Psalms 89

I will sing of the mercies of the LORD for ever: with my mouth will I make known thy faithfulness to all generations.
Vyučující, složený od Etana Ezrachitského.
For I have said, Mercy shall be built up for ever: thy faithfulness shalt thou establish in the very heavens.
O milosrdenstvích Hospodinových na věky zpívati budu, od národu do pronárodu zvěstovati budu pravdu tvou ústy svými.
I have made a covenant with my chosen, I have sworn unto David my servant,
Nebo jsem řekl: Na věky milosrdenství vzdělávati se bude, na nebi utvrdíš pravdu svou, o nížs řekl:
Thy seed will I establish for ever, and build up thy throne to all generations. Selah.
Učinil jsem smlouvu s vyvoleným svým, přisáhl jsem Davidovi služebníku svému,
And the heavens shall praise thy wonders, O LORD: thy faithfulness also in the congregation of the saints.
Že až na věky utvrdím símě tvé, a vzdělám od národu do národu trůn tvůj. Sélah.
For who in the heaven can be compared unto the LORD? who among the sons of the mighty can be likened unto the LORD?
Protož oslavují nebesa div tvůj, Hospodine, i pravdu tvou v shromáždění svatých.
God is greatly to be feared in the assembly of the saints, and to be had in reverence of all them that are about him.
Nebo kdo na nebi přirovnán býti může Hospodinu? Kdo jest podobný Hospodinu mezi syny silných?
O LORD God of hosts, who is a strong LORD like unto thee? or to thy faithfulness round about thee?
Bůh i v shromáždění svatých strašlivý jest náramně, a hrozný nade všecky vůkol něho.
Thou rulest the raging of the sea: when the waves thereof arise, thou stillest them.
Hospodine Bože zástupů, kdo jest jako ty, silný Hospodin? Nebo pravda tvá tobě přístojí všudy vůkol.
Thou hast broken Rahab in pieces, as one that is slain; thou hast scattered thine enemies with thy strong arm.
Ty panuješ nad dutím moře; když se zdvihají vlny jeho, ty je skrocuješ.
The heavens are thine, the earth also is thine: as for the world and the fulness thereof, thou hast founded them.
Ty jsi jako raněného potřel Egypt, a silným ramenem svým rozptýlil jsi nepřátely své.
The north and the south thou hast created them: Tabor and Hermon shall rejoice in thy name.
Tváť jsou nebesa, tvá také i země, okršlek i plnost jeho ty jsi založil.
Thou hast a mighty arm: strong is thy hand, and high is thy right hand.
Půlnoční i polední strana, kteréž jsi ty stvořil, i Tábor a Hermon o tvém jménu zpívají.
Justice and judgment are the habitation of thy throne: mercy and truth shall go before thy face.
Tvé rámě jest přemocné, silná ruka tvá, a vyvýšená pravice tvá.
Blessed is the people that know the joyful sound: they shall walk, O LORD, in the light of thy countenance.
Spravedlnost a soud jsou základem trůnu tvého, milosrdenství a pravda předcházejí tvář tvou.
In thy name shall they rejoice all the day: and in thy righteousness shall they be exalted.
Blahoslavený lid, kterýž zná zvuk tvůj; tiť, Hospodine, v světle oblíčeje tvého choditi budou.
For thou art the glory of their strength: and in thy favour our horn shall be exalted.
Ve jménu tvém plésati budou každého dne, a v spravedlnosti tvé vyvýší se.
For the LORD is our defence; and the Holy One of Israel is our king.
Nebo sláva síly jejich ty jsi, a z milosti tvé k zvýšení přijde roh náš.
Then thou spakest in vision to thy holy one, and saidst, I have laid help upon one that is mighty; I have exalted one chosen out of the people.
Nebo štít náš jest Hospodinův, a svatého Izraelského král náš.
I have found David my servant; with my holy oil have I anointed him:
Tehdy mluvě u vidění k svatému svému, řekl jsi: Složil jsem pomoc v reku udatném, zvýšil jsem vybraného z lidu.
With whom my hand shall be established: mine arm also shall strengthen him.
Nalezl jsem Davida služebníka svého, olejem svým svatým pomazal jsem ho.
The enemy shall not exact upon him; nor the son of wickedness afflict him.
A protož budeť s ním stále ruka má, ano i ramenem svým posilovati ho budu.
And I will beat down his foes before his face, and plague them that hate him.
Nebudeť ho moci nuziti nepřítel, ani člověk nešlechetný trápiti.
But my faithfulness and my mercy shall be with him: and in my name shall his horn be exalted.
Nebo potru před tváří jeho protivníky jeho, a ty, kteříž ho nenávidí, porazím.
I will set his hand also in the sea, and his right hand in the rivers.
Nadto pravda má a milosrdenství mé s ním bude, a ve jménu mém vyvýšen bude roh jeho.
