Job 39

Knowest thou the time when the wild goats of the rock bring forth? or canst thou mark when the hinds do calve?
Ĉu vi scias la tempon, en kiu naskas la ibeksoj sur la rokoj? Ĉu vi observis la akuŝiĝon de la cervinoj?
Canst thou number the months that they fulfil? or knowest thou the time when they bring forth?
Ĉu vi kalkulis la monatojn de ilia gravedeco? Aŭ ĉu vi scias la tempon, kiam ili devas naski?
They bow themselves, they bring forth their young ones, they cast out their sorrows.
Ili fleksiĝas, elĵetas siajn idojn, Liberiĝas de siaj doloroj.
Their young ones are in good liking, they grow up with corn; they go forth, and return not unto them.
Iliaj infanoj fortiĝas, kreskas en libereco, Foriras, ke ne revenas al ili.
Who hath sent out the wild ass free? or who hath loosed the bands of the wild ass?
Kiu donis liberecon al la sovaĝa azeno? Kaj kiu malligis ĝiajn ligilojn?
Whose house I have made the wilderness, and the barren land his dwellings.
La dezerton Mi faris ĝia domo, Kaj stepon ĝia loĝejo;
He scorneth the multitude of the city, neither regardeth he the crying of the driver.
Ĝi ridas pri la bruo de la urbo, La kriojn de pelanto ĝi ne aŭdas;
The range of the mountains is his pasture, and he searcheth after every green thing.
La produktaĵoj de la montoj estas ĝia manĝaĵo, Kaj ĝi serĉas ĉian verdaĵon.
Will the unicorn be willing to serve thee, or abide by thy crib?
Ĉu bubalo volos servi al vi? Ĉu ĝi volos nokti ĉe via manĝujo?
Canst thou bind the unicorn with his band in the furrow? or will he harrow the valleys after thee?
Ĉu vi povas alligi bubalon per ŝnuro al bedo? Ĉu ĝi erpos post vi valojn?
Wilt thou trust him, because his strength is great? or wilt thou leave thy labour to him?
Ĉu vi fidos ĝin pro ĝia granda forto? Kaj ĉu vi komisios al ĝi vian laboron?
Wilt thou believe him, that he will bring home thy seed, and gather it into thy barn?
Ĉu vi havos konfidon al ĝi, ke ĝi reportos viajn semojn Kaj kolektos en vian grenejon?
Gavest thou the goodly wings unto the peacocks? or wings and feathers unto the ostrich?
La flugilo de struto leviĝas gaje, Simile al la flugilo de cikonio kaj de akcipitro;
Which leaveth her eggs in the earth, and warmeth them in dust,
Ĉar ĝi lasas sur la tero siajn ovojn Kaj varmigas ilin en la sablo;
And forgetteth that the foot may crush them, or that the wild beast may break them.
Ĝi forgesas, ke piedo povas ilin dispremi Kaj sovaĝa besto povas ilin disbati.
She is hardened against her young ones, as though they were not hers: her labour is in vain without fear;
Ĝi estas kruela por siaj idoj, kvazaŭ ili ne estus ĝiaj; Ĝi ne zorgas pri tio, ke ĝia laboro estas vana;
Because God hath deprived her of wisdom, neither hath he imparted to her understanding.
Ĉar Dio senigis ĝin je saĝo Kaj ne donis al ĝi prudenton.
What time she lifteth up herself on high, she scorneth the horse and his rider.
Kiam ĝi leviĝas alten, Ĝi mokas ĉevalon kaj ĝian rajdanton.
Hast thou given the horse strength? hast thou clothed his neck with thunder?
Ĉu vi donas forton al la ĉevalo? Ĉu vi vestas ĝian kolon per kolharoj?
Canst thou make him afraid as a grasshopper? the glory of his nostrils is terrible.
Ĉu vi povas saltigi ĝin kiel akrido? Terura estas la beleco de ĝia ronkado.
He paweth in the valley, and rejoiceth in his strength: he goeth on to meet the armed men.
Ĝi fosas en la valo kaj estas gaja pro forteco; Ĝi eliras kontraŭ armiton;
He mocketh at fear, and is not affrighted; neither turneth he back from the sword.
Ĝi ridas pri timo kaj ne senkuraĝiĝas, Kaj ne retiras sin de glavo.
The quiver rattleth against him, the glittering spear and the shield.
Super ĝi sonoras la sagujo, Brilas lanco kaj ponardego.
He swalloweth the ground with fierceness and rage: neither believeth he that it is the sound of the trumpet.
Kun bruo kaj kolero ĝi glutas teron, Kaj ne povas stari trankvile ĉe sonado de trumpeto.
He saith among the trumpets, Ha, ha; and he smelleth the battle afar off, the thunder of the captains, and the shouting.
Kiam eksonas la trumpeto, ĝi ekkrias: Ho, ho! Kaj de malproksime ĝi flarsentas la batalon, Kriadon de la kondukantoj, kaj bruon.
Doth the hawk fly by thy wisdom, and stretch her wings toward the south?
Ĉu pro via saĝo flugas la akcipitro Kaj etendas siajn flugilojn al sudo?
Doth the eagle mount up at thy command, and make her nest on high?
Ĉu pro via ordono leviĝas la aglo Kaj faras alte sian neston?
She dwelleth and abideth on the rock, upon the crag of the rock, and the strong place.
Sur roko ĝi loĝas, Noktas sur dento de roko kaj de monta pinto.
From thence she seeketh the prey, and her eyes behold afar off.
De tie ĝi elrigardas por si manĝaĵon; Malproksime vidas ĝiaj okuloj.
Her young ones also suck up blood: and where the slain are, there is she.
Ĝiaj idoj trinkas sangon; Kaj kie estas mortigitoj, tie ĝi estas.