Luke 22

Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover.
A przybliżało się święto przaśników, które zowią wielkanocą.
And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people.
I szukali przedniejsi kapłani i nauczeni w Piśmie, jakoby go zabili; ale się bali ludu.
Then entered Satan into Judas surnamed Iscariot, being of the number of the twelve.
I wstąpił szatan w Judasza, którego zwano Iszkaryjotem, który był z liczby dwunastu.
And he went his way, and communed with the chief priests and captains, how he might betray him unto them.
Ten tedy odszedłszy, zmówił się z przedniejszymi kapłanami, i z przełożonymi kościoła, jakoby go im wydał.
And they were glad, and covenanted to give him money.
I uradowali się, i umówili się z nim, że mu chcą dać pieniądze.
And he promised, and sought opportunity to betray him unto them in the absence of the multitude.
I obiecał, i szukał sposobnego czasu, aby go im wydał bez rozruchu.
Then came the day of unleavened bread, when the passover must be killed.
Tedy przyszedł dzień przaśników, którego miał baranek być zabity.
And he sent Peter and John, saying, Go and prepare us the passover, that we may eat.
I posłał Piotra i Jana, mówiąc: Poszedłszy nagotujcie nam baranka, abyśmy jedli.
And they said unto him, Where wilt thou that we prepare?
Ale oni mu rzekli: Gdzież chcesz, abyśmy go nagotowali?
And he said unto them, Behold, when ye are entered into the city, there shall a man meet you, bearing a pitcher of water; follow him into the house where he entereth in.
A on rzekł do nich: Oto gdy do miasta wchodzić będziecie, spotka się z wami człowiek, niosący dzban wody; idźcież za nim do domu, do którego wnijdzie,
And ye shall say unto the goodman of the house, The Master saith unto thee, Where is the guestchamber, where I shall eat the passover with my disciples?
A rzeczcie gospodarzowi domu onego: Kazał ci powiedzieć nauczyciel: Gdzie jest gospoda, kędy bym jadł baranka z uczniami moimi?
And he shall shew you a large upper room furnished: there make ready.
A on wam ukaże salę wielką usłaną, tamże nagotujcie.
And they went, and found as he had said unto them: and they made ready the passover.
Tedy odszedłszy znaleźli, jako im był powiedział, i nagotowali baranka.
And when the hour was come, he sat down, and the twelve apostles with him.
A gdy przyszła godzina, usiadł za stół, i dwanaście apostołów z nim.
And he said unto them, With desire I have desired to eat this passover with you before I suffer:
I rzekł do nich: Żądając żądałem tego baranka jeść z wami, pierwej niżbym cierpiał.
For I say unto you, I will not any more eat thereof, until it be fulfilled in the kingdom of God.
Boć wam powiadam, że go więcej jeść nie będę, aż się wypełni w królestwie Bożem.
And he took the cup, and gave thanks, and said, Take this, and divide it among yourselves:
A wziąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł: Weźmijcie to, a podzielcie między się.
For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine, until the kingdom of God shall come.
Albowiem powiadam wam, że nie będę pił z rodzaju winnej macicy, aż przyjdzie królestwo Boże.
And he took bread, and gave thanks, and brake it, and gave unto them, saying, This is my body which is given for you: this do in remembrance of me.
A wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dał im, mówiąc: To jest ciało moje, które się za was daje; to czyńcie na pamiątkę moję.
Likewise also the cup after supper, saying, This cup is the new testament in my blood, which is shed for you.
Także i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich jest nowy testament we krwi mojej, która się za was wylewa.
But, behold, the hand of him that betrayeth me is with me on the table.
Ale oto ręka tego, co mię wydaje, ze mną jest za stołem.
And truly the Son of man goeth, as it was determined: but woe unto that man by whom he is betrayed!
Synci zaiste człowieczy idzie, tak jako jest postanowione; ale biada człowiekowi temu, który go wydaje!
And they began to enquire among themselves, which of them it was that should do this thing.
Tedy się oni poczęli między sobą pytać o tem, kto by wżdy z nich był, co by to uczynić miał.
And there was also a strife among them, which of them should be accounted the greatest.
A wszczął się też spór między nimi o tem, kto by się z nich zdał być większy.
And he said unto them, The kings of the Gentiles exercise lordship over them; and they that exercise authority upon them are called benefactors.
Ale on im rzekł: Królowie narodów panują nad nimi, a którzy nad nimi moc mają, dobrodziejami nazywani bywają.
But ye shall not be so: but he that is greatest among you, let him be as the younger; and he that is chief, as he that doth serve.
Lecz wy nie tak: owszem kto największy jest między wami, niech będzie jako najmniejszy, a kto jest wodzem, będzie jako ten, co służy.
