Numbers 34

And the LORD spake unto Moses, saying,
Mluvil také Hospodin k Mojžíšovi, řka:
Command the children of Israel, and say unto them, When ye come into the land of Canaan; (this is the land that shall fall unto you for an inheritance, even the land of Canaan with the coasts thereof:)
Přikaž synům Izraelským a rci jim: Když vejdete do země Kanán, (tať jest země, kteráž se dostane vám v dědictví, země Kananejská s pomezími svými),
Then your south quarter shall be from the wilderness of Zin along by the coast of Edom, and your south border shall be the outmost coast of the salt sea eastward:
Strana polední vaše bude poušť Tsin vedlé pomezí Edomských; a bude vaše pomezí polední od břehu moře slaného k východu.
And your border shall turn from the south to the ascent of Akrabbim, and pass on to Zin: and the going forth thereof shall be from the south to Kadesh–barnea, and shall go on to Hazar–addar, and pass on to Azmon:
A zatočí se to pomezí polední k Maleakrabim, a půjde až k Tsin, a potáhne se od poledne přes Kádesbarne; a odtud vyjde ke vsi Addar, a vztáhne se až k Asmon.
And the border shall fetch a compass from Azmon unto the river of Egypt, and the goings out of it shall be at the sea.
Od Asmon zatočí se pomezí to vůkol až ku potoku Egyptskému, a tu se skonávati bude k západu.
And as for the western border, ye shall even have the great sea for a border: this shall be your west border.
Pomezí pak západní budete míti moře veliké; to bude vaše pomezí západní.
And this shall be your north border: from the great sea ye shall point out for you mount Hor:
A pomezí půlnoční toto míti budete:Od moře velikého vyměříte sobě k hoře řečené Hor.
From mount Hor ye shall point out your border unto the entrance of Hamath; and the goings forth of the border shall be to Zedad:
Od hory Hor vyměříte sobě, až kde se vchází do Emat, a skonávati se bude pomezí to u Sedad.
And the border shall go on to Ziphron, and the goings out of it shall be at Hazar–enan: this shall be your north border.
A odtud půjde pomezí to k Zefronu, a konec jeho u vsi Enan; to bude pomezí vaše k straně půlnoční.
And ye shall point out your east border from Hazar–enan to Shepham:
Vyměříte sobě také pomezí k východu od vsi Enan až do Sefama.
And the coast shall go down from Shepham to Riblah, on the east side of Ain; and the border shall descend, and shall reach unto the side of the sea of Chinnereth eastward:
A od Sefama schýlí se to pomezí až k Reblata, od východu maje Ain; a schýlí se pomezí to, a přijde k straně moře Ceneret k východu.
And the border shall go down to Jordan, and the goings out of it shall be at the salt sea: this shall be your land with the coasts thereof round about.
A vztáhne se to pomezí k Jordánu, a bude konec jeho u slaného moře. Ta země vaše bude po svých pomezích vůkol.
And Moses commanded the children of Israel, saying, This is the land which ye shall inherit by lot, which the LORD commanded to give unto the nine tribes, and to the half tribe:
Tedy oznámil to Mojžíš synům Izraelským, řka: Ta jest země, kterouž dědičně obdržíte losem, jakož přikázal Hospodin, abych ji dal devateru pokolení a polovici pokolení Manassesova.
For the tribe of the children of Reuben according to the house of their fathers, and the tribe of the children of Gad according to the house of their fathers, have received their inheritance; and half the tribe of Manasseh have received their inheritance:
Nebo vzalo pokolení synů Ruben po domích otců svých, a pokolení synů Gád po domích otců svých, a polovice pokolení Manassesova vzali dědictví své.
The two tribes and the half tribe have received their inheritance on this side Jordan near Jericho eastward, toward the sunrising.
Půl třetího pokolení vzali dědictví své před Jordánem proti Jerichu, k straně na východ slunce.
And the LORD spake unto Moses, saying,
Mluvil opět Hospodin k Mojžíšovi, řka:
These are the names of the men which shall divide the land unto you: Eleazar the priest, and Joshua the son of Nun.
Tato jsou jména mužů, kteříž v dědictví rozdělí vám zemi: Eleazar kněz, a Jozue, syn Nun.
And ye shall take one prince of every tribe, to divide the land by inheritance.
Kníže také jedno z každého pokolení vezmete k rozdělování dědictví země.
And the names of the men are these: Of the tribe of Judah, Caleb the son of Jephunneh.
A tato jsou jména mužů: Z pokolení Juda Kálef, syn Jefonův;
And of the tribe of the children of Simeon, Shemuel the son of Ammihud.
Z pokolení synů Simeon Samuel, syn Amiudův;
Of the tribe of Benjamin, Elidad the son of Chislon.
Z pokolení Beniaminova Helidad, syn Chaselonův;
And the prince of the tribe of the children of Dan, Bukki the son of Jogli.
Z pokolení synů Dan kníže Bukci, syn Jogli;
The prince of the children of Joseph, for the tribe of the children of Manasseh, Hanniel the son of Ephod.
Z synů Jozefových z pokolení synů Manasses kníže Haniel, syn Efodův;
And the prince of the tribe of the children of Ephraim, Kemuel the son of Shiphtan.
Z pokolení synů Efraim kníže Kamuel, syn Seftanův;
And the prince of the tribe of the children of Zebulun, Elizaphan the son of Parnach.
A z pokolení synů Zabulon kníže Elizafan, syn Farnachův;
And the prince of the tribe of the children of Issachar, Paltiel the son of Azzan.
Z pokolení synů Izachar kníže Faltiel, syn Ozanův;
And the prince of the tribe of the children of Asher, Ahihud the son of Shelomi.
A z pokolení synů Asser kníže Ahiud, syn Salonův;
And the prince of the tribe of the children of Naphtali, Pedahel the son of Ammihud.
A z pokolení synů Neftalím kníže Fedael, syn Amiudův.
These are they whom the LORD commanded to divide the inheritance unto the children of Israel in the land of Canaan.
Ti jsou, jimž přikázal Hospodin, aby rozdělili země k dědictví synům Izraelským v zemi Kananejské.