Numbers 33

These are the journeys of the children of Israel, which went forth out of the land of Egypt with their armies under the hand of Moses and Aaron.
Оце походи Ізраїлевих синів, що вийшли з єгипетського краю за своїми військовими відділами під рукою Мойсея та Аарона.
And Moses wrote their goings out according to their journeys by the commandment of the LORD: and these are their journeys according to their goings out.
А Мойсей написав їхні виходи з їхніми походами за Господнім наказом, і оце їхні походи за їхніми виходами.
And they departed from Rameses in the first month, on the fifteenth day of the first month; on the morrow after the passover the children of Israel went out with an high hand in the sight of all the Egyptians.
І рушили вони з Рамесесу першого місяця, п'ятнадцятого дня першого місяця, другого дня по Пасці вийшли Ізраїлеві сини сильною рукою на очах усього Єгипту.
For the Egyptians buried all their firstborn, which the LORD had smitten among them: upon their gods also the LORD executed judgments.
А Єгипет ховав, кого побив Господь серед них, кожного перворідного, а над їхніми богами зробив Господь суди.
And the children of Israel removed from Rameses, and pitched in Succoth.
І рушили Ізраїлеві сини з Рамесесу, і таборували в Суккоті.
And they departed from Succoth, and pitched in Etham, which is in the edge of the wilderness.
І рушили з Суккоту й таборували в Етамі, що на краю пустині.
And they removed from Etham, and turned again unto Pi–hahiroth, which is before Baal–zephon: and they pitched before Migdol.
І рушили з Етаму, а вернулися до Пі-Хіроту, що перед Баал-Цефоном, і таборували перед Міґдолом.
And they departed from before Pi–hahiroth, and passed through the midst of the sea into the wilderness, and went three days' journey in the wilderness of Etham, and pitched in Marah.
І рушили з-перед Хіроту, і перейшли серед моря до пустині, і йшли триденною дорогою в Етамській пустині, і таборували в Марі.
And they removed from Marah, and came unto Elim: and in Elim were twelve fountains of water, and threescore and ten palm trees; and they pitched there.
І рушили з Мари й увійшли до Еліму, а в Елімі дванадцять джерел води та сімдесят пальм, і таборували там.
And they removed from Elim, and encamped by the Red sea.
І рушили з Еліму й таборували над Червоним морем.
And they removed from the Red sea, and encamped in the wilderness of Sin.
І рушили з-над Червоного моря й таборували в пустині Сін.
And they took their journey out of the wilderness of Sin, and encamped in Dophkah.
І рушили з пустині Сін і таборували в Дофці.
And they departed from Dophkah, and encamped in Alush.
І рушили з Дофки й таборували в Алуші.
And they removed from Alush, and encamped at Rephidim, where was no water for the people to drink.
І рушили з Алушу й таборували в Ріфідімі, і не було там води на пиття для народу.
And they departed from Rephidim, and pitched in the wilderness of Sinai.
І рушили з Ріфідіму й таборували в пустині Сінай.
And they removed from the desert of Sinai, and pitched at Kibroth–hattaavah.
І рушили з пустині Сінай і таборували в Ківрот-Гаттааві.
And they departed from Kibroth–hattaavah, and encamped at Hazeroth.
І рушили з Ківрот-Гаттаави й таборували в Хацероті.
And they departed from Hazeroth, and pitched in Rithmah.
І рушили з Хацероту й таборували в Рітмі.
And they departed from Rithmah, and pitched at Rimmon–parez.
І рушили з Рітми й таборували в Ріммоні Переца.
And they departed from Rimmon–parez, and pitched in Libnah.
І рушили з Ріммону Переца й таборували в Лівні.
And they removed from Libnah, and pitched at Rissah.
І рушили з Лівни й таборували в Ріссі.
And they journeyed from Rissah, and pitched in Kehelathah.
І рушили з Рісси й таборували в Кегелаті.
And they went from Kehelathah, and pitched in mount Shapher.
І рушили з Кегелати й таборували на горі Шефер.
And they removed from mount Shapher, and encamped in Haradah.
І рушили з гори Шефер і таборували в Хараді.
And they removed from Haradah, and pitched in Makheloth.
І рушили з Харади й таборували в Макгелоті.
And they removed from Makheloth, and encamped at Tahath.
І рушили з Макгелоту й таборували в Тахаті.
And they departed from Tahath, and pitched at Tarah.
І рушили з Тахату й таборували в Тераху.
And they removed from Tarah, and pitched in Mithcah.
І рушили з Тераху й таборували в Мітці.
And they went from Mithcah, and pitched in Hashmonah.
І рушили з Мітки й таборували в Хашмоні.
And they departed from Hashmonah, and encamped at Moseroth.
І рушили з Хашмони й таборували в Мосероті.
And they departed from Moseroth, and pitched in Bene–jaakan.
І рушили з Мосероту й таборували в Бене-Яакані.
