Job 38

Then the LORD answered Job out of the whirlwind, and said,
Lè sa a, nan yon gwo van tanpèt, Seyè a pale ak Jòb. Li di l' konsa:
Who is this that darkeneth counsel by words without knowledge?
-Kisa ou ye menm pou w'ap poze keksyon sou plan travay mwen ak yon bann diskou ki pa vle di anyen?
Gird up now thy loins like a man; for I will demand of thee, and answer thou me.
Mete gason sou ou! M' pral poze ou keksyon. Pare kò ou pou ou reponn mwen.
Where wast thou when I laid the foundations of the earth? declare, if thou hast understanding.
Kote ou te ye lè m' t'ap fè latè? Se pou ou reponn mwen si ou konn tout bagay!
Who hath laid the measures thereof, if thou knowest? or who hath stretched the line upon it?
Ki moun ki te deside lajè l'ap genyen? Ki moun ki te pran mezi l'? Eske ou konn sa?
Whereupon are the foundations thereof fastened? or who laid the corner stone thereof;
Sou kisa fondasyon latè chita? Ki moun ki te poze wòch ki kenbe l' la?
When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy?
Jou maten sa a, tout zetwal yo t'ap chante, tout sèvitè Bondye yo t'ap bat bravo.
Or who shut up the sea with doors, when it brake forth, as if it had issued out of the womb?
Ki moun ki fèmen pòtay pou bare lanmè a, lè li pete soti nan vant latè a?
When I made the cloud the garment thereof, and thick darkness a swaddlingband for it,
Lè mwen kouvri lanmè a ak nwaj, lè mwen vlope l' nan gwo nwaj nwa yo,
And brake up for it my decreed place, and set bars and doors,
mwen bay lanmè a bòn li. Mwen mete pòt avèk kle pou kenbe l' nan plas li.
And said, Hitherto shalt thou come, but no further: and here shall thy proud waves be stayed?
Mwen di l': Men limit ou. Pa depase l'. Se la m'ap kraze fòs lanm ou yo.
Hast thou commanded the morning since thy days; and caused the dayspring to know his place;
Jòb, èske yon sèl fwa ou janm bay lòd pou maten rive? Ou janm bay lè pou bajou kase?
That it might take hold of the ends of the earth, that the wicked might be shaken out of it?
Eske ou janm bay devanjou l' lòd pou l' klere sou tout latè, l' pou l' fè mechan yo soti nan twou yo?
It is turned as clay to the seal; and they stand as a garment.
Lè sa a, tout mòn yo ak tout fon yo parèt aklè, tankou mak pye bèt nan labou. Yo pran koulè yo, ou ta di yon rad latè mete sou li.
And from the wicked their light is withholden, and the high arm shall be broken.
Limyè solèy la antrave mechan yo nan travay yo. Yo blije kite mechanste yo te pare pou fè a.
Hast thou entered into the springs of the sea? or hast thou walked in the search of the depth?
Eske ou te desann jouk kote sous lanmè a pete a? Eske ou te mache nan fon lanmè a?
Have the gates of death been opened unto thee? or hast thou seen the doors of the shadow of death?
Eske yo te janm moutre ou pòtay peyi lanmò a? Eske ou te janm wè pòt ki louvri sou gwo twou san fon an?
Hast thou perceived the breadth of the earth? declare if thou knowest it all.
Eske ou gen lide ki lajè latè a genyen? Reponn mwen non, si ou konnen!
Where is the way where light dwelleth? and as for darkness, where is the place thereof,
Eske ou konnen ki bò limyè soti, ki bò fènwa rete,
That thou shouldest take it to the bound thereof, and that thou shouldest know the paths to the house thereof?
pou ou ka moutre yo jouk ki bò pou yo ale, osinon pou ou voye yo tounen lakay yo?
Knowest thou it, because thou wast then born? or because the number of thy days is great?
Si ou konn sa, enben, ou te fèt deja lè mwen t'ap kreye yo a. Ou pa manke gen laj sou tèt ou!
