Job 39

Knowest thou the time when the wild goats of the rock bring forth? or canst thou mark when the hinds do calve?
Знаеш ли времето, когато раждат дивите кози по канарите? Забелязваш ли кога раждат кошутите?
Canst thou number the months that they fulfil? or knowest thou the time when they bring forth?
Броиш ли колко месеца изпълват и знаеш ли времето на раждането им?
They bow themselves, they bring forth their young ones, they cast out their sorrows.
Навеждат се, раждат малките си, от болките си се освобождават.
Their young ones are in good liking, they grow up with corn; they go forth, and return not unto them.
Малките им заякват, растат в полето, излизат и не се връщат при тях.
Who hath sent out the wild ass free? or who hath loosed the bands of the wild ass?
Кой е пуснал на свобода дивото магаре и е развързал връзките на дивия осел,
Whose house I have made the wilderness, and the barren land his dwellings.
за когото съм направил пустинята за дом и солената земя за негово жилище?
He scorneth the multitude of the city, neither regardeth he the crying of the driver.
То се присмива на градския шум, не чува виковете на водача.
The range of the mountains is his pasture, and he searcheth after every green thing.
Планините, които обикаля, са негово пасбище и търси всякаква зеленина.
Will the unicorn be willing to serve thee, or abide by thy crib?
Ще иска ли да ти работи дивото говедо, или ще пренощува ли в яслите ти?
Canst thou bind the unicorn with his band in the furrow? or will he harrow the valleys after thee?
Ще впрегнеш ли дивото говедо с въжета на браздата и ще браносва ли то долините след теб?
Wilt thou trust him, because his strength is great? or wilt thou leave thy labour to him?
Ще му се довериш ли, защото силата му е голяма, и ще повериш ли труда си на него?
Wilt thou believe him, that he will bring home thy seed, and gather it into thy barn?
Ще разчиташ ли на него да ти прибере реколтата, да я събере в хармана ти?
Gavest thou the goodly wings unto the peacocks? or wings and feathers unto the ostrich?
Весело пляскат крилата на камилоптицата — те крила и пера на щъркел ли са?
Which leaveth her eggs in the earth, and warmeth them in dust,
Защото тя оставя яйцата си на земята и ги топли в пръстта,
And forgetteth that the foot may crush them, or that the wild beast may break them.
и забравя, че крак може да ги смаже, или че див звяр може да ги стъпче.
She is hardened against her young ones, as though they were not hers: her labour is in vain without fear;
С малките си се държи жестоко, като че не са нейни; труди се напразно и не я е грижа,
Because God hath deprived her of wisdom, neither hath he imparted to her understanding.
понеже Бог я е лишил от мъдрост, не й е разум отредил.
What time she lifteth up herself on high, she scorneth the horse and his rider.
Във времето, когато се изправи, тя се присмива на коня и на ездача му.
Hast thou given the horse strength? hast thou clothed his neck with thunder?
Ти ли си дал сила на коня и облякъл шията му с грива?
Canst thou make him afraid as a grasshopper? the glory of his nostrils is terrible.
Ти ли го караш да скача като скакалец? Неговото великолепно пръхтене е ужасно.
He paweth in the valley, and rejoiceth in his strength: he goeth on to meet the armed men.
Рови с крак в долината и ликува в силата си; излиза срещу оръжията;
He mocketh at fear, and is not affrighted; neither turneth he back from the sword.
присмива се на страха и не се бои, нито се обръща назад от меча;
The quiver rattleth against him, the glittering spear and the shield.
тулът дрънчи срещу него, острие на копие и ятаган.
He swalloweth the ground with fierceness and rage: neither believeth he that it is the sound of the trumpet.
С буйство и ярост той препуска по земята и не спира при гласа на тръбата.
He saith among the trumpets, Ha, ha; and he smelleth the battle afar off, the thunder of the captains, and the shouting.
Щом засвири тръбата, той казва: О-хо! — и отдалеч подушва боя, гръмовния зов на военачалниците и бойния вик.
Doth the hawk fly by thy wisdom, and stretch her wings toward the south?
Чрез твоя разум ли лети нагоре ястребът, простирайки крилете си на юг?
Doth the eagle mount up at thy command, and make her nest on high?
При твоята заповед ли се издига орелът и прави гнездото си нависоко?
She dwelleth and abideth on the rock, upon the crag of the rock, and the strong place.
Той живее на канарите, обитава на скалисти зъбери и непристъпни места.
From thence she seeketh the prey, and her eyes behold afar off.
Оттам съзира плячката, очите му я виждат отдалеч.
Her young ones also suck up blood: and where the slain are, there is she.
Малките му също смучат кръв, и където има убити, там е той.