Psalms 89

I will sing of the mercies of the LORD for ever: with my mouth will I make known thy faithfulness to all generations.
(O cîntare a lui Etan, Ezrahitul.) Voi cînta totdeauna îndurările Domnului: voi spune din neam în neam, cu gura mea, credincioşia Ta.
For I have said, Mercy shall be built up for ever: thy faithfulness shalt thou establish in the very heavens.
Căci zic: ,,Îndurarea are temelii vecinice! Tare ca cerurile este credincioşia Ta!`` -
I have made a covenant with my chosen, I have sworn unto David my servant,
,,Am făcut legămînt cu alesul Meu`` -zice Domnul-,,iată ce am jurat robului Meu David:
Thy seed will I establish for ever, and build up thy throne to all generations. Selah.
,,Îţi voi întări sămînţa pe vecie, şi' -n veci îţi voi aşeza scaunul de domnie.``
And the heavens shall praise thy wonders, O LORD: thy faithfulness also in the congregation of the saints.
Cerurile laudă minunile Tale, Doamne, şi credincioşia Ta în adunarea sfinţilor!
For who in the heaven can be compared unto the LORD? who among the sons of the mighty can be likened unto the LORD?
Căci, în cer, cine se poate asemăna cu Domnul? Cine este ca Tine între fiii lui Dumnezeu?
God is greatly to be feared in the assembly of the saints, and to be had in reverence of all them that are about him.
Dumnezeu este înfricoşat în adunarea cea mare a sfinţilor, şi de temut pentru toţi ceice stau în jurul Lui.
O LORD God of hosts, who is a strong LORD like unto thee? or to thy faithfulness round about thee?
Doamne, Dumnezeul oştirilor, cine este puternic ca Tine, Doamne! Şi credincioşia Ta Te înconjoară.
Thou rulest the raging of the sea: when the waves thereof arise, thou stillest them.
Tu îmblînzeşti mîndria mării; cînd se ridică valurile ei, Tu le potoleşti.
Thou hast broken Rahab in pieces, as one that is slain; thou hast scattered thine enemies with thy strong arm.
Tu ai zdrobit Egiptul ca pe un hoit, ai risipit pe vrăjmaşii Tăi prin puterea braţului Tău.
The heavens are thine, the earth also is thine: as for the world and the fulness thereof, thou hast founded them.
Ale Tale sînt cerurile şi pămîntul, Tu ai întemeiat lumea şi tot ce cuprinde ea.
The north and the south thou hast created them: Tabor and Hermon shall rejoice in thy name.
Tu ai făcut miazănoaptea şi miazăziua; Taborul şi Hermonul se bucură de Numele Tău.
Thou hast a mighty arm: strong is thy hand, and high is thy right hand.
Braţul tău este puternic, mîna Ta este tare, dreapta Ta este înălţată.
Justice and judgment are the habitation of thy throne: mercy and truth shall go before thy face.
Dreptatea şi judecata sînt temelia scaunului Tău de domnie; bunătatea şi credincioşia sînt înaintea Feţei Tale.
Blessed is the people that know the joyful sound: they shall walk, O LORD, in the light of thy countenance.
Ferice de poporul, care cunoaşte sunetul trîmbiţei, care umblă în lumina Feţei Tale, Doamne!
In thy name shall they rejoice all the day: and in thy righteousness shall they be exalted.
El se bucură neîncetat de Numele Tău, şi se făleşte cu dreptatea Ta.
For thou art the glory of their strength: and in thy favour our horn shall be exalted.
Căci Tu eşti fala puterii lui; şi, în bunăvoinţa Ta, ne ridici puterea noastră.
For the LORD is our defence; and the Holy One of Israel is our king.
Căci Domnul este scutul nostru, Sfîntul lui Israel este împăratul nostru.
Then thou spakest in vision to thy holy one, and saidst, I have laid help upon one that is mighty; I have exalted one chosen out of the people.
Atunci ai vorbit într'o vedenie prea iubitului Tău, şi ai zis: ,,Am dat ajutorul Meu unui viteaz, am ridicat din mijlocul poporului un tînăr;
I have found David my servant; with my holy oil have I anointed him:
am găsit pe robul Meu David, şi l-am uns cu untdelemnul Meu cel sfînt.
With whom my hand shall be established: mine arm also shall strengthen him.
Mîna Mea îl va sprijini, şi braţul Meu îl va întări.
The enemy shall not exact upon him; nor the son of wickedness afflict him.
Vrăjmaşul nu -l va prinde, şi cel rău nu -l va apăsa;
And I will beat down his foes before his face, and plague them that hate him.
ci voi zdrobi dinaintea lui pe protivnicii lui, şi voi lovi pe cei ce -l urăsc.
But my faithfulness and my mercy shall be with him: and in my name shall his horn be exalted.
Credincioşia şi bunătatea Mea vor fi cu el, şi tăria lui se va înălţa prin Numele Meu.
I will set his hand also in the sea, and his right hand in the rivers.
