bedrücken, und ihretwegen strafte er Könige:
و فرمود: «به برگزیدگان من ظلم نکنید و به انبیای من ضرر نرسانید.»
"Tastet meine Gesalbten nicht an, und meinen Propheten tut nichts Übles!"
وقتی‌که خداوند قحطی در کشور پدید آورد و هیچ چیزی برای خوردن پیدا نمی‌شد،
Und er rief eine Hungersnot über das Land herbei; jede Stütze des Brotes zerbrach er.
یوسف را پیشتر از آنها به مصر فرستاد، که به عنوان غلام فروخته شد.
Er sandte einen Mann vor ihnen her, Joseph wurde zum Knechte verkauft.
پاهای او را با زنجیر بستند و یوغ آهنین بر گردنش گذاشتند.
Man preßte seine Füße in den Stock, er kam in das Eisen.
تا زمانی که گفته‌های او به حقیقت پیوست و کلام خداوند سخن او را تأیید کرد.
Bis zur Zeit, da sein Wort eintraf; das Wort Jehovas läuterte ihn.
پس فرعون او را آزاد کرد و فرماندار مردم او را رها نمود.
Der König sandte hin und ließ ihn los, der Herrscher über Völker, und befreite ihn;
سپس او را بر کاخ خود حاکم ساخت و او را فرماندار تمام سرزمین خود نمود،
Er setzte ihn zum Herrn über sein Haus, und zum Herrscher über all sein Besitztum,
تا تمام بزرگان مملکت را تحت فرمان خود درآوَرَد و رهبران قوم را تعلیم دهد.
Um seine Fürsten zu fesseln nach seiner Lust, und daß er seine Ältesten Weisheit lehre.
سپس یعقوب به مصر آمد و به عنوان بیگانه در آنجا ساکن شد.
Und Israel kam nach Ägypten, und Jakob hielt sich auf im Lande Hams.
خداوند در آنجا فرزندان زیادی به آنها داد و آنها را از دشمنانشان قویتر ساخت.
Und er machte sein Volk sehr fruchtbar, und machte es stärker als seine Bedränger.
خداوند کاری کرد که مردم مصر از قوم اسرائیل متنفّر شدند و با آنها با حیله رفتار کردند.
Er wandelte ihr Herz, sein Volk zu hassen, Arglist zu üben an seinen Knechten.
سپس خدا موسی خادم خود و هارون برگزیدهٔ خویش را فرستاد.
Er sandte Mose, seinen Knecht, Aaron, den er auserwählt hatte.
آنها قدرت خداوند را با انجام معجزات در سرزمین مصر نشان دادند.
Sie taten unter ihnen seine Zeichen, und Wunder im Lande Hams.
خدا تاریکی بر آن سرزمین فرستاد، امّا مصریان امر او را اطاعت نکردند.
Er sandte Finsternis und machte finster; und sie waren nicht widerspenstig gegen seine Worte.
رودخانه‏های آنها را به خون تبدیل کرد و همهٔ ماهیان آنها را کشت.
Er verwandelte ihre Wasser in Blut, und ließ sterben ihre Fische.
بعد قورباغه‏ها به آن سرزمین هجوم آوردند و حتّی کاخ سلطنتی هم پُر از قورباغه شد.
Es wimmelte ihr Land von Fröschen, in den Gemächern ihrer Könige.
به امر خداوند انواع مگس و پشه سراسر آن سرزمین را پُر ساخت.
Er sprach, und es kamen Hundsfliegen, Stechmücken in alle ihre Grenzen.
به جای باران، تگرگ و رعد و برق را به سرزمینشان فرستاد.
Er gab ihnen Hagel als Regen, flammendes Feuer in ihrem Lande;
تاکستانها و درختان انجیر و درختان آنها را از بین برد.
Und er schlug ihre Weinstöcke und Feigenbäume, und zerbrach die Bäume ihres Landes.
به فرمان او، میلیونها ملخ حمله‌ور شدند،
Er sprach, und es kamen Heuschrecken und Grillen ohne Zahl;
و همهٔ نباتات و غلاّت آنجا را خوردند.
Und sie fraßen alles Kraut in ihrem Lande und fraßen die Frucht ihres Bodens.
او تمام نخستزادگان مصریان را به قتل رسانید.
Und er schlug alle Erstgeburt in ihrem Lande, die Erstlinge all ihrer Kraft.
آنگاه قوم اسرائیل را که همگی سالم و نیرومند بودند، با نقره و طلا از مصر خارج کرد.
Und er führte sie heraus mit Silber und Gold, und kein Strauchelnder war in seinen Stämmen.
چون مردم مصر از آنها می‌ترسیدند، از رفتن ایشان خوشحال شدند.
Froh war Ägypten, daß sie auszogen; denn ihr Schrecken war auf sie gefallen.
خدا به هنگام روز ابر را سایبان آنها ساخت و هنگام شب با ستون آتش به آنها روشنایی می‌بخشید.
Er breitete eine Wolke aus zur Decke, und ein Feuer, die Nacht zu erleuchten.
آنها از او تقاضا کردند و او به آنها بلدرچین داد و برایشان غذای فراوان از آسمان فرستاد تا سیر شوند.
Sie forderten, und er ließ Wachteln kommen; und mit Himmelsbrot sättigte er sie.
صخره را شکافت و از آن آب گوارا فوران کرد و مثل رودخانه در صحرای خشک جاری شد.
Er öffnete den Felsen, und es flossen Wasser heraus; sie liefen in den dürren Örtern wie ein Strom.
زیرا پیمان مقدّس خود را با ابراهیم به یاد آورد.
Denn er gedachte seines heiligen Wortes, Abrahams, seines Knechtes;
به این ترتیب قوم برگزیدهٔ خود را با سرود شادمانی از مصر بیرون آورد.
Und er führte sein Volk heraus mit Freuden, mit Jubel seine Auserwählten.
او سرزمین اقوام دیگر را با تمام محصولاتش به آنها داد
Und er gab ihnen die Länder der Nationen, und die Mühe der Völkerschaften nahmen sie in Besitz;
تا احکام او را بجا آورند و قوانین او را اطاعت نمایند. خداوند را سپاس باد!
Damit sie seine Satzungen beobachteten und seine Gesetze bewahrten. Lobet Jehova!