Job 38

Then the LORD answered Job out of the whirlwind, and said,
Nang magkagayo'y sumagot ang Panginoon kay Job mula sa ipoipo, at nagsabi,
Who is this that darkeneth counsel by words without knowledge?
Sino ito na nagpapadilim ng payo sa pamamagitan ng mga salita na walang kaalaman?
Gird up now thy loins like a man; for I will demand of thee, and answer thou me.
Bigkisan mo ngayon ang iyong mga balakang na parang lalake: sapagka't tatanungin kita at magpapahayag ka sa akin.
Where wast thou when I laid the foundations of the earth? declare, if thou hast understanding.
Saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo, kung mayroon kang unawa.
Who hath laid the measures thereof, if thou knowest? or who hath stretched the line upon it?
Sinong naglagay ng mga sukat niyaon, kung iyong nalalaman? O sinong nagunat ng panukat diyan?
Whereupon are the foundations thereof fastened? or who laid the corner stone thereof;
Sa ano nalagay ang kaniyang mga patibayan? O sinong naglagay ng batong panulok niyaon;
When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy?
Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang-umaga. At ang lahat ng mga anak ng Dios ay naghihiyawan sa kagalakan?
Or who shut up the sea with doors, when it brake forth, as if it had issued out of the womb?
O sinong nagsara ng mga pinto sa dagat, nang magpumiglas na gaya ng pagpiglas mula sa bahay-bata?
When I made the cloud the garment thereof, and thick darkness a swaddlingband for it,
Nang gawin ko ang alapaap na bihisan niyaon, at ang salimuot na kadiliman na pinakabalot niyaon,
And brake up for it my decreed place, and set bars and doors,
At aking itinatag doon ang aking pasiya, at nilagyan ko ng mga halang at mga pinto,
And said, Hitherto shalt thou come, but no further: and here shall thy proud waves be stayed?
At aking sinabi, Hanggang dito ay darating ka, nguni't hindi ka na lalagpas: at dito'y titigil ang iyong mga palalong alon?
Hast thou commanded the morning since thy days; and caused the dayspring to know his place;
Nagutos ka ba sa umaga mula sa iyong mga kaarawan, at ipinabatid mo ba sa bukang liwayway ang kaniyang dako;
That it might take hold of the ends of the earth, that the wicked might be shaken out of it?
Upang humawak sa mga wakas ng lupa, at ang masasama ay maugoy doon?
It is turned as clay to the seal; and they stand as a garment.
Nababagong parang putik sa ilalim ng tatak; at lahat ng mga bagay ay nagiging gaya ng bihisan:
And from the wicked their light is withholden, and the high arm shall be broken.
At sa masama ay inalis ang kanilang liwanag, at ang mataas na kamay ay mababali.
Hast thou entered into the springs of the sea? or hast thou walked in the search of the depth?
Pumasok ka ba sa mga bukal ng dagat? O lumakad ka ba sa mga landas ng kalaliman?
Have the gates of death been opened unto thee? or hast thou seen the doors of the shadow of death?
Nangahayag ba sa iyo ang mga pintuan ng kamatayan? O nakita mo ba ang mga pinto ng anino ng kamatayan?
Hast thou perceived the breadth of the earth? declare if thou knowest it all.
Iyo bang nabatid ang kaluwangan ng lupa? Ipahayag mo, kung iyong nalalamang lahat.
Where is the way where light dwelleth? and as for darkness, where is the place thereof,
Saan nandoon ang daan na patungo sa tahanan ng liwanag, at tungkol sa kadiliman, saan nandoon ang dako niyaon;
That thou shouldest take it to the bound thereof, and that thou shouldest know the paths to the house thereof?
Upang iyong madala sa hangganan niyaon, at upang iyong gunitain ang mga landas hanggang sa bahay niyaon?
Knowest thou it, because thou wast then born? or because the number of thy days is great?
Marahil nalalaman mo, sapagka't ikaw nga'y ipinanganak noon, at ang bilang ng iyong mga kaarawan ay marami?
