Proverbs 3

My son, forget not my law; but let thine heart keep my commandments:
Synu můj, na učení mé nezapomínej, ale přikázaní mých nechať ostříhá srdce tvé.
For length of days, and long life, and peace, shall they add to thee.
Dlouhosti zajisté dnů, i let života i pokoje přidadí tobě.
Let not mercy and truth forsake thee: bind them about thy neck; write them upon the table of thine heart:
Milosrdenství a pravda nechť neopouštějí tě, přivaž je k hrdlu svému, napiš je na tabuli srdce svého,
So shalt thou find favour and good understanding in the sight of God and man.
A nalezneš milost a prospěch výborný před Bohem i lidmi.
Trust in the LORD with all thine heart; and lean not unto thine own understanding.
Doufej v Hospodina celým srdcem svým, na rozumnost pak svou nezpoléhej.
In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths.
Na všech cestách svých snažuj se jej poznávati, a onť spravovati bude stezky tvé.
Be not wise in thine own eyes: fear the LORD, and depart from evil.
Nebývej moudrý sám u sebe; boj se Hospodina, a odstup od zlého.
It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones.
Toť bude zdraví životu tvému, a rozvlažení kostem tvým.
Honour the LORD with thy substance, and with the firstfruits of all thine increase:
Cti Hospodina z statku svého, a z nejpřednějších věcí všech úrod svých,
So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine.
A naplněny budou stodoly tvé hojností, a presové tvoji mstem oplývati budou.
My son, despise not the chastening of the LORD; neither be weary of his correction:
Kázně Hospodinovy, synu můj, nezamítej, aniž sobě oškliv domlouvání jeho.
For whom the LORD loveth he correcteth; even as a father the son in whom he delighteth.
Nebo kohož miluje Hospodin, tresce, a to jako otec syna, jejž libuje.
Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding.
Blahoslavený člověk nalézající moudrost, a člověk vynášející opatrnost.
For the merchandise of it is better than the merchandise of silver, and the gain thereof than fine gold.
Lépeť jest zajisté těžeti jí, nežli těžeti stříbrem, anobrž nad výborné zlato užitek její.
She is more precious than rubies: and all the things thou canst desire are not to be compared unto her.
Dražší jest než drahé kamení, a všecky nejžádostivější věci tvé nevrovnají se jí.
Length of days is in her right hand; and in her left hand riches and honour.
Dlouhost dnů v pravici její, a v levici její bohatství a sláva.
Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace.
Cesty její cesty utěšené, a všecky stezky její pokojné.
She is a tree of life to them that lay hold upon her: and happy is every one that retaineth her.
Stromem života jest těm, kteříž jí dosahují, a kteříž ji mají, blahoslavení jsou.
The LORD by wisdom hath founded the earth; by understanding hath he established the heavens.
Hospodin moudrostí založil zemi, utvrdil nebesa opatrností.
By his knowledge the depths are broken up, and the clouds drop down the dew.
Uměním jeho propasti protrhují se, a oblakové vydávají rosu.
My son, let not them depart from thine eyes: keep sound wisdom and discretion:
Synu můj, nechť neodcházejí ty věci od očí tvých, ostříhej zdravého naučení a prozřetelnosti.
So shall they be life unto thy soul, and grace to thy neck.
I budeť to životem duši tvé, a ozdobou hrdlu tvému.
Then shalt thou walk in thy way safely, and thy foot shall not stumble.
Tehdy choditi budeš bezpečně cestou svou, a v nohu svou neurazíš se.
When thou liest down, thou shalt not be afraid: yea, thou shalt lie down, and thy sleep shall be sweet.
Když lehneš, nebudeš se strašiti, ale odpočívati budeš, a bude libý sen tvůj.
Be not afraid of sudden fear, neither of the desolation of the wicked, when it cometh.
Nelekneš se strachu náhlého, ani zpuštění bezbožníků, když přijde.
For the LORD shall be thy confidence, and shall keep thy foot from being taken.
Nebo Hospodin bude doufání tvé, a ostříhati bude nohy tvé, abys nebyl lapen.
Withhold not good from them to whom it is due, when it is in the power of thine hand to do it.
Nezadržuj dobrodiní potřebujícím, když s to býti můžeš, abys je činil.
Say not unto thy neighbour, Go, and come again, and to morrow I will give; when thou hast it by thee.
Neříkej bližnímu svému: Odejdi, potom navrať se, a zítrať dám, maje to u sebe.
Devise not evil against thy neighbour, seeing he dwelleth securely by thee.
Neukládej proti bližnímu svému zlého, kterýž s tebou dověrně bydlí.
Strive not with a man without cause, if he have done thee no harm.
Nevaď se s člověkem bez příčiny, jestližeť neučinil zlého.
Envy thou not the oppressor, and choose none of his ways.
Nechtěj záviděti muži dráči, aniž zvoluj které cesty jeho.
For the froward is abomination to the LORD: but his secret is with the righteous.
Nebo ohavností jest Hospodinu převrácenec, ale s upřímými tajemství jeho.
The curse of the LORD is in the house of the wicked: but he blesseth the habitation of the just.
Zlořečení Hospodinovo jest v domě bezbožníka, ale příbytku spravedlivých žehná:
Surely he scorneth the scorners: but he giveth grace unto the lowly.
Poněvadž posměvačům on se posmívá, pokorným pak dává milost.
The wise shall inherit glory: but shame shall be the promotion of fools.
Slávu moudří dědičně obdrží, ale blázny hubí pohanění.