Voi da în mîna lui marea, şi în dreapta lui rîurile.
He shall cry unto me, Thou art my father, my God, and the rock of my salvation.
El Îmi va zice: ,,Tu eşti Tatăl meu, Dumnezeul meu şi Stînca mîntuirii mele!``
Also I will make him my firstborn, higher than the kings of the earth.
Iar Eu îl voi face întîiul născut, cel mai înalt dintre împăraţii pămîntului.
My mercy will I keep for him for evermore, and my covenant shall stand fast with him.
Îi voi păstra totdeauna bunătatea Mea, şi legămîntul Meu îi va fi neclintit.
His seed also will I make to endure for ever, and his throne as the days of heaven.
Îi voi face vecinică sămînţa, şi scaunul lui de domnie ca zilele cerurilor.
If his children forsake my law, and walk not in my judgments;
Dacă fiii lui vor părăsi Legea Mea, şi nu vor umbla după poruncile Mele,
If they break my statutes, and keep not my commandments;
dacă vor călca orînduirile Mele, şi nu vor păzi poruncile Mele,
Then will I visit their transgression with the rod, and their iniquity with stripes.
atunci le voi pedepsi fărădelegile cu nuiaua, şi nelegiuirile cu lovituri;
Nevertheless my lovingkindness will I not utterly take from him, nor suffer my faithfulness to fail.
dar nu-Mi voi îndepărta deloc bunătatea dela ei, şi nu-Mi voi face credincioşia de minciună;
My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips.
nu-Mi voi călca legămîntul, şi nu voi schimba ce a ieşit de pe buzele mele.
Once have I sworn by my holiness that I will not lie unto David.
Am jurat odată pe sfinţenia Mea: să mint Eu oare lui David?
His seed shall endure for ever, and his throne as the sun before me.
Sămînţa lui va dăinui în veci; scaunul lui de domnie va fi înaintea Mea ca soarele;
It shall be established for ever as the moon, and as a faithful witness in heaven. Selah.
ca luna, va dăinui pe vecie, şi ca martorul credincios din cer. -(Oprire).
But thou hast cast off and abhorred, thou hast been wroth with thine anointed.
Şi totuş, Tu l-ai îndepărtat, şi Te-ai mîniat pe unsul Tău;
Thou hast made void the covenant of thy servant: thou hast profaned his crown by casting it to the ground.
ai nesocotit legămîntul făcut cu robul Tău; i-ai doborît şi i-ai pîngărit cununa.
Thou hast broken down all his hedges; thou hast brought his strong holds to ruin.
I-ai prăbuşit toate zidurile, şi i-ai dărîmat toate cetăţuile.
All that pass by the way spoil him: he is a reproach to his neighbours.
Toţi trecătorii îl jăfuiesc, şi a ajuns de batjocura vecinilor lui.
Thou hast set up the right hand of his adversaries; thou hast made all his enemies to rejoice.
Ai înălţat dreapta protivnicilor lui, ai înveselit pe toţi vrăjmaşii lui,
Thou hast also turned the edge of his sword, and hast not made him to stand in the battle.
ai făcut ca ascuţişul săbiei lui să dea înapoi, şi nu l-ai sprijinit în luptă.
Thou hast made his glory to cease, and cast his throne down to the ground.
Ai pus capăt strălucirii lui, şi i-ai trîntit la pămînt scaunul de domnie;
The days of his youth hast thou shortened: thou hast covered him with shame. Selah.
i-ai scurtat zilele tinereţii, şi l-ai acoperit de ruşine. -(Oprire)
How long, LORD? wilt thou hide thyself for ever? shall thy wrath burn like fire?
Pînă cînd, Doamne, Te vei ascunde fără încetare, şi-Ţi va arde mînia ca focul?
Remember how short my time is: wherefore hast thou made all men in vain?
Adu-ţi aminte ce scurtă este viaţa mea, şi pentruce nimic ai făcut pe toţi fiii omului.
What man is he that liveth, and shall not see death? shall he deliver his soul from the hand of the grave? Selah.
Este vreun om care să poată trăi şi să nu vadă moartea, care să poată să-şi scape sufletul din locuinţa morţilor? -
Lord, where are thy former lovingkindnesses, which thou swarest unto David in thy truth?
Unde sînt, Doamne, îndurările Tale dintîi, pe cari le-ai jurat lui David, în credincioşia Ta?
Remember, Lord, the reproach of thy servants; how I do bear in my bosom the reproach of all the mighty people;
Adu-ţi aminte, Doamne, de ocara robilor Tăi, adu-ţi aminte că port în sîn ocara multor popoare;
Wherewith thine enemies have reproached, O LORD; wherewith they have reproached the footsteps of thine anointed.
adu-Ţi aminte de ocările vrăjmaşilor Tăi, Doamne; de ocările lor împotriva paşilor unsului Tău!
Blessed be the LORD for evermore. Amen, and Amen.
Binecuvîntat să fie Domnul în veci! Amin! Amin!