And they removed from Bene–jaakan, and encamped at Hor–hagidgad.
І рушили з Бене-Яакану й таборували в Хорі Ґідґаду.
And they went from Hor–hagidgad, and pitched in Jotbathah.
І рушили з Хору Ґідґаду й таборували в Йотваті.
And they removed from Jotbathah, and encamped at Ebronah.
І рушили з Йотвати й таборували в Авроні.
And they departed from Ebronah, and encamped at Ezion–gaber.
І рушили з Аврони й таборували в Ецйон-Ґевері.
And they removed from Ezion–gaber, and pitched in the wilderness of Zin, which is Kadesh.
І рушили з Ецйон-Ґеверу й таборували в пустині Цін, це Кадеш.
And they removed from Kadesh, and pitched in mount Hor, in the edge of the land of Edom.
І рушили з Кадешу й таборували на Гор-горі, на краю едомської землі.
And Aaron the priest went up into mount Hor at the commandment of the LORD, and died there, in the fortieth year after the children of Israel were come out of the land of Egypt, in the first day of the fifth month.
І зійшов священик Аарон на Гор-гору з Господнього наказу, та й помер там сорокового року виходу Ізраїлевих синів з єгипетського краю, п'ятого місяця, першого дня місяця.
And Aaron was an hundred and twenty and three years old when he died in mount Hor.
А Аарон був віку ста й двадцяти й трьох літ, коли помер він на Гор-горі.
And king Arad the Canaanite, which dwelt in the south in the land of Canaan, heard of the coming of the children of Israel.
І почув ханаанеянин, цар Араду, а він сидів на півдні в Краї ханаанськім, що йдуть Ізраїлеві сини.
And they departed from mount Hor, and pitched in Zalmonah.
І рушили від Гор-гори й таборували в Цалмоні.
And they departed from Zalmonah, and pitched in Punon.
І рушили з Цалмони й таборували в Пуноні.
And they departed from Punon, and pitched in Oboth.
І рушили з Пунону й таборували в Овоті.
And they departed from Oboth, and pitched in Ije–abarim, in the border of Moab.
І рушили з Овоту й таборували в Ійє-Гааварімі, на моавській границі.
And they departed from Iim, and pitched in Dibon–gad.
І рушили з Ійїму й таборували в Дівоні Ґаду.
And they removed from Dibon–gad, and encamped in Almon–diblathaim.
І рушили з Дівону Ґаду й таборували в Алмон-Дівлатаймі.
And they removed from Almon–diblathaim, and pitched in the mountains of Abarim, before Nebo.
І рушили з Алмон-Дівлатайми й таборували в горах Аварім перед Нево.
And they departed from the mountains of Abarim, and pitched in the plains of Moab by Jordan near Jericho.
І рушили з гір Аварім, і таборували в моавських степах.
And they pitched by Jordan, from Beth–jesimoth even unto Abel–shittim in the plains of Moab.
І таборували вони над Йорданом від Бет-Єшмоту аж до Авел-Шіттіму в моавських степах.
And the LORD spake unto Moses in the plains of Moab by Jordan near Jericho, saying,
І Господь промовляв до Мойсея в моавських степах над приєрихонським Йорданом, говорячи:
Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye are passed over Jordan into the land of Canaan;
Промовляй до Ізраїлевих синів та й скажеш до них: Коли ви перейдете Йордан до ханаанського Краю,
Then ye shall drive out all the inhabitants of the land from before you, and destroy all their pictures, and destroy all their molten images, and quite pluck down all their high places:
то проженете всіх мешканців того Краю перед собою, і понищите всі їхні зображення, і всіх литих ідолів їхніх понищите, і всі їхні висоти поруйнуєте.
And ye shall dispossess the inhabitants of the land, and dwell therein: for I have given you the land to possess it.
І ви заволодієте тим Краєм, і осядете в ньому, бо Я дав вам той Край на власність.
And ye shall divide the land by lot for an inheritance among your families: and to the more ye shall give the more inheritance, and to the fewer ye shall give the less inheritance: every man's inheritance shall be in the place where his lot falleth; according to the tribes of your fathers ye shall inherit.
І ви заволодієте тим Краєм жеребком за вашими родами: численному збільшите власність його, а малому зменшите власність його, де вийде йому жеребок, туди йому буде, за племенами ваших батьків будете володіти собі.
But if ye will not drive out the inhabitants of the land from before you; then it shall come to pass, that those which ye let remain of them shall be pricks in your eyes, and thorns in your sides, and shall vex you in the land wherein ye dwell.
А якщо ви не виженете мешканців того Краю від себе, то будуть ті, кого позоставите з них, колючками в ваших очах та тернями в ваших боках. І будуть вас утискати на тій землі, що на ній ви сидітимете.
Moreover it shall come to pass, that I shall do unto you, as I thought to do unto them.
І станеться, як Я думав був учинити їм, учиню те вам.