Luke 23

And the whole multitude of them arose, and led him unto Pilate.
S'au sculat toţi, şi au dus pe Isus înaintea lui Pilat.
And they began to accuse him, saying, We found this fellow perverting the nation, and forbidding to give tribute to Cæsar, saying that he himself is Christ a King.
Şi au început să -L pîrască, şi să zică: ,,Pe omul acesta l-am găsit aţîţînd neamul nostru la răscoală, oprind a plăti bir Cezarului, şi zicînd că el este Hristosul, Împăratul.``
And Pilate asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And he answered him and said, Thou sayest it.
Pilat L -a întrebat: ,,Eşti Tu Împăratul Iudeilor?`` ,,Da``, i -a răspuns Isus, ,,sînt.``
Then said Pilate to the chief priests and to the people, I find no fault in this man.
Pilat a zis preoţilor celor mai de seamă şi noroadelor: ,,Eu nu găsesc nicio vină în omul acesta.``
And they were the more fierce, saying, He stirreth up the people, teaching throughout all Jewry, beginning from Galilee to this place.
Dar ei stăruiau şi mai mult, şi ziceau: ,,Întărîtă norodul, şi învaţă pe oameni prin toată Iudea, din Galilea, unde a început, pînă aici.``
When Pilate heard of Galilee, he asked whether the man were a Galilæan.
Cînd a auzit Pilat de Galilea, a întrebat dacă omul acesta este Galilean.
And as soon as he knew that he belonged unto Herod's jurisdiction, he sent him to Herod, who himself also was at Jerusalem at that time.
Şi cînd a aflat că este de supt stăpînirea lui Irod, L -a trimes la Irod, care se afla şi el în Ierusalim în zilele acelea.
And when Herod saw Jesus, he was exceeding glad: for he was desirous to see him of a long season, because he had heard many things of him; and he hoped to have seen some miracle done by him.
Irod, cînd a văzut pe Isus, s'a bucurat foarte mult; căci de mult dorea să -L vadă, din pricina celor auzite despre El; şi nădăjduia să -L vadă făcînd vreo minune.
Then he questioned with him in many words; but he answered him nothing.
I -a pus multe întrebări; dar Isus nu i -a răspuns nimic.
And the chief priests and scribes stood and vehemently accused him.
Preoţii cei mai de seamă şi cărturarii stăteau acolo, şi -L pîrau cu înferbîntare.
And Herod with his men of war set him at nought, and mocked him, and arrayed him in a gorgeous robe, and sent him again to Pilate.
Irod, cu ostaşii lui de pază, se purtau cu El cu dispreţ; şi, dupăce şi -a bătut joc de El, şi L -a îmbrăcat cu o haină strălucitoare, L -a trimes înapoi la Pilat.
And the same day Pilate and Herod were made friends together: for before they were at enmity between themselves.
În ziua aceea, Irod şi Pilat s'au împrietenit unul cu altul, căci erau învrăjbiţi între ei mai înainte.
And Pilate, when he had called together the chief priests and the rulers and the people,
Pilat a strîns pe preoţii cei mai de seamă, pe fruntaşi şi pe norod,
Said unto them, Ye have brought this man unto me, as one that perverteth the people: and, behold, I, having examined him before you, have found no fault in this man touching those things whereof ye accuse him:
şi le -a zis: ,,Mi-aţi adus înainte pe omul acesta ca pe unul care aţîţă norodul la răscoală. Şi iată că, dupăce l-am cercetat cu deamăruntul, înaintea voastră, nu l-am găsit vinovat de niciunul din lucrurile de cari -l pîrîţi.
No, nor yet Herod: for I sent you to him; and, lo, nothing worthy of death is done unto him.
Nici Irod nu i -a găsit nici o vină, căci ni l -a trimes înapoi; şi iată că omul acesta n'a făcut nimic vrednic de moarte.
I will therefore chastise him, and release him.
Eu deci, după ce voi pune să -l bată, îi voi da drumul.``
(For of necessity he must release one unto them at the feast.)
La fiecare praznic al Paştelor, Pilat trebuia să le slobozească un întemniţat.
