Proverbs 3

My son, forget not my law; but let thine heart keep my commandments:
Fiule, nu uita învăţăturile mele, şi păstrează în inima ta sfaturile mele!
For length of days, and long life, and peace, shall they add to thee.
Căci ele îţi vor lungi zilele şi anii vieţii tale, şi-ţi vor aduce multă pace.
Let not mercy and truth forsake thee: bind them about thy neck; write them upon the table of thine heart:
Să nu te părăsească bunătatea şi credincioşia: leagă-ţi-le la gît, scrie-le pe tăbliţa inimii tale.
So shalt thou find favour and good understanding in the sight of God and man.
Şi astfel vei căpăta trecere şi minte sănătoasă, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.
Trust in the LORD with all thine heart; and lean not unto thine own understanding.
Încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!
In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths.
Recunoaşte -L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.
Be not wise in thine own eyes: fear the LORD, and depart from evil.
Nu te socoti singur înţelept; teme-te de Domnul, şi abate-te de la rău!
It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones.
Aceasta va aduce sănătate trupului tău, şi răcorire oaselor tale.
Honour the LORD with thy substance, and with the firstfruits of all thine increase:
Cinsteşte pe Domnul cu averile tale, şi cu cele dintîi roade din tot venitul tău:
So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine.
căci atunci grînarele îţi vor fi pline de belşug, şi teascurile tale vor geme de must.
My son, despise not the chastening of the LORD; neither be weary of his correction:
Fiule, nu dispreţui mustrarea Domnului, şi nu te mîhni de pedepsele Lui.
For whom the LORD loveth he correcteth; even as a father the son in whom he delighteth.
Căci Domnul mustră pe cine iubeşte, ca un părinte pe copilul pe care -l iubeşte!
Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding.
Ferice de omul care găseşte înţelepciunea, şi de omul care capătă pricepere!
For the merchandise of it is better than the merchandise of silver, and the gain thereof than fine gold.
Căci cîştigul pe care -l aduce ea este mai bun decît al argintului, şi venitul adus de ea este mai de preţ decît aurul;
She is more precious than rubies: and all the things thou canst desire are not to be compared unto her.
ea este mai de preţ decît mărgăritarele, şi toate comorile tale nu se pot asemui cu ea.
Length of days is in her right hand; and in her left hand riches and honour.
În dreapta ei este o viaţă lungă; în stînga ei, bogăţie şi slavă.
Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace.
Căile ei sînt nişte căi plăcute, şi toate cărările ei sînt nişte cărări pacinice.
She is a tree of life to them that lay hold upon her: and happy is every one that retaineth her.
Ea este un pom de viaţă pentru cei ce o apucă, şi cei ce o au sînt fericiţi.
The LORD by wisdom hath founded the earth; by understanding hath he established the heavens.
Prin înţelepciune a întemeiat Domnul pămîntul, şi prin pricepere a întărit El cerurile;
By his knowledge the depths are broken up, and the clouds drop down the dew.
prin ştiinţa Lui s'au deschis Adîncurile, şi strecoară norii roua.
My son, let not them depart from thine eyes: keep sound wisdom and discretion:
Fiule, să nu se depărteze învăţăturile acestea de ochii tăi: păstrează înţelepciunea şi chibzuinţa!
So shall they be life unto thy soul, and grace to thy neck.
Căci ele vor fi viaţa sufletului tău, şi podoaba gîtului tău.
Then shalt thou walk in thy way safely, and thy foot shall not stumble.
Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău, şi piciorul nu ţi se va poticni.
When thou liest down, thou shalt not be afraid: yea, thou shalt lie down, and thy sleep shall be sweet.
Cînd te vei culca, vei fi fără teamă, şi cînd vei dormi, somnul îţi va fi dulce.
Be not afraid of sudden fear, neither of the desolation of the wicked, when it cometh.
Nu te teme nici de spaimă năpraznică, nici de o năvălire din partea celor răi;
For the LORD shall be thy confidence, and shall keep thy foot from being taken.
căci Domnul va fi nădejdea ta, şi El îţi va păzi piciorul de cădere.
Withhold not good from them to whom it is due, when it is in the power of thine hand to do it.
Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea, cînd poţi s'o faci.
Say not unto thy neighbour, Go, and come again, and to morrow I will give; when thou hast it by thee.
Nu zice aproapelui tău: ,,Du-te şi vino iarăş; îţi voi da mîne!`` cînd ai de unde să dai.
Devise not evil against thy neighbour, seeing he dwelleth securely by thee.
Nu gîndi rău împotriva aproapelui tău, cînd locuieşte liniştit lîngă tine.
Strive not with a man without cause, if he have done thee no harm.
Nu te certa fără pricină cu cineva, cînd nu ţi -a făcut nici un rău.
Envy thou not the oppressor, and choose none of his ways.
Nu pizmui pe omul asupritor, şi nu alege niciuna din căile lui!
For the froward is abomination to the LORD: but his secret is with the righteous.
Căci Domnul urăşte pe oamenii stricaţi, dar este prieten cu cei fără prihană.
The curse of the LORD is in the house of the wicked: but he blesseth the habitation of the just.
Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuinţa celor neprihăniţi o binecuvintează.
Surely he scorneth the scorners: but he giveth grace unto the lowly.
Cînd are a face cu cei batjocoritori, Îşi bate joc de ei, dar celor smeriţi le dă har.
The wise shall inherit glory: but shame shall be the promotion of fools.
Înţelepţii vor moşteni slava, dar partea celor nebuni este ruşinea.