Luke 23

And the whole multitude of them arose, and led him unto Pilate.
Tedy powstawszy wszystko mnóstwo ich, wiedli go do Piłata.
And they began to accuse him, saying, We found this fellow perverting the nation, and forbidding to give tribute to Cæsar, saying that he himself is Christ a King.
I poczęli nań skarżyć, mówiąc: Tegośmy znaleźli, że odwraca lud i zakazuje dani dawać cesarzowi, powiadając: Że on jest Chrystusem królem.
And Pilate asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And he answered him and said, Thou sayest it.
I pytał go Piłat, mówiąc: Tyżeś jest on król żydowski? A on mu odpowiadając rzekł: Ty powiadasz.
Then said Pilate to the chief priests and to the people, I find no fault in this man.
I rzekł Piłat do przedniejszych kapłanów i do ludu: Żadnej winy nie znajduję w tym człowieku.
And they were the more fierce, saying, He stirreth up the people, teaching throughout all Jewry, beginning from Galilee to this place.
Lecz się oni bardziej silili, mówiąc: Iż wzrusza lud, ucząc po wszystkiej Judzkiej ziemi, począwszy od Galilei aż dotąd.
When Pilate heard of Galilee, he asked whether the man were a Galilæan.
Tedy Piłat usłyszawszy o Galilei, pytał, jeźliby był człowiekiem Galilejskim?
And as soon as he knew that he belonged unto Herod's jurisdiction, he sent him to Herod, who himself also was at Jerusalem at that time.
A gdy się dowiedział, iż był z państwa Herodowego, odesłał go do Heroda, który też w Jeruzalemie był w one dni.
And when Herod saw Jesus, he was exceeding glad: for he was desirous to see him of a long season, because he had heard many things of him; and he hoped to have seen some miracle done by him.
A Herod ujrzawszy Jezusa, uradował się bardzo; bo go z dawna pragnął widzieć, dlatego, iż wiele o nim słyszał, i spodziewał się, iż miał ujrzeć jaki cud od niego uczyniony.
Then he questioned with him in many words; but he answered him nothing.
I pytał go wielą słów; ale mu on nic nie odpowiadał.
And the chief priests and scribes stood and vehemently accused him.
A przedniejsi kapłani i nauczeni w Piśmie stali, potężnie skarżąc nań.
And Herod with his men of war set him at nought, and mocked him, and arrayed him in a gorgeous robe, and sent him again to Pilate.
Ale wzgardziwszy nim Herod z żołnierstwem swem i naśmiawszy się z niego, oblekł go w szatę białą i odesłał go zaś do Piłata.
And the same day Pilate and Herod were made friends together: for before they were at enmity between themselves.
I stali się sobie przyjaciołmi Piłat z Herodem onegoż to dnia; bo sobie byli przedtem nieprzyjaciołmi.
And Pilate, when he had called together the chief priests and the rulers and the people,
A Piłat zwoławszy przedniejszych kapłanów i przełożonych, i ludu,
Said unto them, Ye have brought this man unto me, as one that perverteth the people: and, behold, I, having examined him before you, have found no fault in this man touching those things whereof ye accuse him:
Rzekł do nich: Oddaliście mi tego człowieka, jakoby lud odwracał: a oto ja przed wami pytając go, żadnej winy nie znalazłem w tym człowieku z tego, co nań skarżycie;
No, nor yet Herod: for I sent you to him; and, lo, nothing worthy of death is done unto him.
Ale ani Herod, bom was odesłał do niego, a oto nic mu się godnego śmierci nie stało;
I will therefore chastise him, and release him.
Przetoż skarawszy wypuszczę go.
(For of necessity he must release one unto them at the feast.)
A musiał im Piłat wypuszczać jednego na święto.
And they cried out all at once, saying, Away with this man, and release unto us Barabbas:
Tedy zawołało społem wszystko mnóstwo, mówiąc: Strać tego a wypuść nam Barabbasza!