And they cried out all at once, saying, Away with this man, and release unto us Barabbas:
Ei au strigat cu toţii într'un glas: ,,La moarte cu omul acesta, şi slobozeşte-ne pe Baraba!``
(Who for a certain sedition made in the city, and for murder, was cast into prison.)
Baraba fusese aruncat în temniţă pentru o răscoală, care avusese loc în cetate, şi pentru un omor.
Pilate therefore, willing to release Jesus, spake again to them.
Pilat le -a vorbit din nou, cu gînd să dea drumul lui Isus.
But they cried, saying, Crucify him, crucify him.
Dar ei au strigat: ,,Răstigneşte -L, răstigneşte -L!``
And he said unto them the third time, Why, what evil hath he done? I have found no cause of death in him: I will therefore chastise him, and let him go.
Pilat le -a zis pentru a treia oară: ,,Dar ce rău a făcut? Eu n'am găsit nici o vină de moarte în El. Aşa că, dupăce voi pune să -L bată, Îi voi da drumul.``
And they were instant with loud voices, requiring that he might be crucified. And the voices of them and of the chief priests prevailed.
Dar ei strigau în gura mare, şi cereau de zor să fie răstignit. Şi strigătele lor şi ale preoţilor celor mai de seamă au biruit.
And Pilate gave sentence that it should be as they required.
Pilat a hotărît să li se împlinească cererea.
And he released unto them him that for sedition and murder was cast into prison, whom they had desired; but he delivered Jesus to their will.
Le -a slobozit pe celce fusese aruncat în temniţă pentru răscoală şi omor, şi pe care -l cereau ei; iar pe Isus L -a dat în mînile lor, ca să-şi facă voia cu El.
And as they led him away, they laid hold upon one Simon, a Cyrenian, coming out of the country, and on him they laid the cross, that he might bear it after Jesus.
Pe cînd Îl duceau să -L răstignească, au pus mîna pe un anume Simon din Cirena, care se întorcea dela cîmp; şi i-au pus crucea în spinare, ca s'o ducă după Isus.
And there followed him a great company of people, and of women, which also bewailed and lamented him.
În urma lui Isus mergea o mare mulţime de norod şi femei, cari se boceau, îşi băteau pieptul, şi se tînguiau după El.
But Jesus turning unto them said, Daughters of Jerusalem, weep not for me, but weep for yourselves, and for your children.
Isus S'a întors spre ele, şi a zis: ,,Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plîngeţi pe Mine; ci plîngeţi-vă pe voi înşivă şi pe copiii voştri.
For, behold, the days are coming, in the which they shall say, Blessed are the barren, and the wombs that never bare, and the paps which never gave suck.
Căci iată vor veni zile, cînd se va zice: ,Ferice de cele sterpe, ferice de pîntecele cari n'au născut, şi de ţîţele cari n'au alăptat!`
Then shall they begin to say to the mountains, Fall on us; and to the hills, Cover us.
Atunci vor începe să zică munţilor: ,Cădeţi peste noi!` Şi dealurilor: ,Acoperiţi-ne!`
For if they do these things in a green tree, what shall be done in the dry?
Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat?``
And there were also two other, malefactors, led with him to be put to death.
Împreună cu El duceau şi pe doi făcători de rele, cari trebuiau omorîţi împreună cu Isus.
And when they were come to the place, which is called Calvary, there they crucified him, and the malefactors, one on the right hand, and the other on the left.
Cînd au ajuns la locul, numit ,,Căpăţîna``, L-au răstignit acolo, pe El şi pe făcătorii de rele: unul la dreapta şi altul la stînga.
Then said Jesus, Father, forgive them; for they know not what they do. And they parted his raiment, and cast lots.
Isus zicea: ,,Tată, iartă -i, căci nu ştiu ce fac!`` Ei şi-au împărţit hainele Lui între ei, trăgînd la sorţi.
And the people stood beholding. And the rulers also with them derided him, saying, He saved others; let him save himself, if he be Christ, the chosen of God.
Norodul stătea acolo şi privea. Fruntaşii îşi băteau joc de Isus, şi ziceau: ,,Pe alţii i -a mîntuit; să Se mîntuiască pe Sine însuş, dacă este El Hristosul, Alesul lui Dumnezeu.``
And the soldiers also mocked him, coming to him, and offering him vinegar,
Ostaşii de asemenea îşi băteau joc de El; se apropiau, Îi dădeau oţet,
And saying, If thou be the king of the Jews, save thyself.
