Luke 22

Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover.
Praznicul azimilor, numit Paştele, se apropia.
And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people.
Preoţii cei mai de seamă şi cărturarii căutau un mijloc cum să omoare pe Isus; căci se temeau de norod.
Then entered Satan into Judas surnamed Iscariot, being of the number of the twelve.
Dar Satana a intrat în Iuda, zis şi Iscarioteanul, care era din numărul celor doisprezece.
And he went his way, and communed with the chief priests and captains, how he might betray him unto them.
Iuda s'a dus să se înţeleagă cu preoţii cei mai de seamă şi cu căpeteniile străjerilor Templului cum să -L dea în mînile lor.
And they were glad, and covenanted to give him money.
Ei s'au bucurat, şi au căzut la învoială să -i dea bani.
And he promised, and sought opportunity to betray him unto them in the absence of the multitude.
După ce le -a făgăduit că li -L va da în mîni, Iuda căuta un prilej nimerit să dea pe Isus în mînile lor, fără ştirea norodului.
Then came the day of unleavened bread, when the passover must be killed.
Ziua praznicului Azimilor, în care trebuiau jertfite Paştele, a venit.
And he sent Peter and John, saying, Go and prepare us the passover, that we may eat.
Şi Isus a trimes pe Petru şi pe Ioan, şi le -a zis: ,,Duceţi-vă de pregătiţi-ne Paştele, ca să mîncăm.``
And they said unto him, Where wilt thou that we prepare?
,,Unde voieşti să pregătim?`` L-au întrebat ei.
And he said unto them, Behold, when ye are entered into the city, there shall a man meet you, bearing a pitcher of water; follow him into the house where he entereth in.
El le -a răspuns: ,,Iată, cînd veţi intra în cetate, vă va ieşi înainte un om, ducînd un ulcior cu apă; mergeţi după el în casa în care va intra,
And ye shall say unto the goodman of the house, The Master saith unto thee, Where is the guestchamber, where I shall eat the passover with my disciples?
şi spuneţi stăpînului casei: ,Învăţătorul îţi zice: Unde este odaia pentru oaspeţi, în care să mănînc Paştele cu ucenicii Mei?`
And he shall shew you a large upper room furnished: there make ready.
Şi are să vă arate o odae mare de sus, aşternută gata: acolo să pregătiţi Paştele.``
And they went, and found as he had said unto them: and they made ready the passover.
Ei au plecat, şi au găsit aşa cum le spusese El. Şi au pregătit Paştele.
And when the hour was come, he sat down, and the twelve apostles with him.
Cînd a sosit ceasul, Isus a şezut la masă cu cei doisprezece apostoli.
And he said unto them, With desire I have desired to eat this passover with you before I suffer:
El le -a zis: ,,Am dorit mult să mănînc Paştele acestea cu voi înainte de patima Mea;
For I say unto you, I will not any more eat thereof, until it be fulfilled in the kingdom of God.
căci vă spun, că de acum încolo, nu le voi mai mînca, pînă la împlinirea lor în Împărăţia lui Dumnezeu.``
And he took the cup, and gave thanks, and said, Take this, and divide it among yourselves:
Şi a luat un pahar, a mulţămit lui Dumnezeu, şi a zis: ,,Luaţi paharul acesta, şi împărţiţi -l între voi;
For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine, until the kingdom of God shall come.
pentrucă vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viţei, pănă cînd va veni Împărăţia lui Dumnezeu.``
And he took bread, and gave thanks, and brake it, and gave unto them, saying, This is my body which is given for you: this do in remembrance of me.
Apoi a luat pîne; şi, după ce a mulţămit lui Dumnezeu, a frînt -o, şi le -a dat -o zicînd: ,,Acesta este trupul Meu, care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.``
Likewise also the cup after supper, saying, This cup is the new testament in my blood, which is shed for you.
Tot astfel, dupăce au mîncat, a luat paharul, şi li l -a dat, zicînd: ,,Acest pahar este legămîntul cel nou, făcut în sîngele Meu, care se varsă pentru voi.``
But, behold, the hand of him that betrayeth me is with me on the table.
,,Dar iată că mîna vînzătorului Meu este cu Mine la masa aceasta.
And truly the Son of man goeth, as it was determined: but woe unto that man by whom he is betrayed!
Negreşit, Fiul omului Se duce, după cum este rînduit. Dar vai de omul acela prin care este vîndut El!``
And they began to enquire among themselves, which of them it was that should do this thing.
Şi au început să se întrebe unii pe alţii cine din ei să fie acela care va face lucrul acesta.
And there was also a strife among them, which of them should be accounted the greatest.
Între apostoli s'a iscat şi o ceartă, ca să ştie care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare?
And he said unto them, The kings of the Gentiles exercise lordship over them; and they that exercise authority upon them are called benefactors.
Isus le -a zis: ,,Împăraţii Neamurilor domnesc peste ele; şi celorce le stăpînesc, li se dă numele de binefăcători.
But ye shall not be so: but he that is greatest among you, let him be as the younger; and he that is chief, as he that doth serve.