For whether is greater, he that sitteth at meat, or he that serveth? is not he that sitteth at meat? but I am among you as he that serveth.
Bo któryż większy jest? Ten, co siedzi, czyli ten, co służy? Izali nie ten, co siedzi? Alem ja jest w pośrodku was jako ten, co służy.
Ye are they which have continued with me in my temptations.
A wy jesteście, którzyście wytrwali przy mnie w pokusach moich.
And I appoint unto you a kingdom, as my Father hath appointed unto me;
I jać wam sporządzam, jako mi sporządził Ojciec mój, królestwo,
That ye may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on thrones judging the twelve tribes of Israel.
Abyście jedli i pili za stołem moim w królestwie mojem, i siedzieli na stolicach, sądząc dwanaście pokoleń Izraelskich.
And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat:
I rzekł Pan: Szymonie, Szymonie! oto szatan wyprosił was, aby was odwiewał jako pszenicę,
But I have prayed for thee, that thy faith fail not: and when thou art converted, strengthen thy brethren.
Alem ja prosił za tobą, aby nie ustała wiara twoja; a ty niekiedy nawróciwszy się, utwierdzaj braci twoich.
And he said unto him, Lord, I am ready to go with thee, both into prison, and to death.
A on mu rzekł: Panie! gotówem z tobą iść i do więzienia i na śmierć.
And he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day, before that thou shalt thrice deny that thou knowest me.
A on rzekł: Powiadam ci, Piotrze! nie zapieje dziś kur, aż się pierwej trzykroć zaprzesz, że mię nie znasz.
And he said unto them, When I sent you without purse, and scrip, and shoes, lacked ye any thing? And they said, Nothing.
I rzekł im: Gdym was posyłał bez mieszka, i bez taistry, i bez butów, izali wam czego nie dostawało? A oni rzekli: Niczego.
Then said he unto them, But now, he that hath a purse, let him take it, and likewise his scrip: and he that hath no sword, let him sell his garment, and buy one.
Tedy im rzekł: Ale teraz kto ma mieszek, niech go weźmie, także i taistrę; a kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoję, a kupi miecz.
For I say unto you, that this that is written must yet be accomplished in me, And he was reckoned among the transgressors: for the things concerning me have an end.
Albowiem powiadam wam, iż się jeszcze musi to, co napisano, wypełnić na mnie, mianowicie: I z złoczyńcami policzony jest; boć te rzeczy, które świadczą o mnie, koniec biorą.
And they said, Lord, behold, here are two swords. And he said unto them, It is enough.
Ale oni rzekli: Panie! oto tu dwa miecze. A on im rzekł: Dosyć jest.
And he came out, and went, as he was wont, to the mount of Olives; and his disciples also followed him.
I wyszedłszy szedł według zwyczaju na górę Oliwną, a szli za nim i uczniowie jego.
And when he was at the place, he said unto them, Pray that ye enter not into temptation.
A gdy przyszedł na miejsce, rzekł im: Módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie.
And he was withdrawn from them about a stone's cast, and kneeled down, and prayed,
A sam oddalił się od nich, jakoby na ciśnienie kamieniem, a klęknąwszy na kolana, modlił się,
Saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me: nevertheless not my will, but thine, be done.
Mówiąc: Ojcze! jeźli chcesz, przenieś ten kielich ode mnie; wszakże nie moja wola, lecz twoja niech się stanie.
And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him.
I ukazał mu się Anioł z nieba, posilający go.
And being in an agony he prayed more earnestly: and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground.
Ale będąc w boju, gorliwiej się modlił, a był pot jego jako krople krwi ściekające na ziemię.
And when he rose up from prayer, and was come to his disciples, he found them sleeping for sorrow,
A wstawszy od modlitwy, przyszedł do uczniów, i znalazł je śpiące od smutku.
And said unto them, Why sleep ye? rise and pray, lest ye enter into temptation.
I rzekł im: Cóż śpicie? wstańcie, a módlcie się, byście nie weszli w pokuszenie.
And while he yet spake, behold a multitude, and he that was called Judas, one of the twelve, went before them, and drew near unto Jesus to kiss him.
A gdy on jeszcze mówił, oto zgraja i ten, którego zwano Judaszem, jeden ze dwunastu, szedł przed nimi, i przybliżył się do Jezusa, aby go pocałował.
But Jesus said unto him, Judas, betrayest thou the Son of man with a kiss?
A Jezus mu rzekł: Judaszu! pocałowaniem wydajesz Syna człowieczego?
When they which were about him saw what would follow, they said unto him, Lord, shall we smite with the sword?
A widząc ci, którzy przy nim byli, co się dziać miało, rzekli mu: Panie! mamyli bić mieczem?
