Job 38

Then the LORD answered Job out of the whirlwind, and said,
Tedy odpověděl Hospodin Jobovi z vichru, a řekl:
Who is this that darkeneth counsel by words without knowledge?
Kdož jest to, jenž zatemňuje radu řečmi neumělými?
Gird up now thy loins like a man; for I will demand of thee, and answer thou me.
Přepaš nyní jako muž bedra svá, a nač se tebe tázati budu, oznam mi.
Where wast thou when I laid the foundations of the earth? declare, if thou hast understanding.
Kdes byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, jestliže máš rozum.
Who hath laid the measures thereof, if thou knowest? or who hath stretched the line upon it?
Kdo rozměřil ji, víš-li? Aneb kdo vztáhl pravidlo na ni?
Whereupon are the foundations thereof fastened? or who laid the corner stone thereof;
Na čem podstavkové její upevněni jsou? Aneb kdo založil úhelný kámen její,
When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy?
Když prozpěvovaly spolu hvězdy jitřní, a plésali všickni synové Boží?
Or who shut up the sea with doors, when it brake forth, as if it had issued out of the womb?
Aneb kdo zavřel jako dveřmi moře, když vyšlo z života, a zjevilo se?
When I made the cloud the garment thereof, and thick darkness a swaddlingband for it,
Když jsem mu položil oblak za oděv, a mrákotu místo plének jeho,
And brake up for it my decreed place, and set bars and doors,
Když jsem jemu uložil úsudek svůj, přistaviv závory a dvéře,
And said, Hitherto shalt thou come, but no further: and here shall thy proud waves be stayed?
I řekl jsem: Až potud vycházeti budeš, a dále nic, tu, pravím, skládati budeš dutí vlnobití svého.
Hast thou commanded the morning since thy days; and caused the dayspring to know his place;
Zdaž jsi kdy za dnů svých rozkázal jitru? Ukázal-lis záři jitřní místo její,
That it might take hold of the ends of the earth, that the wicked might be shaken out of it?
Aby uchvacovala kraje země, a bezbožní aby z ní vymítáni byli?
It is turned as clay to the seal; and they stand as a garment.
Tak aby proměnu přijímala jako vosk pečetní, oni pak aby nedlouho stáli jako roucho,
And from the wicked their light is withholden, and the high arm shall be broken.
A aby bezbožným zbraňováno bylo světla jejich, a rámě vyvýšené zlámáno bylo?
Hast thou entered into the springs of the sea? or hast thou walked in the search of the depth?
Přišel-lis až k hlubinám mořským? A u vnitřnosti propasti chodil-lis?
Have the gates of death been opened unto thee? or hast thou seen the doors of the shadow of death?
Jsou-li tobě zjeveny brány smrti? A brány stínu smrti viděl-lis?
Hast thou perceived the breadth of the earth? declare if thou knowest it all.
Shlédl-lis širokosti země? Oznam, jestliže ji znáš všecku.
Where is the way where light dwelleth? and as for darkness, where is the place thereof,
Která jest cesta k obydlí světla, a které místo temností,
That thou shouldest take it to the bound thereof, and that thou shouldest know the paths to the house thereof?
Že bys je pojal v meze jeho, poněvadž bys srozumíval stezkám domu jeho?
Knowest thou it, because thou wast then born? or because the number of thy days is great?
Věděl-lis tehdáž, že jsi měl se naroditi, a počet dnů tvých jak veliký býti má?
Hast thou entered into the treasures of the snow? or hast thou seen the treasures of the hail,
Přišel-lis až ku pokladům sněhu? A poklady krupobití viděl-lis,
Which I have reserved against the time of trouble, against the day of battle and war?
Kteréž chovám k času ssoužení, ke dni bitvy a boje?
By what way is the light parted, which scattereth the east wind upon the earth?
Kterými se cestami rozděluje světlo, kteréž rozhání východní vítr po zemi?
Who hath divided a watercourse for the overflowing of waters, or a way for the lightning of thunder;
Kdo rozdělil povodní tok, a cestu blýskání hromovému,
To cause it to rain on the earth, where no man is; on the wilderness, wherein there is no man;
Tak aby pršel déšť i na tu zemi, kdež není lidí, na poušť, kdež není člověka,
To satisfy the desolate and waste ground; and to cause the bud of the tender herb to spring forth?
Aby zapájel místa planá a pustá, a k zrůstu přivodil trávu mladistvou?
Hath the rain a father? or who hath begotten the drops of dew?
Má-liž déšť otce? A kdo plodí krůpěje rosy?
Out of whose womb came the ice? and the hoary frost of heaven, who hath gendered it?
Z čího života vychází mráz? A jíní nebeské kdo plodí?
The waters are hid as with a stone, and the face of the deep is frozen.
Až i vody jako v kámen se proměňují, a svrchek propasti zamrzá.
Canst thou bind the sweet influences of Pleiades, or loose the bands of Orion?
Zdali zavázati můžeš rozkoše Kuřátek, aneb stahování Orionovo rozvázati?
Canst thou bring forth Mazzaroth in his season? or canst thou guide Arcturus with his sons?
Můžeš-li vyvoditi hvězdy polední v čas jistý, aneb Arktura s syny jeho povedeš-li?
Knowest thou the ordinances of heaven? canst thou set the dominion thereof in the earth?
Znáš-li řád nebes? Můžeš-li spravovati panování jejich na zemi?
Canst thou lift up thy voice to the clouds, that abundance of waters may cover thee?
Můžeš-li pozdvihnouti k oblaku hlasu svého, aby hojnost vod přikryla tebe?
Canst thou send lightnings, that they may go, and say unto thee, Here we are?
Ty-liž vypustíš blýskání, aby vycházela? Zdaliž řeknou tobě: Aj teď jsme?
Who hath put wisdom in the inward parts? or who hath given understanding to the heart?
Kdo složil u vnitřnostech lidských moudrost? Aneb kdo dal rozumu stižitelnost?
Who can number the clouds in wisdom? or who can stay the bottles of heaven,
Kdo vypravovati bude o nebesích moudře? A láhvice nebeské kdo nastrojuje,
When the dust groweth into hardness, and the clods cleave fast together?
Aby svlažená země zase stuhnouti mohla, a hrudy se v hromadě držely?
Wilt thou hunt the prey for the lion? or fill the appetite of the young lions,
Honíš-liž ty lvu loupež? A hltavost lvíčat naplňuješ-liž,
When they couch in their dens, and abide in the covert to lie in wait?
Když se stulují v peleších svých, ustavičně z skrýší čihajíce?
Who provideth for the raven his food? when his young ones cry unto God, they wander for lack of meat.
Kdo připravuje krkavci pokrm jeho, když mladí jeho k Bohu silnému volají, a toulají se sem i tam pro nedostatek pokrmu?