Numbers 34

And the LORD spake unto Moses, saying,
Og Herren talte til Moses og sa:
Command the children of Israel, and say unto them, When ye come into the land of Canaan; (this is the land that shall fall unto you for an inheritance, even the land of Canaan with the coasts thereof:)
Byd Israels barn og si til dem: Når I kommer inn i Kana'ans land, så er dette det land som skal tilfalle eder som arv - Kana'ans land, så langt dets grenser når.
Then your south quarter shall be from the wilderness of Zin along by the coast of Edom, and your south border shall be the outmost coast of the salt sea eastward:
På sydsiden skal eders land gå fra ørkenen Sin langsmed Edom, og eders sydgrense skal i øst begynne ved enden av Salthavet.
And your border shall turn from the south to the ascent of Akrabbim, and pass on to Zin: and the going forth thereof shall be from the south to Kadesh–barnea, and shall go on to Hazar–addar, and pass on to Azmon:
Så skal grensen svinge sørom Akrabbim-skaret og gå frem til Sin, og den skal gå ut i syd for Kades-Barnea og så gå videre til Hasar-Adar og derfra ta over til Asmon.
And the border shall fetch a compass from Azmon unto the river of Egypt, and the goings out of it shall be at the sea.
Fra Asmon skal grensen svinge bort til Egyptens bekk og så gå ut i havet.
And as for the western border, ye shall even have the great sea for a border: this shall be your west border.
I vest skal eders grense være det store hav og landet langsmed det; dette skal være eders grense i vest.
And this shall be your north border: from the great sea ye shall point out for you mount Hor:
Og dette skal være eders grense i nord: Fra det store hav skal I avmerke grenselinjen til fjellet Hor.
From mount Hor ye shall point out your border unto the entrance of Hamath; and the goings forth of the border shall be to Zedad:
Fra fjellet Hor skal I avmerke grensen dit hvor veien går til Hamat, og grensen skal gå ut ved Sedad.
And the border shall go on to Ziphron, and the goings out of it shall be at Hazar–enan: this shall be your north border.
Så skal grensen gå videre til Sifron og ende ved Hasar-Enan. Dette skal være eders grense i nord.
And ye shall point out your east border from Hazar–enan to Shepham:
Mot øst skal I avmerke eder en grenselinje som går fra Hasar-Enan til Sefam.
And the coast shall go down from Shepham to Riblah, on the east side of Ain; and the border shall descend, and shall reach unto the side of the sea of Chinnereth eastward:
Fra Sefam skal grensen gå ned til Ribla østenfor Ajin og derfra gå videre ned til den når fjellskråningen østenfor Kinnerets sjø.
And the border shall go down to Jordan, and the goings out of it shall be at the salt sea: this shall be your land with the coasts thereof round about.
Så skal grensen gå videre ned til Jordan og ende ved Salthavet. Dette skal være eders land efter dets grenser rundt omkring.
And Moses commanded the children of Israel, saying, This is the land which ye shall inherit by lot, which the LORD commanded to give unto the nine tribes, and to the half tribe:
Og Moses bød Israels barn og sa: Dette er det land I skal få til arv ved loddkasting, og som Herren har befalt å gi de ni stammer og den halve stamme.
For the tribe of the children of Reuben according to the house of their fathers, and the tribe of the children of Gad according to the house of their fathers, have received their inheritance; and half the tribe of Manasseh have received their inheritance:
For Rubens barns stamme med sine familier og Gads barns stamme med sine familier og den halve Manasse stamme har alt fått sin arv;
The two tribes and the half tribe have received their inheritance on this side Jordan near Jericho eastward, toward the sunrising.
disse to og en halv stamme har fått sin arv på denne side av Jordan midt imot Jeriko - mot øst, mot solens opgang.
And the LORD spake unto Moses, saying,
Og Herren talte til Moses og sa:
These are the names of the men which shall divide the land unto you: Eleazar the priest, and Joshua the son of Nun.
Dette er navnene på de menn som skal skifte ut landet mellem eder: Eleasar, presten, og Josva, Nuns sønn,
And ye shall take one prince of every tribe, to divide the land by inheritance.
og så en høvding for hver stamme, som I skal ta til å skifte ut landet,
And the names of the men are these: Of the tribe of Judah, Caleb the son of Jephunneh.
og dette er navnene på disse menn: for Juda stamme Kaleb, Jefunnes sønn,
And of the tribe of the children of Simeon, Shemuel the son of Ammihud.
og for Simeons barns stamme Semuel, Ammihuds sønn,
Of the tribe of Benjamin, Elidad the son of Chislon.
for Benjamins stamme Elidad, Kislons sønn,
And the prince of the tribe of the children of Dan, Bukki the son of Jogli.
og for Dans barns stamme en høvding, Bukki, Joglis sønn,
The prince of the children of Joseph, for the tribe of the children of Manasseh, Hanniel the son of Ephod.
for Josefs barn: for Manasses barns stamme en høvding, Hanniel, Efods sønn,
And the prince of the tribe of the children of Ephraim, Kemuel the son of Shiphtan.
og for Efra'ims barns stamme en høvding, Kemuel, Siftans sønn,
And the prince of the tribe of the children of Zebulun, Elizaphan the son of Parnach.
og for Sebulons barns stamme en høvding, Elisafan, Parnaks sønn,
And the prince of the tribe of the children of Issachar, Paltiel the son of Azzan.
og for Issakars barns stamme en høvding, Paltiel, Assans sønn,
And the prince of the tribe of the children of Asher, Ahihud the son of Shelomi.
og for Asers barns stamme en høvding, Akihud, Selomis sønn,
And the prince of the tribe of the children of Naphtali, Pedahel the son of Ammihud.
og for Naftalis barns stamme en høvding, Pedael, Ammihuds sønn.
These are they whom the LORD commanded to divide the inheritance unto the children of Israel in the land of Canaan.
Disse menn var det som Herren sa skulde skifte ut arveloddene mellem Israels barn i Kana'ans land.