Numbers 33

These are the journeys of the children of Israel, which went forth out of the land of Egypt with their armies under the hand of Moses and Aaron.
Tato jsou tažení synů Izraelských, kteříž vyšli z země Egyptské po houfích svých, pod spravou Mojžíše a Arona.
And Moses wrote their goings out according to their journeys by the commandment of the LORD: and these are their journeys according to their goings out.
Sepsal pak Mojžíš vycházení jejich podlé toho, jakž táhli k rozkazu Hospodinovu. Tato jsou tedy vycházení jejich podlé toho, jakž táhli.
And they departed from Rameses in the first month, on the fifteenth day of the first month; on the morrow after the passover the children of Israel went out with an high hand in the sight of all the Egyptians.
Nejprv z Ramesses jdouce prvního měsíce, v patnáctý den téhož prvního měsíce, nazejtří po slavnosti Fáze vyšli synové Izraelští v ruce silné před očima všech Egyptských,
For the Egyptians buried all their firstborn, which the LORD had smitten among them: upon their gods also the LORD executed judgments.
Kdyžto Egyptští pochovávali všecky prvorozené, kteréž zbil Hospodin mezi nimi, a při bozích jejich vykonal Hospodin soudy své.
And the children of Israel removed from Rameses, and pitched in Succoth.
Hnuvše se tedy synové Izraelští z Ramesses, položili se v Sochot.
And they departed from Succoth, and pitched in Etham, which is in the edge of the wilderness.
Potom hnuvše se z Sochot, položili se v Etam, jenž jest při kraji pouště.
And they removed from Etham, and turned again unto Pi–hahiroth, which is before Baal–zephon: and they pitched before Migdol.
A hnuvše se z Etam, navrátili se zase k Fiarot, jenž jest před Belsefon, a položili se před Magdalem.
And they departed from before Pi–hahiroth, and passed through the midst of the sea into the wilderness, and went three days' journey in the wilderness of Etham, and pitched in Marah.
A hnuvše se z Fiarot, šli prostředkem moře na poušť, a ušedše tří dnů cesty po poušti Etam, položili se v Marah.
And they removed from Marah, and came unto Elim: and in Elim were twelve fountains of water, and threescore and ten palm trees; and they pitched there.
Jdouce pak z Marah, přišli do Elim, kdežto bylo dvanácte studnic vod, a sedmdesáte palm. I položili se tu.
And they removed from Elim, and encamped by the Red sea.
A hnuvše se z Elim, položili se u moře Rudého.
And they removed from the Red sea, and encamped in the wilderness of Sin.
Potom hnuvše se od moře Rudého, položili se na poušti Sin.
And they took their journey out of the wilderness of Sin, and encamped in Dophkah.
A když se hnuli z pouště Sin, položili se v Dafka.
And they departed from Dophkah, and encamped in Alush.
A hnuvše se z Dafka, položili se v Halus.
And they removed from Alush, and encamped at Rephidim, where was no water for the people to drink.
Hnuvše se pak z Halus, rozbili stany v Rafidim, kdežto lid neměl vody ku pití.
And they departed from Rephidim, and pitched in the wilderness of Sinai.
A hnuvše se z Rafidim, položili se na poušti Sinai.
And they removed from the desert of Sinai, and pitched at Kibroth–hattaavah.
Hnuvše se pak z pouště Sinai, položili se v Kibrot Hattáve.
And they departed from Kibroth–hattaavah, and encamped at Hazeroth.
A když se hnuli z Kibrot Hattáve, položili se v Hazerot.
And they departed from Hazeroth, and pitched in Rithmah.
Hnuvše se pak z Hazerot, položili se v Retma.
And they departed from Rithmah, and pitched at Rimmon–parez.
A z Retma hnuvše se, položili se v Remmon Fáres.
And they departed from Rimmon–parez, and pitched in Libnah.
Potom hnuvše se z Remmon Fáres, položili se v Lebna.
And they removed from Libnah, and pitched at Rissah.
A hnuvše se z Lebna, položili se v Ressa.
And they journeyed from Rissah, and pitched in Kehelathah.
A hnuvše se z Ressa, položili se v Cehelot.
And they went from Kehelathah, and pitched in mount Shapher.
Z Cehelot pak hnuvše se, položili se na hoře Sefer.
And they removed from mount Shapher, and encamped in Haradah.
A když se hnuli s hory Sefer, položili se v Arad.
And they removed from Haradah, and pitched in Makheloth.
A hnuvše se z Arad, položili se v Machelot.
And they removed from Makheloth, and encamped at Tahath.
Potom hnuvše se z Machelot, položili se v Tahat.
And they departed from Tahath, and pitched at Tarah.
A hnuvše se z Tahat, položili se v Tár.
And they removed from Tarah, and pitched in Mithcah.
A když se hnuli z Tár, položili se v Metka.
And they went from Mithcah, and pitched in Hashmonah.
A hnuvše se z Metka, položili se v Esmona.
And they departed from Hashmonah, and encamped at Moseroth.
Z Esmona pak hnuvše se, položili se v Moserot.
And they departed from Moseroth, and pitched in Bene–jaakan.
A když se hnuli z Moserot, položili se v Benejakan.
