Job 38

Then the LORD answered Job out of the whirlwind, and said,
La Eternulo el ventego ekparolis al Ijob, kaj diris:
Who is this that darkeneth counsel by words without knowledge?
Kiu estas tiu, kiu mallumigas la plej altan decidon Per vortoj sensencaj?
Gird up now thy loins like a man; for I will demand of thee, and answer thou me.
Zonu kiel viro viajn lumbojn; Mi vin demandos, kaj vi sciigu al Mi.
Where wast thou when I laid the foundations of the earth? declare, if thou hast understanding.
Kie vi estis, kiam Mi fondis la teron? Diru, se vi havas scion.
Who hath laid the measures thereof, if thou knowest? or who hath stretched the line upon it?
Kiu starigis ĝiajn mezurojn, se vi tion scias? Aŭ kiu etendis super ĝi rektoŝnuron?
Whereupon are the foundations thereof fastened? or who laid the corner stone thereof;
Sur kio estas enfortikigitaj ĝiaj bazoj, Aŭ kiu kuŝigis ĝian angulŝtonon,
When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy?
Dum komuna glorkantado de la matenaj steloj Kaj ĝojkriado de ĉiuj filoj de Dio?
Or who shut up the sea with doors, when it brake forth, as if it had issued out of the womb?
Kiu fermis la maron per pordoj, Kiam ĝi elpuŝiĝis kvazaŭ el la ventro de patrino;
When I made the cloud the garment thereof, and thick darkness a swaddlingband for it,
Kiam Mi faris la nubon ĝia vesto Kaj mallumon ĝiaj vindaĵoj,
And brake up for it my decreed place, and set bars and doors,
Kaj starigis al ĝi limon Kaj faris riglilojn kaj pordojn,
And said, Hitherto shalt thou come, but no further: and here shall thy proud waves be stayed?
Kaj diris: Ĝis ĉi tie aliru, sed ne plu, Kaj ĉi tie rompiĝados viaj majestaj ondoj?
Hast thou commanded the morning since thy days; and caused the dayspring to know his place;
Ĉu vi en via vivo iam ordonis al la mateno, Montris al la matenruĝo ĝian lokon,
That it might take hold of the ends of the earth, that the wicked might be shaken out of it?
Ke ĝi kaptu la randojn de la tero, Kaj ke la malpiuloj deskuiĝu el ĝi;
It is turned as clay to the seal; and they stand as a garment.
Ke ilia internaĵo renversiĝu kiel koto, Kaj ke ili tute konfuziĝu;
And from the wicked their light is withholden, and the high arm shall be broken.
Ke de la malpiuloj forpreniĝu ilia lumo, Kaj ilia malhumila brako estu rompita?
Hast thou entered into the springs of the sea? or hast thou walked in the search of the depth?
Ĉu vi venis ĝis la fontoj de la maro? Kaj ĉu vi iradis sur la fundo de la abismo?
Have the gates of death been opened unto thee? or hast thou seen the doors of the shadow of death?
Ĉu malfermiĝis antaŭ vi la pordego de la morto? Kaj ĉu vi vidis la pordegon de la mallumego?
Hast thou perceived the breadth of the earth? declare if thou knowest it all.
Ĉu vi pririgardis la larĝon de la tero? Diru, ĉu vi scias ĉion ĉi tion?
Where is the way where light dwelleth? and as for darkness, where is the place thereof,
Kie estas la vojo al la loĝejo de la lumo, Kaj kie estas la loko de la mallumo,
That thou shouldest take it to the bound thereof, and that thou shouldest know the paths to the house thereof?
Ke vi konduku ĝin al ĝia limo, Kaj ke vi rimarku la vojetojn al ĝia domo?
Knowest thou it, because thou wast then born? or because the number of thy days is great?
Ĉu vi sciis, kiam vi naskiĝos Kaj kiel granda estos la nombro de viaj tagoj?
Hast thou entered into the treasures of the snow? or hast thou seen the treasures of the hail,
Ĉu vi venis al la devenejo de la neĝo, Kaj ĉu vi vidis la devenejon de la hajlo,
Which I have reserved against the time of trouble, against the day of battle and war?
Kiujn Mi konservas por la tempo de suferado, Por la tago de batalo kaj milito?
By what way is the light parted, which scattereth the east wind upon the earth?
Kie estas la vojo, laŭ kiu dividiĝas la lumo, Diskuras la orienta vento super la teron?
Who hath divided a watercourse for the overflowing of waters, or a way for the lightning of thunder;
Kiu destinis direkton por la fluo Kaj vojon por la tondra fulmo,
To cause it to rain on the earth, where no man is; on the wilderness, wherein there is no man;
Por doni pluvon sur teron, kie neniu troviĝas, Sur dezerton senhoman,
To satisfy the desolate and waste ground; and to cause the bud of the tender herb to spring forth?
Por nutri dezerton kaj stepon Kaj kreskigi verdan herbon?
Hath the rain a father? or who hath begotten the drops of dew?
Ĉu la pluvo havas patron? Aŭ kiu naskigis la gutojn de roso?
Out of whose womb came the ice? and the hoary frost of heaven, who hath gendered it?
El kies ventro eliris la glacio? Kaj kiu naskis la prujnon sub la ĉielo?
The waters are hid as with a stone, and the face of the deep is frozen.
Simile al ŝtono malmoliĝas la akvo, Kaj la supraĵo de la abismo kunfirmiĝas.
Canst thou bind the sweet influences of Pleiades, or loose the bands of Orion?
Ĉu vi povas ligi la ligilon de la Plejadoj? Aŭ ĉu vi povas malligi la ligon de Oriono?
Canst thou bring forth Mazzaroth in his season? or canst thou guide Arcturus with his sons?
Ĉu vi povas elirigi iliatempe la planedojn, Kaj konduki la Ursinon kun ĝiaj infanoj?
Knowest thou the ordinances of heaven? canst thou set the dominion thereof in the earth?
Ĉu vi konas la leĝojn de la ĉielo? Aŭ ĉu vi povas aranĝi ĝian regadon super la tero?
Canst thou lift up thy voice to the clouds, that abundance of waters may cover thee?
Ĉu vi povas levi al la nubo vian voĉon, Ke abundo da akvo vin kovru?
Canst thou send lightnings, that they may go, and say unto thee, Here we are?
Ĉu vi povas sendi fulmojn, Ke ili iru kaj diru al vi: Jen ni estas?
Who hath put wisdom in the inward parts? or who hath given understanding to the heart?
Kiu metis en la internon la saĝon? Kaj kiu donis al la koro la prudenton?
Who can number the clouds in wisdom? or who can stay the bottles of heaven,
Kiu estas tiel saĝa, ke li povu kalkuli la nubojn? Kaj kiu elverŝas la felsakojn de la ĉielo,
When the dust groweth into hardness, and the clods cleave fast together?
Kiam la polvo kunfandiĝas Kaj la terbuloj kungluiĝas?
Wilt thou hunt the prey for the lion? or fill the appetite of the young lions,
Ĉu vi ĉasas kaptaĵon por la leonino, Kaj satigas la leonidojn,
When they couch in their dens, and abide in the covert to lie in wait?
Kiam ili kuŝas en la nestegoj, Sidas embuske en la laŭbo?
Who provideth for the raven his food? when his young ones cry unto God, they wander for lack of meat.
Kiu pretigas al la korvo ĝian manĝaĵon, Kiam ĝiaj idoj krias al Dio, Vagflugas, ne havante, kion manĝi?