Psalms 89

I will sing of the mercies of the LORD for ever: with my mouth will I make known thy faithfulness to all generations.
(En Maskil af Ezraitten Etan.) Om HERRENs, Nåde vil jeg evigt synge, fra Slægt til Slægt med min Mund forkynde din Trofasthed.
For I have said, Mercy shall be built up for ever: thy faithfulness shalt thou establish in the very heavens.
Thi du har sagt: "En evig Bygning er Nåden!" I Himlen har du grundfæstet din Trofasthed.
I have made a covenant with my chosen, I have sworn unto David my servant,
Jeg sluttede en Pagt med min udvalgte, tilsvor David, min Tjener:
Thy seed will I establish for ever, and build up thy throne to all generations. Selah.
"Jeg lader din Sæd bestå for evigt, jeg bygger din Trone fra Slægt til Slægt!" - Sela.
And the heavens shall praise thy wonders, O LORD: thy faithfulness also in the congregation of the saints.
Og Himlen priser dit Under, HERRE, din Trofasthed i de Helliges Forsamling.
For who in the heaven can be compared unto the LORD? who among the sons of the mighty can be likened unto the LORD?
Thi hvem i Sky er HERRENs Lige, hvo er som HERREN iblandt Guds Sønner?
God is greatly to be feared in the assembly of the saints, and to be had in reverence of all them that are about him.
En forfærdelig Gud i de Helliges Kreds, stor og frygtelig over alle omkring ham.
O LORD God of hosts, who is a strong LORD like unto thee? or to thy faithfulness round about thee?
HERRE, Hærskarers Gud, hvo er som du? HERRE, din Nåde og Trofasthed omgiver dig.
Thou rulest the raging of the sea: when the waves thereof arise, thou stillest them.
Du mestrer Havets Overmod; når Bølgerne bruser, stiller du dem.
Thou hast broken Rahab in pieces, as one that is slain; thou hast scattered thine enemies with thy strong arm.
Du knuste Rahab som en fældet Kriger, splitted dine Fjender med vældig Arm.
The heavens are thine, the earth also is thine: as for the world and the fulness thereof, thou hast founded them.
Din er Himlen, og din er Jorden, du grundede Jorderig med dets Fylde.
The north and the south thou hast created them: Tabor and Hermon shall rejoice in thy name.
Norden og Sønden skabte du, Tabor og Hermon jubler over dit Navn.
Thou hast a mighty arm: strong is thy hand, and high is thy right hand.
Du har en Arm med Vælde, din Hånd er stærk, din højre løftet.
Justice and judgment are the habitation of thy throne: mercy and truth shall go before thy face.
Retfærd og Ret er din Trones Grundvold, Nåde og Sandhed står for dit Åsyn.
Blessed is the people that know the joyful sound: they shall walk, O LORD, in the light of thy countenance.
Saligt det Folk, der kender til Frydesang, vandrer, HERRE, i dit Åsyns Lys!
In thy name shall they rejoice all the day: and in thy righteousness shall they be exalted.
De lovsynger Dagen igennem dit Navn, ophøjes ved din Retfærdighed.
For thou art the glory of their strength: and in thy favour our horn shall be exalted.
Thi du er vor Styrkes Stolthed, du løfter vort Horn ved din Yndest;
For the LORD is our defence; and the Holy One of Israel is our king.
thi vort Skjold er hos HERREN, vor Konge er Israels Hellige!
Then thou spakest in vision to thy holy one, and saidst, I have laid help upon one that is mighty; I have exalted one chosen out of the people.
Du taled engang i et Syn til dine fromme : "Krone satte jeg på en Helt, ophøjed en Yngling af Folket;
I have found David my servant; with my holy oil have I anointed him:
jeg har fundet David, min Tjener, salvet ham med min hellige Olie;
With whom my hand shall be established: mine arm also shall strengthen him.
thi min Hånd skal holde ham fast, og min Arm skal give ham Styrke.
The enemy shall not exact upon him; nor the son of wickedness afflict him.
Ingen Fjende skal overvælde ham, ingen Nidding trykke ham ned;
And I will beat down his foes before his face, and plague them that hate him.
jeg knuser hans Fjender foran ham og nedstøder dem, der bader ham;
But my faithfulness and my mercy shall be with him: and in my name shall his horn be exalted.
med ham skal min Trofasthed og Miskundhed være, hans Horn skal løfte sig ved mit Navn;
I will set his hand also in the sea, and his right hand in the rivers.
jeg lægger Havet under hans Hånd og Strømmene under hans højre;
He shall cry unto me, Thou art my father, my God, and the rock of my salvation.
mig skal han kalde: min Fader, min Gud og min Frelses Klippe.
