Proverbs 2

My son, if thou wilt receive my words, and hide my commandments with thee;
Synu můj, přijmeš-li slova má, a přikázaní má schováš-li u sebe;
So that thou incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding;
Nastavíš-li moudrosti ucha svého, a nakloníš-li srdce svého k opatrnosti;
Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding;
Ovšem, jestliže na rozumnost zavoláš, a na opatrnost zvoláš-li;
If thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures;
Budeš-li jí hledati jako stříbra, a jako pokladů pilně vyhledávati jí:
Then shalt thou understand the fear of the LORD, and find the knowledge of God.
Tehdy porozumíš bázni Hospodinově, a známosti Boží nabudeš;
For the LORD giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.
Nebo Hospodin dává moudrost, z úst jeho umění a opatrnost.
He layeth up sound wisdom for the righteous: he is a buckler to them that walk uprightly.
Chová upřímým dlouhověkosti, pavézou jest chodícím v sprostnosti,
He keepeth the paths of judgment, and preserveth the way of his saints.
Ostříhaje stezek soudu; on cesty svatých svých ostříhá.
Then shalt thou understand righteousness, and judgment, and equity; yea, every good path.
Tehdy porozumíš spravedlnosti a soudu, a upřímosti i všeliké cestě dobré,
When wisdom entereth into thine heart, and knowledge is pleasant unto thy soul;
Když vejde moudrost v srdce tvé, a umění duši tvé se zalíbí.
Discretion shall preserve thee, understanding shall keep thee:
Prozřetelnost ostříhati bude tebe, a opatrnost zachová tě,
To deliver thee from the way of the evil man, from the man that speaketh froward things;
Vysvobozujíc tě od cesty zlé, a od lidí mluvících věci převrácené,
Who leave the paths of uprightness, to walk in the ways of darkness;
Kteříž opouštějí stezky přímé, aby chodili po cestách tmavých,
Who rejoice to do evil, and delight in the frowardness of the wicked;
Kteříž se veselí ze zlého činění, plésají v převrácenostech nejhorších,
Whose ways are crooked, and they froward in their paths:
Jejichž stezky křivolaké jsou, anobrž zmotaní jsou na cestách svých;
To deliver thee from the strange woman, even from the stranger which flattereth with her words;
Vysvobozujíc tě i od ženy postranní, od cizí, kteráž řečmi svými lahodí,
Which forsaketh the guide of her youth, and forgetteth the covenant of her God.
Kteráž opouští vůdce mladosti své, a na smlouvu Boha svého se zapomíná;
For her house inclineth unto death, and her paths unto the dead.
K smrti se zajisté nachyluje dům její, a k mrtvým stezky její;
None that go unto her return again, neither take they hold of the paths of life.
Kteřížkoli vcházejí k ní, nenavracují se zase, aniž trefují na cestu života;
That thou mayest walk in the way of good men, and keep the paths of the righteous.
Abys chodil po cestě dobrých, a stezek spravedlivých abys ostříhal.
For the upright shall dwell in the land, and the perfect shall remain in it.
Nebo upřímí bydliti budou v zemi, a pobožní zůstanou v ní;
But the wicked shall be cut off from the earth, and the transgressors shall be rooted out of it.
Bezbožní pak z země vyťati budou, a přestupníci vykořeněni budou z ní.