Psalms 89

I will sing of the mercies of the LORD for ever: with my mouth will I make known thy faithfulness to all generations.
Μασχιλ του Εθαν του Εζραιτου. Τα ελεη του Κυριου εις τον αιωνα θελω ψαλλει δια του στοματος μου θελω αναγγελλει την αληθειαν σου εις γενεαν και γενεαν.
For I have said, Mercy shall be built up for ever: thy faithfulness shalt thou establish in the very heavens.
Διοτι ειπα, το ελεος σου θελει θεμελιωθη εις τον αιωνα εν τοις ουρανοις θελεις στερεωσει την αληθειαν σου.
I have made a covenant with my chosen, I have sworn unto David my servant,
Εκαμα διαθηκην μετα του εκλεκτου μου ωμοσα προς Δαβιδ τον δουλον μου
Thy seed will I establish for ever, and build up thy throne to all generations. Selah.
Διαπαντος θελω στερεωσει το σπερμα σου, και θελω οικοδομησει τον θρονον σου εις γενεαν και γενεαν. Διαψαλμα.
And the heavens shall praise thy wonders, O LORD: thy faithfulness also in the congregation of the saints.
Και οι ουρανοι θελουσιν υμνει τα θαυμασια σου, Κυριε και η αληθεια σου θελει εξυμνεισθαι εν τη συναξει των αγιων.
For who in the heaven can be compared unto the LORD? who among the sons of the mighty can be likened unto the LORD?
Διοτι τις εν τω ουρανω δυναται να εξισωθη με τον Κυριον; Τις μεταξυ των υιων των δυνατων δυναται να ομοιωθη με τον Κυριον;
God is greatly to be feared in the assembly of the saints, and to be had in reverence of all them that are about him.
Ο Θεος ειναι φοβερος σφοδρα εν τη βουλη των αγιων και σεβαστος εν πασι τοις κυκλω αυτου.
O LORD God of hosts, who is a strong LORD like unto thee? or to thy faithfulness round about thee?
Κυριε Θεε των δυναμεων, τις ομοιος σου; δυνατος εισαι, Κυριε, και η αληθεια σου ειναι κυκλω σου.
Thou rulest the raging of the sea: when the waves thereof arise, thou stillest them.
Συ δεσποζεις την επαρσιν της θαλασσης οταν σηκονωνται τα κυματα αυτης, συ ταπεινονεις αυτα.
Thou hast broken Rahab in pieces, as one that is slain; thou hast scattered thine enemies with thy strong arm.
Συ συνετριψας την Ρααβ ως τραυματιαν δια του βραχιονος της δυναμεως σου διεσκορπισας τους εχθρους σου.
The heavens are thine, the earth also is thine: as for the world and the fulness thereof, thou hast founded them.
Σου ειναι οι ουρανοι και σου η γη την οικουμενην και το πληρωμα αυτης, συ εθεμελιωσας αυτα.
The north and the south thou hast created them: Tabor and Hermon shall rejoice in thy name.
Τον βορραν και τον νοτον, συ εκτισας αυτους Θαβωρ και Αερμων εις το ονομα σου θελουσιν αγαλλεσθαι.
Thou hast a mighty arm: strong is thy hand, and high is thy right hand.
Εχεις ισχυρον τον βραχιονα κραταια ειναι η χειρ σου υψηλη η δεξια σου.
Justice and judgment are the habitation of thy throne: mercy and truth shall go before thy face.
Η δικαιοσυνη και η κρισις ειναι η βασις του θρονου σου το ελεος και η αληθεια θελουσι προπορευεσθαι εμπροσθεν του προσωπου σου.
Blessed is the people that know the joyful sound: they shall walk, O LORD, in the light of thy countenance.
Μακαριος ο λαος ο γινωσκων αλαλαγμον θελουσι περιπατει, Κυριε, εν τω φωτι του προσωπου σου.
In thy name shall they rejoice all the day: and in thy righteousness shall they be exalted.