şi -I ziceau: ,,Dacă eşti Tu Împăratul Iudeilor, mîntuieşte-Te pe Tine însuţi!``
And a superscription also was written over him in letters of Greek, and Latin, and Hebrew, THIS IS THE KING OF THE JEWS.
Deasupra Lui era scris cu slove greceşti, latineşti şi evreeşti: ,,Acesta este Împăratul Iudeilor.``
And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us.
Unul din tîlharii răstigniţi Îl batjocorea, şi zicea: ,,Nu eşti Tu Hristosul? Mîntuieşte-Te pe Tine însuţi, şi mîntuieşte-ne şi pe noi!``
But the other answering rebuked him, saying, Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation?
Dar celalt l -a înfruntat, şi i -a zis: ,,Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care eşti supt aceeaş osîndă?
And we indeed justly; for we receive the due reward of our deeds: but this man hath done nothing amiss.
Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre; dar omul acesta n'a făcut nici un rău.``
And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom.
Şi a zis lui Isus: ,,Doamne, adu-Ţi aminte de mine, cînd vei veni în Împărăţia Ta!``
And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, To day shalt thou be with me in paradise.
Isus a răspuns: ,,Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.``
And it was about the sixth hour, and there was a darkness over all the earth until the ninth hour.
Era cam pe la ceasul al şaselea. Şi s'a făcut întunerec peste toată ţara, pînă la ceasul al nouălea.
And the sun was darkened, and the veil of the temple was rent in the midst.
Soarele s'a întunecat, şi perdeaua dinlăuntrul Templului s'a rupt prin mijloc.
And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit: and having said thus, he gave up the ghost.
Isus a strigat cu glas tare: ,,Tată, în mînile Tale Îmi încredinţez duhul!`` Şi cînd a zis aceste vorbe Şi -a dat duhul.
Now when the centurion saw what was done, he glorified God, saying, Certainly this was a righteous man.
Sutaşul, cînd a văzut ce se întîmplase, a slăvit pe Dumnezeu, şi a zis: ,,Cu adevărat, omul acesta era neprihănit!``
And all the people that came together to that sight, beholding the things which were done, smote their breasts, and returned.
Şi tot norodul, care venise la priveliştea aceea, cînd a văzut cele întîmplate, s'a întors, bătîndu-se în piept.
And all his acquaintance, and the women that followed him from Galilee, stood afar off, beholding these things.
Toţi cunoscuţii lui Isus şi femeile, cari -L însoţiseră din Galilea, stăteau departe, şi se uitau la cele ce se petreceau.
And, behold, there was a man named Joseph, a counsellor; and he was a good man, and a just:
Era un sfetnic al Soborului, numit Iosif, om bun şi evlavios,
(The same had not consented to the counsel and deed of them;) he was of Arimathæa, a city of the Jews: who also himself waited for the kingdom of God.
care nu luase parte la sfatul şi hotărîrea celorlalţi. El era din Arimatea, o cetate a Iudeilor, şi aştepta şi el Împărăţia lui Dumnezeu.
This man went unto Pilate, and begged the body of Jesus.
Omul acesta s'a dus la Pilat, şi a cerut trupul lui Isus.
And he took it down, and wrapped it in linen, and laid it in a sepulchre that was hewn in stone, wherein never man before was laid.
L -a dat jos de pe cruce, L -a înfăşurat într'o pînză de in, şi L -a pus într'un mormînt nou, săpat în piatră, în care nu mai fusese pus nimeni.
And that day was the preparation, and the sabbath drew on.
Era ziua Pregătirii, şi începea ziua Sabatului.
And the women also, which came with him from Galilee, followed after, and beheld the sepulchre, and how his body was laid.
Femeile, cari veniseră cu Isus din Galilea, au însoţit pe Iosif; au văzut mormîntul şi felul cum a fost pus trupul lui Isus în el,
And they returned, and prepared spices and ointments; and rested the sabbath day according to the commandment.
s'au întors, şi au pregătit miresme şi miruri. Apoi, în ziua Sabatului, s'au odihnit, după Lege.