Voi să nu fiţi aşa. Ci cel mai mare dintre voi, să fie ca cel mai mic; şi celce cîrmuieşte, ca celce slujeşte.
For whether is greater, he that sitteth at meat, or he that serveth? is not he that sitteth at meat? but I am among you as he that serveth.
Căci care este mai mare: cine stă la masă, sau cine slujeşte la masă? Nu cine stă la masă? Şi Eu totuş, sînt în mijlocul vostru ca celce slujeşte la masă.
Ye are they which have continued with me in my temptations.
Voi sînteţi aceia, cari aţi rămas necontenit cu Mine în încercările Mele.
And I appoint unto you a kingdom, as my Father hath appointed unto me;
De aceea vă pregătesc Împărăţia, după cum Tatăl Meu Mi -a pregătit -o Mie,
That ye may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on thrones judging the twelve tribes of Israel.
ca să mîncaţi şi să beţi la masa Mea în Împărăţia Mea, şi să şedeţi pe scaune de domnie, ca să judecaţi pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.``
And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat:
Domnul a zis: ,,Simone, Simone, Satana v'a cerut să vă cearnă ca grîul.
But I have prayed for thee, that thy faith fail not: and when thou art converted, strengthen thy brethren.
Dar Eu M'am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta; şi dupăce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi.``
And he said unto him, Lord, I am ready to go with thee, both into prison, and to death.
,,Doamne``, I -a zis Petru, ,,cu Tine sînt gata să merg chiar şi în temniţă şi la moarte.``
And he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day, before that thou shalt thrice deny that thou knowest me.
Şi Isus i -a zis: ,,Petre, îţi spun că nu va cînta astăzi cocoşul, pînă te vei lepăda de trei ori că nu Mă cunoşti.``
And he said unto them, When I sent you without purse, and scrip, and shoes, lacked ye any thing? And they said, Nothing.
Apoi le -a mai zis: ,,Cînd v'am trimes fără pungă, fără traistă, şi fără încălţăminte, aţi dus voi lipsă de ceva? ,,De nimic``, I-au răspuns ei.
Then said he unto them, But now, he that hath a purse, let him take it, and likewise his scrip: and he that hath no sword, let him sell his garment, and buy one.
Şi El le -a zis: ,,Acum, dimpotrivă, cine are o pungă, s'o ia; cine are o traistă, deasemenea s'o ia; şi cine n'are sabie, să-şi vîndă haina, şi să-şi cumpere o sabie.
For I say unto you, that this that is written must yet be accomplished in me, And he was reckoned among the transgressors: for the things concerning me have an end.
Căci vă spun că trebuie să se împlinească cu Mine aceste cuvinte scrise: ,El a fost pus în numărul celor fărădelege.` Şi lucrurile privitoare la Mine, sînt gata să se împlinească.``
And they said, Lord, behold, here are two swords. And he said unto them, It is enough.
,,Doamne``, I-au zis ei, ,,iată aici două săbii.`` Şi El le -a zis: ,,Destul!``
And he came out, and went, as he was wont, to the mount of Olives; and his disciples also followed him.
După ce a ieşit afară, S'a dus, ca de obicei, în muntele Măslinilor. Ucenicii Lui au mers după El.
And when he was at the place, he said unto them, Pray that ye enter not into temptation.
Cînd a ajuns la locul acela, le -a zis: ,,Rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită.``
And he was withdrawn from them about a stone's cast, and kneeled down, and prayed,
Apoi S'a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenuncheat, şi a început să Se roage,
Saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me: nevertheless not my will, but thine, be done.
zicînd: ,,Tată, dacă voieşti, depărtează paharul acesta dela Mine! Totuş, facă-se nu voia Mea, ci a Ta.``
And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him.
Atunci I s'a arătat un înger din cer, ca să -L întărească.
And being in an agony he prayed more earnestly: and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground.
A ajuns într'un chin ca de moarte, şi a început să Se roage şi mai fierbinte; şi sudoarea I se făcuse ca nişte picături mari de sînge, cari cădeau pe pămînt.
And when he rose up from prayer, and was come to his disciples, he found them sleeping for sorrow,
După ce S'a rugat, S'a sculat, şi a venit la ucenici; i -a găsit adormiţi de întristare,
And said unto them, Why sleep ye? rise and pray, lest ye enter into temptation.
şi le -a zis: ,,Pentruce dormiţi? Sculaţi-vă şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită.``
And while he yet spake, behold a multitude, and he that was called Judas, one of the twelve, went before them, and drew near unto Jesus to kiss him.
Pe cînd grăia El încă, iată că a venit o gloată. Şi cel ce se chema Iuda, unul din cei doisprezece, mergea în fruntea lor. El s'a apropiat de Isus, ca să -L sărute.
But Jesus said unto him, Judas, betrayest thou the Son of man with a kiss?
Şi Isus i -a zis: ,,Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului?``
When they which were about him saw what would follow, they said unto him, Lord, shall we smite with the sword?