Hast thou entered into the treasures of the snow? or hast thou seen the treasures of the hail,
Pumasok ka ba sa mga tipunan ng nieve, o nakita mo ba ang mga tipunan ng granizo,
Which I have reserved against the time of trouble, against the day of battle and war?
Na aking itinaan laban sa panahon ng kabagabagan, laban sa kaarawan ng pagbabaka at pagdidigma?
By what way is the light parted, which scattereth the east wind upon the earth?
Sa aling daan naghiwalay ang liwanag, o sa hanging silanganan na lumalaganap sa ibabaw ng lupa?
Who hath divided a watercourse for the overflowing of waters, or a way for the lightning of thunder;
Sinong humukay ng bangbang sa mga bugso ng tubig, o ng daanan ng kidlat ng kulog;
To cause it to rain on the earth, where no man is; on the wilderness, wherein there is no man;
Upang magpaulan sa lupa, na hindi tinatahanan ng tao, sa ilang na doon ay walang tao.
To satisfy the desolate and waste ground; and to cause the bud of the tender herb to spring forth?
Upang busugin ang giba at sirang lupa; at upang pasibulin ang sariwang damo?
Hath the rain a father? or who hath begotten the drops of dew?
May ama ba ang ulan? O sinong nanganak sa mga patak ng hamog?
Out of whose womb came the ice? and the hoary frost of heaven, who hath gendered it?
Sa kaninong bahay-bata nagmula ang hielo? At ang escarcha sa himpapawid, ay ipinanganak nino?
The waters are hid as with a stone, and the face of the deep is frozen.
Ang mga tubig ay nakukubling gaya ng bato, at ang ibabaw ng kalaliman ay namumuno.
Canst thou bind the sweet influences of Pleiades, or loose the bands of Orion?
Matatalian mo ba ang pagkakaumpukan ng mga bituin na Pleyade, o makakalagan ang tali ng mga bituin na Orion?
Canst thou bring forth Mazzaroth in his season? or canst thou guide Arcturus with his sons?
Mailalabas mo ba ang mga bituin na mga tanda ng Zodiaco sa kanilang kapanahunan? O mapapatnubayan mo ba ang Oso na kasama ng kaniyang mga anak?
Knowest thou the ordinances of heaven? canst thou set the dominion thereof in the earth?
Nalalaman mo ba ang mga alituntunin ng langit? Maitatatag mo ba ang kapangyarihan niyaon sa lupa?
Canst thou lift up thy voice to the clouds, that abundance of waters may cover thee?
Mailalakas mo ba ang iyong tinig hanggang sa mga alapaap, upang takpan ka ng saganang tubig?
Canst thou send lightnings, that they may go, and say unto thee, Here we are?
Makapagsusugo ka ba ng mga kidlat, upang magsiyaon, at magsabi sa iyo: Nangarito kami?
Who hath put wisdom in the inward parts? or who hath given understanding to the heart?
Sinong naglagay ng karunungan sa mga pinakaloob na bahagi? O sinong nagbigay ng kaalaman sa pagiisip?
Who can number the clouds in wisdom? or who can stay the bottles of heaven,
Sinong makabibilang ng mga alapaap sa pamamagitan ng karunungan? O sinong makatutuyo ng mga botelya ng langit,
When the dust groweth into hardness, and the clods cleave fast together?
Pagka ang alabok ay napuputik, at ang mga bugal ay nanganinikit na maigi?
Wilt thou hunt the prey for the lion? or fill the appetite of the young lions,
Huhuli ka ba ng mahuhuli na ukol sa leong babae? O bubusugin mo baga ang kagutoman ng mga batang leon,
When they couch in their dens, and abide in the covert to lie in wait?
Pagka sila'y nagsisihilig sa kanilang mga lungga, at nagsisitahan sa guwang upang bumakay?
Who provideth for the raven his food? when his young ones cry unto God, they wander for lack of meat.
Sinong naghahanda sa uwak ng pagkain niya, pagka ang kaniyang mga inakay ay nagsisidaing sa Dios, at nagsisigala sa kakulangan ng pagkain.