(Who for a certain sedition made in the city, and for murder, was cast into prison.)
Który był dla niejakiego rozruchu w mieście uczynionego, i dla mężobójstwa wsadzony do więzienia.
Pilate therefore, willing to release Jesus, spake again to them.
Tedy Piłat znowu mówił, chcąc wypuścić Jezusa.
But they cried, saying, Crucify him, crucify him.
Ale oni przecię wołali, mówiąc: Ukrzyżuj, ukrzyżuj go!
And he said unto them the third time, Why, what evil hath he done? I have found no cause of death in him: I will therefore chastise him, and let him go.
A on po trzecie rzekł do nich: I cóż wżdy ten złego uczynił? Żadnej winy śmierci nie znalazłem w nim; przetoż skarawszy wypuszczę go.
And they were instant with loud voices, requiring that he might be crucified. And the voices of them and of the chief priests prevailed.
A oni przecię nalegali głosy wielkimi, żądając, aby był ukrzyżowany; i zmacniały się głosy ich i przedniejszych kapłanów.
And Pilate gave sentence that it should be as they required.
A tak Piłat przysądził, aby się dosyć stało żądności ich.
And he released unto them him that for sedition and murder was cast into prison, whom they had desired; but he delivered Jesus to their will.
I wypuścił im onego, który był dla rozruchu i mężobójstwa wsadzony do więzienia, o którego prosili; ale Jezusa podał na wolę ich.
And as they led him away, they laid hold upon one Simon, a Cyrenian, coming out of the country, and on him they laid the cross, that he might bear it after Jesus.
Gdy go tedy wiedli, uchwyciwszy Szymona niektórego Cyrenejczyka, idącego z pola, włożyli nań krzyż, aby go niósł za Jezusem.
And there followed him a great company of people, and of women, which also bewailed and lamented him.
I szło za nim wielkie mnóstwo ludu i niewiast, które go płakały i narzekały.
But Jesus turning unto them said, Daughters of Jerusalem, weep not for me, but weep for yourselves, and for your children.
Ale Jezus obróciwszy się do nich, rzekł: Córki Jeruzalemskie! nie płaczcie nade mną, ale raczej same nad sobą płaczcie i nad dziatkami waszemi.
For, behold, the days are coming, in the which they shall say, Blessed are the barren, and the wombs that never bare, and the paps which never gave suck.
Albowiemci oto idą dni, których będą mówić: Błogosławione niepłodne i żywoty, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły.
Then shall they begin to say to the mountains, Fall on us; and to the hills, Cover us.
Tedy poczną mówić górom: Padnijcie na nas! a pagórkom: Przykryjcie nas!
For if they do these things in a green tree, what shall be done in the dry?
Albowiem ponieważ się to na zielonem drzewie dzieje, a cóż będzie na suchem?
And there were also two other, malefactors, led with him to be put to death.
Wiedzieni też byli i inni dwaj złoczyńcy, aby wespół z nim straceni byli.
And when they were come to the place, which is called Calvary, there they crucified him, and the malefactors, one on the right hand, and the other on the left.
A gdy przyszli na miejsce, które zowią trupich głów, tam go ukrzyżowali, i onych złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy.
Then said Jesus, Father, forgive them; for they know not what they do. And they parted his raiment, and cast lots.
Tedy Jezus rzekł: Ojcze! odpuść im: boć nie wiedzą, co czynią. A rozdzieliwszy szaty jego, los o nie miotali.
And the people stood beholding. And the rulers also with them derided him, saying, He saved others; let him save himself, if he be Christ, the chosen of God.
I stał lud, przypatrując się, a naśmiewali się z niego i przełożeni z nimi, mówiąc: Inszych ratował, niechże ratuje samego siebie, jeźliże on jest Chrystus, on wybrany Boży.
And the soldiers also mocked him, coming to him, and offering him vinegar,
Naśmiewali się też z niego i żołnierze, przystępując, a ocet mu podawając,
And saying, If thou be the king of the Jews, save thyself.
