Psalms 89

I will sing of the mercies of the LORD for ever: with my mouth will I make known thy faithfulness to all generations.
Nauczający (złożony) od Etana Ezrahytczyka.
For I have said, Mercy shall be built up for ever: thy faithfulness shalt thou establish in the very heavens.
O miłosierdziach Pańskich na wieki śpiewać będę; od narodu do narodu opowiadać będę usty swemi prawdę twoję.
I have made a covenant with my chosen, I have sworn unto David my servant,
Rzekłem bowiem: Miłosierdzie na wieki budowane będzie; na niebiosach utwierdziłeś prawdę twoję, o którejś rzekł:
Thy seed will I establish for ever, and build up thy throne to all generations. Selah.
Postanowiłem przymierze z wybranym moim: przysiągłem Dawidowi, słudze swemu,
And the heavens shall praise thy wonders, O LORD: thy faithfulness also in the congregation of the saints.
Że aż na wieki utwierdzę nasienie twoje, a zbuduję od narodu do narodu stolicę twoję.Sela.
For who in the heaven can be compared unto the LORD? who among the sons of the mighty can be likened unto the LORD?
Przetoż, Panie! wysławiają niebiosa cud twój, i prawdę twoję w zgromadzeniu świętych.
God is greatly to be feared in the assembly of the saints, and to be had in reverence of all them that are about him.
Albowiem któż na niebie przyrównany może być Panu? kto podobien jest Panu między synami mocarzów?
O LORD God of hosts, who is a strong LORD like unto thee? or to thy faithfulness round about thee?
I w zgromadzeniu świętych bardzo jest Bóg straszliwy, a straszny nade wszystkich, którzy są około niego.
Thou rulest the raging of the sea: when the waves thereof arise, thou stillest them.
Panie, Boże zastępów! któż jest jakoś ty, Pan mocny? bo prawda twoja jest około ciebie.
Thou hast broken Rahab in pieces, as one that is slain; thou hast scattered thine enemies with thy strong arm.
Ty panujesz nad nadętością morską; gdy się podnoszą nawałności jego, ty je skracasz.
The heavens are thine, the earth also is thine: as for the world and the fulness thereof, thou hast founded them.
Tyś potawrł Egipt jako zranionego; mocą ramienia twego rozproszyłeś nieprzyjaciół twoich.
The north and the south thou hast created them: Tabor and Hermon shall rejoice in thy name.
Twojeć są niebiosa, twoja też i ziemia; okrąg świata i pełność jego tyś ugruntował.
Thou hast a mighty arm: strong is thy hand, and high is thy right hand.
Tyś stworzył północy i południe; Tabor i Hermon śpiewają o imieniu twojem.
Justice and judgment are the habitation of thy throne: mercy and truth shall go before thy face.
Ramię twoje mocne jest; można jest ręka twoja, a wywyższona jest prawica twoja.
Blessed is the people that know the joyful sound: they shall walk, O LORD, in the light of thy countenance.
Sprawiedliwość i sąd są gruntem stolicy twojej; miłosierdzie i prawda uprzedzają oblicze twoje.
In thy name shall they rejoice all the day: and in thy righteousness shall they be exalted.
Błogosławiony lud, który zna dźwięk twój; Panie! w światłości oblicza twego chodzić będą.
For thou art the glory of their strength: and in thy favour our horn shall be exalted.
W imieniu twojem weselić się będą każdego dnia, a w sprwiedliwości twojej wywyższać się będą.
For the LORD is our defence; and the Holy One of Israel is our king.
Boś ty jest chwałą mocy ich, a za wolą twoją wywyższy się róg nasz.
Then thou spakest in vision to thy holy one, and saidst, I have laid help upon one that is mighty; I have exalted one chosen out of the people.
Bo od Pana jest tarcza nasza, a od świętego Izraelskiego król nasz.
I have found David my servant; with my holy oil have I anointed him:
W on czas mówiąc w widzeniu do świętego twego rzekłeś: Położyłem ratunek w ręku mocarza, wywyższyłem wybranego z ludu.
With whom my hand shall be established: mine arm also shall strengthen him.
Znalazłem Dawida, sługę mego; olejkiem świętym moim pomazałem go.
The enemy shall not exact upon him; nor the son of wickedness afflict him.
Przetoż ręka moja będzie stała przy nim, a ramię moje posili go.
And I will beat down his foes before his face, and plague them that hate him.
Nie uciśnie go nieprzyjaciel, a syn nieprawości nie utrapi go.
But my faithfulness and my mercy shall be with him: and in my name shall his horn be exalted.
Bo potrę przed twarzą jego przeciwników jego, a tych, którzy go mają w nienawiści, porażę.
I will set his hand also in the sea, and his right hand in the rivers.
Nadto prawda moja i miłosierdzie moje z nim będzie, a w imieniu mojem wywyższony będzie róg jego.
