Job 38

Then the LORD answered Job out of the whirlwind, and said,
Ary teo anatin'ny tafio-drivotra Jehovah dia namaly an'i Joba ka nanao hoe:
Who is this that darkeneth counsel by words without knowledge?
Iza moa izato manao izay hahamaizina ny fisainana amin'ny teny tsy misy fahalalana?
Gird up now thy loins like a man; for I will demand of thee, and answer thou me.
Misikina ary tahaka ny lehilahy; Fa hanadina anao Aho, ka valio:
Where wast thou when I laid the foundations of the earth? declare, if thou hast understanding.
Taiza ary ianao, fony Aho nanorina ny tany? Ambarao, raha hainao.
Who hath laid the measures thereof, if thou knowest? or who hath stretched the line upon it?
Iza ary no nandidy izay ho refiny, raha fantatrao? Ary iza no nanenjana ny famolaina teo aminy?
Whereupon are the foundations thereof fastened? or who laid the corner stone thereof;
Teo amin'inona no nanorenana ny vodi-andriny, ary iza no nametraka ny vato fehizorony,
When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy?
Raha niara-nihira ny kintan'ny maraina, ary nihoby avokoa ireo zanak'Andriamanitra?
Or who shut up the sea with doors, when it brake forth, as if it had issued out of the womb?
Ary iza no nanao varavarana misakana ny ranomasina, raha nibosesika nivoaka avy tany am-bohoka izy,
When I made the cloud the garment thereof, and thick darkness a swaddlingband for it,
Raha nanao ny rahona ho fitafiany Aho ary ny aizim-pito ho fonony,
And brake up for it my decreed place, and set bars and doors,
Ary nandidy ny ho fetrany sady nanisy hidy sy varavarana
And said, Hitherto shalt thou come, but no further: and here shall thy proud waves be stayed?
Ka nanao hoe: Hatreto no azonao androsoana ka tsy hihoatra, ary eto no hampijanonana ny fisafoaky ny onjanao?
Hast thou commanded the morning since thy days; and caused the dayspring to know his place;
Hatrizay niainanao moa mba efa nandidy ny maraina va ianao? Efa notoroanao ny fitoerany va ny fipoak'andro,
That it might take hold of the ends of the earth, that the wicked might be shaken out of it?
Mba horaisiny ny sisin'ny tany. Ka hakopakopany hiala ny ratsy fanahy?
It is turned as clay to the seal; and they stand as a garment.
Ary hiova tahaka ny tanimanga tombohin-kase ny endriny, ka hiseho tahaka ny lamba misoratra ny tarehiny,
And from the wicked their light is withholden, and the high arm shall be broken.
Ary hosakanana ny fahazavan'ny ratsy fanahy, ka ho tapaka ny sandry naingaina.
Hast thou entered into the springs of the sea? or hast thou walked in the search of the depth?
Moa efa niditra hatrany amin'ny loharanon-dranomasina va ianao, ary efa nandehandeha tany amin'ny fanambanin'ny lalina?
Have the gates of death been opened unto thee? or hast thou seen the doors of the shadow of death?
Moa efa naharihary taminao va ny vavahadin'ny fahafatesana? Ary efa hitanao va ny vavahadin'ny aloky ny fahafatesana?
Hast thou perceived the breadth of the earth? declare if thou knowest it all.
Moa efa voadinikao ny hatrany amin'ny fahalalahan'ny tany? Ambarao ary, raha fantatrao izany rehetra izany.
Where is the way where light dwelleth? and as for darkness, where is the place thereof,
Aiza ary no lalana ho any amin'ny fonenan'ny mazava? Ary aiza no fitoeran'ny maizina?
That thou shouldest take it to the bound thereof, and that thou shouldest know the paths to the house thereof?
Mba hitondranao izany ho amin'ny faran'ny alehany, ary ho fantatrao ny lalana ho any an-tranony.
Knowest thou it, because thou wast then born? or because the number of thy days is great?
Eny, fantatrao mantsy izany, satria efa teraka ianao tamin'izay, ary maro ny isan'ny andronao!
