Job 39

Knowest thou the time when the wild goats of the rock bring forth? or canst thou mark when the hinds do calve?
Fantatrao va ny fotoana fiterahan'ny osi-dia any amin'ny harambato? Voahevitrao va ny fiterahan'ny dieravavy?
Canst thou number the months that they fulfil? or knowest thou the time when they bring forth?
Mahisa ny andro ahatanterahany va ianao? Ary fantatrao va ny fotoana fiterahany?
They bow themselves, they bring forth their young ones, they cast out their sorrows.
Miondrika izy ka teraka, sady alefany ny faharariany.
Their young ones are in good liking, they grow up with corn; they go forth, and return not unto them.
Donga ny zanany, mihalehibe any an-efitra ireny; Mivoaka izy ka tsy mety miverina intsony.
Who hath sent out the wild ass free? or who hath loosed the bands of the wild ass?
Iza moa no nandefa ny boriki-dia ho karenjy? Ary iza no namaha ny fatoran'ny boriki-dia,
Whose house I have made the wilderness, and the barren land his dwellings.
Izay nomeko ny tani'hay ho fitoerany ary ny tanin-tsira ho fonenany?
He scorneth the multitude of the city, neither regardeth he the crying of the driver.
Ihomehezany ny fitabatabana ao an-tanàna; Tsy ahoany akory ny fiantsoantson'ny mpampandeha;
The range of the mountains is his pasture, and he searcheth after every green thing.
Any an-tendrombohitra rehetra any no fihinanany, ary mitady ny zava-maitso rehetra izy.
Will the unicorn be willing to serve thee, or abide by thy crib?
Mba mety manompo anao va ny ombimanga na handry ao am-pahitrao amin'ny alina?
Canst thou bind the unicorn with his band in the furrow? or will he harrow the valleys after thee?
Mahafatotra ny ombimanga amin'ny mahazaka ho ao am-bavasanao va ianao? Na mety manaraka anao handravona bainga any an-dohasaha va izy?
Wilt thou trust him, because his strength is great? or wilt thou leave thy labour to him?
Azonao itokiana va izy satria lehibe ny heriny? Ary havelanao hataony va ny asanao?
Wilt thou believe him, that he will bring home thy seed, and gather it into thy barn?
Azonao itokiana hitondra ny varinao mody va izy sy hanangona izany ho eo am-pamoloanao?
Gavest thou the goodly wings unto the peacocks? or wings and feathers unto the ostrich?
Mikopakopaka noho ny fifaliana ny elatry ny ostritsa; Nefa mahalemy fanahy azy va ny elany sy ny volony?
Which leaveth her eggs in the earth, and warmeth them in dust,
Tsia, fa mandao ny atodiny ao amin'ny tany izy ka mamela azy ho afanain'ny vovoka,
And forgetteth that the foot may crush them, or that the wild beast may break them.
Ary tsy ahiny izay ho voaporitry ny tongotra ireo. Na ho voahitsaky ny bibi-dia.
She is hardened against her young ones, as though they were not hers: her labour is in vain without fear;
Tsy tia ny zanany izy fa ataony hoatra ny tsy azy ireny; Efa very foana izay nisasarany, nefa tsy ahoany akory izany;
Because God hath deprived her of wisdom, neither hath he imparted to her understanding.
Fa efa nampanadinoin'Andriamanitra ny fahendrena izy, ary Tsy nomeny anjara fahalalana.
What time she lifteth up herself on high, she scorneth the horse and his rider.
Raha mikopakopak'elatra toa hanidina izy, dia ihomehezany ny soavaly sy ny mpitaingina azy.
Hast thou given the horse strength? hast thou clothed his neck with thunder?
Moa manome hery ny soavaly va ianao, na manarona vombo mihofahofa ny vozony?
Canst thou make him afraid as a grasshopper? the glory of his nostrils is terrible.
Mahay mampitsipika azy tahaka ny valala va ianao? Mahatsiravina ny hamafin'ny fiefonefony!
He paweth in the valley, and rejoiceth in his strength: he goeth on to meet the armed men.
Mihehy ao amin'ny lohasaha izy ka mifalifaly noho ny heriny; Mandroso hanetra ny ady izy.
He mocketh at fear, and is not affrighted; neither turneth he back from the sword.
Mihomehy ny tahotra izy, fa tsy mety mivadi-po. Ary tsy mianotra amin'ny sabatra.
The quiver rattleth against him, the glittering spear and the shield.
Mifioka eny amboniny ny zana-tsipìka sy ny lefona manelatselatra ary ny lefom-pohy.
He swalloweth the ground with fierceness and rage: neither believeth he that it is the sound of the trumpet.
Miriotra mafy amin'ny fahavinirana sy ny fahatezerana izy ka tsy mety mijanona intsony, rehefa maneno ny anjomara.
He saith among the trumpets, Ha, ha; and he smelleth the battle afar off, the thunder of the captains, and the shouting.
Na oviana na oviana no anenoan'ny anjomara dia mihiaka izy. Ary manimbolo ny ady izy, raha mbola lavitra, dia ny akoralava sy ny fitabataban'ny manamboninahitra.
Doth the hawk fly by thy wisdom, and stretch her wings toward the south?
Ny fahendrenao va no mampanidina ny hitsikitsika sy mampamelatra ny elany hianatsimo?
Doth the eagle mount up at thy command, and make her nest on high?
Noho ny didinao va no iakaran'ny voromahery sy anaovany ny akaniny eny an-dringiringy?
She dwelleth and abideth on the rock, upon the crag of the rock, and the strong place.
Eny amin'ny harambato no itoerany sy anaovany ny akaniny, dia eo an-tampon'ny harambato sy ao amin'ny fiarovana.
From thence she seeketh the prey, and her eyes behold afar off.
Any no itazanany remby; Mahatsinjo lavitra ny masony.
Her young ones also suck up blood: and where the slain are, there is she.
Mitsentsitra rà ny zanany, ary izay itoeran'ny faty dia any izy.