Εις το ονομα σου θελουσιν αγαλλεσθαι ολην την ημεραν και εις την δικαιοσυνην σου θελουσιν υψωθη.
For thou art the glory of their strength: and in thy favour our horn shall be exalted.
Διοτι συ εισαι το καυχημα της δυναμεως αυτων και δια της ευμενειας σου θελει υψωθη το κερας ημων.
For the LORD is our defence; and the Holy One of Israel is our king.
Διοτι ο Κυριος ειναι η ασπις ημων και ο Αγιος του Ισραηλ ο βασιλευς ημων.
Then thou spakest in vision to thy holy one, and saidst, I have laid help upon one that is mighty; I have exalted one chosen out of the people.
Ελαλησας τοτε δι οραματος προς τον οσιον σου και ειπας εθεσα βοηθειαν επι τον δυνατον υψωσα εκλεκτον εκ του λαου
I have found David my servant; with my holy oil have I anointed him:
Ευρηκα Δαβιδ τον δουλον μου με το ελαιον το αγιον μου εχρισα αυτον
With whom my hand shall be established: mine arm also shall strengthen him.
η χειρ μου θελει στερεονει αυτον και ο βραχιων μου θελει ενδυναμονει αυτον.
The enemy shall not exact upon him; nor the son of wickedness afflict him.
δεν θελει υπερισχυσει εχθρος κατ αυτου ουδε υιος ανομιας θελει ταλαιπωρησει αυτον.
And I will beat down his foes before his face, and plague them that hate him.
Και θελω κατακοψει απ εμπροσθεν αυτου τους εχθρους αυτου και τους μισουντας αυτον θελω κατατροπωσει.
But my faithfulness and my mercy shall be with him: and in my name shall his horn be exalted.
Η δε αληθεια μου και το ελεος μου θελουσιν εισθαι μετ αυτου και εν τω ονοματι μου θελει υψωθη το κερας αυτου.
I will set his hand also in the sea, and his right hand in the rivers.
Και θελω θεσει την χειρα αυτου επι την θαλασσαν, και επι τους ποταμους την δεξιαν αυτου.
He shall cry unto me, Thou art my father, my God, and the rock of my salvation.
Αυτος θελει κραξει προς εμε, Πατηρ μου εισαι, Θεος μου και πετρα της σωτηριας μου.
Also I will make him my firstborn, higher than the kings of the earth.
Εγω βεβαιως θελω καμει αυτον πρωτοτοκον μου, Υψιστον επι τους βασιλεις της γης.
My mercy will I keep for him for evermore, and my covenant shall stand fast with him.
Διαπαντος θελω φυλαττει εις αυτον το ελεος μου, και η διαθηκη μου θελει εισθαι στερεα μετ αυτου.
His seed also will I make to endure for ever, and his throne as the days of heaven.
Και θελω καμει να διαμενη το σπερμα αυτου εις τον αιωνα, και ο θρονος αυτου ως αι ημεραι του ουρανου.
If his children forsake my law, and walk not in my judgments;
Εαν εγκαταλιπωσιν οι υιοι αυτου τον νομον μου και εις τας κρισεις μου δεν περιπατησωσιν
If they break my statutes, and keep not my commandments;
Εαν παραβωσι τα διαταγματα μου και δεν φυλαξωσι τας εντολας μου
Then will I visit their transgression with the rod, and their iniquity with stripes.
Τοτε θελω επισκεφθη με ραβδον τας παραβασεις αυτων και με πληγας τας παρανομιας αυτων.
Nevertheless my lovingkindness will I not utterly take from him, nor suffer my faithfulness to fail.
Το ελεος μου ομως δεν θελω αφαιρεσει απ αυτου, ουδε θελω ψευσθη κατα της αληθειας μου.
My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips.
Δεν θελω παραβη την διαθηκην μου, ουδε θελω αθετησει ο, τι εξηλθεν εκ των χειλεων μου.
