Job 38

Then the LORD answered Job out of the whirlwind, and said,
Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii, şi a zis:
Who is this that darkeneth counsel by words without knowledge?
,,Cine este celce Îmi întunecă planurile, prin cuvîntări fără pricepere?
Gird up now thy loins like a man; for I will demand of thee, and answer thou me.
Încinge-ţi mijlocul ca un viteaz, ca Eu să te întreb, şi tu să Mă înveţi.
Where wast thou when I laid the foundations of the earth? declare, if thou hast understanding.
Unde erai tu cînd am întemeiat pămîntul? Spune, dacă ai pricepere.
Who hath laid the measures thereof, if thou knowest? or who hath stretched the line upon it?
Cine i -a hotărît măsurile, ştii? Sau cine a întins frînghia de măsurat peste el?
Whereupon are the foundations thereof fastened? or who laid the corner stone thereof;
Pe ce sînt sprijinite temeliile lui? Sau cine i -a pus piatra din capul unghiului,
When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy?
atunci cînd stelele dimineţii izbucneau în cîntări de bucurie, şi cînd toţi fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie?
Or who shut up the sea with doors, when it brake forth, as if it had issued out of the womb?
Cine a închis marea cu porţi, cînd s'a aruncat din pîntecele mamei ei?
When I made the cloud the garment thereof, and thick darkness a swaddlingband for it,
Cînd i-am făcut haina din nori, şi scutece din întunerec;
And brake up for it my decreed place, and set bars and doors,
cînd i-am pus hotar, şi cînd i-am pus zăvoare şi porţi;
And said, Hitherto shalt thou come, but no further: and here shall thy proud waves be stayed?
cînd am zis: ,Pînă aici să vii, să nu treci mai departe; aici să ţi se oprească mîndria valurilor tale?`
Hast thou commanded the morning since thy days; and caused the dayspring to know his place;
De cînd eşti, ai poruncit tu dimineţei? Ai arătat zorilor locul lor,
That it might take hold of the ends of the earth, that the wicked might be shaken out of it?
ca să apuce capetele pămîntului, şi să scuture pe cei răi de pe el?
It is turned as clay to the seal; and they stand as a garment.
Ca pămîntul să se schimbe ca lutul pe care se pune o pecete, şi toate lucrurile să se arate îmbrăcate ca în haina lor adevărată?
And from the wicked their light is withholden, and the high arm shall be broken.
Pentruca cei răi să fie lipsiţi de luminalor, şi braţul care se ridică să fie zdrobit?
Hast thou entered into the springs of the sea? or hast thou walked in the search of the depth?
Ai pătruns tu pînă la izvoarele mării? Sau te-ai plimbat tu prin fundurile adîncului?
Have the gates of death been opened unto thee? or hast thou seen the doors of the shadow of death?
Ţi s'au deschis porţile morţii? Sau ai văzut tu porţile umbrei morţii?
Hast thou perceived the breadth of the earth? declare if thou knowest it all.
Ai cuprins tu cu privirea întinderea pămîntului? Vorbeşte, dacă ştii toate aceste lucruri.
Where is the way where light dwelleth? and as for darkness, where is the place thereof,
Unde este drumul care duce la locaşul luminii? Şi întunerecul unde îşi are locuinţa?
That thou shouldest take it to the bound thereof, and that thou shouldest know the paths to the house thereof?
Poţi să le urmăreşti pînă la hotarul lor, şi să cunoşti cărările locuinţei lor?
Knowest thou it, because thou wast then born? or because the number of thy days is great?
Ştii, căci atunci erai născut, şi numărul zilelor tale este mare!
Hast thou entered into the treasures of the snow? or hast thou seen the treasures of the hail,
Ai ajuns tu pînă la cămările zăpezii? Ai văzut tu cămările grindinei,
Which I have reserved against the time of trouble, against the day of battle and war?
pe cari le păstrez pentru vremurile de strîmtoare, pentru zilele de război şi de bătălie?
By what way is the light parted, which scattereth the east wind upon the earth?
Pe ce cale se împarte lumina? Şi pe ce cale se împrăştie vîntul de răsărit pe pămînt?
Who hath divided a watercourse for the overflowing of waters, or a way for the lightning of thunder;
Cine a deschis un loc de scurgere ploii, şi a însemnat drumul fulgerului şi al tunetului,
To cause it to rain on the earth, where no man is; on the wilderness, wherein there is no man;
pentru ca să cadă ploaia pe un pămînt fără locuitori, pe un pustiu unde nu sînt oameni;
To satisfy the desolate and waste ground; and to cause the bud of the tender herb to spring forth?
pentru ca să adape locurile pustii şi uscate, şi ca să facă să încolţească şi să răsară iarba?
Hath the rain a father? or who hath begotten the drops of dew?
Are ploaia tată? Cine dă naştere picăturilor de rouă?
Out of whose womb came the ice? and the hoary frost of heaven, who hath gendered it?
Din al cui sîn iese ghiaţa, şi cine naşte promoroaca cerului,
The waters are hid as with a stone, and the face of the deep is frozen.
ca apele să se îngroaşe ca o piatră, şi faţa adîncului să se întărească?
Canst thou bind the sweet influences of Pleiades, or loose the bands of Orion?
Poţi să înozi tu legăturile Găinuşei, sau să deslegi frînghiile Orionului?
Canst thou bring forth Mazzaroth in his season? or canst thou guide Arcturus with his sons?
Tu faci să iasă la vremea lor semnele zodiacului, şi tu cîrmuieşti Ursul mare cu puii lui?
Knowest thou the ordinances of heaven? canst thou set the dominion thereof in the earth?
Cunoşti tu legile cerului? Sau tu îi orînduieşti stăpînirea pe pămînt?
Canst thou lift up thy voice to the clouds, that abundance of waters may cover thee?
Îţi înalţi tu glasul pînă la nori, ca să chemi să te acopere rîuri de ape?
Canst thou send lightnings, that they may go, and say unto thee, Here we are?
Poţi tu să arunci fulgerile, ca să plece? Îţi zic ele: ,Iată-ne?`
Who hath put wisdom in the inward parts? or who hath given understanding to the heart?
Cine a pus înţelepciunea în negura norilor, sau cine a dat pricepere întocmirii văzduhului?
Who can number the clouds in wisdom? or who can stay the bottles of heaven,
Cine poate să numere norii cu înţelepciune, şi să verse burdufurile cerurilor,
When the dust groweth into hardness, and the clods cleave fast together?
pentruca să înceapă pulberea să facă noroi, şi bulgării de pămînt să se lipească împreună?
Wilt thou hunt the prey for the lion? or fill the appetite of the young lions,
Tu izgoneşti prada pentru leoaică, şi tu potoleşti foamea puilor de lei,
When they couch in their dens, and abide in the covert to lie in wait?
cînd stau ghemuiţi în vizuina lor, cînd stau la pîndă în culcuşul lor?
Who provideth for the raven his food? when his young ones cry unto God, they wander for lack of meat.
Cine pregăteşte corbului hrana, cînd puii lui strigă spre Dumnezeu, cînd umblă rătăciţi şi flămînzi?