He shall cry unto me, Thou art my father, my God, and the rock of my salvation.
I położę na morzu rękę jego i na rzekach prawicę jego.
Also I will make him my firstborn, higher than the kings of the earth.
On wołając rzecze: Tyś ojciec mój, Bóg mój, i skała zbawienia mego,
My mercy will I keep for him for evermore, and my covenant shall stand fast with him.
Ja go też za pierworodnego wystawię, i za wyższego nad królami ziemi.
His seed also will I make to endure for ever, and his throne as the days of heaven.
Na wieki mu zachowam miłosierdzie moje, a przymierze moje stałe będzie przy nim.
If his children forsake my law, and walk not in my judgments;
I uczynię, że na wieki będzie trwało nasienie jego, a stolica jego jako dni niebios.
If they break my statutes, and keep not my commandments;
Ale jeźliby synowie jego opuścili zakon mój, a w sądach moich nie chodzili;
Then will I visit their transgression with the rod, and their iniquity with stripes.
Jeźliby ustawy moje splugawili, a przykazań moich nie przestrzegali:
Nevertheless my lovingkindness will I not utterly take from him, nor suffer my faithfulness to fail.
Tedy nawiedzę rózgą przestępstwo ich, a karaniem nieprawość ich.
My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips.
Ale miłosierdzia swego nie odejmę od niego, ani skłamię przeciw prawdzie mojej.
Once have I sworn by my holiness that I will not lie unto David.
Nie splugawię przymierza mego, a tego, co wyszło z ust moich, nie odmienię.
His seed shall endure for ever, and his throne as the sun before me.
Razem przysiągł przez świętobliwość moję, że nie skłamię Dawidowi,
It shall be established for ever as the moon, and as a faithful witness in heaven. Selah.
A że nasienie jego zostanie na wieki, a stolica jego jako słońce przedemną;
But thou hast cast off and abhorred, thou hast been wroth with thine anointed.
Jako miesiąc będzie utwierdzone na wieki, i jako świadkowie na niebie godnowierni. Sela.
Thou hast made void the covenant of thy servant: thou hast profaned his crown by casting it to the ground.
Aleś go ty odrzucił i wzgardził; rozgniewałeś się na pomazańca twego.
Thou hast broken down all his hedges; thou hast brought his strong holds to ruin.
Zrzuciłeś przymierze z sługą twoim; strąciłeś na ziemię koronę jego.
All that pass by the way spoil him: he is a reproach to his neighbours.
Roztargałeś wszystkie płoty jego, i basztyś jego rozwalił.
Thou hast set up the right hand of his adversaries; thou hast made all his enemies to rejoice.
Szarpają go wszyscy, którzy drogą mimo idą; pośmiewiskiem jest i sąsiadom swoim.
Thou hast also turned the edge of his sword, and hast not made him to stand in the battle.
Wywyższyłeś prawicę przeciwników jego; uweseliłeś wszysstkich nieprzyjaciół jego.
Thou hast made his glory to cease, and cast his throne down to the ground.
I ostrze miecza jego stępiłeś, a nie ratowałeś go w bitwie.
The days of his youth hast thou shortened: thou hast covered him with shame. Selah.
Zniosłeś ochędóstwo jego, a stolicę jego uderzyłeś o ziemię.
How long, LORD? wilt thou hide thyself for ever? shall thy wrath burn like fire?
Ukróciłeś dni młodości jego, a przyodziałeś go hańbą. Sela.
Remember how short my time is: wherefore hast thou made all men in vain?
Dokądże, Panie! na wiekiż się kryć będziesz? także będzie jako ogień pałać zapalczywość twoja?
What man is he that liveth, and shall not see death? shall he deliver his soul from the hand of the grave? Selah.
Wspomnijże na mię, jako krótki jest wiek mój; azaś próżno stworzył wszystkich synów ludzkich?
Lord, where are thy former lovingkindnesses, which thou swarest unto David in thy truth?
Któż z ludzi tak żyć może, aby nie oglądał śmierci? któż wyrwie duszę swą z mocy grobu? Sela.
Remember, Lord, the reproach of thy servants; how I do bear in my bosom the reproach of all the mighty people;
Gdzież są litości twoje dawne, o Panie! któreś przysiągł Dawidowi w prawdzie swej?
Wherewith thine enemies have reproached, O LORD; wherewith they have reproached the footsteps of thine anointed.
Wspomnij, Panie! na zelżywość sług twoich, a jakom ponosił wzgardę w zanadrzu swem od wszystkich narodów możnych.
Blessed be the LORD for evermore. Amen, and Amen.
Panie! jako urągali nieprzyjaciele twoi, jako urągali ścieżkom pomazańca twego. Niech będzie błogosławiony Pan aż na wieki. Amen, Amen.