Proverbs 2

My son, if thou wilt receive my words, and hide my commandments with thee;
Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învăţăturile mele,
So that thou incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding;
dacă vei lua aminte la înţelepciune, şi dacă-ţi vei pleca inima la pricepere;
Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding;
dacă vei cere înţelepciune, şi dacă te vei ruga pentru pricepere,
If thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures;
dacă o vei căuta ca argintul, şi vei umbla după ea ca după o comoară,
Then shalt thou understand the fear of the LORD, and find the knowledge of God.
atunci vei înţelege frica de Domnul, şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu.
For the LORD giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.
Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere.
He layeth up sound wisdom for the righteous: he is a buckler to them that walk uprightly.
El dă izbîndă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăţie.
He keepeth the paths of judgment, and preserveth the way of his saints.
Ocroteşte cărările neprihănirii, şi păzeşte calea credincioşilor Lui.
Then shalt thou understand righteousness, and judgment, and equity; yea, every good path.
Atunci vei înţelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile cari duc la bine.
When wisdom entereth into thine heart, and knowledge is pleasant unto thy soul;
Căci înţelepciunea va veni în inima ta, şi cunoştinţa va fi desfătarea sufletului tău;
Discretion shall preserve thee, understanding shall keep thee:
chibzuinţa va veghea asupra ta, priceperea te va păzi,
To deliver thee from the way of the evil man, from the man that speaketh froward things;
ca să te scape de calea cea rea, de omul care ţine cuvîntări stricate;
Who leave the paths of uprightness, to walk in the ways of darkness;
de ceice părăsesc cărările adevărate, ca să umble pe drumuri întunecoase;
Who rejoice to do evil, and delight in the frowardness of the wicked;
cari se bucură să facă răul, şi îşi pun plăcerea în răutate,
Whose ways are crooked, and they froward in their paths:
cari umblă pe cărări strîmbe, şi apucă pe drumuri sucite;
To deliver thee from the strange woman, even from the stranger which flattereth with her words;
ca să te scape şi de nevasta altuia, de străina, care întrebuinţează vorbe ademenitoare,
Which forsaketh the guide of her youth, and forgetteth the covenant of her God.
care părăseşte pe bărbatul tinereţei ei, şi uită legămîntul Dumnezeului ei.
For her house inclineth unto death, and her paths unto the dead.
Căci casa ei pogoară la moarte, şi drumul ei duce la cei morţi:
None that go unto her return again, neither take they hold of the paths of life.
niciunul care se duce la ea nu se mai întoarce, şi nu mai găseşte cărările vieţii.
That thou mayest walk in the way of good men, and keep the paths of the righteous.
De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine, şi să ţii cărările celor neprihăniţi!
For the upright shall dwell in the land, and the perfect shall remain in it.
Căci oamenii fără prihană vor locui ţara, şi oamenii neîntinaţi vor rămînea în ea;
But the wicked shall be cut off from the earth, and the transgressors shall be rooted out of it.
dar cei răi vor fi nimiciţi din ţară, şi cei necredincioşi vor fi smulşi din ea.