Also I will make him my firstborn, higher than the kings of the earth.
Jeg gør ham til førstefødt, den største blandt Jordens Konger;
My mercy will I keep for him for evermore, and my covenant shall stand fast with him.
jeg bevarer for evigt min Miskundhed mod ham, min Pagt skal holdes ham troligt;
His seed also will I make to endure for ever, and his throne as the days of heaven.
jeg lader hans Æt bestå for evigt, hans Trone, så længe Himlen er til.
If his children forsake my law, and walk not in my judgments;
Hvis hans Sønner svigter min Lov og ikke følger mine Lovbud,
If they break my statutes, and keep not my commandments;
hvis de bryder min Vedtægt og ikke holder mit Bud,
Then will I visit their transgression with the rod, and their iniquity with stripes.
da hjemsøger jeg deres Synd med Ris, deres Brøde med hårde Slag;
Nevertheless my lovingkindness will I not utterly take from him, nor suffer my faithfulness to fail.
men min Nåde tager jeg ikke fra ham, min Trofasthed svigter jeg ikke;
My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips.
jeg bryder ikke min Pagt og ændrer ej mine Læbers Udsagn.
Once have I sworn by my holiness that I will not lie unto David.
Ved min Hellighed svor jeg een Gang for alle - David sviger jeg ikke:
His seed shall endure for ever, and his throne as the sun before me.
Hans Æt skal blive for evigt, hans Trone for mig som Solen,
It shall be established for ever as the moon, and as a faithful witness in heaven. Selah.
stå fast som Månen for evigt, og Vidnet på Himlen er sanddru, - Sela.
But thou hast cast off and abhorred, thou hast been wroth with thine anointed.
Men du har forstødt og forkastet din Salvede og handlet i Vrede imod ham;
Thou hast made void the covenant of thy servant: thou hast profaned his crown by casting it to the ground.
Pagten med din Tjener har du brudt, vanæret hans Krone og trådt den i Støvet;
Thou hast broken down all his hedges; thou hast brought his strong holds to ruin.
du har nedbrudt alle hans Mure, i Grus har du lagt hans Fæstninger;
All that pass by the way spoil him: he is a reproach to his neighbours.
alle vejfarende plyndrer ham, sine Naboer blev han til Spot.
Thou hast set up the right hand of his adversaries; thou hast made all his enemies to rejoice.
Du har løftet hans Uvenners højre og glædet alle hans Fjender;
Thou hast also turned the edge of his sword, and hast not made him to stand in the battle.
hans Sværd lod du vige for Fjenden, du holdt ham ej oppe i Kampen;
Thou hast made his glory to cease, and cast his throne down to the ground.
du vristed ham Staven af Hænde og styrted hans Trone til Jorden,
The days of his youth hast thou shortened: thou hast covered him with shame. Selah.
afkorted hans Ungdoms Dage og hylled ham ind i Skam. - Sela.
How long, LORD? wilt thou hide thyself for ever? shall thy wrath burn like fire?
Hvor længe vil du skjule dig, HERRE, for evigt, hvor længe skal din Vrede lue som Ild?
Remember how short my time is: wherefore hast thou made all men in vain?
Herre, kom i Hu, hvad Livet er, til hvilken Tomhed du skabte hvert Menneskebarn!
What man is he that liveth, and shall not see death? shall he deliver his soul from the hand of the grave? Selah.
Hvo bliver i Live og skuer ej Død, hvo frelser sin sjæl fra Dødsrigets Hånd? - Sela.
Lord, where are thy former lovingkindnesses, which thou swarest unto David in thy truth?
Hvor er din fordums Nåde, Herre, som du i Trofasthed tilsvor David?
Remember, Lord, the reproach of thy servants; how I do bear in my bosom the reproach of all the mighty people;
Kom, Herre, din Tjeners Skændsel i Hu, at jeg bærer Folkenes Spot i min Favn,
Wherewith thine enemies have reproached, O LORD; wherewith they have reproached the footsteps of thine anointed.
hvorledes dine Fjender håner, HERRE, hvorledes de håner din Salvedes Fodspor.
Blessed be the LORD for evermore. Amen, and Amen.
Lovet være HERREN i Evighed, Amen, Amen!