Numbers 33

These are the journeys of the children of Israel, which went forth out of the land of Egypt with their armies under the hand of Moses and Aaron.
Dette var Israels barns vandringer da de drog ut av Egyptens land, hær for hær, under Moses' og Arons førerskap.
And Moses wrote their goings out according to their journeys by the commandment of the LORD: and these are their journeys according to their goings out.
Efter Herrens befaling skrev Moses op de steder som de drog ut fra på sine vandringer, og dette er deres vandringer efter de steder som de drog ut fra:
And they departed from Rameses in the first month, on the fifteenth day of the first month; on the morrow after the passover the children of Israel went out with an high hand in the sight of all the Egyptians.
I den første måned, på den femtende dag i måneden, drog de ut fra Ra'amses; dagen efter påske drog Israels barn ut med løftet hånd for alle egypternes øine,
For the Egyptians buried all their firstborn, which the LORD had smitten among them: upon their gods also the LORD executed judgments.
mens egypterne jordet dem som Herren hadde slått ihjel blandt dem, alle sine førstefødte; også over deres guder hadde Herren holdt dom.
And the children of Israel removed from Rameses, and pitched in Succoth.
Så drog da Israels barn fra Ra'amses og leiret sig i Sukkot.
And they departed from Succoth, and pitched in Etham, which is in the edge of the wilderness.
Og de drog fra Sukkot og leiret sig i Etam, som ligger ved grensen av ørkenen.
And they removed from Etham, and turned again unto Pi–hahiroth, which is before Baal–zephon: and they pitched before Migdol.
Og de drog fra Etam og vendte sa om og tok veien til Pi-Hakirot, som ligger midt imot Ba'al-Sefon, og de leiret sig foran Migdol.
And they departed from before Pi–hahiroth, and passed through the midst of the sea into the wilderness, and went three days' journey in the wilderness of Etham, and pitched in Marah.
Og de drog fra Hakirot og gikk gjennem havet til ørkenen; og de drog tre dagsreiser i Etams ørken og leiret sig i Mara.
And they removed from Marah, and came unto Elim: and in Elim were twelve fountains of water, and threescore and ten palm trees; and they pitched there.
Og de drog fra Mara og kom til Elim. I Elim var det tolv vannkilder og sytti palmetrær, og de leiret sig der.
And they removed from Elim, and encamped by the Red sea.
Og de drog fra Elim og leiret sig ved det Røde Hav.
And they removed from the Red sea, and encamped in the wilderness of Sin.
Og de drog fra det Røde Hav og leiret sig i ørkenen Sin.
And they took their journey out of the wilderness of Sin, and encamped in Dophkah.
Og de drog fra ørkenen Sin og leiret sig i Dofka.
And they departed from Dophkah, and encamped in Alush.
Og de drog fra Dofka og leiret sig i Alus.
And they removed from Alush, and encamped at Rephidim, where was no water for the people to drink.
Og de drog fra Alus og leiret sig i Refidim; der hadde folket ikke vann å drikke.
And they departed from Rephidim, and pitched in the wilderness of Sinai.
Og de drog fra Refidim og leiret sig i Sinai ørken.
And they removed from the desert of Sinai, and pitched at Kibroth–hattaavah.
Og de drog fra Sinai ørken og leiret sig i Kibrot-Hatta'ava.
And they departed from Kibroth–hattaavah, and encamped at Hazeroth.
Og de drog fra Kibrot-Hatta'ava og leiret sig i Haserot.
And they departed from Hazeroth, and pitched in Rithmah.
Og de drog fra Haserot og leiret sig i Ritma.
And they departed from Rithmah, and pitched at Rimmon–parez.
Og de drog fra Ritma og leiret sig i Rimmon-Peres.
And they departed from Rimmon–parez, and pitched in Libnah.
Og de drog fra Rimmon-Peres og leiret sig i Libna.
And they removed from Libnah, and pitched at Rissah.
Og de drog fra Libna og leiret sig i Rissa.
And they journeyed from Rissah, and pitched in Kehelathah.
Og de drog fra Rissa og leiret sig i Kehelata.
And they went from Kehelathah, and pitched in mount Shapher.
Og de drog fra Kehelata og leiret sig ved Sefer-fjellet.
And they removed from mount Shapher, and encamped in Haradah.
Og de drog fra Sefer-fjellet og leiret sig i Harada.
And they removed from Haradah, and pitched in Makheloth.
Og de drog fra Harada og leiret sig i Makhelot.
And they removed from Makheloth, and encamped at Tahath.
Og de drog fra Makhelot og leiret sig i Tahat.
And they departed from Tahath, and pitched at Tarah.
Og de drog fra Tahat og leiret sig i Tarah.
And they removed from Tarah, and pitched in Mithcah.
Og de drog fra Tarah og leiret sig i Mitka.
And they went from Mithcah, and pitched in Hashmonah.
Og de drog fra Mitka og leiret sig i Hasmona.
And they departed from Hashmonah, and encamped at Moseroth.
Og de drog fra Hasmona og leiret sig i Moserot.
And they departed from Moseroth, and pitched in Bene–jaakan.
Og de drog fra Moserot og leiret sig i Bene-Ja'akan.
