Psalms 88

O LORD God of my salvation, I have cried day and night before thee:
Píseň a žalm synů Chóre, přednímu zpěváku na machalat k zpívání, vyučující, složený od Hémana Ezrachitského.
Let my prayer come before thee: incline thine ear unto my cry;
Hospodine, Bože spasení mého, ve dne i v noci k tobě volám.
For my soul is full of troubles: and my life draweth nigh unto the grave.
Vstupiž před oblíčej tvůj modlitba má, nakloň ucha svého k volání mému.
I am counted with them that go down into the pit: I am as a man that hath no strength:
Neboť jest naplněna trápeními duše má, a život můj až k hrobu se přiblížil.
Free among the dead, like the slain that lie in the grave, whom thou rememberest no more: and they are cut off from thy hand.
Počten jsem mezi ty, kteříž se dostávají do jámy; připodobněn jsem člověku beze vší síly.
Thou hast laid me in the lowest pit, in darkness, in the deeps.
Mezi mrtvé jsem odložen, jako zmordovaní ležící v hrobě, na něž nezpomínáš více, kteříž od ruky tvé vyhlazeni jsou.
Thy wrath lieth hard upon me, and thou hast afflicted me with all thy waves. Selah.
Spustils mne do jámy nejzpodnější, do nejtemnějšího a nejhlubšího místa.
Thou hast put away mine acquaintance far from me; thou hast made me an abomination unto them: I am shut up, and I cannot come forth.
Dolehla na mne prchlivost tvá, a vším vlnobitím svým přikvačil jsi mne. Sélah.
Mine eye mourneth by reason of affliction: LORD, I have called daily upon thee, I have stretched out my hands unto thee.
Daleko jsi vzdálil mé známé ode mne, jimž jsi mne velice zošklivil, a tak jsem sevřín, že mi nelze nijakž vyjíti.
Wilt thou shew wonders to the dead? shall the dead arise and praise thee? Selah.
Zrak můj hyne trápením; na každý den vzývám tě, Hospodine, ruce své před tebou rozprostíraje.
Shall thy lovingkindness be declared in the grave? or thy faithfulness in destruction?
Zdali před mrtvými učiníš zázrak? Aneb vstanou-liž mrtví, aby tě oslavovali?Sélah.
Shall thy wonders be known in the dark? and thy righteousness in the land of forgetfulness?
I zdali bude ohlašováno v hrobě milosrdenství tvé, a pravda tvá v zahynutí?
But unto thee have I cried, O LORD; and in the morning shall my prayer prevent thee.
Zdaliž v známost přichází ve tmách div tvůj, a spravedlnost tvá v zemi zapomenutí?
LORD, why castest thou off my soul? why hidest thou thy face from me?
Já pak, Hospodine, k tobě volám, a každého jitra předchází tě modlitba má.
I am afflicted and ready to die from my youth up: while I suffer thy terrors I am distracted.
Pročež, ó Hospodine, zamítáš mne, a tvář svou skrýváš přede mnou?
Thy fierce wrath goeth over me; thy terrors have cut me off.
Ztrápený jsem, jako hned maje umříti od násilí; snáším hrůzy tvé, a děsím se.
They came round about me daily like water; they compassed me about together.
Hněv tvůj přísný na mne se obořil, a hrůzy tvé krutě sevřely mne.
Lover and friend hast thou put far from me, and mine acquaintance into darkness.
Obkličují mne jako voda, na každý den obstupují mne hromadně. [ (Psalms 88:19) Vzdálil jsi ode mne přítele a tovaryše, a známým svým jsem ve tmě. ]