And they removed from Bene–jaakan, and encamped at Hor–hagidgad.
A hnuvše se z Benejakan, položili se v Chor Gidgad.
And they went from Hor–hagidgad, and pitched in Jotbathah.
A hnuvše se z Chor Gidgad, položili se v Jotbata.
And they removed from Jotbathah, and encamped at Ebronah.
Když se pak hnuli z Jotbata, položili se v Habrona.
And they departed from Ebronah, and encamped at Ezion–gaber.
A z Habrona hnuvše se, položili se v Aziongaber.
And they removed from Ezion–gaber, and pitched in the wilderness of Zin, which is Kadesh.
A odtud hnuvše se, položili se na poušti Tsin, jenž jest Kádes.
And they removed from Kadesh, and pitched in mount Hor, in the edge of the land of Edom.
A hnuvše se z Kádes, položili se na hoře řečené Hor, při končinách země Edomské.
And Aaron the priest went up into mount Hor at the commandment of the LORD, and died there, in the fortieth year after the children of Israel were come out of the land of Egypt, in the first day of the fifth month.
Tu vstoupil Aron kněz na horu, jenž slove Hor, k rozkazu Hospodinovu, a umřel tam, léta čtyřidcátého po vyjití synů Izraelských z země Egyptské, v první den měsíce pátého.
And Aaron was an hundred and twenty and three years old when he died in mount Hor.
A byl Aron ve stu ve dvadcíti a třech letech, když umřel na hoře Hor.
And king Arad the Canaanite, which dwelt in the south in the land of Canaan, heard of the coming of the children of Israel.
Uslyšel také Kananejský král v Arad, kterýž bydlil na poledne v zemi Kananejské, že by táhli synové Izraelští.
And they departed from mount Hor, and pitched in Zalmonah.
Tedy hnuvše se s hory Hor, položili se v Salmona.
And they departed from Zalmonah, and pitched in Punon.
A hnuvše se z Salmona, položili se v Funon.
And they departed from Punon, and pitched in Oboth.
Z Funon pak hnuvše se, položili se v Obot.
And they departed from Oboth, and pitched in Ije–abarim, in the border of Moab.
A když se hnuli z Obot, rozbili stany při pahrbcích hor Abarim, na pomezí Moábském.
And they departed from Iim, and pitched in Dibon–gad.
Potom hnuvše se od těch pahrbků, položili se v Dibongad.
And they removed from Dibon–gad, and encamped in Almon–diblathaim.
Z Dibongad hnuvše se, položili se v Helmondeblataim.
And they removed from Almon–diblathaim, and pitched in the mountains of Abarim, before Nebo.
A když se hnuli z Helmondeblataim, položili se na horách Abarim proti Nébo.
And they departed from the mountains of Abarim, and pitched in the plains of Moab by Jordan near Jericho.
Odšedše pak z hor Abarim, položili se na rovinách Moábských, při Jordánu proti Jerichu.
And they pitched by Jordan, from Beth–jesimoth even unto Abel–shittim in the plains of Moab.
A rozbili stany při Jordánu, od Betsimot až do Abelsetim, na rovinách Moábských.
And the LORD spake unto Moses in the plains of Moab by Jordan near Jericho, saying,
Mluvil pak Hospodin k Mojžíšovi na rovinách Moábských, při Jordánu naproti Jerichu, řka:
Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye are passed over Jordan into the land of Canaan;
Mluv k synům Izraelským a rci jim: Když přejdete Jordán, a vejdete do země Kananejské,
Then ye shall drive out all the inhabitants of the land from before you, and destroy all their pictures, and destroy all their molten images, and quite pluck down all their high places:
Vyžeňte všecky obyvatele země té od tváři vaší, a zkazte všecky rytiny jejich; i všecky obrazy slité jejich zkazte, všecky také výsosti jejich zbořte.
And ye shall dispossess the inhabitants of the land, and dwell therein: for I have given you the land to possess it.
A když vyženete obyvatele země, bydliti budete v ní; nebo vám jsem dal tu zemi, abyste jí dědičně vládli.
And ye shall divide the land by lot for an inheritance among your families: and to the more ye shall give the more inheritance, and to the fewer ye shall give the less inheritance: every man's inheritance shall be in the place where his lot falleth; according to the tribes of your fathers ye shall inherit.
Kteroužto rozdělíte sobě k dědictví losem, vedlé čeledí svých. Kterých jest více, těm větší dědictví dáte, kterých pak jest méně, těm menší dědictví dáte. Na kterém místě komu los padne, to jemu bude; podlé pokolení otců svých dědictví dosáhnete.
But if ye will not drive out the inhabitants of the land from before you; then it shall come to pass, that those which ye let remain of them shall be pricks in your eyes, and thorns in your sides, and shall vex you in the land wherein ye dwell.
Pakli nevyženete obyvatelů země od tváři své, tedy ti, kterýchž zanecháte, budou vám jako trní v očích vašich, a jako ostnové po bocích vašich, a budou vás ssužovati na zemi, na kteréž vy bydliti budete.
Moreover it shall come to pass, that I shall do unto you, as I thought to do unto them.
A na to přijde, abych to, což jsem jim umínil učiniti, vám učinil.