Hast thou entered into the treasures of the snow? or hast thou seen the treasures of the hail,
Moa efa niditra tany amin'ny firaketana ny oram-panala va ianao? Ary efa hitanao va ny firaketana ny havandra,
Which I have reserved against the time of trouble, against the day of battle and war?
Izay voatahiriko ho amin'ny andro fahoriana, dia ny andro misy ady sy tafika?
By what way is the light parted, which scattereth the east wind upon the earth?
Aiza moa no lalana izarazarana ny mazava sy ielezan'ny rivotra avy any atsinanana ho etỳ ambonin'ny tany?
Who hath divided a watercourse for the overflowing of waters, or a way for the lightning of thunder;
Iza moa no nihady lalan-drano ho an'ny ranonorana mirotsaka be, sy lalan-kaleha ho an'ny helatry ny kotrokorana,
To cause it to rain on the earth, where no man is; on the wilderness, wherein there is no man;
Handatsaka ranonorana ambonin'ny tany izay tsy itoeran'olona, dia any amin'ny efitra tsy misy mponina,
To satisfy the desolate and waste ground; and to cause the bud of the tender herb to spring forth?
Mba hahavonto ny efitra sy ny tany foana, ary hampitsimoka ny ahitra vao mitsiry?
Hath the rain a father? or who hath begotten the drops of dew?
Manan-dray va ny ranonorana? Ary iza kosa no miteraka ny ranon'ando?
Out of whose womb came the ice? and the hoary frost of heaven, who hath gendered it?
Kibon'iza moa no nihavian'ny ranomandry? Ary ny vongam-panala avy amin'ny lanitra, iza no niteraka azy?
The waters are hid as with a stone, and the face of the deep is frozen.
Tonga mafy toy ny vato ny rano, Ary mitambatra ny fanambonin'ny lalina.
Canst thou bind the sweet influences of Pleiades, or loose the bands of Orion?
Mahavona ny kofehin'ny Ikotokelimiadilaona va ianao, ary mahavaha ny Telonohorefy?
Canst thou bring forth Mazzaroth in his season? or canst thou guide Arcturus with his sons?
Mahavoaka ny Mazarota amin'ny fotoany va ianao? Ary mahatondra ny Bera mbamin'ny zanany va ianao?
Knowest thou the ordinances of heaven? canst thou set the dominion thereof in the earth?
Fantatrao va ny lalàn'ny lanitra? Ary manendry ny fanapahan'ireny ny tany va ianao?
Canst thou lift up thy voice to the clouds, that abundance of waters may cover thee?
Mahasandratra ny feonao ho amin'ny rahona matevina va ianao, Mba hanafotra anao ny rano mandriaka?
Canst thou send lightnings, that they may go, and say unto thee, Here we are?
Mahay mandefa ny helatra va ianao, ka ho avy ireo hilaza aminao hoe: Indreto izahay?
Who hath put wisdom in the inward parts? or who hath given understanding to the heart?
Iza moa no nanao ny rahona matevina ho fitoeram-pahendrena, Ary irery miseho erỳ an-danitra ho fampisehoana ny fahalalana?
Who can number the clouds in wisdom? or who can stay the bottles of heaven,
Iza moa no manam-pahendrena mahisa ny rahom-potsy manify? Ary iza no mahatankina ny fitoeran-dranon'ny lanitra,
When the dust groweth into hardness, and the clods cleave fast together?
Hitambaran'ny vovoka ho dilatra sy hivonganany ho bainga?
Wilt thou hunt the prey for the lion? or fill the appetite of the young lions,
Mahay mihaza toha ho an'ny liom-bavy va ianao, sy mahafaka ny fahalianan'ny liona tanora,
When they couch in their dens, and abide in the covert to lie in wait?
Raha mamitsaka ao amin'ny fitoerany izy ary manotrika ao amin'ny kirihitrala?
Who provideth for the raven his food? when his young ones cry unto God, they wander for lack of meat.
Iza moa no manome hanina ny goaika, raha mitaraina amin'Andriamanitra ny zanany ka mirenireny tsy mahita hanina?