He shall cry unto me, Thou art my father, my God, and the rock of my salvation.
A vložím na moře ruku jeho, a na řeky pravici jeho.
Also I will make him my firstborn, higher than the kings of the earth.
On volaje ke mně, dí: Ty jsi otec můj, Bůh silný můj a skála spasení mého.
My mercy will I keep for him for evermore, and my covenant shall stand fast with him.
Já také za prvorozeného vystavím jej, a za vyššího králů zemských.
His seed also will I make to endure for ever, and his throne as the days of heaven.
Na věky zachovám jemu milosrdenství své, a smlouva s ním stálá bude.
If his children forsake my law, and walk not in my judgments;
Učiním i to, aby na věky trvalo símě jeho, a trůn jeho jako dnové nebes.
If they break my statutes, and keep not my commandments;
Jestliže by pak synové jeho opustili zákon můj, a v soudech mých nechodili,
Then will I visit their transgression with the rod, and their iniquity with stripes.
Jestliže by ustanovení mých poškvrnili, a přikázaní mých neostříhali:
Nevertheless my lovingkindness will I not utterly take from him, nor suffer my faithfulness to fail.
Tedy navštívím metlou přestoupení jejich, a trestáním nepravost jejich,
My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips.
Ale milosrdenství svého neodejmu od něho, aniž klamati budu proti pravdě své.
Once have I sworn by my holiness that I will not lie unto David.
Nepoškvrnímť smlouvy své, a toho, což vyšlo z úst mých, nezměním.
His seed shall endure for ever, and his throne as the sun before me.
Jednou jsem přisáhl skrze svatost svou, nesklamámť Davidovi,
It shall be established for ever as the moon, and as a faithful witness in heaven. Selah.
Že símě jeho na věky bude, a trůn jeho jako slunce přede mnou,
But thou hast cast off and abhorred, thou hast been wroth with thine anointed.
Jako měsíc utvrzeno bude na věky, a jako svědkové na obloze hodnověrní.
Thou hast made void the covenant of thy servant: thou hast profaned his crown by casting it to the ground.
Ale ty jsi jej zavrhl a potupil, rozhněvals se na pomazaného svého.
Thou hast broken down all his hedges; thou hast brought his strong holds to ruin.
Zavrhl jsi smlouvu s služebníkem svým, povrhls korunu jeho na zem.
All that pass by the way spoil him: he is a reproach to his neighbours.
Roztrhal jsi všecky ohrady jeho, a bašty jeho jsi rozválel.
Thou hast set up the right hand of his adversaries; thou hast made all his enemies to rejoice.
Derou jej všickni, kteříž tudy jdou; jest ku posměchu i sousedům svým.
Thou hast also turned the edge of his sword, and hast not made him to stand in the battle.
Vyvýšil jsi pravici protivníků jeho, obveselils všecky nepřátely jeho.
Thou hast made his glory to cease, and cast his throne down to the ground.
Ztupils i ostří meče jeho, aniž jsi dal jemu, aby ostáti mohl v boji.
The days of his youth hast thou shortened: thou hast covered him with shame. Selah.
Učinils přítrž okrase jeho, a trůn jeho svrhl jsi na zem.
How long, LORD? wilt thou hide thyself for ever? shall thy wrath burn like fire?
Ukrátil jsi dnů mladosti jeho, a hanbous jej přiodíl. Sélah.
Remember how short my time is: wherefore hast thou made all men in vain?
Až dokud, Hospodine? Na věky-liž se skrývati budeš? Tak-liž hořeti bude jako oheň prchlivost tvá?
What man is he that liveth, and shall not see death? shall he deliver his soul from the hand of the grave? Selah.
Rozpomeniž se na mne, jak kratičký jest věk můj. Zdaliž jsi pak nadarmo stvořil všecky syny lidské?
Lord, where are thy former lovingkindnesses, which thou swarest unto David in thy truth?
Kdo z lidí může tak živ býti, aby neokusil smrti? Kdo vytrhne život svůj z hrobu? Sélah.
Remember, Lord, the reproach of thy servants; how I do bear in my bosom the reproach of all the mighty people;
Kdež jsou milosrdenství tvá první, ó Pane? Přísahuť jsi učinil Davidovi, v pravdě své.
Wherewith thine enemies have reproached, O LORD; wherewith they have reproached the footsteps of thine anointed.
Pamatuj, Pane, na útržky činěné služebníkům tvým, a jak jsem já nosil v lůně svém potupu ode všech nejmocnějších národů,
Blessed be the LORD for evermore. Amen, and Amen.
Jak jsou utrhali nepřátelé tvoji, Hospodine, jak jsou utrhali šlepějím pomazaného tvého. [ (Psalms 89:53) Budiž pochválen Hospodin na věky, Amen i Amen. ]