Job 38

Then the LORD answered Job out of the whirlwind, and said,
Тогава ГОСПОД отговори на Йов от бурята и каза:
Who is this that darkeneth counsel by words without knowledge?
Кой е този, който помрачава съвета Ми с думи без знание?
Gird up now thy loins like a man; for I will demand of thee, and answer thou me.
Препаши сега кръста си като мъж. Аз ще те питам, а ти Ме поучавай!
Where wast thou when I laid the foundations of the earth? declare, if thou hast understanding.
Къде беше ти, когато полагах основите на земята? Изяви, ако имаш разум!
Who hath laid the measures thereof, if thou knowest? or who hath stretched the line upon it?
Кой определи мерките й? Кажи, ако знаеш! Или кой опъна мерителна връв върху нея?
Whereupon are the foundations thereof fastened? or who laid the corner stone thereof;
На какво се закрепиха основите й? Или кой положи крайъгълния й камък,
When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy?
когато звездите на зората пееха заедно и всичките Божи синове възклицаваха от радост?
Or who shut up the sea with doors, when it brake forth, as if it had issued out of the womb?
А кой затвори морето с врати, когато избликна и излезе от утробата;
When I made the cloud the garment thereof, and thick darkness a swaddlingband for it,
когато го облякох с облак и го пових с мъгла;
And brake up for it my decreed place, and set bars and doors,
когато му определих Моята граница и поставих лостове и порти;
And said, Hitherto shalt thou come, but no further: and here shall thy proud waves be stayed?
когато казах: Дотук ще идваш, и по-нататък — не, дотук ще спира гордостта на вълните ти?
Hast thou commanded the morning since thy days; and caused the dayspring to know his place;
В дните си заповядал ли си на утрото и показал ли си на зората мястото й,
That it might take hold of the ends of the earth, that the wicked might be shaken out of it?
за да обхване краищата на земята и да се отърсят от нея безбожните?
It is turned as clay to the seal; and they stand as a garment.
Тя се променя като глина под печат и всички неща по земята стоят като в дреха.
And from the wicked their light is withholden, and the high arm shall be broken.
А светлината на безбожните се отнема от тях и издигнатата ръка се строшава.
Hast thou entered into the springs of the sea? or hast thou walked in the search of the depth?
Проникнал ли си до изворите на морето? Или ходил ли си да изследваш бездната?
Have the gates of death been opened unto thee? or hast thou seen the doors of the shadow of death?
Открили ли са ти се портите на смъртта и видял ли си портите на смъртната сянка?
Hast thou perceived the breadth of the earth? declare if thou knowest it all.
Познал ли си широчината на земята? Кажи, ако знаеш всичко това!
Where is the way where light dwelleth? and as for darkness, where is the place thereof,
Кой е пътят към обиталището на светлината? И на тъмнината — къде е мястото й,
That thou shouldest take it to the bound thereof, and that thou shouldest know the paths to the house thereof?
за да я заведеш в предела й, да познаваш пътеките до дома й?
Knowest thou it, because thou wast then born? or because the number of thy days is great?
Ти знаеш, защото тогава си роден и е голям броят на дните ти!
Hast thou entered into the treasures of the snow? or hast thou seen the treasures of the hail,
Влизал ли си в съкровищниците на снега, или виждал ли си съкровищниците на градушката,
Which I have reserved against the time of trouble, against the day of battle and war?
които съм запазил за времето на скръб, за деня на бой и война?
By what way is the light parted, which scattereth the east wind upon the earth?
Кой е пътят, по който се разделя светлината и източният вятър се разпръсва по земята?
Who hath divided a watercourse for the overflowing of waters, or a way for the lightning of thunder;
Кой отваря потоци за дъждовния порой или път за светкавицата,
To cause it to rain on the earth, where no man is; on the wilderness, wherein there is no man;
за да навали над безлюдна земя, над пустиня, където няма човек,
To satisfy the desolate and waste ground; and to cause the bud of the tender herb to spring forth?
за да насити пустата и запустяла земя и да направи да поникне нежна трева?
Hath the rain a father? or who hath begotten the drops of dew?
Дъждът има ли баща? Или кой е родил капките на росата?
Out of whose womb came the ice? and the hoary frost of heaven, who hath gendered it?
От чия утроба излиза ледът и кой ражда сланата небесна?
The waters are hid as with a stone, and the face of the deep is frozen.
Водите се втвърдяват като камък и повърхността на бездната замръзва.
Canst thou bind the sweet influences of Pleiades, or loose the bands of Orion?
Можеш ли да вържеш връзките на Плеядите или да развържеш въжетата на Орион?
Canst thou bring forth Mazzaroth in his season? or canst thou guide Arcturus with his sons?
Можеш ли да изведеш съзвездията на времето им или да водиш Мечката със малките й?
Knowest thou the ordinances of heaven? canst thou set the dominion thereof in the earth?
Познаваш ли законите на небесата? Можеш ли да наредиш господството им над земята?
Canst thou lift up thy voice to the clouds, that abundance of waters may cover thee?
Можеш ли да издигнеш гласа си до облаците, така че да те покрие изобилие от вода?
Canst thou send lightnings, that they may go, and say unto thee, Here we are?
Можеш ли да изпратиш светкавици, така че да отидат и да ти кажат: Ето ни?
Who hath put wisdom in the inward parts? or who hath given understanding to the heart?
Кой е сложил мъдрост вътре във човека и кой е дал на сърцето му разум?
Who can number the clouds in wisdom? or who can stay the bottles of heaven,
Кой преброява облаците с мъдрост и излива небесните мехове,
When the dust groweth into hardness, and the clods cleave fast together?
за да се слегне пръстта, да се втвърди и буците да се слепят ведно?
Wilt thou hunt the prey for the lion? or fill the appetite of the young lions,
Ще уловиш ли лов за лъвицата и ще заситиш ли глада на малките лъвчета,
When they couch in their dens, and abide in the covert to lie in wait?
когато се свиват в бърлогите си и лежат в леговищата си да дебнат?
Who provideth for the raven his food? when his young ones cry unto God, they wander for lack of meat.
Кой приготвя за враната храната й, когато малките й викат към Бога и се скитат без храна?