I mówiąc: Jeźliś ty jest król żydowski, ratujże samego siebie.
And a superscription also was written over him in letters of Greek, and Latin, and Hebrew, THIS IS THE KING OF THE JEWS.
A był też i napis napisany nad nim literami Greckiemi i Łacińskiemi i Żydowskiemi: Tenci jest on król żydowski.
And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us.
A jeden z onych złoczyńców, którzy z nim wisieli, urągał mu, mówiąc: Jeźliżeś ty jest Chrystus, ratujże siebie i nas.
But the other answering rebuked him, saying, Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation?
A odpowiadając drugi, gromił go mówiąc: I ty się Boga nie boisz, chociażeś jest w temże skazaniu?
And we indeed justly; for we receive the due reward of our deeds: but this man hath done nothing amiss.
A myć zaiste sprawiedliwie; (bo godną zapłatę za uczynki nasze bierzemy;) ale ten nic złego nie uczynił.
And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom.
I rzekł do Jezusa: Panie! pomnij na mnie, gdy przyjdziesz do królestwa twego.
And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, To day shalt thou be with me in paradise.
A Jezus mu rzekł: Zaprawdę powiadam tobie, dziś ze mną będziesz w raju.
And it was about the sixth hour, and there was a darkness over all the earth until the ninth hour.
A było około szóstej godziny, i stała się ciemność po wszystkiej ziemi aż do godziny dziewiątej.
And the sun was darkened, and the veil of the temple was rent in the midst.
I zaćmiło się słońce, a zasłona kościelna rozerwała się w pół.
And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit: and having said thus, he gave up the ghost.
A Jezus zawoławszy głosem wielkim, rzekł: Ojcze! w ręce twoje polecam ducha mojego; a to rzekłszy, skonał.
Now when the centurion saw what was done, he glorified God, saying, Certainly this was a righteous man.
A widząc setnik, co się działo, chwalił Boga, mówiąc: Zaprawdę człowiek to był sprawiedliwy.
And all the people that came together to that sight, beholding the things which were done, smote their breasts, and returned.
Także i wszystek lud, który się był zszedł na to dziwowisko, widząc, co się działo, bijąc się w piersi swoje, wracał się.
And all his acquaintance, and the women that followed him from Galilee, stood afar off, beholding these things.
A znajomi jego wszyscy z daleka stali, i niewiasty, które za nim były przyszły z Galilei, przypatrując się temu.
And, behold, there was a man named Joseph, a counsellor; and he was a good man, and a just:
A oto mąż, imieniem Józef, który był senatorem, mąż dobry i sprawiedliwy,
(The same had not consented to the counsel and deed of them;) he was of Arimathæa, a city of the Jews: who also himself waited for the kingdom of God.
Który był nie zezwolił na radę i na uczynek ich, z Arymatyi, miasta Judzkiego, który też oczekiwał królestwa Bożego;
This man went unto Pilate, and begged the body of Jesus.
Ten przyszedłszy do Piłata, prosił o ciało Jezusowe.
And he took it down, and wrapped it in linen, and laid it in a sepulchre that was hewn in stone, wherein never man before was laid.
I zdjąwszy je, obwinął je prześcieradłem a położył je w grobie w opoce wykowanym, w którym jeszcze nikt nigdy nie był położony.
And that day was the preparation, and the sabbath drew on.
A był dzień przygotowania, i sabat nastawał.
And the women also, which came with him from Galilee, followed after, and beheld the sepulchre, and how his body was laid.
Poszedłszy też za nim i niewiasty, które były z nim przyszły z Galilei, oglądały grób, i jako było położone ciało jego.
And they returned, and prepared spices and ointments; and rested the sabbath day according to the commandment.
A wróciwszy się, nagotowały wonnych rzeczy i maści; ale w sabat odpoczęły według przykazania.