Job 38

Then the LORD answered Job out of the whirlwind, and said,
Och HERREN svarade Job ur stormvinden och sade:
Who is this that darkeneth counsel by words without knowledge?
 Vem är du som stämplar vishet såsom mörker,  i det att du talar så utan insikt?
Gird up now thy loins like a man; for I will demand of thee, and answer thou me.
 Omgjorda nu såsom ej man dina länder;  jag vill fråga dig, och du må giva mig besked.
Where wast thou when I laid the foundations of the earth? declare, if thou hast understanding.
 Var var du, när jag lade jordens grund?  Säg det, om du har ett så stort förstånd.
Who hath laid the measures thereof, if thou knowest? or who hath stretched the line upon it?
 Vem har fastställt hennes mått -- du vet ju det?  Och vem spände sitt mätsnöre ut över henne?
Whereupon are the foundations thereof fastened? or who laid the corner stone thereof;
 Var fingo hennes pelare sina fästen,  och vem var det som lade hennes hörnsten,
When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy?
 medan morgonstjärnorna tillsammans jublade  och alla Guds söner höjde glädjerop?
Or who shut up the sea with doors, when it brake forth, as if it had issued out of the womb?
 Och vem satte dörrar för havet,  när det föddes och kom ut ur moderlivet,
When I made the cloud the garment thereof, and thick darkness a swaddlingband for it,
 när jag gav det moln till beklädnad  och lät töcken bliva dess linda,
And brake up for it my decreed place, and set bars and doors,
 när jag åt det utstakade min gräns  och satte bom och dörrar därför,
And said, Hitherto shalt thou come, but no further: and here shall thy proud waves be stayed?
 och sade: »Härintill skall du komma, men ej vidare,  här skola dina stolta böljor lägga sig»?
Hast thou commanded the morning since thy days; and caused the dayspring to know his place;
 Har du i din tid bjudit dagen att gry  eller anvisat åt morgonrodnaden dess plats,
That it might take hold of the ends of the earth, that the wicked might be shaken out of it?
 där den skulle fatta jorden i dess flikar,  så att de ogudaktiga skakades bort därifrån?
It is turned as clay to the seal; and they stand as a garment.
 Då ändrar den form såsom leran under signetet,  och tingen stå fram såsom klädda i skrud;
And from the wicked their light is withholden, and the high arm shall be broken.
 då berövas de ogudaktiga sitt ljus,  och den arm som lyftes för högt brytes sönder.
Hast thou entered into the springs of the sea? or hast thou walked in the search of the depth?
 Har du stigit ned till havets källor  och vandrat omkring på djupets botten?
Have the gates of death been opened unto thee? or hast thou seen the doors of the shadow of death?
 Hava dödens portar avslöjat sig för dig,  ja, såg du dödsskuggans portar?
Hast thou perceived the breadth of the earth? declare if thou knowest it all.
 Har du överskådat jordens vidder?  Om du känner allt detta, så låt höra.
Where is the way where light dwelleth? and as for darkness, where is the place thereof,
 Vet du vägen dit varest ljuset bor,  eller platsen där mörkret har sin boning,
That thou shouldest take it to the bound thereof, and that thou shouldest know the paths to the house thereof?
 så att du kan hämta dem ut till deras gräns  och finna stigarna som leda till deras hus?
Knowest thou it, because thou wast then born? or because the number of thy days is great?
 Visst kan du det, ty så tidigt blev du ju född,  så stort är ju dina dagars antal!
Hast thou entered into the treasures of the snow? or hast thou seen the treasures of the hail,
 Har du varit framme vid snöns förrådshus?  Och haglets förrådshus, du såg väl dem
Which I have reserved against the time of trouble, against the day of battle and war?
 -- de förråd som jag har sparat till hemsökelsens tid,  till stridens och drabbningens dag?
By what way is the light parted, which scattereth the east wind upon the earth?
 Vet du vägen dit varest ljuset delar sig,  dit där stormen sprider sig ut över jorden?
Who hath divided a watercourse for the overflowing of waters, or a way for the lightning of thunder;
 Vem har åt regnflödet öppnat en ränna  och banat en väg för tordönets stråle,
To cause it to rain on the earth, where no man is; on the wilderness, wherein there is no man;
 till att sända regn över länder där ingen bor,  över öknar, där ingen människa finnes,
To satisfy the desolate and waste ground; and to cause the bud of the tender herb to spring forth?
 till att mätta ödsliga ödemarker  och giva växt åt gräsets brodd?
Hath the rain a father? or who hath begotten the drops of dew?
 Säg om regnet har någon fader,  och vem han är, som födde daggens droppar?
Out of whose womb came the ice? and the hoary frost of heaven, who hath gendered it?
 Ur vilken moders liv är det isen gick fram,  och vem är hon som födde himmelens rimfrost?
The waters are hid as with a stone, and the face of the deep is frozen.
 Se, vattnet tätnar och bliver likt sten,  så ytan sluter sig samman över djupet.
Canst thou bind the sweet influences of Pleiades, or loose the bands of Orion?
 Knyter du tillhopa Sjustjärnornas knippe?  Och förmår du att lossa Orions band?
Canst thou bring forth Mazzaroth in his season? or canst thou guide Arcturus with his sons?
 Är det du som, när tid är, för himmelstecknen fram,  och som leder Björninnan med hennes ungar?
Knowest thou the ordinances of heaven? canst thou set the dominion thereof in the earth?
 Ja, förstår du himmelens lagar,  och ordnar du dess välde över jorden?
Canst thou lift up thy voice to the clouds, that abundance of waters may cover thee?
 Kan du upphöja din röst till molnen  och förmå vattenflöden att övertäcka dig?
Canst thou send lightnings, that they may go, and say unto thee, Here we are?
 Kan du sända ljungeldar åstad, så att de gå,  så att de svara dig: »Ja vi äro redo»?
Who hath put wisdom in the inward parts? or who hath given understanding to the heart?
 Vem har lagt vishet i de mörka molnen,  och vem gav förstånd åt järtecknen i luften?
Who can number the clouds in wisdom? or who can stay the bottles of heaven,
 Vem håller med sin vishet räkning på skyarna?  Och himmelens läglar, vem häller ut dem,
When the dust groweth into hardness, and the clods cleave fast together?
 medan mullen smälter såsom malm  och jordkokorna klibbas tillhopa?
Wilt thou hunt the prey for the lion? or fill the appetite of the young lions,
When they couch in their dens, and abide in the covert to lie in wait?
Who provideth for the raven his food? when his young ones cry unto God, they wander for lack of meat.