Hast thou entered into the treasures of the snow? or hast thou seen the treasures of the hail,
Eske ou janm rive kote yo fè depo lanèj lan? Ou janm wè depo lagrèl la?
Which I have reserved against the time of trouble, against the day of battle and war?
Ou konnen depo kote m' sere yo pou lè gen move tan, pou lè batay ak lagè ap fèt?
By what way is the light parted, which scattereth the east wind upon the earth?
Ou konnen ki bò solèy la leve, ki bò van lès la soti pou l' soufle sou latè?
Who hath divided a watercourse for the overflowing of waters, or a way for the lightning of thunder;
Ou konnen ki moun ki fè wout bay lapli tonbe, ki moun ki fè chemen pou loraj la,
To cause it to rain on the earth, where no man is; on the wilderness, wherein there is no man;
pou lapli tonbe sou dezè a kote moun pa rete,
To satisfy the desolate and waste ground; and to cause the bud of the tender herb to spring forth?
pou wouze tè sèk k'ap fann nan solèy, pou fè zèb pouse nan savann?
Hath the rain a father? or who hath begotten the drops of dew?
Eske lapli a gen papa? Ki moun ki fè lawouze?
Out of whose womb came the ice? and the hoary frost of heaven, who hath gendered it?
Ki bò moso glas yo soti? Lagrèl ki soti nan syèl la, ki moun ki manman l'?
The waters are hid as with a stone, and the face of the deep is frozen.
Se yo menm ki fè dlo vin di kou wòch, ki fè tout dlo anwo lanmè a di kou wòch?
Canst thou bind the sweet influences of Pleiades, or loose the bands of Orion?
Ou ka mare zetwal Lapousiyè yo ansanm? Ou ka lage kòd ki kenbe zetwal Oryon yo ansanm?
Canst thou bring forth Mazzaroth in his season? or canst thou guide Arcturus with his sons?
Ou ka mennen zetwal yo soti lè lè yo rive? Ou ka bay Gwo Kabwèt la ak Ti Kabwèt la direksyon pou yo pran?
Knowest thou the ordinances of heaven? canst thou set the dominion thereof in the earth?
Ou konnen lwa k'ap gouvènen tout bagay nan syèl la? Eske ou ka sèvi ak lwa sa yo pou gouvènen sa k'ap pase sou latè?
Canst thou lift up thy voice to the clouds, that abundance of waters may cover thee?
Eske ou ka bay nwaj yo lòd pou yo voye gwo lapli sou ou?
Canst thou send lightnings, that they may go, and say unto thee, Here we are?
Si ou bay zèklè yo lòd pou yo pati, èske y'ap reponn ou: Wi, men nou?
Who hath put wisdom in the inward parts? or who hath given understanding to the heart?
Ki moun ki penmèt krabye konprann lè pou li anonse dlo pral desann fè inondasyon? Ki moun ki fè gwo zwezo sa a konnen lè lapli pral tonbe?
Who can number the clouds in wisdom? or who can stay the bottles of heaven,
Ki moun ki ka konte kantite nwaj ki genyen, san manke yonn? Ki moun ki ka panche yo pou vide dlo lapli,
When the dust groweth into hardness, and the clods cleave fast together?
pou pousyè tè a tounen labou, pou boul tè yo kole ansanm?
Wilt thou hunt the prey for the lion? or fill the appetite of the young lions,
Eske se ou ki jwenn manje pou bay lyon yo manje? Eske ou bay ti lyon yo manje plen vant yo,
When they couch in their dens, and abide in the covert to lie in wait?
kote yo kache nan twou yo a, osinon kote yo kouche ap tann nan nich yo a?
Who provideth for the raven his food? when his young ones cry unto God, they wander for lack of meat.
Ki moun ki pare manje pou kònèy yo, lè grangou fè yo soti nan nich yo, lè pitit yo ap rele nan pye m' pou m' ba yo manje?