Ceice erau cu Isus, au văzut ce avea să se întîmple, şi au zis: ,,Doamne, să lovim cu sabia?``
And one of them smote the servant of the high priest, and cut off his right ear.
Şi unul din ei a lovit pe robul marelui preot, şi i -a tăiat urechea dreaptă.
And Jesus answered and said, Suffer ye thus far. And he touched his ear, and healed him.
Dar Isus a luat cuvîntul, şi a zis: ,,Lăsaţi -i! Pînă aici!`` Şi S'a atins de urechea omului aceluia, şi l -a vindecat.
Then Jesus said unto the chief priests, and captains of the temple, and the elders, which were come to him, Be ye come out, as against a thief, with swords and staves?
Isus a zis apoi preoţilor celor mai de seamă, căpeteniilor străjerilor Templului şi bătrînilor, cari veniseră împotriva Lui: ,,Aţi ieşit după Mine ca după un tîlhar, cu săbii şi cu ciomege?
When I was daily with you in the temple, ye stretched forth no hands against me: but this is your hour, and the power of darkness.
În toate zilele eram cu voi în Templu, şi n'aţi pus mîna pe Mine. Dar acesta este ceasul vostru şi puterea întunerecului.``
Then took they him, and led him, and brought him into the high priest's house. And Peter followed afar off.
Dupăce au pus mîna pe Isus, L-au dus şi L-au băgat în casa marelui preot. Petru mergea după El de departe.
And when they had kindled a fire in the midst of the hall, and were set down together, Peter sat down among them.
Au aprins un foc în mijlocul curţii şi au şezut jos. Petru s'a aşezat şi el printre ei.
But a certain maid beheld him as he sat by the fire, and earnestly looked upon him, and said, This man was also with him.
O slujnică l -a văzut cum şedea la para focului, s'a uitat ţintă la el, şi a zis: ,,Şi omul acesta era cu El.``
And he denied him, saying, Woman, I know him not.
Dar Petru s'a lepădat, şi a zis: ,,Femeie, nu -L cunosc.``
And after a little while another saw him, and said, Thou art also of them. And Peter said, Man, I am not.
Peste puţin, l -a văzut un altul şi a zis: ,,Şi tu eşti unul din oamenii aceia.`` Iar Petru a zis: ,,Omule, nu sînt dintre ei.``
And about the space of one hour after another confidently affirmed, saying, Of a truth this fellow also was with him: for he is a Galilæan.
Cam după un ceas, un altul întărea acelaş lucru, şi zicea: ,,Nu mai încape îndoială că şi omul acesta era cu El, căci este Galilean.``
And Peter said, Man, I know not what thou sayest. And immediately, while he yet spake, the cock crew.
Petru a răspuns: ,,Omule, nu ştiu ce zici.`` Chiar în clipa aceea, pe cînd vorbea el încă, a cîntat cocoşul.
And the Lord turned, and looked upon Peter. And Peter remembered the word of the Lord, how he had said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice.
Domnul S'a întors, şi S'a uitat ţintă la Petru. Şi Petru şi -a adus aminte de vorba pe care i -o spusese Domnul: ,,Înainte ca să cînte cocoşul te vei lepăda de Mine de trei ori.``
And Peter went out, and wept bitterly.
Şi a ieşit afară, şi a plîns cu amar.
And the men that held Jesus mocked him, and smote him.
Oamenii, cari păzeau pe Isus, Îl batjocoreau şi -L băteau.
And when they had blindfolded him, they struck him on the face, and asked him, saying, Prophesy, who is it that smote thee?
L-au legat la ochi, Îl loveau peste faţă, şi -L întrebau, zicînd: ,,Prooroceşte, cine Te -a lovit?``
And many other things blasphemously spake they against him.
Şi rosteau împotriva Lui multe alte batjocori.
And as soon as it was day, the elders of the people and the chief priests and the scribes came together, and led him into their council, saying,
Cînd s'a făcut ziuă, bătrînii norodului, preoţii cei mai de seamă şi cărturarii s'au adunat împreună, şi au adus pe Isus în Soborul lor. Ei I-au zis:
Art thou the Christ? tell us. And he said unto them, If I tell you, ye will not believe:
,,Dacă eşti Tu Hristosul, spune-ne!`` Isus le -a răspuns: ,,Dacă vă voi spune, nu veţi crede;
And if I also ask you, ye will not answer me, nor let me go.
şi dacă vă voi întreba, nu-Mi veţi răspunde, nici nu-Mi veţi da drumul.
Hereafter shall the Son of man sit on the right hand of the power of God.
Deacum încolo, Fiul omului va şedea la dreapta puterii lui Dumnezeu.``
Then said they all, Art thou then the Son of God? And he said unto them, Ye say that I am.
Toţi au zis: ,,Eşti Tu dar Fiul lui Dumnezeu?`` Şi El le -a răspuns: ,,Aşa cum o spuneţi; da, sînt.``
And they said, What need we any further witness? for we ourselves have heard of his own mouth.
Atunci ei au zis: ,,Ce nevoie mai avem de mărturie? Noi înşine am auzit -o din gura Lui.``