Numbers 33

These are the journeys of the children of Israel, which went forth out of the land of Egypt with their armies under the hand of Moses and Aaron.
Dessa voro Israels barns lägerplatser, när de drogo ut ur Egyptens land, efter sina härskaror, anförda av Mose och Aron.
And Moses wrote their goings out according to their journeys by the commandment of the LORD: and these are their journeys according to their goings out.
Och Mose upptecknade på HERRENS befallning deras uppbrottsorter, alltefter som de ändrade lägerplats. Och dessa voro nu deras lägerplatser, alltefter som uppbrottsorterna följde på varandra:
And they departed from Rameses in the first month, on the fifteenth day of the first month; on the morrow after the passover the children of Israel went out with an high hand in the sight of all the Egyptians.
De bröto upp från Rameses i första månaden, på femtonde dagen i första månaden. Dagen efter påskhögtiden drogo Israels barn ut med upplyft hand inför alla egyptiers ögon,
For the Egyptians buried all their firstborn, which the LORD had smitten among them: upon their gods also the LORD executed judgments.
under det att egyptierna begrovo dem som HERREN hade slagit bland dem, alla de förstfödda, då när HERREN höll dom över deras gudar.
And the children of Israel removed from Rameses, and pitched in Succoth.
Så bröto nu Israels barn upp från Rameses och lägrade sig i Suckot.
And they departed from Succoth, and pitched in Etham, which is in the edge of the wilderness.
Och de bröto upp från Suckot och lägrade sig i Etam, där öknen begynte.
And they removed from Etham, and turned again unto Pi–hahiroth, which is before Baal–zephon: and they pitched before Migdol.
Och de bröto upp från Etam och vände om till Pi-Hahirot, som ligger mitt emot Baal-Sefon, och lägrade sig framför Migdol.
And they departed from before Pi–hahiroth, and passed through the midst of the sea into the wilderness, and went three days' journey in the wilderness of Etham, and pitched in Marah.
Och de bröto upp från Hahirot och gingo mitt igenom havet in i öknen och tågade så tre dagsresor i Etams öken och lägrade sig i Mara.
And they removed from Marah, and came unto Elim: and in Elim were twelve fountains of water, and threescore and ten palm trees; and they pitched there.
Och de bröto upp från Mara och kommo till Elim; och i Elim funnos tolv vattenkällor och sjuttio palmträd, och de lägrade sig där.
And they removed from Elim, and encamped by the Red sea.
Och de bröto upp från Elim och lägrade sig vid Röda havet.
And they removed from the Red sea, and encamped in the wilderness of Sin.
Och de bröto upp från Röda havet och lägrade sig i öknen Sin.
And they took their journey out of the wilderness of Sin, and encamped in Dophkah.
Och de bröto upp från öknen Sin och lägrade sig i Dofka.
And they departed from Dophkah, and encamped in Alush.
Och de bröto upp från Dofka och lägrade sig i Alus.
And they removed from Alush, and encamped at Rephidim, where was no water for the people to drink.
Och de bröto upp från Alus och lägrade sig i Refidim, och där fanns intet vatten åt folket att dricka.
And they departed from Rephidim, and pitched in the wilderness of Sinai.
Och de bröto upp från Refidim och lägrade sig i Sinais öken.
And they removed from the desert of Sinai, and pitched at Kibroth–hattaavah.
Och de bröto upp från Sinais öken och lägrade sig i Kibrot-Hattaava.
And they departed from Kibroth–hattaavah, and encamped at Hazeroth.
Och de bröto upp från Kibrot-Hattaava och lägrade sig i Haserot.
And they departed from Hazeroth, and pitched in Rithmah.
Och de bröto upp från Haserot och lägrade sig i Ritma.
And they departed from Rithmah, and pitched at Rimmon–parez.
Och de bröto upp från Ritma och lägrade sig i Rimmon-Peres.
And they departed from Rimmon–parez, and pitched in Libnah.
Och de bröto upp från Rimmon-Peres och lägrade sig i Libna.
And they removed from Libnah, and pitched at Rissah.
Och de bröto upp från Libna och lägrade sig i Rissa.
And they journeyed from Rissah, and pitched in Kehelathah.
Och de bröto upp från Rissa och lägrade sig i Kehelata.
And they went from Kehelathah, and pitched in mount Shapher.
Och de bröto upp från Kehelata och lägrade sig vid berget Sefer.
And they removed from mount Shapher, and encamped in Haradah.
Och de bröto upp från berget Sefer och lägrade sig i Harada.
And they removed from Haradah, and pitched in Makheloth.
Och de bröto upp från Harada och lägrade sig i Makhelot.
And they removed from Makheloth, and encamped at Tahath.
Och de bröto upp från Makhelot och lägrade sig i Tahat.
And they departed from Tahath, and pitched at Tarah.
Och de bröto upp från Tahat och lägrade sig i Tera.
And they removed from Tarah, and pitched in Mithcah.
Och de bröto upp från Tera och lägrade sig i Mitka.
And they went from Mithcah, and pitched in Hashmonah.
Och de bröto upp från Mitka och lägrade sig i Hasmona.
And they departed from Hashmonah, and encamped at Moseroth.
Och de bröto upp från Hasmona och lägrade sig i Moserot.
And they departed from Moseroth, and pitched in Bene–jaakan.