Once have I sworn by my holiness that I will not lie unto David.
Απαξ ωμοσα εις την αγιοτητα μου, οτι δεν θελω ψευσθη προς τον Δαβιδ.
His seed shall endure for ever, and his throne as the sun before me.
Το σπερμα αυτου θελει διαμενει εις τον αιωνα και ο θρονος αυτου ως ο ηλιος, ενωπιον μου
It shall be established for ever as the moon, and as a faithful witness in heaven. Selah.
Ως η σεληνη θελει στερεωθη εις τον αιωνα και μαρτυς πιστος εν τω ουρανω. Διαψαλμα.
But thou hast cast off and abhorred, thou hast been wroth with thine anointed.
Αλλα συ απεβαλες και εβδελυχθης, ωργισθης κατα του χριστου σου
Thou hast made void the covenant of thy servant: thou hast profaned his crown by casting it to the ground.
ηκυρωσας την διαθηκην του δουλου σου εβεβηλωσας το διαδημα αυτου εως της γης.
Thou hast broken down all his hedges; thou hast brought his strong holds to ruin.
Κατεβαλες παντας τους φραγμους αυτου ηφανισας τα οχυρωματα αυτου
All that pass by the way spoil him: he is a reproach to his neighbours.
διαρπαζουσιν αυτον παντες οι διαβαινοντες την οδον κατεσταθη ονειδος εις τους γειτονας αυτου.
Thou hast set up the right hand of his adversaries; thou hast made all his enemies to rejoice.
Υψωσας την δεξιαν των εναντιων αυτου ευφρανας παντας τους εχθρους αυτου
Thou hast also turned the edge of his sword, and hast not made him to stand in the battle.
ημβλυνας μαλιστα το κοπτερον της ρομφαιας αυτου και δεν εστερεωσας αυτον εν τη μαχη
Thou hast made his glory to cease, and cast his throne down to the ground.
Επαυσας την δοξαν αυτου και τον θρονον αυτου ερριψας κατα γης.
The days of his youth hast thou shortened: thou hast covered him with shame. Selah.
Ωλιγοστευσας τας ημερας της νεοτητος αυτου ενεδυσας αυτον με αισχυνην. Διαψαλμα.
How long, LORD? wilt thou hide thyself for ever? shall thy wrath burn like fire?
Εως ποτε, Κυριε; θελεις κρυπτεσθαι διαπαντος; θελει καιεσθαι ως πυρ η οργη σου;
Remember how short my time is: wherefore hast thou made all men in vain?
Μνησθητι ποσον βραχυς ειναι ο καιρος μου, εν τινι ματαιοτητι εποιησας παντας τους υιους των ανθρωπων.
What man is he that liveth, and shall not see death? shall he deliver his soul from the hand of the grave? Selah.
Τις ανθρωπος θελει ζησει και δεν θελει ιδει θανατον; τις θελει λυτρωσει την ψυχην αυτου εκ της χειρος του αδου; Διαψαλμα.
Lord, where are thy former lovingkindnesses, which thou swarest unto David in thy truth?
Που ειναι τα ελεη σου τα αρχαια, Κυριε, τα οποια ωμοσας προς τον Δαβιδ εν τη αληθεια σου;
Remember, Lord, the reproach of thy servants; how I do bear in my bosom the reproach of all the mighty people;
Μνησθητι, Κυριε, του ονειδισμου των δουλων σου, τον οποιον φερω εν τω κολπω μου υπο τοσουτων πολυαριθμων λαων
Wherewith thine enemies have reproached, O LORD; wherewith they have reproached the footsteps of thine anointed.
με τον οποιον ωνειδισαν οι εχθροι σου, Κυριε με τον οποιον ωνειδισαν τα ιχνη του χριστου σου.
Blessed be the LORD for evermore. Amen, and Amen.
Ευλογητος Κυριος εις τον αιωνα. Αμην, και αμην.