And they removed from Bene–jaakan, and encamped at Hor–hagidgad.
Og de drog fra Bene-Ja'akan og leiret sig i Hor-Hagidgad.
And they went from Hor–hagidgad, and pitched in Jotbathah.
Og de drog fra Hor-Hagidgad og leiret sig i Jotbata.
And they removed from Jotbathah, and encamped at Ebronah.
Og de drog fra Jotbata og leiret sig i Abrona.
And they departed from Ebronah, and encamped at Ezion–gaber.
Og de drog fra Abrona og leiret sig i Esjon-Geber.
And they removed from Ezion–gaber, and pitched in the wilderness of Zin, which is Kadesh.
Og de drog fra Esjon-Geber og leiet sig i ørkenen Sin, i Kades.
And they removed from Kadesh, and pitched in mount Hor, in the edge of the land of Edom.
Og de drog fra Kades og leiret sig ved fjellet Hor på grensen av Edoms land.
And Aaron the priest went up into mount Hor at the commandment of the LORD, and died there, in the fortieth year after the children of Israel were come out of the land of Egypt, in the first day of the fifth month.
Da gikk Aron, presten, efter Herrens befaling op på fjellet Hor, og der døde han i det firtiende år efterat Israels barn var gått ut av Egyptens land, i den femte måned, på den første dag i måneden.
And Aaron was an hundred and twenty and three years old when he died in mount Hor.
Aron var hundre og tre og tyve år gammel da han døde på fjellet Hor.
And king Arad the Canaanite, which dwelt in the south in the land of Canaan, heard of the coming of the children of Israel.
Men den kana'anittiske konge i Arad, som bodde i den sydlige del av Kana'ans land, fikk høre at Israels barn kom.
And they departed from mount Hor, and pitched in Zalmonah.
Så drog de fra fjellet Hor og leiret sig i Salmona.
And they departed from Zalmonah, and pitched in Punon.
og de drog fra Salmona og leiret sig i Punon.
And they departed from Punon, and pitched in Oboth.
Og de drog fra Punon og leiret sig i Obot.
And they departed from Oboth, and pitched in Ije–abarim, in the border of Moab.
Og de drog fra Obot og leiret sig i Ije-Ha'abarim ved Moabs grense.
And they departed from Iim, and pitched in Dibon–gad.
Og de drog fra Ijim og leiret sig i Dibon-Gad.
And they removed from Dibon–gad, and encamped in Almon–diblathaim.
Og de drog fra Dibon-Gad og leiret sig i Almon-Diblataima.
And they removed from Almon–diblathaim, and pitched in the mountains of Abarim, before Nebo.
Og de drog fra Almon-Diblataima og leiret sig ved Abarim-fjellene, foran Nebo.
And they departed from the mountains of Abarim, and pitched in the plains of Moab by Jordan near Jericho.
Og de drog fra Abarim-fjellene og leiret sig på Moabs ødemarker ved Jordan, midt imot Jeriko.
And they pitched by Jordan, from Beth–jesimoth even unto Abel–shittim in the plains of Moab.
Og deres leir ved Jordan strakte sig fra Bet-Hajesimot til Abel-Hassittim på Moabs ødemarker.
And the LORD spake unto Moses in the plains of Moab by Jordan near Jericho, saying,
Og Herren talte til Moses på Moabs ødemarker ved Jordan, midt imot Jeriko, og sa:
Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye are passed over Jordan into the land of Canaan;
Tal til Israels barn og si til dem: Når I har draget over Jordan inn i Kana'ans land,
Then ye shall drive out all the inhabitants of the land from before you, and destroy all their pictures, and destroy all their molten images, and quite pluck down all their high places:
da skal I drive alle landets innbyggere bort foran eder og tilintetgjøre alle deres stener med innhugne billeder, og I skal tilintetgjøre alle deres støpte billeder og ødelegge alle deres offerhauger.
And ye shall dispossess the inhabitants of the land, and dwell therein: for I have given you the land to possess it.
Og I skal ta landet i eie og bo i det; for eder har jeg gitt landet til eiendom.
And ye shall divide the land by lot for an inheritance among your families: and to the more ye shall give the more inheritance, and to the fewer ye shall give the less inheritance: every man's inheritance shall be in the place where his lot falleth; according to the tribes of your fathers ye shall inherit.
Og I skal skifte landet mellem eder ved loddkasting efter eders ætter; den store ætt skal I gi en stor arv, og den lille ætt skal du gi en liten arv; enhver skal få sin del, efter som loddet faller; efter eders fedrenestammer skal I skifte det mellem eder.
But if ye will not drive out the inhabitants of the land from before you; then it shall come to pass, that those which ye let remain of them shall be pricks in your eyes, and thorns in your sides, and shall vex you in the land wherein ye dwell.
Men dersom I ikke driver landets innbyggere bort foran eder, da skal de som I lar bli tilbake av dem, bli torner i eders øine og brodder i eders sider, og de skal plage eder i det land som I bor i.
Moreover it shall come to pass, that I shall do unto you, as I thought to do unto them.
Og det som jeg hadde tenkt å gjøre med dem, det vil jeg da gjøre med eder.