Och de bröto upp från Moserot och lägrade sig i Bene-Jaakan.
And they removed from Bene–jaakan, and encamped at Hor–hagidgad.
Och de bröto upp från Bene-Jaakan och lägrade sig i Hor-Haggidgad.
And they went from Hor–hagidgad, and pitched in Jotbathah.
Och de bröto upp från Hor-Haggidgad och lägrade sig i Jotbata.
And they removed from Jotbathah, and encamped at Ebronah.
Och de bröto upp från Jotbata och lägrade sig i Abrona.
And they departed from Ebronah, and encamped at Ezion–gaber.
och de bröto upp från Abrona och lägrade sig i Esjon-Geber.
And they removed from Ezion–gaber, and pitched in the wilderness of Zin, which is Kadesh.
Och de bröto upp från Esjon-Geber och lägrade sig i öknen Sin, det är Kades.
And they removed from Kadesh, and pitched in mount Hor, in the edge of the land of Edom.
Och de bröto upp från Kades och lägrade sig vid berget Hor, på gränsen till Edoms land.
And Aaron the priest went up into mount Hor at the commandment of the LORD, and died there, in the fortieth year after the children of Israel were come out of the land of Egypt, in the first day of the fifth month.
Och prästen Aron steg upp på berget Hor, efter HERRENS befallning, och dog där i det fyrtionde året efter Israels barns uttåg ur Egyptens land, i femte månaden, på första dagen i månaden.
And Aaron was an hundred and twenty and three years old when he died in mount Hor.
Och Aron var ett hundra tjugutre år gammal, när han dog på berget Hor.
And king Arad the Canaanite, which dwelt in the south in the land of Canaan, heard of the coming of the children of Israel.
Och konungen i Arad, kananéen, som bodde i Sydlandet i Kanaans land, fick nu höra att Israels barn voro i antågande.
And they departed from mount Hor, and pitched in Zalmonah.
Och de bröto upp från berget Hor och lägrade sig i Salmona.
And they departed from Zalmonah, and pitched in Punon.
Och de bröto upp från Salmona och lägrade sig i Punon.
And they departed from Punon, and pitched in Oboth.
Och de bröto upp från Punon och lägrade sig i Obot.
And they departed from Oboth, and pitched in Ije–abarim, in the border of Moab.
Och de bröto upp från Obot och lägrade sig i Ije-Haabarim vid Moabs gräns.
And they departed from Iim, and pitched in Dibon–gad.
Och de bröto upp från Ijim och lägrade sig i Dibon-Gad.
And they removed from Dibon–gad, and encamped in Almon–diblathaim.
Och de bröto upp från Dibon-Gad och lägrade sig i Almon-Diblataima.
And they removed from Almon–diblathaim, and pitched in the mountains of Abarim, before Nebo.
Och de bröto upp från Almon-Diblataima och lägrade sig vid Abarimbergen, framför Nebo.
And they departed from the mountains of Abarim, and pitched in the plains of Moab by Jordan near Jericho.
Och de bröto upp från Abarimbergen och lägrade sig på Moabs hedar, vid Jordan mitt emot Jeriko.
And they pitched by Jordan, from Beth–jesimoth even unto Abel–shittim in the plains of Moab.
Och deras läger vid Jordan sträckte sig från Bet-Hajesimot ända till Abel-Hassitim på Moabs hedar.
And the LORD spake unto Moses in the plains of Moab by Jordan near Jericho, saying,
Och HERREN talade till Mose på Moabs hedar, vid Jordan mitt emot Jeriko, och sade:
Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye are passed over Jordan into the land of Canaan;
Tala till Israels barn och säg till dem: När I haven gått över Jordan, in i Kanaans land,
Then ye shall drive out all the inhabitants of the land from before you, and destroy all their pictures, and destroy all their molten images, and quite pluck down all their high places:
skolen I fördriva landets alla inbyggare för eder, och I skolen förstöra alla deras stenar med inhuggna bilder, och alla deras gjutna beläten skolen I förstöra, och alla deras offerhöjder skolen I ödelägga.
And ye shall dispossess the inhabitants of the land, and dwell therein: for I have given you the land to possess it.
Och I skolen intaga landet och bosätta eder där, ty åt eder har jag givit landet till besittning.
And ye shall divide the land by lot for an inheritance among your families: and to the more ye shall give the more inheritance, and to the fewer ye shall give the less inheritance: every man's inheritance shall be in the place where his lot falleth; according to the tribes of your fathers ye shall inherit.
Och I skolen utskifta landet såsom arvedel åt eder genom lottkastning efter edra släkter; åt en större stam skolen I giva en större arvedel, och åt en mindre stam en mindre arvedel; var och en skall få sin del där lotten bestämmer att han skall hava den; efter edra fädernestammar skolen I utskifta landet såsom arvedel åt eder.
But if ye will not drive out the inhabitants of the land from before you; then it shall come to pass, that those which ye let remain of them shall be pricks in your eyes, and thorns in your sides, and shall vex you in the land wherein ye dwell.
Men om I icke fördriven landets inbyggare för eder, så skola de som I låten vara kvar av dem bliva törnen i edra ögon och taggar i edra sidor, och skola tränga eder i landet där I bon.
Moreover it shall come to pass, that I shall do unto you, as I thought to do unto them.
Och då skall jag göra med eder så, som jag hade tänkt göra med dem.