And one of them smote the servant of the high priest, and cut off his right ear.
I uderzył jeden z nich sługę najwyższego kapłana, i uciął mu ucho prawe.
And Jesus answered and said, Suffer ye thus far. And he touched his ear, and healed him.
Ale Jezus odpowiadając, rzekł: Zaniechajcie aż póty; a dotknąwszy się ucha jego, uzdrowił go.
Then Jesus said unto the chief priests, and captains of the temple, and the elders, which were come to him, Be ye come out, as against a thief, with swords and staves?
I rzekł Jezus do onych, którzy byli przyszli przeciwko niemu, do przedniejszych kapłanów i przełożonych świątyni, i do starszych: Wyszliście jako na zbójcę z mieczami i z kijami.
When I was daily with you in the temple, ye stretched forth no hands against me: but this is your hour, and the power of darkness.
Gdym na każdy dzień bywał z wami w kościele, nie ściągnęliście rąk na mię; ale tać jest ona godzina wasza i moc ciemności.
Then took they him, and led him, and brought him into the high priest's house. And Peter followed afar off.
Pojmawszy go tedy, prowadzili go i przyprowadzili go w dom najwyższego kapłana, a Piotr szedł za nim z daleka.
And when they had kindled a fire in the midst of the hall, and were set down together, Peter sat down among them.
A gdy oni rozniecili ogień w pośrodku dworu i wespół usiedli, usiadł i Piotr między nimi.
But a certain maid beheld him as he sat by the fire, and earnestly looked upon him, and said, This man was also with him.
A ujrzawszy go niektóra dziewka u ognia siedzącego, i pilnie mu się przypatrzywszy, rzekła: I ten z nim był.
And he denied him, saying, Woman, I know him not.
A on się go zaprzał, mówiąc: Niewiasto! Nie znam go.
And after a little while another saw him, and said, Thou art also of them. And Peter said, Man, I am not.
A po małej chwili ujrzawszy go drugi, rzekł: I tyś jest z nich; ale Piotr rzekł: Człowiecze! nie jestem.
And about the space of one hour after another confidently affirmed, saying, Of a truth this fellow also was with him: for he is a Galilæan.
A gdy wyszła jakoby jedna godzina, ktoś inszy twierdził, mówiąc: Prawdziwie i ten z nim był; bo też jest Galilejczyk.
And Peter said, Man, I know not what thou sayest. And immediately, while he yet spake, the cock crew.
A Piotr rzekł: Człowiecze! nie wiem, co mówisz; a zatem zaraz, gdy on jeszcze mówił, kur zapiał.
And the Lord turned, and looked upon Peter. And Peter remembered the word of the Lord, how he had said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice.
A Pan obróciwszy się, spojrzał na Piotra. I wspomniał Piotr na słowo Pańskie, jako mu był powiedział: Iż pierwej niż kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz.
And Peter went out, and wept bitterly.
A Piotr wyszedłszy precz, gorzko płakał.
And the men that held Jesus mocked him, and smote him.
Lecz mężowie, którzy wespół trzymali Jezusa, naśmiewali się z niego, bijąc go;
And when they had blindfolded him, they struck him on the face, and asked him, saying, Prophesy, who is it that smote thee?
A zakrywszy go, bili twarz jego i pytali go, mówiąc: Prorokuj, kto jest, co cię uderzył.
And many other things blasphemously spake they against him.
I wiele innych rzeczy bluźniąc mówili przeciwko niemu.
And as soon as it was day, the elders of the people and the chief priests and the scribes came together, and led him into their council, saying,
A gdy był dzień, zeszli się starsi z ludu i najwyżsi kapłani i nauczeni w Piśmie, a przywiedli go do rady swojej.
Art thou the Christ? tell us. And he said unto them, If I tell you, ye will not believe:
Mówiąc: Jeźliś ty jest Chrystus, powiedz nam? I rzekł im: Choćbym wam powiedział, nie uwierzycie.
And if I also ask you, ye will not answer me, nor let me go.
A jeźlibym też o co pytał, nie odpowiecie mi, ani mię wypuścicie.
Hereafter shall the Son of man sit on the right hand of the power of God.
Od tego czasu będzie Syn człowieczy siedział na prawicy mocy Bożej.
Then said they all, Art thou then the Son of God? And he said unto them, Ye say that I am.
I rzekli wszyscy: Tyś tedy jest on syn Boży? A on rzekł do nich: Wy powiadacie, żem ja jest.
And they said, What need we any further witness? for we ourselves have heard of his own mouth.
A oni rzekli: Cóż jeszcze potrzebujemy świadectwa? Wszakieśmy sami słyszeli z ust jego.